FSHM
Autori/ët

Titulli i punimit

Emri i revistës së publikuar

Viti / Vëllimi / Faqet

Është botuar / Është pranuar

M.Sc.Ph. Arlinda Haxhiu
A.Haxhiu, S.Trajkovic – Jolevska Counterfeit medicines-Global problem and challenge European Journal of Pharmaceutical Sciences 38/S1, 2009, 208-209 Është botuar

Арлинда Хаџиу,Јасми на Тониќ-Рибарска, Сузана Трајковиќ-Јолевска

Фалсификат на лекови Maced.Pharm.Bull.

6 (1,2), 2010, 63-70

Është botuar

J. Tonic–Ribarska,Z. Sterjev, A. Haxhiu, G. Kiteva, E. Cvetkovska, I. Petrov, I. Kuzmanovski, N. Baneva, A. Arsovska, N. Tanovska, Lj. Suturkova and S. Trajkovic-Jolevska

Saliva as an alternative matrix for TDM of AEDs: HPLC determination of Carbamazepine and Valproic acid in saliva of epileptic patients

Maced. Pharm.  Bull.

57, 2011, 42-45

Është botuar

A. Haxhiu, J. Tonic–Ribarska, S. Trajkovic-Jolevska

SPE as pretreatment technique for preparation of biological samples:application in HPLC determination of valproic acid in saliva

European Journal of Pharmaceutical Sciences

44/S1, 2011, 65-66

Është botuar

J. Tonic–Ribarska, A. Haxhiu ,Z. Sterjev, G. Kiteva, Lj. Suturkova, S. Trajkovic–Jolevska

Development and validation of bioanalytical LC – UV method with solid-phase extraction for determination of valproic acid in saliva

Acta Pharmaceutica

62,2012,211 -220

Është botuar
Gjylai Alija

Sulejman Ahmeti, Sihana Ahmeti, Faton Ahmeti, Gjylai Alija, Vahit Selmani

Aphasia at an albanian patient with acute stroke Case Raport

Third internacinal medical conference ine specialties

2010 Po

Gjylai Osmani

Utilizimi i barnave ne repartin e reumatologjise te Qendres klinike Universitare-Prishtine

Medicus 2009 Vol.XI(1) Po
Doc. Dr. Nasir Behxheti
Nasir Behxheti

ANTIBIOTIKЁT MAKROLID NЁ MJEKIMIN E RRUGЁVE TЁ FRYMЁMARRJES TE FËMIJËT

MEDICUS ISSN 1409-6366,UDC 61, Vol.XIII Nr.1

Qershor 2010 Është botuar
Nasir Behxheti

MAKROLIDЁT NЁ TRAJTIMIN E INFEKSIONEVE RESPIRATORE TE TË RRITURIT

MEDICUS me ISSN 1409-6366.UDC 61, VOL.XIII Nr.1

Qershor 2010 Është botuar
Nevzat Elezi
Nevzat Elezi, Enver R.dhe G. Burazeri

”Parimet dhe Metodat Bazë të Kërkimit Epidemiologjik” (libër) e botuar nga Verlag Hans Jacobs – ISBN 3-89918-122-0

Libër   Është botuar

Nevzat Elezi, Enver R. dhe G. Burazeri

”Metodologjia e Kërkimit shkencor në shëndet publik” (libër) ISBN 978-99956-48-47-3

Libër   Është botuar

Nevzat Elezi, Enver R. dhe G. Burazeri

”Shëndeti Mjedisor” (libër) ISBN-978-99956-48-85-5

Libër   Është botuar

Suzana Maxhuka, Hilmi Islami, Nevzat Elezi, Ragip Shabani, Shaip Krasniqi, Hasime Qoraj

”Response of smooth bronchial musculature in bronchoconstritor substance in newborn with lung atelectasis at the respiratory dsitress sindrome (rds)”

PMID: 20846134 ISSN: 1512-8601 (Print) ISSN: 1840-4812 (Online)

  E botuar

Naim Haliti, Hilmi Islami, Nevzat Elezi, Ragip Shabani, Gani Dragusha

”Research in vitro of the alteration of neurons in vagal core in medulla oblongata at asphyxis deaths”

PMID: 20846134 ISSN: 1512-8601 (Print)
ISSN: 1840-4812 (Online)

  E botuar
Nevzat Elezi

Pena River in Crisis in Macedonia, publikuar, nga expert on the Vardar river and lake Ohrid,  mayor of Bogovinje

ne OSKANEWS   E botuar
N. Elezi

Parametrat Fiziko-Kimike dhe bakteriologjik të lumit Vardar

Buletini i Shkencave Mjekësore

Vëllimi 38, Faqe 47

E botuar
N.Elezi

Ndikimi i detërgjentëve me fosofor në biodiverzitetin e ujrave sipërfaqësor

Buletini i Shkencave jekësore

V]llimi 38, Faqe 21

E botuar
N.Elezi

Sanitarno-Higienski i Protiv epidemioloski merki za sprecuvanje na vnesuvanje sirenje na SARS

