FSHMN - Informatikë
Autori/ët Titulli i punimit Emri i revistës së publikuar Viti / Vëllimi / Faqet Është botuar / Është pranuar
Mr.sc. Basri Ahmedi
Basri Ahmedi, Lule Ahmedi

Algoritmi për gjetjen e shtegut më të shkurtër për të gjitha çiftet e kulmeve të grafit dhe një zbatim praktik / Algorithms of finding the shortest paths between  all pairs of vertices  in a graph  and an application

Studiuesit   shqiptarë në rrjedhat e shkencës botrore 2009,199 “IASH-2009”
Basri Ahmedi Teknologjia e informatikës ISBN 9989-143-36-6 2006 Feniks, Kërçovë
Basri Ahmedi Baza të informatikës dhe teknologji informacioni ISBN 978-9989-119-41-5 2012 Grafomak, Kërçovë
Doc.Dr. Festim Halili
Festim Halili, Arben Zulfiu The growth of usability of home internet and 3G technology in the territory of the Municipality of Tetova and the impact of electromagnetic waves on the human body International Journal “Universi” Vol. 01, Issue 03, ISSN: 1857-9450, pp.375-379, August 2015. Botuar
Festim Halili, Merita Kasa Halili and Ilia Ninka Evaluation and Comparison Styles of Using Web Services in Proc. Book of 6th IEEE International conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks pp. 139-144, May, 2014 Tetovo, Macedonia, DOI: 10.1109/CICSyN.2014.38 Botuar dhe indeksuar në IEEE Xplore dhe Web of Science
Festim Halili, Merita Kasa Halili, Mirushe Ameti and Ilia Ninka A new Framework for Service ranking including CPM/PERT methods in Journal of Convergence Information Technology (JCIT), Vol.9, No3, pp.86-98, ISSN: 1975-9320, 2014, South Korea. Botuar dhe indeksuar ne AICIT
Festim Halili, Ilia Ninka, Avni Rustemi and Merita Kasa Halili Gjetja e CPM dhe PERT për implementimin e një modeli për rangimin e shërbimeve Buletini i Shkencave të Natyrës, FSHN Botimi Nr. 14, viti 2014, ISSN: 2305-882X Botuar
Festim Halili, Ilia Ninka, Merita Kasa Halili and Sazan Lushi The impact of UDDI pages and UML modeling of web services in International Journal of Science, Innovation and New Technology (IJSINT2014) issue no.7 2014, ISSN:2223-2257. Botuar dhe indeksuar në EBSCO
Festim Halili, Merita Kasa Halili and Ilia Ninka A new framework of QoS-based web service Discovery and Binding in Proc. Book of 11th International Conference on Informatics and Information Technologies, IEEE computer chapter Macedonian section 11-13 April 2014, Bitola (Manastir), Macedonia. ISBN: 978-608-4699-01-9. Botuar
Festim Halili, Merita Kasa Halili, Florim Idrizi, Ilia Ninka and Blerim Sherifi Combining AIML, C# and Agent Control 2.0 to produce an Albanian speaking bot in Proc. Book of ISTI2013 4th International Conference on Information Systems and Technology Innovations: towards a digital Economy 15-16 Jun 2013, Tirana, Albania. ISBN: 978-9928-161-38-3 Botuar dhe indeksuar në EBSCO
Festim Halili, Eip Rufati and Ilia Ninka Service Composition Styles – Analysis and Comparison Methods in Proc. Book of IEEE CICSyN2013 5th International conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks pp.278-284, 5-7 Jun, Madrid, Spain. ISBN: 978-0-7695-5042-8, BMS Number: CFP1381H-CDR. Botuar dhe indeksuar në IEEE I-Xplore dhe Web of Science
Festim Halili, Merita Kasa Halili and Ilia Ninka Intrusion Detection and Security Model based on SOA In proc book of Takimi VII Ndërkombëtar Alb-Shkenca, Proc. Book of Alb Shkenca, Skopje, 31 August 2012. Botuar
Festim Halili, Agni Dika and Margita Kon-Popovska Towards the Composition of Web Services and the Role of the Query Optimization In International Journal of Web Applications (IJWA), vol.4, no.2, pp.57-68, June, 2012. Print ISSN: 0974-7710, Online ISSN: 0974-7729 Botuar dhe indeksuar në DBLP
Agni Dika and Festim Halili Integrated Orchestration of Web Services and the Impact of the Query Optimization In Proc. Book of IEEE 8th International Conference on Computing Technology and Information Management (NCM & ICNIT), vol.2 :ICNIT Track, pp. 702-708, Seoul, Korea, April 2012. IEEE Print ISBN: 978-89-88678-67-1, IEEE CN: CFP12191-PRT Botuar dhe indeksuar në IEEE X-Plore dhe DBLP
Festim Halili and Agni Dika Choreography of Web Services and Estimation of Execution Plan In Proc. Book of IEEE International Conference of Information Technology and e-Services (ICITeS) pp.168-174, Sousse, Tunis, March 2012. ISBN: 978-1-4673-1166-3, IEEE CN: CFP1245S-ART Botuar dhe indeksuar në IEEE I-Xplore
Festim Halili, Florim Idrizi, Uran Lena and Merita Kasa Halili Towards the UML Design of Web Services In International Journal of Science, Innovation and new Technology (IJSINT), vol.1, no.3, pp.73-78, February, 2012. ISSN: 2223-2257 Botuar dhe indeksuar në EBSCO
