FSHMN - Biologji
Autori/ët

Titulli i punimit

Emri i revistës së publikuar

Viti / Vëllimi / Faqet

Është botuar / Është pranuar

Agim Haziri
Agim Haziri

The genus Onobrychis Miller (Fabaceae) in the flora of Macedonia

Research in Plant Biology

Vol.1(1):32-34, 2011

ISSN:2231-5101, www.resplantbiol.com

Agim Haziri, Fadil Millaku, Ferat Rexhepi and Elez Krasniqi

Galinsoga ciliata (RAF.) S. F. Blake (Asteraceae) – A new species for the flora of Macedonia

Journal of Plant Breeding and Crop Science

Vol. 1(7). pp. 270-272, September, 2009

www.academicjournals.org/jpbcs   © 2009 Academic Journals

Agim Haziri Sistematikae bimëve I Dispensë 2012  
Agim Haziri Filogjenia  e bimëve Dispensë 2010  
Agim Haziri Fitocenologjia me vegjetacionin e Maqedonisë Dispensë 2010  
Doc.Dr.Enver Zenku

Njomza Shaqiri, Enver Zenku, Nexhat Asani

''Problematika tonsillogjene në rajonin e Maqedonisë Perëndimore''

MEDICUS Takimi profesional Mjekësorë i Shoqatës së Mjekëve shqiptar të Maqedonisë,

Nëntor 2011 ISSN: 1409-6366

Është pranuar
Njomza Shaqiri, Enver Zenku, Ismije Saiti Korelacioni midis vlerave të Er,Hb dhe ASOT gjatë aplikimit të tonsillektomisë

AKTET Takimi i VI-të vjetorë ndërkombëtar IASH, Konferenca e Mjekwsisw

Shtator 2011
Faq.504 ISBN : 978-9951-518-10-9

Është pranuar
Enver Zenku

Endokrinologji me neurofiziologji (Dispense interne, USHT)

  2011 Është botuar
Enver Zenku

Ekofiziologji e shtazeve (Dispense interne, USHT)

  2012 Është botuar
Nexhbedin Beadini
Petrit Kotori, Bilal Shkurtaj, Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Gazmend Iseni, Esat Aliu Treguesit kimik dhe biologjik të ujit të liqenit të Ohrit Buletini Shkencor i Universitetit të Vlorës 2010, vëllimi 2, numri 2, fq.311-315 I botuar
Petrit Kotori, Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Bilal Shkurtaj, Gazmend Iseni, Esat Aliu Monitorimi i prezencës së pollutantëve nëliqenin e Ohrit Buletini Shkencor i Universitetit të Vlorës 2010, vëllimi 2, numri 1, fq. 289-294 I botuar
Gazmend Iseni, Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Hesat Aliu Fauna in Liberia ANGLISTICUM, International Journal of Literature, Linguistics & Interdisciplinary Studies Vol I, Nr.2, 2012. ISSN 1857-8179

I botuar (nderkombetar)

Hesat Aliu, Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Gazmend Iseni Analysis of loss of heterozygosity of the tumor suppressor genes in papillary thyroid carcinoma, (PTC), Journal of Natural Sciences Research

Vol.2, No.8, 2012

I botuar (me IF-5.58)

Juan Jose Varela Tembra, Arburim Iseni, Gazmend Iseni, Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Hesat Aliu Approaching Environmental Literary Education in the 21st Century Research on Humanities and Social Sciences

Vol.2, No.5, 2012

I botuar (me IF-5.45)