Kongresi i Mjekëve preventiv të RM-së, zbornik na rezimea od 31 strucen sobir so medjunarodno ucestvo na sojuz na zdruzenie na medicinski laboranti i sanitarni tehnicari na RM

2003 faq 39 E botuar
N. Elezi

THE WATER QUALITY DETERMINATION OF THE VARDAR AND PENA RIVERS AND NDERGROUND WELLS OF THE TETOVO AREA

2003, Kongresi i dytë i ekologut të Maqedonisë, me përfaqësim ndërkombëtar

faqe 583 2003

E botuar
N. Elezi

”Skopje pledge as a link between health policy and economic develpoment”

  Prill 27-Maj 02, 2006 E botuar
N. Elezi

Potenciali kancerogjen i Human Papilomavirusit, Simpoziumi Abdomeni akut, Kërcove 29-30 Tetorë 2010

Medikus Tetorë 2010 E botuar
N. Elezi

Plasma fatty acid composition and lipid profiole in patients vith cardiovaskular disease in Macedonia

Internaconal veterinary medicine students scientific research congress

3-5 maj 2012
Faqe 112- 113 Istambul

E botuar
N. Elezi

Prevalenca e sindromes metabolike dhe komponenteve te saj te pacientet hipertensiv qe frekuentojne kliniken e mjekut primar

Konferenca e shoqates shqiptare te morfologjise klinike me pjesemarje nderkombetare

f 43, 30 mars 2012, Tirane

 
N. Elezi

ndikimi i cefalosporineve ne mjekimin e rrugeve urinare

Konferenca e shoqates shqiptare te morfologjise klinike me pjesemarje nderkombetare

mars 2012, Tirane  
Nevzat Elezi

Pneumonia, submission frequency in Tetovo and regions during 2008-2010

HE LIST OF PAPERS ACCEPTED FOR PRESENTATION KISCOMS III

MACEDONIA 2012  
N. Elezi

THE WATER QUALITY DETERMINATION OF THE VARDAR AND PENA RIVERS AND UNDERGROUND WELLS OF THE TETOVO AREA

2003, Kongresi i dytë i ekologut të Maqedonisë, me përfaqësim ndërkombëtar

faqe 583, 2003

E botuar
N. Elezi

Skopje pledge as a link between health policy and economic develpoment

 

Prill 27-Maj 02, 2006

E botuar
N. Elezi

Potenciali kancerogjen i Human Papilomavirusit, Simpoziumi Abdomeni akut, Kërcove 9-30 Tetorë 2010

Medikus Tetorë 2010 E botuar
N. Elezi

Plasma fatty acid composition and lipid profiole in patients vith cardiovaskular disease in Macedonia

Internaconal veterinary medicine students scientific research congress

3-5 maj 2012
Faqe 112- 113 Istambul

E botuar
N. Elezi

Prevalenca e sindromes metabolike dhe komponenteve te saj te pacientet hipertensiv qe frekuentojne kliniken e mjekut primar

Konferenca e shoqates shqiptare te morfologjise klinike me pjesemarje nderkombetare

f 43, 30 mars 2012, Tirane

 
N. Elezi

Ndikimi i cefalosporineve ne mjekimin e rrugeve urinare

Konferenca e shoqates shqiptare te morfologjise klinike me pjesemarje nderkombetare

mars 2012, Tirane  
Nevzat Elezi

Pneumonia, submission frequency in Tetovo and regions during 2008- 2010

HE LIST OF PAPERS ACCEPTED FOR PRESENTATION KISCOMS III

MACEDONIA 2012  
N. Elezi

THE WATER QUALITY DETERMINATION OF THE VARDAR AND PENA RIVERS AND UNDERGROUND WELLS OF THE TETOVO AREA

2003, Kongresi i dytë i ekologut të Maqedonisë, me përfaqësim ndërkombëtar

faqe 583, 2003

E botuar
N. Elezi

Skopje pledge as a link between health policy and economic develpoment

  Prill 27-Maj 02, 2006 E botuar
N. Elezi

Potenciali kancerogjen i Human Papilomavirusit, Simpoziumi Abdomeni akut, Kërcove 29-30 Tetorë 2010