Festim Halili, Burhan Rahmani and Merita Kasa Halili Defining Web Services and Data through Mathematical Expressions in Z-Language In International Journal of Science, Innovation and new Technology (IJSINT), vol.2, no.3, pp.51-56, February, 2012. ISSN: 2223-2257 Botuar dhe indeksuar në EBSCO
Festim Halili, Merita Kasa Halili Analysis and Comparison of Web Services Architectural Styles, and Business Benefits of their Use In Proc. Book of International Conference of Information Technologies and their importance in the economic development pp. 701-712, Tirana, June 2011. ISBN: 978-99956-59-13-4 Botuar dhe indeksuar në EBSCO
Festim Halili, David Al-Dabass Editors and program chair IEEE International Conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks, CICSyN2014 Proc. Book of Computational Intelligence, Communication Systems and Networks, Botuar dhe indeksuar në IEEE I-Xplore
Festim Halili Vice President Macedonian Academic & Research Network (MARNET) MARNET 2016 MARNET
Festim Halili Member Board of Accreditation and Evaluation of Macedonia BAE 2016 BAE
Festim Halili IT Expert Bureau for Public Procurement R. Macedonia BPP 2015-2016 BPP
Festim Halili Member SN7 NGO SN7 2011 SN7
Festim Halili Member American Corner American Corner 2010 ACM
Festim Halili, Gunnar Heine Online Encyclopedia for Telecommunication INACON GmBH www.inacon.de Botuar (online)
Festim Halili, Gunnar Heine Protocol Help for Wireshark Protocol INACON GmBH www.inacon.de Botuar (online)
Festim Halili IPA-CBC Transboundary cooperation for ecosystem in Sharr Mountain UT & UP GIS application for adaptive nature conservation Botuar dhe implementuar
Festim Halili Macedonia Cap Project Green Club Green club 2015 Implementuar
Festim Halili Establishing a database for question regarding the external exams in high schools in Albanian and Turkish Language Ministry of Education and Science 2014 MES 2014 Implementuar
Festim Halili Certificate from Northern Illinois University for completion of US Leadership Skills and English Language Training Program DeKalb, Illinois, USA, August 2015 USA 2015 Implementuar
Festim Halili Certificate for License ISO/IEC 20000-1:2011 Information Technology Service Management October 2014 Implementuar
Festim Halili Certificate on UM Erasmus International Week through Erasmus+ Mobility Maribor Slovenia June 2015. Implementuar
Festim Halili PRIZE, First place (Astronautics) in regional competitions, 1999, Tetovo Implementuar
Festim Halili PRIZE, Second place (Meteorology studies) in republican competitions 1998, Strumica Implementuar
Festim Halili PRIZE, Third place (History studies) in republican competition, 1998, Veleshta, Struga Implementuar
Festim Halili Certificate from the EU Integration School for HORIZON202 Project Development Training, 2014, Shkup Implementuar
Festim Halili Award: Scientist of the Year in Rep. Of Macedonia, FRI 2013. FRI, SHKUP Implementuar
Festim Halili License for IT audit from the Ministry of Information Society and Administration, 2013, Shkup Implementuar
Festim Halili Certificate of Merit, for being a Session Chair in IEEE CICSyN2013, Madrid, Spain,2013 Implementuar
Festim Halili Certificate from the Ministry of Education of R. of Macedonia for technical and logistic support for implementing reform processes in the field of education. Tetovo, 2014 Implementuar
Festim Halili Research Stay at the Royal Holloway University of London with a scholarship from British Scholarship Trust, August 2013 London, 2014 Implementuar
Festim Halili Study visit in Istanbul and Bursa Turkey, January 2011 Bursa, 2011 Implementuar
Festim Halili Seminar on multicultural societies Berlin Germany, 2008 Berlin, 2008 Implementuar
Festim Halili -Digital Art Workshop in Multimedia Art Center, Marseille France, 2007 France Implementuar
Festim Halili Seminar and workshop for peace promotion through sports, Switzerland 2006 CASPEA Foundation Implementuar
Festim Halili Winter University on High Tech workshops with a scholarship from DAAD, Munich Germany 2005 Implementuar
Festim Halili Prishtina Summer University, with a scholarship from ATA, Matlab course, Prishtina Kosovo, 2005 Implementuar
Festim Halili Seminar on motivation and vision building, and value based leadership, Tetovo Macedonia, 2003 LOJA 2003 Implementuar
Festim Halili Scholarship holder: DAAD, British Scholarship Trust, SKOFIA, Ministry of Education in Rep. Of Macedonia. DAAD, BST, SKOGIA, MES Macedonia 1999-2011 Implementuar
Mr. Sc. Fisnik Dalipi
Fisnik Dalipi, Ilia Ninka Enhancing search capabilities by using semantic retrieval models International Journal of Science, Innovations and New Technology, http://www.ijsint.org/ Nëntor 2012