Sheqibe Beadini, Nexhbedin Beadini, Gazmend Iseni, Hesat Aliu Biomonitoring of the xenobionts in aquatic environment in Ohrid lake and black Drim IV International symposium of livestock production, Struga Maj, 2009 I pranuar
Sheqibe Beadini, Nexhbedin Beadini, Gazmend Iseni, Hesat Aliu Recreativity and natural abuannuce and resourse of the mountain clumb of Sharr IV International symposium of livestock production, Struga Maj, 2009 I pranuar
Sheqibe Beadini, Nexhbedin Beadini, Gazmend Iseni, Hesat Aliu Faunistic and floristic biodiversity of mountain  lakes of Sharr. IV International symposium of livestock production, Struga Maj, 2009 I pranuar
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Gazmend Iseni, Hesat Aliu, Minir Murati The monitoring of the pollutants presences in Ohrid lace Konferenca internacionale BCFL, Tirana 2010 I pranuar
Sheqibe Beadini, Nexhbedin Beadini, Leonora Qoku, Hesat Aliu, Gazmend Iseni Potential risk factors of cardiovascular diseases in different ages Konferenca internacionale BCFL, Tirana 2010 I pranuar
Sheqibe Beadini, Nexhbedin Beadini, Denisa Hajdari, Besa Bilali, Leonora Qoku Potential risk factors of chronic kidney disease Konferenca internacionale BCFL, Tirana 2010 I pranuar
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Hesat Aliu Gazmend Iseni Analizë e humbjes së heterozigotisë të gjeneve tumor supresore në karcinomën papilare të gjëndrës tiroide Konferenca e shoqatës shqiptare të morfologjisë klinike me pjesmarje ndërkombetare Mars 2012, fq.21-22 I pranuar
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Ruzhdi Rexhepi, Gazmend Iseni, Hesat Aliu, Avdi Nazifi The effect of thyroid gland in the metabolic disbalance and the induction of the cardiovascular disases Conference of Albanian Associacion of Chlinical Morphology with Internacional Participation March 2012, fq.21-22 I pranuar
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Denis Hajdari, Hesat Aliu, Identiffication of cancerogen disase with detections of tumoral markers Conference of Albanian Associacion of Chlinical Morphology with Internacional Participation Marsch, 2012, fq.40-41 I pranuar
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Denis Hajdari, Hesat Aliu Body Mass Index (BMI) as potential factor for  cardiovascular and nephrotic diseases Conference of Albanian Associacion of Chlinical Morphology with Internacional Participation Marsch, 2012, fq.40-41 I pranuar
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Hamit Memeti, Gazmend Iseni, Hesat Aliu Markerët kimik dhe biologjik të ujit të bregdetit të Vlorës dhe Lagunës së Nartës Aplikimi i metodave bashkëkohore për studime mjedisore të ujrave, Multidisiplinary International Conference - Vlora 26-27. 11. 2012 I pranuar

Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Sadi Bexheti, Gazmend Iseni, Hesat Aliu

Biomonitorimi i prezencës së ksenobiontëve në bregdetin e Vlorës dhe të Nartës

Aplikimi i metodave bashkëkohore për studime mjedisore të ujrave, Multidisiplinary International Conference- Vlora

26-27. 11. 2012

I pranuar
Nexhbedin Beadini Mjekësia bashkëkohore në trojet shqiptare Konferenca e parë e Shkollës Doktorale për Evropën Juglindore, Pogradec 10.11. 2012 I pranuar

Nexhbedin Beadini
Kordinator i projektit

ETMOWE-EcoTourism for Mountain Water Environments  protection and management, IPA partners, 2009

Ekologji 2009 2009

Nexhbedin Beadini
Pjesmares i projektit

Ndikimi i statusit lipidik glukozës dhe kondenzatit të tymit të duhanit si parametra që ndikojnë në sëmundjet kardiovaskulare, Ministria e Arsimit dhe Shkencës së R. Maqedonis, Shkup. 2008/09 Biomedicine 2009 2008-09

Nexhbedin Beadini Koordinator i projektit

Biomonitorimi i mjedisit ujor të liqenit të Ohrit, Universiteti Shtetëror i Tetovës, Instituti Ekologjik dhe Teknologjik, Strugës, 2008/09

Ekologji 2009 2008-09
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Gazmend Iseni Ekologjia   2010  
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Gazmend Iseni Biodiversiteti dhe rekreativiteti i masivit malor të Sharrit (Eko-Tek, Revistë ekologjike, Nr.1)   2010  
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini Biologjia humane   2009  
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini Gjenetika humane   2011  
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Sadi Bexheti, Nasir Bexheti, Gazmend Iseni Histologjia   2012  
Mr.sc.NJOMZA SHAQIRI
Njomza  Shaqiri, Ismije Saiti ‘’The Primary Hypolactasia Frequency in 7-12-Year-old Albanian Pupils in F.Y.R.O.Macedonia’’ Global Journal of Medical Research