Medikus Tetorë 2010 E botuar
  Qendra për shëndet publik 18-21 maj 2006   Ohër
 

Shoqata e mjekëve maqedon, Kongresi i 3të në mjekësinë preventive të RM-së

4-7 tetor 2006   Ohër
  Fondi Global. Seminar për HIV 18.09-20.09, 2008   Shkup
  Qendra për shëndet publik 18-21 maj 2006   Ohër
 

Shoqata e mjekëve maqedon, Kongresi i 3të në mjekësinë preventive të RM-së

4-7 tetor 2006   Ohër
  Fondi Global. Seminar për HIV 18.09-20.09, 2008   Shkup
  Qendra për shëndet publik 18-21 maj 2006   Ohër

Nevzat Elezi, Enver R. dhe G. Burazeri

Parimet dhe Metodat Bazë të Kërkimit Epidemiologjik” (libër) e botuar nga Verlag Hans Jacobs – ISBN 3-89918-122-0

Libër  

Është

botuar

Nevzat Elezi, Enver R.dhe G. Burazeri

Metodologjia e Kërkimit shkencor në shëndet publik” (libër) ISBN 978-99956-48-47-3

Libër  

Është botuar

Nevzat Elezi, Enver R.dhe G. Burazeri

Shëndeti Mjedisor” (libër) ISBN-978-99956-48-85-5

Libër  

Është botuar

Rexhepi Atilla
Rexhepi Atilla

Relacioni ndermjet disperzionit te QT intervalit dhe aritmive ventrikulare te pacientet hipertensiv

Medicus

2010; suplement 5: 110-121

Botuar
Rexhepi Atilla

Abdominal obesity is the most common component of metabolic syndrome in hypertensive patients in Tetova Region

Arhives Of Public Health

2012; Vol,4, No.1: 41-46

Botuar
Rexhepi Atilla

Dallimet gjinore ne prevalence e sindromit metabolic ne mesin e pacienteve hipertensiv te rrethit te Tetoves

Medicus 2012

Eshte pranuar

Ismaili H, Rexhepi M, Rexhepi A, Ismani E

Vlerat e lipoproteinit(a) tek pacientet me artrit reumatoid aktiv te pa kuruar dhe te kuruar

Medicus 2011; suplement 6: 105 Botuar
Rexhepi Atilla

QT Disperzioni i rritur shoqerohet me aritmi ventrikulare komplekse te pacientet hipertenziv me hipertrofi te ventrikulit te majte

Mjekesia  bashkekohore Kujdesi infermieror Fakulteti i infermierise

26-29 April, 2012; Ohrid Book of Abstracts (supl 84) f. 118

Pranuar
Rexhepi A,  Ismaili B, Emini E

Emini E;  "Metabolen sindrom megju hipertenzivnite pacienti koi se javuvaat na pregled kaj maticen lekar

III Congrec of GP/FM doctors of Republic of Macedonia, with international participation. Makedonski medicinski pregled, Spisanie na Makedonskoto lekarsko drustvo

   
Rexhepi A,. Ismaili  H

QT Disperzioni i rritur shoqerohet me aritmi ventrikulare komplekse te pacientet hipertenziv me hipertrofi te ventrikulit te majte

Instituti Alb-Shkenca, Takimi i gjashte vjetor nderkombetar, Libri i permbledhjeve

1-4 shtator Prishtine 2011; f. 520 Botuar
Rexhepi A

Prevalence of metabolic syndrome and its components among hypertensive patients attending a primary physicans clinic

Konferenca e shoqates shqiptare te morfologjise klinike me pjesemarje nderkombetare

30 mars  2012; Tirane f. 43

Botuar
Rexhepi A Sindromi metabolik te pacientet me hipertension

Konferenca e pare Ballkanike per hipertensionin dhe Riskun Kardiovaskular

25 maj, 2012 USHT Tetove

Prezentim
Rexhepi A,  Rexhepi M

Gender differences in prevalence of metabolic syndrome among hypertensive patients in the district of Tetovo

Instituti Alb-Shkenca, Takimi i shtate vjetor nderkombetar

29-31 gusht, 2012; Shkup Libri i permbl. takime vjetore f. 467

Botuar
Rexhepi M,  Rexhepi A Urban health in Republic of Macedonia

Instituti Alb-Shkenca, Takimi i shtate vjetor nderkombetar

29-31gusht, 2012; Shkup Libr i permble takime  vjetore. f. 326

Botuar
Hamiti Mentor, Elezi N, Rexhepi A

Ethical use of information technology in medical faculties

8-th Internacional Conference on Bioethics Education, - 2-5 shtator Israel

2-5shtator 2012; Izrael f Book of Abstracts  f.85

Botuar
M. Lezha, A. Gjata, E. Petrela1, A. Rexhepi

The prevalence of anemia in chronic heart failure and associated factors

Takime profesionale 2012 Permbledhje abstraktesh Botuar