Pending ISSN: 2223-2257

Fisnik Dalipi, Ilia Ninka Applying semantically adapted vector space model to enhance information retrieval Proceedings of the International Conference – ICT Innovations 2012, September 12-15, Ohrid Shtator 2012

Botuar: Web proceedings http://ict-act.org/

Florim Idrizi, Fisnik Dalipi, Ilia Ninka E-business opportunities and challenges for SME's in Macedonia Proceedings of the International Conference – ICT Innovations 2012, September 12-15, Ohrid Shtator 2012 Botuar: Web proceedings http://ict-act.org/
Fisnik Dalipi, Ilia Ninka Exploring new alternatives for index searching based on the vector space model International Journal of Science, Innovations and New Technology, http://www.ijsint.org/ Korrik 2012

Botuar: ISSN: 2223-2257

Agni Dika, Kushtrim Bilali, Fisnik Dalipi

Implementing and using new e-testing system to increase the effectiveness of learning in primary schools of Macedonia

Proceedings of the International Conference, Sousse, Tunisia, 6 / 2012 Qershor 2012 Botuar: Proceedings of the International Conference, Sousse, Tunisia, 6 / 2012 http://iceeli.org
Fisnik Dalipi, Kushtrim Bilali, Florim Idrizi Discovering the new e-Testing system as a platform to support the success enhancement among students in primary schools of Macedonia International Conference on Information Systems and Technology Innovation: their application in Economy Qershor 2012, 3 Botuar:
ISBN: 978-9995-6377-8-1
Fisnik Dalipi, Ilia Ninka Analyzing some recent architectures for semantic search at IR and QA systems that use ontologies Regional Conference with Intrernational Participation: Society internationalization – affectivity and problems, Pejë Qershor 2012, 3 E botuar në revistën shkencore të Universitetit të Zenicës
ISSN 2232-8742
Fisnik Dalipi, Ajri Shej Towards a novel integrated model of optimizing the efficiency of IT in organizations Advances in Intelligent and Soft Computing, 2012 2012, Volume 150/2012, faqet: 311-323 Botuar:
Springer-Verlag Berlin/ Heidelberg 2012.
springerlink.com ISSN: 1867-5662
Fisnik Dalipi, Florim Idrizi Drejt modelit integrues për optimizimin e efikasitetit të IT në kompani Information Systems and Technologies and their importance in the economic development Qershor 2011, 2,  faqe: 541-552

Botuar
ISBN: 978-99956-59-13-4 Tiranë 2011

Fisnik Dalipi, Florim Idrizi, Lazim Kamberi Determinants of e-business and ICT adoption among SMEs in Macedonia – An application of TOE Framework International Symposium on Computing in Informatics and Mathematics, Tirana 2011 Qershor 2011, 1, faqe: 122-135

Botuar
ISBN: 978-9928-4044-8-0 Tiranë 2011

Fisnik Dalipi, Florim Idrizi

Trendet e reja në zhvillimin softuerik: zhvillimi i web aplikacioneve dhe shërbimeve me metodologjinë Agjile

Roli i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Zhvillimin e Shoqërisë Shqipare Qershor 2010, 1, faqe: 323-333

Botuar
ISBN: 978-99956-40-43-9 Tiranë 2010

Fisnik Dalipi, Ilia Ninka Applying semantically adapted vector space model to enhance information retrieval Proceedings of the International Conference – ICT Innovations 2012, September 12-15, Ohrid Shtator 2012 Web proceedings http://ict-act.org/
Florim Idrizi, Fisnik Dalipi, Ilia Ninka E-business opportunities and challenges for SME's in Macedonia Proceedings of the International Conference – ICT Innovations 2012, September 12-15, Ohrid Shtator 2012 Web proceedings http://ict-act.org/
Agni Dika, Kushtrim Bilali, Fisnik Dalipi