May 25, 2011
Volume 11 Issue 1: 19-22. ISSN: 0975-5888

Është bootuar
Ismije Saiti, Njomza Shaqiri “The primary lactose intolerance frequency among both genders at age 7-12 in Albanian population of Macedonia” SEEU Review

2011,  Volume 7 , Nr.1 114-2 ISSN: 1409-7001

Është bootuar
Njomza Shaqiri, Ismije Saiti, Xhezair Abdija ''Monitoring the tonsillectomy effect on immune parameters , such as ASOT, IgM and CRP'' Sut Scientific Observer

November ,2011
Volume 1, Issue 2&3. ISSN 1857-6915

Është bootuar
Njomza Shaqiri, Enver Zenku,Nexhat Asani ''Problematika tonsillogjene në rajonin e Maqedonisë Perëndimore''

MEDICUS Takimi profesional Mjekësorë i Shoqatës së Mjekëve shqiptar të Maqedonisë

Nëntor 2011 ISSN: 1409-6366

Është pranuar
Ismije Saiti, Njomza Shaqiri “ The primary hypolactasia frequency by gender in 12-17 year old Albanian pupils in Macedonia”

AKTET Takimi i VI-të vjetorë ndërkombëtar IASH, Konferenca e Mjekwsisw

Shtator 2011 Faq.499 ISBN : 8-9951-518-10-9

Është pranuar
Njomza Shaqiri, Ismije Saiti “Korelacioni midis vlerave të Er,Hb dhe ASOT gjatë aplikimit të tonsillektomisë”

AKTET Takimi i VI-të vjetorë ndërkombëtar IASH, Konferenca e Mjekwsisw

Shtator 2011
Faq.504 ISBN : 978-9951-518-10-9

Është pranuar
Njomza Shaqiri PEP (Primary Education Project) Metodika e Biologjisë 2008-2011 3 vite
Njomza Shaqiri

Praktikum i Endokrinologjisë (Dispensë e brendshme e USHT-ës)

  2011 Është botuar
Njomza Shaqiri

Praktikum i Imunologjisë (Dispensë e brendshme e USHT-ës)

  2010 Është botuar
Njomza Shaqiri

Mutagjenezë me karcinogjenezë (Dispensë e brendshme e USHT-ës)

  2010 Është botuar
Sheqibe Beadini
Petrit Kotori, Bilal Shkurtaj, Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Gazmend Iseni, Esat Aliu Treguesit kimik dhe biologjik të ujit të liqenit të Ohrit Buletini Shkencor i Universitetit të Vlorës 2010, vëllimi 2, numri 2, fq. 311-315 I botuar
Petrit Kotori, Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Bilal Shkurtaj, Gazmend Iseni, Esat Aliu Monitorimi i prezencës së pollutantëve nëliqenin e Ohrit Buletini Shkencor i Universitetit të Vlorës 2010, vëllimi 2, numri 1, fq. 89-94

I botuar

Gazmend Iseni, Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Hesat Aliu Fauna in Liberia ANGLISTICUM, International Journal of Literature, Linguistics & Interdisciplinary Studies Vol I, Nr.2, 2012. ISSN 1857-8179

I botuar (nderkombetar)

Hesat Aliu, Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Gazmend Iseni Analysis of loss of heterozygosity of the tumor suppressor genes in papillary thyroid carcinoma, (PTC), Journal of Natural Sciences Research Vol.2, No.8, 2012

I botuar (me IF-5.58)

Juan Jose Varela Tembra, Arburim Iseni, Gazmend Iseni, Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Hesat Aliu Approaching Environmental Literary Education in the 21st Century Research on Humanities and Social Sciences

Vol.2, No.5, 2012

I botuar (me IF-5.45)

