FSHMN - Informatikë
Autori/ët Titulli i punimit Emri i revistës së publikuar Viti / Vëllimi / Faqet Është botuar / Është pranuar
Mr.sc. Basri Ahmedi
Basri Ahmedi, Lule Ahmedi

Algoritmi për gjetjen e shtegut më të shkurtër për të gjitha çiftet e kulmeve të grafit dhe një zbatim praktik / Algorithms of finding the shortest paths between  all pairs of vertices  in a graph  and an application

Studiuesit   shqiptarë në rrjedhat e shkencës botrore 2009,199 “IASH-2009”
Basri Ahmedi Teknologjia e informatikës ISBN 9989-143-36-6 2006 Feniks, Kërçovë
Basri Ahmedi Baza të informatikës dhe teknologji informacioni ISBN 978-9989-119-41-5 2012 Grafomak, Kërçovë
Mr.Sc. Festim Halili
F. Halili, M.Kasa Analysis and Comparison of Web Services Architectural Styles, and Business Benefits of their Use In Proc. Book of International Conference of Information Technologies and their importance in the economic development pp. 701-712, Tirana, June 2011 botuar
F. Halili, B. Rahmani and M.Kasa Defining Web Services and Data through Mathematical Expressions in Z-Language In International Journal of Science, Innovation and new Technology (IJSINT) vol.2, no.3, pp.51-56, February, 2012 botuar
F.Idrizi, F. Halili, , U. Lena and M.Kasa Towards the UML Design of Web Services In International Journal of Science, Innovation and new Technology (IJSINT) vol.1, no.3, pp.73-78, February, 2012 botuar
F. Halili and A.Dika Choreography of Web Services and Estimation of Execution Plan In Proc. Book of IEEE International Conference of Information Technology and e-Services (ICITeS) pp.168-174, Sousse, Tunis, March 2012 botuar
A. Dika and F. Halili Integrated Orchestration of Web Services and the Impact of the Query Optimization In Proc. Book of IEEE 8th International Conference on Computing Technology and Information Management (NCM & ICNIT)

vol.2: ICNIT Track, pp. 702-708, Seoul, Korea, April 2012

botuar
F. Halili, A. Dika and M. Kon-Popovska Towards the Composition of Web Services and the Role of the Query Optimization In International Journal of Web Applications (IJWA) vol.4, no.2, pp.57-68, June, 2012 botuar
F.Halili, M.Kasa and I.Ninka Intrusion Detection and Security Model based on SOA In Takimi VII Ndërkombëtar Alb-Shkenca Skopje, 31 August 2012 Pranuar, prezantuar
DAAD Festim Halili Culture and Technology in Winter and Snow Shkenca Kompjuterike dhe Kulture 09.2.2005 1 Muaj (Minhen)
Youth Educational Forum Festim Halili International Karl Popper Debate Debat 2003 1 Jave (Budva)
CBC Loja Festim Halili, Nora Toennis Vision Building and Leadership Skills Lidership dhe Pune sociale 2002 3 Muaj (Tetove)
BAPOP dhe CBC LOJA Festim Halili Digital Art Workshop Multimedia Art Center Multimedia dhe Art Maj, 2007 Projekt ne 3 Faza (Marsej, Berlin dhe Tetove)
SPARK (Former ATA) Festim Halili Prishtina Summer University Matlab Courses 2006 1 Muaj (Prishtine)
SPARK (Former ATA) Festim Halili Macedonia Summer University Logistic Officer 2007 1 Muaj (Tetove)
INACON GMBH Festim Halili, Gunnar Heine Telecommunication Encyclopedia and Wireshark Protocol Telekomunikacion 2007-2008 2 vjet (Karlsruhe)
Qendra Europiane SN7 dhe USAID CV Preparation and Leadership Skills Lidership dhe resurse humane 2011 3 Jave (Tetove)
TIKA Festim Halili Study Visit Vizite studimore ne universitete te Turqise 2011 1 Jave (Turqi)
Google Festim Halili EMEA Anita Borg Scholarship Mentorim te studentes qe fitoi burse ne Shkenca Kompjuterike 2012 4 dite (Zvicer)
ESA-EUSC-JRC Festim Halili Image Information Mining Conference: Knowledge, Discovery from Earth Observation Data