Implementing and using new e-testing system to increase the effectiveness of learning in primary schools of Macedonia

Proceedings of the International Conference, Sousse, Tunisia, 6 / 2012 Qershor 2012 Proceedings of the International Conference, Sousse, Tunisia, 6 / 2012 http://iceeli.org
Fisnik Dalipi, Kushtrim Bilali, Florim Idrizi Discovering the new e-Testing system as a platform to support the success enhancement among students in primary schools of Macedonia International Conference on Information Systems and Technology Innovation: their application in Economy Qershor 2012, 3 Botuar:
ISBN: 978-9995-6377-8-1
Fisnik Dalipi, Ilia Ninka Analyzing some recent architectures for semantic search at IR and QA systems that use ontologies Regional Conference with Intrernational Participation: Society internationalization – affectivity and problems, Pejë Qershor 2012, 1 E botuar në revistën shkencore të Universitetit të Zenicës
ISSN 2232-8742
Fisnik Dalipi, Ajri Shej Towards a novel integrated model of optimizing the efficiency of IT in organizations International Conference – ICT Innovations 2011, September 14-16, MANU, Skopje September 2011 Springer-Verlag Berlin/ Heidelberg 2012
springerlink.com ISSN: 1867-5662
Fisnik Dalipi, Florim Idrizi Drejt modelit integrues për optimizimin e efikasitetit të IT në kompani Information Systems and Technologies and their importance in the economic development Qershor 2011, 2,  faqe: 541-552

Botuar
ISBN: 978-99956-59-13-4 Tiranë 2011

Fisnik Dalipi, Florim Idrizi, Lazim Kamberi Determinants of e-business and ICT adoption among SMEs in Macedonia – An application of TOE Framework International Symposium on Computing in Informatics and Mathematics 2011, 1, faqe: 122-135

Botuar
ISBN: 978-9928-4044-8-0 Tiranë 2011

Fisnik Dalipi, Florim Idrizi

Trendet e reja në zhvillimin softuerik: zhvillimi i web aplikacioneve dhe shërbimeve me metodologjinë Agjile

Roli i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Zhvillimin e Shoqërisë Shqipare 2010, 1, faqe: 323-333

Botuar
ISBN: 978-99956-40-43-9 Tiranë 2010

Fisnik Dalipi Përkthimi i 500 librave nga Universitetet më të mira të botës. Projekt i Qeverisë së RM Përkthyes profesional i librit “Principles of Computer System Design” - Jerome H. Saltzer
M. Frans Kaashoek.
Instituti për Teknologji i Masaçusetsit, SHBA Përkthim nga gjuha angleze në
gjuhën shqipe.
2011 Janar-Gusht 2011
Fisnik Dalipi Erasmus Staff Mobility 5 ditë mësimdhënie në Universitetin e Mariborit në Slloveni, Fakulteti i Informatikës dhe Inxhinierisë. Fusha/Tema: Bazat e të dhënave 2010 31.05.2010-04.06.2010
Mr. Sc. Florim Idrizi
Florim Idrizi, Ilia Ninka Some security issues of transaction in e–banking systems in Macedonia International Journal of Science, Innovations and New Technology, http://www.ijsint.org/ Nëntor 2012 Pending ISSN: 2223-2257
Florim Idrizi, Ilia Ninka Some potential challenges during the implementation of security models for electronic transactions International Journal of Science, Innovations and New Technology, http://www.ijsint.org/ Korrik 2012 Botuar: ISSN: 2223-2257
Florim Idrizi, Fisnik Dalipi, Ilia Ninka E-business opportunities and challenges for SME's in Macedonia Proceedings of the International Conference – ICT Innovations 2012, September 12-15, Ohrid Shtator 2012 Web proceedings http://ict-act.org/
Arsim Fidani, Florim Idrizi Investigating students’ acceptance of a Learning Management System in university education- a SEM approach Proceedings of the International Conference – ICT Innovations 2012, September 12-15, Ohrid Shtator 2012 Web proceedings http://ict-act.org/
Florim Idrizi, Ilia Ninka Increasing the security of e-commerce systems usingsome models of combined cryptography Society internationalization – affectivity and problems 2012 E pranuar për botim në revistën shkencore të Universitetit të Zenicës ISSN 2232-8742
Florim IDRIZI, Festim HALILI, Uran LENA, Merita KASA Towards the UML design of Web Services International Journal of Science Innovation new Technology 2012 February, 2012 - Vol. 1, No. 3
Fisnik Dalipi, Kushtrim Bilali, Florim Idrizi Discovering the new e-Testing system as a platform to support the success enhancement among students in primary schools of Macedonia International Conference on Information Systems and Technology Innovation: their application in Economy Qershor 2012 Botuar:
ISBN: 978-9995-6377-8-1
Fisnik Dalipi, Florim Idrizi, Lazim Kamberi Determinants of e-business and ICT adoption among SMEs in Macedonia – An application of TOE Framework International Symposium on Computing in Informatics and Mathematics 2011, 1, faqe: 122-135