Sheqibe Beadini, Nexhbedin Beadini, Gazmend Iseni, Hesat Aliu Biomonitoring of the xenobionts in aquatic environment in Ohrid lake and black Drim IV International symposium of livestock production, Struga Maj, 2009 I pranuar
Sheqibe Beadini, Nexhbedin Beadini, Gazmend Iseni, Hesat Aliu Recreativity and natural abuannuce and resourse of the mountain clumb of Sharr IV International symposium of livestock production, Struga Maj, 2009 I pranuar
Sheqibe Beadini, Nexhbedin Beadini, Gazmend Iseni, Hesat Aliu Faunistic and floristic biodiversity of mountain  lakes of Sharr. IV International symposium of livestock production, Struga Maj, 2009 I pranuar
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Gazmend Iseni, Hesat Aliu, Minir Murati The monitoring of the pollutants presences in Ohrid lace Konferenca internacionale BCFL, Tirana 2010 I pranuar
Sheqibe Beadini, Nexhbedin Beadini, Leonora Qoku, Hesat Aliu, Gazmend Iseni Potential risk factors of cardiovascular diseases in different ages Konferenca internacionale BCFL, Tirana 2010 I pranuar
Sheqibe Beadini, Nexhbedin Beadini, Denisa Hajdari, Besa Bilali, Leonora Qoku Potential risk factors of chronic kidney disease Konferenca internacionale BCFL, Tirana 2010 I pranuar
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Hesat Aliu Gazmend Iseni Analizë e humbjes së heterozigotisë të gjeneve tumor supresore në karcinomën papilare të gjëndrës tiroide Konferenca e shoqatës shqiptare të morfologjisë klinike me pjesmarje ndërkombetare Mars 2012, fq. 21-22 I pranuar
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Ruzhdi Rexhepi, Gazmend Iseni, Hesat Aliu, Avdi Nazifi The effect of thyroid gland in the metabolic disbalance and the induction of the cardiovascular disases Conference of Albanian Associacion of Chlinical Morphology with Internacional Participation March 2012, fq. 21-22 I pranuar
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Denis Hajdari, Hesat Aliu Identiffication of cancerogen disase with detections of tumoral markers Conference of Albanian Associacion of Chlinical Morphology with Internacional Participation Marsch, 2012, fq. 40-41 I pranuar
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Denis Hajdari, Hesat Aliu Body Mass Index (BMI) as potential factor for  cardiovascular and nephrotic diseases Conference of Albanian Associacion of Chlinical Morphology with Internacional Participation Marsch, 2012, fq. 40-41 I pranuar
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Hamit Memeti, Gazmend Iseni, Hesat Aliu Markerët kimik dhe biologjik të ujit të bregdetit të Vlorës dhe Lagunës së Nartës Aplikimi i metodave bashkëkohore për studime mjedisore të ujrave, Multidisiplinary International Conference - Vlora 26-27. 11. 2012 I pranuar

Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Sadi Bexheti, Gazmend Iseni, Hesat Aliu

Biomonitorimi i prezencës së ksenobiontëve në bregdetin e Vlorës dhe të Nartës

Aplikimi i metodave bashkëkohore për studime mjedisore të ujrave, Multidisiplinary International Conference - Vlora

26-27. 11. 2012

I pranuar
Nexhbedin Beadini Mjekësia bashkëkohore në trojet shqiptare Konferenca e parë e Shkollës Doktorale për Evropën Juglindore, Pogradec 10.11. 2012 I pranuar

Sheqibe Beadini
Pjesmarës  i projektit

ETMOWE-EcoTourism for Mountain Water Environments  protection and management, IPA partners, 2009

Ekologji 2009 2009

Sheqibe Beadini
Kordinator i projektit

Ndikimi i statusit lipidik glukozës dhe kondenzatit të tymit të duhanit si parametra që ndikojnë në sëmundjet kardiovaskulare, Ministria e Arsimit dhe Shkencës së R. Maqedonis, Shkup. 2008/09 Biomedicine 2009 2008-09

Sheqibe Beadini Pjesmarës i projektit

Biomonitorimi i mjedisit ujor të liqenit të Ohrit, Universiteti Shtetëror i Tetovës, Instituti Ekologjik dhe Teknologjik, Strugës, 2008/09

Ekologji 2009 2008-09
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Gazmend Iseni Ekologjia   2010  
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Gazmend Iseni Biodiversiteti dhe rekreativiteti i masivit malor të Sharrit (Eko-Tek, Revistë ekologjike, Nr.1)   2010  
Sheqibe Beadini, Nexhbedin Beadini Biologjia humane   2009  
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini Gjenetika humane   2011  
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Sadi Bexheti, Nasir Bexheti, Gazmend Iseni Histologjia   2012  
Mr. Sc. Sheval Memishi
Memishi, F.Sh.