Pjesmarrje virtuale German Aerospace Center (DLR)

2012 3 dite (Gjermani)
Metamorphosys Festim Halili, Ramazan Fetai International conference e-society Shkenca Kompjuterike 2012 2 dite (Shkup)
Festim Halili Kodet ne HTML Dispense per studente 2012 Botuar
Festim Halili Trajnim falas te qytetareve Ministria e shoqerise informatike dhe administrates 2012 Vazhdon 1 Vjet (Tetovë)
A.L.T.R.I, Metamorphosis, Festim Halili Round Table: Use of new technologies in Education Arsim dhe Shkence 2012 1 ditë (Shkup)
SN7 Festim Halili Challenges and oppurtunities of volunteer work Çertifikatë 2012 1 ditë (Shkup)
Mr. Sc. Fisnik Dalipi
Fisnik Dalipi, Ilia Ninka Enhancing search capabilities by using semantic retrieval models International Journal of Science, Innovations and New Technology, http://www.ijsint.org/ Nëntor 2012

Pending ISSN: 2223-2257

Fisnik Dalipi, Ilia Ninka Applying semantically adapted vector space model to enhance information retrieval Proceedings of the International Conference – ICT Innovations 2012, September 12-15, Ohrid Shtator 2012

Botuar: Web proceedings http://ict-act.org/

Florim Idrizi, Fisnik Dalipi, Ilia Ninka E-business opportunities and challenges for SME's in Macedonia Proceedings of the International Conference – ICT Innovations 2012, September 12-15, Ohrid Shtator 2012 Botuar: Web proceedings http://ict-act.org/
Fisnik Dalipi, Ilia Ninka Exploring new alternatives for index searching based on the vector space model International Journal of Science, Innovations and New Technology, http://www.ijsint.org/ Korrik 2012

Botuar: ISSN: 2223-2257

Agni Dika, Kushtrim Bilali, Fisnik Dalipi

Implementing and using new e-testing system to increase the effectiveness of learning in primary schools of Macedonia

Proceedings of the International Conference, Sousse, Tunisia, 6 / 2012 Qershor 2012 Botuar: Proceedings of the International Conference, Sousse, Tunisia, 6 / 2012 http://iceeli.org
Fisnik Dalipi, Kushtrim Bilali, Florim Idrizi Discovering the new e-Testing system as a platform to support the success enhancement among students in primary schools of Macedonia International Conference on Information Systems and Technology Innovation: their application in Economy Qershor 2012, 3 Botuar:
ISBN: 978-9995-6377-8-1
Fisnik Dalipi, Ilia Ninka Analyzing some recent architectures for semantic search at IR and QA systems that use ontologies Regional Conference with Intrernational Participation: Society internationalization – affectivity and problems, Pejë Qershor 2012, 3 E botuar në revistën shkencore të Universitetit të Zenicës
ISSN 2232-8742
Fisnik Dalipi, Ajri Shej Towards a novel integrated model of optimizing the efficiency of IT in organizations Advances in Intelligent and Soft Computing, 2012 2012, Volume 150/2012, faqet: 311-323 Botuar:
Springer-Verlag Berlin/ Heidelberg 2012.
springerlink.com ISSN: 1867-5662
Fisnik Dalipi, Florim Idrizi Drejt modelit integrues për optimizimin e efikasitetit të IT në kompani Information Systems and Technologies and their importance in the economic development Qershor 2011, 2,  faqe: 541-552

Botuar
ISBN: 978-99956-59-13-4 Tiranë 2011

Fisnik Dalipi, Florim Idrizi, Lazim Kamberi Determinants of e-business and ICT adoption among SMEs in Macedonia – An application of TOE Framework International Symposium on Computing in Informatics and Mathematics, Tirana 2011 Qershor 2011, 1, faqe: 122-135