Botuar
ISBN: 978-9928-4044-8-0 Tiranë 2011

Fisnik Dalipi, Florim Idrizi Drejt modelit integrues për optimizimin e efikasitetit të IT në kompani Information Systems and Technologies and their importance in the economic development 2011, 2, faqe: 541-552

Botuar
ISBN: 978-99956-59-13-4 Tiranë 2011

Fisnik Dalipi, Florim Idrizi Trendet e reja në zhvillimin softuerik: zhvillimi i web aplikacioneve dhe shërbimeve me metodologjinë Agjile Roli i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Zhvillimin e Shoqërisë Shqipare 2010, 1, faqe: 323-333

Botuar
ISBN: 978-99956-40-43-9 Tiranë 2010

Florim Idrizi, Fisnik Dalipi, Ilia Ninka E-business opportunities and challenges for SME's in Macedonia Proceedings of the International Conference – ICT Innovations 2012, September 12-15, Ohrid Shtator 2012 Botuar: Web proceedings http://ict-act.org/
Arsim Fidani, Florim Idrizi Investigating students’ acceptance of a Learning Management System in university education- a SEM approach Proceedings of the International Conference – ICT Innovations 2012, September 12-15, Ohrid Shtator 2012 Botuar: Web proceedings http://ict-act.org/
Florim Idrizi, Ilia Ninka Increasing the security of e-commerce systems usingsome models of combined cryptography Society internationalization – affectivity and problems 2012 E pranuar për botim në revistën shkencore të Universitetit të Zenicës ISSN 2232-8742
Fisnik Dalipi, Kushtrim Bilali, Florim Idrizi Discovering the new e-Testing system as a platform to support the success enhancement among students in primary schools of Macedonia International Conference on Information Systems and Technology Innovation: their application in Economy Qershor 2012 Botuar:
ISBN: 978-9995-6377-8-1
Fisnik Dalipi, Florim Idrizi, Lazim Kamberi Determinants of e-business and ICT adoption among SMEs in Macedonia – An application of TOE Framework International Symposium on Computing in Informatics and Mathematics 2011, 1, faqe: 122-135

Botuar
ISBN: 978-9928-4044-8-0 Tiranë 2011

Fisnik Dalipi, Florim Idrizi Drejt modelit integrues për optimizimin e efikasitetit të IT në kompani Information Systems and Technologies and their importance in the economic development 2011, 2, faqe: 541-552

Botuar ISBN: 978-99956-59-13-4 Tiranë 2011

Fisnik Dalipi, Florim Idrizi

Trendet e reja në zhvillimin softuerik: zhvillimi i web aplikacioneve dhe shërbimeve me metodologjinë Agjile

Roli i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Zhvillimin e Shoqërisë Shqipare 2010, 1, faqe: 323-333

Botuar
ISBN: 978-99956-40-43-9 Tiranë 2010

Mr. Sc. Florinda Imeri

Mr. Sc. Florinda Sh. Imeri, Mr. Sc. Mentor Hamiti

Analysing the Environmental Impact on the Sorting Algorithms on the Numerical Arrays SEEU Review, Tetovë, Maqedoni

Volume 5, No. 1, 2009

Botuar

Mr. Sc. Florinda Sh. Imeri KomponeAn Analytical View on the Software Reusentët softuerike dhe shfrytëzimi i tyre në krijimin e softuerëve në rajon dhe më gjerë

Instituti  Alb-Shkenca, Tetovë, Maqedoni

2009, 4, 195 Botuar

Mr. Sc. Florinda Sh. Imeri,
Mr.Sc. Halim Halimi

Analiza e procesimit të matricave tek Grid sistemet përmes algoritmeve matricore homogjene

Instituti  Alb-Shkenca, Tetovë, Maqedoni

2009, 4, 200 Botuar

Mr. Sc.Florinda Imeri, Mr. Sc. Gazmend Xhaferi

Analizimi i performansave të algoritmit kërkues Chunk te vektorët numerik

Instituti  Alb-Shkenca, Tetovë, Maqedoni

2011, 6, 626 Botuar

Mr. Sc. Florinda Sh. Imeri, Prof. Dr. Ljupcho Antovski

An Analytical View on the Software Reuse ICT-ACT Innovations Conference, Ohër, Maqedoni 2012, 4, 69 Botuar
GAZMEND XHAFERI