Efekti sezonal i ndotjes së mjedisit me metale të rënda në disa parametra biokimikë, hematologjik dhebioakumulim të disa metaleve te harabeli (Passer domesticus).

Alb-shkenca 2009/2010
Vëllimi 37,
p. 1-3
E botuar

Elezaj, R. I, Memishi, Sh, Selimi, I. Q., Letaj, Rr. K., Millaku, L.

Sesonal Changes of blood delta aminolevulinic acid dehydratase activity (ALAD), Hematocrit (Hct) and Hemoglobin (Hb) in House Sparroë (Passer domesticus), leaving in urban and heavy metal pollution area. 15 th International Conference on Heavy metals in the environement. Gdansk, Poland. 15 th International Conference on Heavy metals in the environement. Gdansk, Poland.
September 19-23, 2010

Maralte Books Volume: “Heavy Metals in the Environment”.

September 19-23. 2010..                                
E pranuar
I.R. Elezaj, Sh. Memishi, Q.I Selimi, K.Rr. Letaj, S. Memeti Sesonal Effects of Environmental Heavy Metal Pollution on Tissue Accumulation of Lead, Cadmium, Zinc and Copper in House Sparrow (Passer Domesticus) 15 th International Conference on Heavy metals in the environement. Gdansk, Poland. September 19-23, 2010

Maralte Books Volume: “Heavy Metals in the Environment”. September 19-23. 2010..                                

 
K. Abdullai,
Sh. Memishi
Zbatimi i metodave hulumtuese në mësimdhënien e lëndëve Natyra, Shkencat e Natyrës she Shkencat e Natyrës dhe Teknika (Projekt i financuar nga ministria e arsimit dhe shkencës) Trajnues i arsimtarëve të shkencave të natyrës në shkollat fillore të Republikës së Maqedonisë 2010 2010
K. Abdullai,
Sh. Memishi
Biologjia qelizore dhe molekulare Dispensë 2009  
K. Abdullai,
Sh. Memishi
Anatomia dhe morfologjia e bimëve Dispensë 2009  
Mr. Sc. Xhezair Abdija
Xhezair Abdija* Nikolla Peja** Studimet mbi grupet e mezofaunes se tokes ne malin e Sharrit( Tetove-Maqedoni) Bul.shk., Ser.Shk.Nat., 2009, Nr.59;153-159 E botuar
Njomza Shaqiri; Ismije Saiti; Xhezair Abdija Monitoring the Tonsillectomy Effect on Immune Parameters, such as Asot, IgM and CPR SUT Scientific Observer

Vol.1 .Issue 2$3.2001
ISSN 1857-6915 ISSN 1857-6923 [online]

E botuar
Abdija Xh.,1 Peja N.2 Ndikimi i skajit (EKOTONI), tek mezofauna e tokes Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Shkencave Natyrore; Buletini i shkencave natyrore Nr.6/2009 Nr.6,2009, F.,72-78. E botuar
N.Kamberi, Xh. Abdija, F.Kamberi Genealogy and the leve of factor IX basen on the biochemical and genetic analyses of there individuals from the same grandfather   25-26 oktober 2012 E pa botuar akoma
N.Kamberi, Xh. Abdija, F.Kamberi Genealogy and the leve of factor IX basen on the biochemical and genetic analyses of there individuals from the same grandfather      
Doc. dr. Latif Sejfullai, Mr.sc