Botuar
ISBN: 978-9928-4044-8-0 Tiranë 2011

Fisnik Dalipi, Florim Idrizi

Trendet e reja në zhvillimin softuerik: zhvillimi i web aplikacioneve dhe shërbimeve me metodologjinë Agjile

Roli i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Zhvillimin e Shoqërisë Shqipare Qershor 2010, 1, faqe: 323-333

Botuar
ISBN: 978-99956-40-43-9 Tiranë 2010

Fisnik Dalipi, Ilia Ninka Applying semantically adapted vector space model to enhance information retrieval Proceedings of the International Conference – ICT Innovations 2012, September 12-15, Ohrid Shtator 2012 Web proceedings http://ict-act.org/
Florim Idrizi, Fisnik Dalipi, Ilia Ninka E-business opportunities and challenges for SME's in Macedonia Proceedings of the International Conference – ICT Innovations 2012, September 12-15, Ohrid Shtator 2012 Web proceedings http://ict-act.org/
Agni Dika, Kushtrim Bilali, Fisnik Dalipi

Implementing and using new e-testing system to increase the effectiveness of learning in primary schools of Macedonia

Proceedings of the International Conference, Sousse, Tunisia, 6 / 2012 Qershor 2012 Proceedings of the International Conference, Sousse, Tunisia, 6 / 2012 http://iceeli.org
Fisnik Dalipi, Kushtrim Bilali, Florim Idrizi Discovering the new e-Testing system as a platform to support the success enhancement among students in primary schools of Macedonia International Conference on Information Systems and Technology Innovation: their application in Economy Qershor 2012, 3 Botuar:
ISBN: 978-9995-6377-8-1
Fisnik Dalipi, Ilia Ninka Analyzing some recent architectures for semantic search at IR and QA systems that use ontologies Regional Conference with Intrernational Participation: Society internationalization – affectivity and problems, Pejë Qershor 2012, 1 E botuar në revistën shkencore të Universitetit të Zenicës
ISSN 2232-8742
Fisnik Dalipi, Ajri Shej Towards a novel integrated model of optimizing the efficiency of IT in organizations International Conference – ICT Innovations 2011, September 14-16, MANU, Skopje September 2011 Springer-Verlag Berlin/ Heidelberg 2012
springerlink.com ISSN: 1867-5662
Fisnik Dalipi, Florim Idrizi Drejt modelit integrues për optimizimin e efikasitetit të IT në kompani Information Systems and Technologies and their importance in the economic development Qershor 2011, 2,  faqe: 541-552

Botuar
ISBN: 978-99956-59-13-4 Tiranë 2011

Fisnik Dalipi, Florim Idrizi, Lazim Kamberi Determinants of e-business and ICT adoption among SMEs in Macedonia – An application of TOE Framework International Symposium on Computing in Informatics and Mathematics 2011, 1, faqe: 122-135

Botuar
ISBN: 978-9928-4044-8-0 Tiranë 2011

Fisnik Dalipi, Florim Idrizi

Trendet e reja në zhvillimin softuerik: zhvillimi i web aplikacioneve dhe shërbimeve me metodologjinë Agjile

Roli i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Zhvillimin e Shoqërisë Shqipare 2010, 1, faqe: 323-333