Gazmend Xhaferi Florinda Imeri

Analizimi i performansave të algoritmit kërkues “Chunk” tek vektorët numerik Instituti Alb-Shkenca 20011, 6, 226 Butoar
Gazmend Xhaferi EDUBUNTU, (projekt për trajnimin e arsimtarëve të shkollave fillore për shfrytëzimin e sistemit operativ Edubuntu) Master trajnues 2010 4 muaj
HALIM HALIMI
Halim Halimi, Florinda Imeri Analysis of matrix processing in Grid systems through homogeneous matrix algorithms InstitutI  Alb- Shkenca -IASH 2009  
Florinda Imeri, Halim Halimi Component –based Development Process in the region InstitutI  Alb- Shkenca -ASH 2009  
Halim Halimi Zgjedhje rugëtimi për kualitet të shërbimeve (QoS) tek Rrjetat mobile ad-hoc InstitutI  Alb- Shkenca -ASH 2011  
H. Halimi, A. Tentov “Implementation of frequency quorum system for securing physical layer in wireless smart grid” IEEE International Conference, Advances in Control Engineering (ACE 2013) 2013 pp. 13-18
H. Halimi, A. Tentov “A new security architecture for privacy-preserving aggregation and access control in smart grids” International Journal of Data & Network Security, vol. 3, no. 2 2013 pp. 67-76, ISSN: 2319-1236. Impact factor 0,465
H. Halimi, A. Tentov “Securing smart Grid: cyber security requirements and current security solution” IEEE International Conference, Advances in Control Engineering (ACE 2013) 2013 pp. 19-25
H. Halimi, A. Tentov “A secure key distribution and management scheme for home area network in smart grid” International Journal of Computer & Technology, vol. 12, no. 8 2014 pp. 3778-3785. ISSN 2277-3601. Impact factor 1,392
H. Halimi, A. Tentov "A secure key distribution and management scheme for neighborhood area network in smart grid” International Journal of Computer Science and Technology, vol. 5, Issue 1, ver. 2 2014 , pp. 174-178. ISSN: 0976-8491 (Online), ISSN: 2229-4333 (Print). Impact factor 0,478
Prof d-r Jordan Shikoski
U. Rechkoska, D. Davcev, J. Shikoski “Space and Time in Wireless Sensor Networks” Global Journal of Technology and Optimization, GJTO - An International Indexed Journal: ISSN 2229-8711, on line Publication, Vol. 2,  pp. 73-83 on line Publication, 2011  
U. Rechkoska, D. Davcev, J. Shikoski ”An original algorithm for space — Time localization in wireless sensor networks” IEEE 3rd International Conference on Communication Software and Networks, ISBN: 978-1-61284-485-5,IEEE Cat. Num. CFP1169F-PRT Xi'an, China, May 2011  
U. Rechkoska, D. Davcev, J. Shikoski “An algorithm for space — Time localization in wireless sensor networks” IEEE International Conference on Information and Computer Networks ICICN , pp. 209-214 Guiyang, China, 2011  
U.Shikoska, D.Davchev, J.Sikoski “Time Synchronization in Wireless Sensor Networks” International Conference on Power Control and Optimization, PCO’2010 Kucing Borneo, Sarawak, December 2010  
FP 7 26 partners in the consortium: Austrija
Ј. Shikoski (МК) Albania,Italy, Kosovo, Grecce, Belgium, Netherlands,….

WBC-INCO.NET, Contract Num. 043797 The Western Balkan Countries INCO-NET (WBC INCO NET)  supported by the European Commission under the 7th Framework Programme for Research and Technological Development. enhances integration of the Western Balkan countries (WBC) in the European Research Area.

Centre for Social Innovation (ZSI), Wien, Austria Ministerstvoto za obrazovanie i nauka na RM 2007-2009

2007-2009  
FP7 Ј. Shikoski (МК)
Erica Rost (Germ) Abderrahim Benslimane (FR)

SEE-ERA.NET The Southeast European Era-Net SEE-ERA.NET is a networking project aimed at integrating EU member states and SE countries in the European Research Area by linking research activities within existing national, bilateral and regional RTD programmes

Federal Ministry of  Education and Research of Germany University of Avignon, FR Ministerstvoto za obrazovanie i nauka na RM 2007-2009

2007-2009  
Ј. Шикоски, Ц. Андреески Компјутерски системи Универзитет American College - Skopje 2010 In process
Valbon Ademi
Valbon Ademi Zhvillimi i Interfejseve Inteligjente te Shfrytezuesit-"Development of Intelligent User Interface"