Zoologjia e Vertebroreve

USht 2009, I, 306 Po
Xhezair Abdija ( Skripta interne )      
Gazmend Iseni
Gazmend Iseni Endemic fauna of the Islands of New Zealand Echoes from New Zealand Maj,2011,Spanjë, 4, fq.59-66 I botuar
Gazmend Iseni Endemic fauna in Liberia Echoes from Liberia Qershor 2010, Spanjë I pranuar
Gazmend Iseni A Study on the Structure of the Biocoenosis (Phytoplancton, Zooplancton and Zoobenthos) of Natural Lakes in the Republic of Macedonian’s Sharr Mountains SUT Scientific Observer Nëntor,2011,1, fq. 268-276 I botuar
Gazmend Iseni Physico-Chemical and Bacteriological Parameters of the Natural and Mineral Water of Tetova Baths SUT Scientific Observer Qershor, 2011, 1, fq. 240-246 I botuar
PetritKotori, Bilal Shkurtaj, NexhbedinBeadini, SheqibeBeadini, Gazmend Iseni, EsatAliu Treguesit kimik dhe biologjik të ujit të liqenit të Ohrit Buletini Shkencor i Universitetit të Vlorës 2010, vëllimi 2, numri 2, fq.311-315 I botuar
Petrit Kotori, NexhbedinBeadini, Sheqibe Beadini, Bilal Shkurtaj, GazmendIseni, EsatAliu Monitorimi i prezencës së pollutantëve nëliqenin e Ohrit Buletini Shkencor i Universitetit të Vlorës 2010, vëllimi 2, numri 1, fq. 289-294 I botuar
Gazmend Iseni Quality Analysis of the Underground Water (Water of the Wells) of the Primary Village Schools of the Municipality of Likova Idest Nëntor, 2009, 1, fq. 231-243 I botuar
Gazmend Iseni, Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Hesat Aliu Fauna in Liberia Anglisticum, International Journal of Literature, Linguistics & Interdisciplinary Studies Vol I, Nr.2, 2012. ISSN 1857-8179 I botuar (nderkombetar)
Hesat Aliu, Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Gazmend Iseni

Analysis of loss of heterozygosity of the tumor suppressor genes in papillary thyroid carcinoma, (PTC)

Journal of Natural Sciences Research

Vol.2, No.8, 2012

I botuar (me IF-5.58)
Juan Jose Varela Tembra, Arburim Iseni, Gazmend Iseni, Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Hesat Aliu Approaching Environmental Literary Education in the 21st Century Research on Humanities and Social Sciences

Vol.2, No.5, 2012

I botuar (me IF-5.45)
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Hesat Aliu, Gazmend Iseni Analizë e humbjes së heterozigotisë të gjeneve tumor supresore në karcinomën papilare të gjëndrës tiroide Konferenca e shoqatës shqiptare të morfologjisë klinike me pjesmarje ndërkombetare Mars 2012, fq. 21-22 I pranuar
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Ruzhdi Rexhepi, Gazmend Iseni, Hesat Aliu, Avdi Nazifi Efekti i gjëndrës tiroide në disbalancën metabolik dhe indukimin e sëmundjeve kardiovaskulare Konferenca e shoqatës shqiptare të morfologjisë klinike me pjesmarje ndërkombetare Mars 2012, fq. 21-22 I pranuar
Sheqibe Beadini, Nexhbedin Beadini, Gazmend Iseni, HesatAliu Biomonitoring of the xenobionts in aquatic environment in Ohrid lake and black Drim IV International symposium of livestock production, Struga Maj, 2009 I pranuar
Sheqibe Beadini, Nexhbedin Beadini, Gazmend Iseni, Hesat Aliu Recreativity and natural abuannuce and resourse of the mountain clumb of Sharr IV International symposium of livestock production, Struga Maj, 2009 I pranuar
Sheqibe Beadini, Nexhbedin Beadini, Gazmend Iseni, Hesat Aliu Faunistic and floristic biodiversity of mountain  lakes of Sharr IV International symposium of livestock production, Struga Maj, 2009 I pranuar
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Hamit Memeti, Gazmend Iseni, Hesat Aliu Markerët kimik dhe biologjik të ujit të bregdetit të Vlorës dhe Lagunës së Nartës Aplikimi i metodave bashkëkohore për studime mjedisore të ujrave, Multidisiplinary International Conference - Vlora 26-27. 11. 2012 I pranuar

Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Sadi Bexheti, Gazmend Iseni, Hesat Aliu

Biomonitorimi i prezencës së ksenobiontëve në bregdetin e Vlorës dhe të Nartës

Aplikimi i metodave bashkëkohore për studime mjedisore të ujrave, Multidisiplinary International Conference- Vlora