Botuar
ISBN: 978-99956-40-43-9 Tiranë 2010

Fisnik Dalipi Përkthimi i 500 librave nga Universitetet më të mira të botës. Projekt i Qeverisë së RM Përkthyes profesional i librit “Principles of Computer System Design” - Jerome H. Saltzer
M. Frans Kaashoek.
Instituti për Teknologji i Masaçusetsit, SHBA Përkthim nga gjuha angleze në
gjuhën shqipe.
2011 Janar-Gusht 2011
Fisnik Dalipi Erasmus Staff Mobility 5 ditë mësimdhënie në Universitetin e Mariborit në Slloveni, Fakulteti i Informatikës dhe Inxhinierisë. Fusha/Tema: Bazat e të dhënave 2010 31.05.2010-04.06.2010
Mr. Sc. Florim Idrizi
Florim Idrizi, Ilia Ninka Some security issues of transaction in e–banking systems in Macedonia International Journal of Science, Innovations and New Technology, http://www.ijsint.org/ Nëntor 2012 Pending ISSN: 2223-2257
Florim Idrizi, Ilia Ninka Some potential challenges during the implementation of security models for electronic transactions International Journal of Science, Innovations and New Technology, http://www.ijsint.org/ Korrik 2012 Botuar: ISSN: 2223-2257
Florim Idrizi, Fisnik Dalipi, Ilia Ninka E-business opportunities and challenges for SME's in Macedonia Proceedings of the International Conference – ICT Innovations 2012, September 12-15, Ohrid Shtator 2012 Web proceedings http://ict-act.org/
Arsim Fidani, Florim Idrizi Investigating students’ acceptance of a Learning Management System in university education- a SEM approach Proceedings of the International Conference – ICT Innovations 2012, September 12-15, Ohrid Shtator 2012 Web proceedings http://ict-act.org/
Florim Idrizi, Ilia Ninka Increasing the security of e-commerce systems usingsome models of combined cryptography Society internationalization – affectivity and problems 2012 E pranuar për botim në revistën shkencore të Universitetit të Zenicës ISSN 2232-8742
Florim IDRIZI, Festim HALILI, Uran LENA, Merita KASA Towards the UML design of Web Services International Journal of Science Innovation new Technology 2012 February, 2012 - Vol. 1, No. 3
Fisnik Dalipi, Kushtrim Bilali, Florim Idrizi Discovering the new e-Testing system as a platform to support the success enhancement among students in primary schools of Macedonia International Conference on Information Systems and Technology Innovation: their application in Economy Qershor 2012 Botuar:
ISBN: 978-9995-6377-8-1
Fisnik Dalipi, Florim Idrizi, Lazim Kamberi Determinants of e-business and ICT adoption among SMEs in Macedonia – An application of TOE Framework International Symposium on Computing in Informatics and Mathematics 2011, 1, faqe: 122-135

Botuar
ISBN: 978-9928-4044-8-0 Tiranë 2011

Fisnik Dalipi, Florim Idrizi Drejt modelit integrues për optimizimin e efikasitetit të IT në kompani Information Systems and Technologies and their importance in the economic development 2011, 2, faqe: 541-552

Botuar
ISBN: 978-99956-59-13-4 Tiranë 2011

Fisnik Dalipi, Florim Idrizi Trendet e reja në zhvillimin softuerik: zhvillimi i web aplikacioneve dhe shërbimeve me metodologjinë Agjile Roli i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Zhvillimin e Shoqërisë Shqipare 2010, 1, faqe: 323-333

Botuar
ISBN: 978-99956-40-43-9 Tiranë 2010

Florim Idrizi, Fisnik Dalipi, Ilia Ninka E-business opportunities and challenges for SME's in Macedonia Proceedings of the International Conference – ICT Innovations 2012, September 12-15, Ohrid Shtator 2012 Botuar: Web proceedings http://ict-act.org/
Arsim Fidani, Florim Idrizi Investigating students’ acceptance of a Learning Management System in university education- a SEM approach Proceedings of the International Conference – ICT Innovations 2012, September 12-15, Ohrid Shtator 2012 Botuar: Web proceedings http://ict-act.org/
Florim Idrizi, Ilia Ninka Increasing the security of e-commerce systems usingsome models of combined cryptography Society internationalization – affectivity and problems 2012 E pranuar për botim në revistën shkencore të Universitetit të Zenicës ISSN 2232-8742
Fisnik Dalipi, Kushtrim Bilali, Florim Idrizi Discovering the new e-Testing system as a platform to support the success enhancement among students in primary schools of Macedonia International Conference on Information Systems and Technology Innovation: their application in Economy Qershor 2012 Botuar:
ISBN: 978-9995-6377-8-1
Fisnik Dalipi, Florim Idrizi, Lazim Kamberi Determinants of e-business and ICT adoption among SMEs in Macedonia – An application of TOE Framework International Symposium on Computing in Informatics and Mathematics 2011, 1, faqe: 122-135