Universiteti UBT Prishtine, ICMER 2012

2012, 2, 10 Botuar
Doc. Dr. Agon Memeti
Gani Haxhijaj, Agon Memeti, Florinda Imeri Online system proposal for internal management of payments in the Istog Municipality – R. of Kosovo (ISTI’2017) In Proceedings of 8th ISTI’2017 Conference 23-24 June 2017
Besnik Rexhepi and Agon Memeti. Web 2.0 for business and society, Case Study: LuginaShop.com In Proceedings of 7th International Conference “Information Systems and Technology Innovations: The new paradigm for a Smarter Economy, ISTI 2016.
Agon Memeti, Florinda Imeri, Betim Cico REST vs. SOAP: Choosing the best web service while developing in-house web applications (ICNSM’2017) In Proceedings of 1st International Conference of Natural Sciences and Mathematics 16-17 June 2017 ISBN: 978-608-217-059-6
Erenis Ramadani, Agon Memeti, Florinda Imeri, Nexhibe Sejfuli-Ramadani, Florim Idrizi. Social media based app organizing daily events In Proceedings of 6th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO’2017) IEEE Press, pp.562-565 IEEE, ISBN: 978-1-5090-6741-1, 2017.
Florinda Imeri, Erleta Alihajdaraj, Agon Memeti, Mentor Hamiti Edmodo Platform Integration Challenges on Secondary Education in Kosovo: Empirical Analysis 7th World Conference on Educational Technology (WCETR – 2017) 20-22 April 2017, AAB College, Prishtina, R. of Kosovo.
Berat Jashari, Florinda Imeri, Agon Memeti. Analysis and Comparison of School Me & Sitos Six, two Learning Management Platforms in Secondary Education In Proceedings of 14th International Conference on Informatics and Information Technologies (CIIT’2017) April 07-09, 2017. Mavrovo, Macedonia.
Florim Idrizi, Agon Memeti and Burhan Rahmani. Analysis and comparison of DES cryptographic algorithm and AES cryptographic algorithm in different CPU International Journal of Science, Innovation and Technology July, 2016, Vol.1, No. 16, pp.25-28 Printed ISSN: 2223-2257, Online ISSN: 2225-0751.
Florim Idrizi, Burhan Rahmani and Agon Memeti. Analysis and Comparison of Gauss and Gauss – Jordan methods and their algorithms, for the selection of linear equation system International Journal of Science, Innovation and Technology February, 2016, Vol.1, No. 15, pp.35-38. Printed ISSN: 2223-2257, Online ISSN: 2225-0751.
Besnik Rexhepi and Agon Memeti. Web 2.0 for business and society, Case Study: LuginaShop.com In Proceedings of 7th International Conference “Information Systems and Technology Innovations: The new paradigm for a Smarter Economy, ISTI 2016.
Jasmin Miftari and Agon Memeti. Developing Web-Based Applications using MongoDB and Node.js In Proceedings of 7th International Conference “Information Systems and Technology Innovations: The new paradigm for a Smarter Economy, ISTI 2016.
Burhan Rahmani, Florim Idrizi and Agon Memeti. Implementation of Health Cards in all e-government Systems in Macedonia 2nd International Congress on Natural and Engineering Sciences September, 2016 pp.49
Florinda Imeri and Agon Memeti A Survey on the Extra-functional Properties on COTS Vendor Sites 2nd International Congress on Natural and Engineering Sciences September, 2016. pp.54
Agon Memeti, Florinda Imeri and Florim Idrizi. Challenges for Building the University LMS while using Open-Source Frameworks 2nd International Congress on Natural and Engineering Sciences September, 2016 pp.3
Florinda Imeri, Gazmend Xhaferi, Flamure Sadiku and Agon Memeti. Empirical Analysis on the Running Time of a Searching Algorithm, Chunk Algorithm 2nd International Conference on Sustainable Development 19-23 October, 2016. Skopje, Macedonia
Agon Memeti 16th Workshop on “Software Engineering Education and Reverse Engineering” Software Engineering Education and Reverse Engineering 22nd – 26th August 2016
Sh. Fida, B. Cico, A. Memeti. “Resource Sharing Platform Architecture – Service Oriented Design Lab Environment” 3rd Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO’2014) IEEE Press, pp.285-288. 2014. ISBN: 978-1-4799-4827-7.
A. Memeti, B. Cico. Learning Management System using REST Services in Cloud computing International Journal of Science, Innovation and Technology Vol.1, No.13, pp. 47-54. Printed ISSN: 2223-2257, Online ISSN: 2225-0751.
A. Memeti, F. Imeri and B. Cico. REST Architecture State of Practice in Macedonian IT Companies. Journal of Natural and Technical Sciences vol.20, No.2, pp.97-107. ISSN: 2074-0867
A. Memeti, F. Imeri and B. Cico. REST Services Authorization Decoupling through Reusability Approach 10th Annual South East European Doctoral Student Conference, DSC 2015. pp.289-297, 2015 ISBN: 978-960-9416-08-5
A. Memeti, B. Selimi, A. Besimi and B. Cico. A Framework for Flexible REST Services: Decoupling Authorization for Reduce Service Dependency 4th Mediterranean Conference on Embedded Computing, MECO 2015 pp.51-55, 2015 ISBN: 978-9-9409-4364-6
G. Xhaferi, A. Memeti and F. Imeri. Comparison of several algorithms for searching data’s in a Learning Management System 4th Mediterranean Conference on Embedded Computing, MECO 2015 pp.272-275, 2015 ISBN: 978‐9‐9409‐4364‐6
A. Memeti, B. Selimi, A. Besimi and B. CIco. Coordinating Service Resources: An Architecture for REST Service Collaboration 7th International Scientific Conference Computer Science, CS’2015 pp.280-289, 2015 ISBN: 978-619-167-177-9
A.Memeti,B. Selimi and B. Cico. “Integration of Several University e-Services in the Cloud” 8th European Modelling Symposium on Mathematical Modelling and Computer Simulation (EMS 2014) IEEE Press, pp.360-365. 2014 ISBN: 978-1-4799-7412-2. 2014
A.Memeti, B. Cico. “Engaging Learning Process through Cloud Computing Models” 11th International Conference on Informatics and Information Technologies (CIIT 2014) April, 2014 (Presented)
A.Memeti, B. Cico. “Supporting content and learner collaboration and interaction through cloud computing models” 6th International Conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks (CICSYN’2014) IEEE Press, pp.145-148. 2014. ISBN: 978-1-4799-5076-8
A.Memeti, Dh. Hyseini, B. Cico. “Cloud Computing in Universities with Existing Infrastructure, Case Study: SEEU Research Lab 816” 5th International Conference “Information Systems and Technology Innovation: projecting trends in New Economy” (ISTI’2014) pp.16. June, 2014 ISBN: 978-9928-02-471-7
A.Memeti, B. Cico “Building Web Based Applications in the Cloud: A proposed Model, Case Study: Implementation of Several e-services in SEE University in the Cloud 9th South East European Doctoral Student Conference (DSC’2014) pp.386-394. 2014. ISBN: 978-960-9416-07-8
A.Memeti, B. Cico “Building Web Based Application in the Cloud: A proposed Model” 1st Doctoral Conference on Computer Science and Information Technologies (DCCSIT’2014) June, 2014 (Presented)
A. Memeti, B.Cico “Online Theatre Reservation System in Macedonia (A recommended Model)” International Conference  “Information Systems and Technology Innovation: Their application in Economy” (ISTI 2012) 9 June, 2012 pp.42 Botuar ISBN: 978-9995-6377-8-1
A. Memeti, B.Cico “Formula 1” winner prediction using Naïve Bayesian Algorithm International Journal of Science, Innovation and new Technology (IJSINT) vol.1, no.4, pp 35-40, 2012 Botuar Printed ISSN: 2223-2257, Online ISSN: 2225-0751.
A. Memeti “Client/Server Computing and Web Services” In International Journal of Science, Innovation and new Technology (IJSINT) November, 2012