26-27. 11. 2012

I pranuar

Gazmend Iseni Zoogjeografia (dispensë) 2011    
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Gazmend Iseni Ekologjia 2010    
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Gazmend Iseni Biodiversiteti dhe rekreativiteti i masivit malor të Sharrit (Eko-Tek, Revistë ekologjike, Nr.1) 2010    
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Sadi Bexheti, Nasir Bexheti, Gazmend Iseni Histologjia 2012    
Hesat Aliu
Hesat Aliu, Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Gazmend Iseni “RNA INTERFERENCE AND CANCER” Journal of Natural Sciences Research (USA)
http://www.iiste.org/
2013, Janar I dorezuar per recenzion dhe botim
Hesat Aliu, Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Gazmend Iseni “Analysis of loss of heterozygosity of the tumor suppressor genes in papillary thyroid carcinoma, (PTC)” Journal of Natural Sciences Research (USA) http://www.iiste.org/Journals/index.php/
JNSR/article/view/3092
Vol.2, No.8, 2012 I botuar (me IF-5.58)
ArburimIseni, GazmendIseni, NexhbedinBeadini, SheqibeBeadini, HesatAliu Approaching Environmental Literary Education in the 21st Century Research on Humanities and Social Sciences (USA) http://www.iiste.org/Journals/index.php/
RHSS/article/view/2113/2093
Vol.2, No.5, 2012 I botuar (me IF-5.45)
Petrit Kotori, Bilal Shkurtaj, Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Gazmend Iseni, Hesat Aliu Treguesit kimik dhe biologjik të ujit të liqenit të Ohrit Buletini Shkencor i Universitetit të Vlorës 2010, vëllimi 2, numri 2, fq.311-315 I botuar
Petrit Kotori, Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Bilal Shkurtaj, Gazmend Iseni, Hesat Aliu Monitorimi i prezencës së pollutantëve në liqenin e Ohrit Buletini Shkencor i Universitetit të Vlorës 2010, vëllimi 2, numri 1, fq. 289-294 I botuar

Gazmend Iseni, Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Hesat Aliu

Fauna in Liberia Anglisticum, International Journal of Literature, Linguistics & Interdisciplinary Studies Vol I, Nr.2, 2012. ISSN 1857-8179 I botuar (nderkombetar)
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Hesat Aliu Gazmend Iseni Analizë e humbjes së heterozigotisë të gjeneve tumor supresore në karcinomën papilare të gjëndrës tiroide Konferenca e shoqatës shqiptare të morfologjisë klinike me pjesmarje ndërkombetare Mars 2012, fq.21-22 I pranuar
Nexhbedin Beadini, Sheqibe Beadini, Ruzhdi Rexhepi, Gazmend Iseni, Hesat Aliu, Avdi Nazifi Efekti i gjëndrës tiroide në disbalancën metabolik dhe indukimin e sëmundjeve kardiovaskulare Konferenca e shoqatës shqiptare të morfologjisë klinike me pjesmarje ndërkombetare Mars 2012, fq.21-22 I pranuar
Sheqibe Beadini, Nexhbedin Beadini, Gazmend Iseni, Hesat Aliu Biomonitoring of the xenobionts in aquatic environment in Ohrid lake and black Drim IV International symposium of livestock production, Struga Maj, 2009 I pranuar
Sheqibe Beadini, Nexhbedin Beadini, Gazmend Iseni, Hesat Aliu Recreativity and natural abuannuce and resourse of the mountain clumb of Sharr IV International symposium of livestock production, Struga Maj, 2009 I pranuar
Sheqibe Beadini, Nexhbedin Beadini, Gazmend Iseni, Hesat Aliu Faunistic and floristic biodiversity of mountain  lakes of Sharr IV International symposium of livestock production, Struga Maj, 2009 I pranuar
Hesat Aliu “First Symposium for Stem Cells and Regenerative Medicine with Interanational partipation” Skopje Molecular and Cell Biology 23th March 2011 Njeditore
Hesat Aliu “Conference of Albanian Association of Clinical Morphology with International Partipation” Molecular and Cell Biology 23th March 2011 Njeditore