Botuar
ISBN: 978-9928-4044-8-0 Tiranë 2011

Fisnik Dalipi, Florim Idrizi Drejt modelit integrues për optimizimin e efikasitetit të IT në kompani Information Systems and Technologies and their importance in the economic development 2011, 2, faqe: 541-552

Botuar ISBN: 978-99956-59-13-4 Tiranë 2011

Fisnik Dalipi, Florim Idrizi

Trendet e reja në zhvillimin softuerik: zhvillimi i web aplikacioneve dhe shërbimeve me metodologjinë Agjile

Roli i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Zhvillimin e Shoqërisë Shqipare 2010, 1, faqe: 323-333

Botuar
ISBN: 978-99956-40-43-9 Tiranë 2010

Mr. Sc. Florinda Imeri

Mr. Sc. Florinda Sh. Imeri, Mr. Sc. Mentor Hamiti

Analysing the Environmental Impact on the Sorting Algorithms on the Numerical Arrays SEEU Review, Tetovë, Maqedoni

Volume 5, No. 1, 2009

Botuar

Mr. Sc. Florinda Sh. Imeri KomponeAn Analytical View on the Software Reusentët softuerike dhe shfrytëzimi i tyre në krijimin e softuerëve në rajon dhe më gjerë

Instituti  Alb-Shkenca, Tetovë, Maqedoni

2009, 4, 195 Botuar

Mr. Sc. Florinda Sh. Imeri,
Mr.Sc. Halim Halimi

Analiza e procesimit të matricave tek Grid sistemet përmes algoritmeve matricore homogjene

Instituti  Alb-Shkenca, Tetovë, Maqedoni

2009, 4, 200 Botuar

Mr. Sc.Florinda Imeri, Mr. Sc. Gazmend Xhaferi

Analizimi i performansave të algoritmit kërkues Chunk te vektorët numerik

Instituti  Alb-Shkenca, Tetovë, Maqedoni

2011, 6, 626 Botuar

Mr. Sc. Florinda Sh. Imeri, Prof. Dr. Ljupcho Antovski

An Analytical View on the Software Reuse ICT-ACT Innovations Conference, Ohër, Maqedoni 2012, 4, 69 Botuar
GAZMEND XHAFERI

Gazmend Xhaferi Florinda Imeri

Analizimi i performansave të algoritmit kërkues “Chunk” tek vektorët numerik Instituti Alb-Shkenca 20011, 6, 226 Butoar
Gazmend Xhaferi EDUBUNTU, (projekt për trajnimin e arsimtarëve të shkollave fillore për shfrytëzimin e sistemit operativ Edubuntu) Master trajnues 2010 4 muaj
HALIM HALIMI
Halim Halimi, Florinda Imeri Analysis of matrix processing in Grid systems through homogeneous matrix algorithms InstitutI  Alb- Shkenca -IASH 2009  
Florinda Imeri, Halim Halimi Component –based Development Process in the region InstitutI  Alb- Shkenca -ASH 2009  
Halim Halimi Zgjedhje rugëtimi për kualitet të shërbimeve (QoS) tek Rrjetat mobile ad-hoc InstitutI  Alb- Shkenca -ASH 2011  
H. Halimi, A. Tentov “Implementation of frequency quorum system for securing physical layer in wireless smart grid” IEEE International Conference, Advances in Control Engineering (ACE 2013) 2013 pp. 13-18
H. Halimi, A. Tentov “A new security architecture for privacy-preserving aggregation and access control in smart grids” International Journal of Data & Network Security, vol. 3, no. 2 2013 pp. 67-76, ISSN: 2319-1236. Impact factor 0,465
H. Halimi, A. Tentov “Securing smart Grid: cyber security requirements and current security solution” IEEE International Conference, Advances in Control Engineering (ACE 2013) 2013 pp. 19-25
H. Halimi, A. Tentov “A secure key distribution and management scheme for home area network in smart grid” International Journal of Computer & Technology, vol. 12, no. 8 2014 pp. 3778-3785. ISSN 2277-3601. Impact factor 1,392
H. Halimi, A. Tentov "A secure key distribution and management scheme for neighborhood area network in smart grid” International Journal of Computer Science and Technology, vol. 5, Issue 1, ver. 2 2014 , pp. 174-178. ISSN: 0976-8491 (Online), ISSN: 2229-4333 (Print). Impact factor 0,478
Prof d-r Jordan Shikoski
U. Rechkoska, D. Davcev, J. Shikoski “Space and Time in Wireless Sensor Networks” Global Journal of Technology and Optimization, GJTO - An International Indexed Journal: ISSN 2229-8711, on line Publication, Vol. 2,  pp. 73-83 on line Publication, 2011  
U. Rechkoska, D. Davcev, J. Shikoski ”An original algorithm for space — Time localization in wireless sensor networks” IEEE 3rd International Conference on Communication Software and Networks, ISBN: 978-1-61284-485-5,IEEE Cat. Num. CFP1169F-PRT Xi'an, China, May 2011  
U. Rechkoska, D. Davcev, J. Shikoski “An algorithm for space — Time localization in wireless sensor networks” IEEE International Conference on Information and Computer Networks ICICN , pp. 209-214 Guiyang, China, 2011  
U.Shikoska, D.Davchev, J.Sikoski “Time Synchronization in Wireless Sensor Networks” International Conference on Power Control and Optimization, PCO’2010 Kucing Borneo, Sarawak, December 2010  
FP 7 26 partners in the consortium: Austrija
Ј. Shikoski (МК) Albania,Italy, Kosovo, Grecce, Belgium, Netherlands,….

