FAB
Autori/ët

Titulli i punimit

Emri i revistës së publikuar

Viti / Vëllimi / Faqet

Është botuar / Është pranuar

Prof.Dr.Naser Raimi
Prof.Dr.Naser Raimi

”Rëndësia e Inovacioneve për zhvillimin e përshpejtuar ekonomik të Ndërmarrjeve të vogla në RM”

     
Prof.Dr.Naser Raimi “Rëndësia(raporti)  e firmave aktive (dhe joaktive)për zhvillimin ekonomik të komunave në R e Maqedonisë” (me 06.10.2011 në Prishtinë)      
Prof.Dr.Naser Raimi ”Rëndësia e Inovacioneve për zhvillimin e përshpejtuar ekonomik të Ndërmarrjeve të vogla në RM” (ose Sipermarresia si nje filozofi afariste per menaxhimin e suksesshem te bizneseve te vogla      
Prof.Dr.Naser Raimi ”Efektet devizore nga eksporti i duhanit  në R e Maqedonisë”      
Prof.Dr.Naser Raimi ”Zhvillimi i inisiativës private të biznesit dhe masat e përkrahjes institucionale në Maqedoni”      
Prof.Dr.Naser Raimi Roli i Ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në zhvillimin ekonomik të Maqedonisë nga aspekti i zmadhimit të punësimit      
Prof.Dr.Naser Raimi ”Menaxhimi i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme në zhvillimin ekonomik të Maqedonisë përmes analizës komparative të Firmave Aktive dhe Joaktive”      
Prof.Dr.Naser Raimi ”Sipërmarrësia si Filozofi afariste dhe parakusht për zhvillimin e përshpejtuar ekonomik të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme”, ( Shkup, 2009)   2009  
Prof.Dr.Naser Raimi ”Masat për nxitjen e inisiativave të vogla biznesore në Maqedoni” - Tetovë (Qershor, 2009); ”Nevojat e ndërmarrjeve të vogla për trajnim profesional në Republikën e Maqedonisë”, 2009   2009  
Prof.Dr.Naser Raimi Menaxhimi i Biznesit të Vogël”, Tetovë, 2007 Libra Universitar    
Prof.Dr.Naser Raimi Sipërmarrësia”-Tetovë, 2009 Libra Universitar    
Prof.Dr.Naser Raimi ”Bazat e Marketingut”-Kumanovë, 2010 Libra Universitar