Novembver, 2012, vol.2, no.5, pp 37-44

Printed ISSN: 2223-2257, Online ISSN: 2225-0751
A. Memeti 14th Workshop on Software Engineering Education and Reverse Engineering Software Engineering Education and Reverse Engineering

2014

24-30 August
SEMOS Education (Microsoft Gold Partner) Agon Memeti Core Foundations of Microsoft .Net 2.0 (Microsoft Certificate of Achievement) Programming and Software Development Courses 2010

1 Month (Shkup)

SEMOS Education (Microsoft Gold Partner) Agon Memeti

Advanced Foundations of Microsoft .Net 2.0 (Microsoft Certificate of Achievement) Programming and Software Development Courses 2010

1 Month (Shkup)

SEMOS Education (Microsoft Gold Partner) Agon Memeti Visual Studio 2008: ADO.NET 3.5 (Microsoft Certificate of Achievement) Programming and Software Development Courses 2010

1 Month (Shkup)

SEMOS Education (Microsoft Gold Partner) Agon Memeti

ASP.NET (Microsoft Certificate of Achievement) Programming and Software Development Courses 2010

1 Month (Shkup)

SEEU & ASSECO eBanking (Certificate of Attendance) eBanking Courses 2010

1 Month (Tetove)

USAID & Ministry of Labor and Social Policy Data digitalization Practical Work 2010 3 Months (Tetove)