WBC-INCO.NET, Contract Num. 043797 The Western Balkan Countries INCO-NET (WBC INCO NET)  supported by the European Commission under the 7th Framework Programme for Research and Technological Development. enhances integration of the Western Balkan countries (WBC) in the European Research Area.

Centre for Social Innovation (ZSI), Wien, Austria Ministerstvoto za obrazovanie i nauka na RM 2007-2009

2007-2009  
FP7 Ј. Shikoski (МК)
Erica Rost (Germ) Abderrahim Benslimane (FR)

SEE-ERA.NET The Southeast European Era-Net SEE-ERA.NET is a networking project aimed at integrating EU member states and SE countries in the European Research Area by linking research activities within existing national, bilateral and regional RTD programmes

Federal Ministry of  Education and Research of Germany University of Avignon, FR Ministerstvoto za obrazovanie i nauka na RM 2007-2009

2007-2009  
Ј. Шикоски, Ц. Андреески Компјутерски системи Универзитет American College - Skopje 2010 In process
Valbon Ademi
Valbon Ademi Zhvillimi i Interfejseve Inteligjente te Shfrytezuesit-"Development of Intelligent User Interface"

Universiteti UBT Prishtine, ICMER 2012

2012, 2, 10 Botuar
Mr.Sc. Agon Memeti
A. Memeti, F. Imeri and B. Cico. REST Services Authorization Decoupling through Reusability Approach 10th Annual South East European Doctoral Student Conference, DSC 2015. pp.289-297, 2015 ISBN: 978-960-9416-08-5
AA. Memeti, B. Selimi, A. Besimi and B. Cico. A Framework for Flexible REST Services: Decoupling Authorization for Reduce Service Dependency 4th Mediterranean Conference on Embedded Computing, MECO 2015 pp.51-55, 2015 ISBN: 978-9-9409-4364-6
G. Xhaferi, A. Memeti and F. Imeri. Comparison of several algorithms for searching data’s in a Learning Management System 4th Mediterranean Conference on Embedded Computing, MECO 2015 pp.272-275, 2015 ISBN: 978‐9‐9409‐4364‐6
A. Memeti, B. Selimi, A. Besimi and B. CIco. Coordinating Service Resources: An Architecture for REST Service Collaboration 7th International Scientific Conference Computer Science, CS’2015 pp.280-289, 2015 ISBN: 978-619-167-177-9
A.Memeti,B. Selimi and B. Cico. “Integration of Several University e-Services in the Cloud” 8th European Modelling Symposium on Mathematical Modelling and Computer Simulation (EMS 2014) IEEE Press, pp.360-365. 2014 ISBN: 978-1-4799-7412-2. 2014
A. Memeti, G. Xhaferi “Cultural Differences and Common Regional Challenges for e-Commerce in Asia-Pacific Region” International Journal of Computers & Technology (IJCT) Vol.14 No.4. 2015 ISSN: 2277-3061. pp. 5645-5649
A.Memeti, B. Cico. “Engaging Learning Process through Cloud Computing Models” 11th International Conference on Informatics and Information Technologies (CIIT 2014) April, 2014 (Presented)
A.Memeti, B. Cico. “Supporting content and learner collaboration and interaction through cloud computing models” 6th International Conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks (CICSYN’2014) IEEE Press, pp.145-148. 2014. ISBN: 978-1-4799-5076-8
Sh. Fida, B. Cico, A. Memeti. “Resource Sharing Platform Architecture – Service Oriented Design Lab Environment” 3rd Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO’2014) IEEE Press, pp.285-288. 2014. ISBN: 978-1-4799-4827-7.
A.Memeti, Dh. Hyseini, B. Cico. “Cloud Computing in Universities with Existing Infrastructure, Case Study: SEEU Research Lab 816” 5th International Conference “Information Systems and Technology Innovation: projecting trends in New Economy” (ISTI’2014) pp.16. June, 2014 ISBN: 978-9928-02-471-7
A.Memeti, B. Cico “Building Web Based Applications in the Cloud: A proposed Model, Case Study: Implementation of Several e-services in SEE University in the Cloud 9th South East European Doctoral Student Conference (DSC’2014) pp.386-394. 2014. ISBN: 978-960-9416-07-8
A.Memeti, B. Cico “Building Web Based Application in the Cloud: A proposed Model” 1st Doctoral Conference on Computer Science and Information Technologies (DCCSIT’2014) June, 2014 (Presented)
A.Memeti, F. Imeri, G. Xhaferi “Reusing Learning Objects and the Impact of Web 3.0 on e-Learning Platforms” International Journal of Computers & Distributed Systems (IJCDS) Vol.4 No.3. 2014 ISSN: 2278-5183
A. Memeti, B.Cico “Online Theatre Reservation System in Macedonia (A recommended Model)” International Conference  “Information Systems and Technology Innovation: Their application in Economy” (ISTI 2012) 9 June, 2012 pp.42 Botuar ISBN: 978-9995-6377-8-1
A. Memeti, B.Cico “Formula 1” winner prediction using Naïve Bayesian Algorithm International Journal of Science, Innovation and new Technology (IJSINT) vol.1, no.4, pp 35-40, 2012 Botuar Printed ISSN: 2223-2257, Online ISSN: 2225-0751.
A. Memeti “Client/Server Computing and Web Services” In International Journal of Science, Innovation and new Technology (IJSINT) November, 2012

Novembver, 2012, vol.2, no.5, pp 37-44

Printed ISSN: 2223-2257, Online ISSN: 2225-0751
A. Memeti 14th Workshop on Software Engineering Education and Reverse Engineering Software Engineering Education and Reverse Engineering

2014

24-30 August
SEMOS Education (Microsoft Gold Partner) Agon Memeti Core Foundations of Microsoft .Net 2.0 (Microsoft Certificate of Achievement) Programming and Software Development Courses 2010

1 Month (Shkup)

SEMOS Education (Microsoft Gold Partner) Agon Memeti

Advanced Foundations of Microsoft .Net 2.0 (Microsoft Certificate of Achievement) Programming and Software Development Courses 2010

1 Month (Shkup)

SEMOS Education (Microsoft Gold Partner) Agon Memeti Visual Studio 2008: ADO.NET 3.5 (Microsoft Certificate of Achievement) Programming and Software Development Courses 2010

1 Month (Shkup)

SEMOS Education (Microsoft Gold Partner) Agon Memeti

ASP.NET (Microsoft Certificate of Achievement) Programming and Software Development Courses 2010

1 Month (Shkup)

SEEU & ASSECO eBanking (Certificate of Attendance) eBanking Courses 2010

1 Month (Tetove)

USAID & Ministry of Labor and Social Policy Data digitalization Practical Work 2010 3 Months (Tetove)