FSHMN - Kimi
Autori/ët

Titulli i punimit

Emri i revistës së publikuar

Viti / Vëllimi / Faqet

Është botuar / Është pranuar

Prof. Dr. Agim Shabani
Jashari, A. Shabani, A. Popovski, E Synthesis of novel diazo coupled coumarins Intensive Lecture Course “From Molecules to Functionalized Materials” – sponsored by DAAD, Invited Lecture, Skopje 2011 Është botuar
Durmishi, B. Ismaili, M. Shabani, A. Abduli, Sh Drinking Water Quality Assessment in Tetova Region American Journal of Environmental Sciences 8 (2): 162-169, 2012 Është botuar
Abduli, Sh.  Lajqi, A. Reka, A. Ismaili, M. Shabani, a. and Durmishi, B. The kineticas oxidation of manganese (II) in presence of inorganic and organic ligandes  XXI Congres of Chemists and Technologists of Macedonia 2010 – Ohrid, page 189 Është botuar
Jashari, A. Mikhova, B. Shabani, A. Ismaili, M. Veliu, R. Popovski, E. New diazo coupling reactions of 4-Hydroxycoumarin XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, [OCBP-21] Ohrid 2010 Është botuar
Jashari, A. Mikhova, B. Shabani, A. Ismaili, M. Popovski, E. Synthesis of novel diazo coupled coumarins with potential anti-cancer activity 3rd International Conference on Drug Discovery & Therapy, 1188, U. A. E.-Dubai 2011 Është botuar
Durmishi, B., Vezi, D., Ismaili, M., Shabani, A., Abduli, Sh. Variacioni sezonal i përqëndrimit të trihakometaneve në ujin e pijshëm të Tetovës (Pjesa A) [Seazonal Variation of Trihalometanes in Tetova’s Drinking Water (Part A)] Takimi i VII Vjetor Shkencor Ndërkombëtar IASH 2012, Shkup 29-31 gusht 2012, 426 Është botuar
Abduli, Sh., Aleksovska, Shabani, A., Durmishi, H. Krahasimi i efikasitetit të qasjeve të ndryshme të mësimdhënies në bazë të përvetësimit të diturive, njohurive dhe aftësive të nxënësve. [The comparison of different teaching approaches based on the acquisition of students’ knowledge and skills Takimi i VII Vjetor Shkencor Ndërkombëtar IASH 2012, Shkup 29-31 gusht gusht 2012, 428 Është botuar
Agim Shabani Reforms and Upgrade Chemistry Undergraduate Studies in Macedonia Tempus Projekt JEP – 41144 2007-2009  
Agim Shabani,  Koordinator për pjesën e USHT-së Koordinimi i studimeve të doktoraturave në Universitetet e Maqedonisë me disa universitete të BE (Selanikut, Barcelonës dhe Krakovës) Tempus Projekt 2007-2009  
Emil Popovski, Ahmet Jashari, Bozhana Mihova, Agim Shabani, Murtezan Ismaili Synthesis of novel coumarin derivatives with potential biological activity and determination of their structures Projekt bilateral ndërkombëtar Maqedoni-Bulgari 2008-2009  
Troja, P. Shabani. A Kimia organike nëpërmjet problemave Tiranë-Tetovë 2009 Është botuar
Mr. Sc. Bujar H. Durmishi
Durmishi, B. Ismaili, M. Shabani, A. Abduli, Sh Drinking Water Quality Assessment in Tetova Region American Journal of Environmental Sciences 8 (2): 162-169, 2012 Është botuar
Durmishi H. Bujar, D. Vezi, M. Ismaili, A. Shabani, Sh. Abduli Seasonal Variation of Trihalomethanes Concentration in Tetova's Drinking Water (Part B) World Journal of Applied Environmental Chemistry 2012 Është pranuar për publikim
Abduli, Sh.  Lajqi, A. Reka, A. Ismaili, M. Shabani, a. and Durmishi, B. The kineticas oxidation of manganese (II) in presence of inorganic and organic ligandes XXI Congres of Chemists and Technologists of Macedonia 2010 – Ohrid, page 189 Është botuar
Abduli, Sh., Aleksovska S., Shabani, A., Durmishi, H. Krahasimi i efikasitetit të qasjeve të ndryshme të mësimdhënies në bazë të përvetësimit të diturive, njohurive dhe aftësive të nxënësve. [The comparison of different teaching approaches based on the acquisition of students’ knowledge and skills] Takimi i VII Vjetor Shkencor Ndërkombëtar IASH 2012, Shkup 29-31 gusht gusht 2012, 428 Është botuar
Durmishi, B. Vezi, D., Ismaili, M., Shabani, A., Abduli, Sh. Variacioni sezonal i përqëndrimit të trihakometaneve në ujin e pijshëm të Tetovës (Pjesa A) [Seazonal Variation of Trihalometanes in Tetova’s Drinking Water (Part A)] Takimi i VII Vjetor Shkencor Ndërkombëtar IASH 2012, Shkup 29-31 gusht 2012, 426 Është botuar
Bujar H. Durmishi Reforms and Upgrade Chemistry Undergraduate Studies in Macedonia Tempus Projekt JEP – 41144 2009 2007-2009
Bujar H. Durmishi Kimia 7 – për klasën e shtatë të shkollave fillore Botues:  Ministria e Arsimit dhe shkencës së Republikës së Maqedonisë (në 4 gjuhë: shqip, maqedonisht, turqisht dhe serbisht), Shkup 2009, 93 faqe Është botuar
Bujar H. Durmishi Fletore pune nga Kimia 7 – për klasën e shtatë të shkollave fillore Botues:  Ministria e Arsimit dhe shkencës së Republikës së Maqedonisë (në 4 gjuhë: shqip, maqedonisht, turqisht dhe serbisht), Shkup 2009, 45 faqe Është botuar
Dr. Dije Dehari
Emira Kahrovic, Emir Turkusic, Nevzeta Ljubijankic, Shefket Dehari, Dije Dehari, Anita Bajsman New Ruthenium Complexes with Schiff Bases as Mediators for the Low Potential Amperometric Determination of Ascorbic Acid, Part I: Voltametric and Amperometric evidence of mediation with Tetraethylamoniumdichloro-bis[N-phenyl-5-chloro-salicylideniminato-N,O]ruthenat (III) HealthMed

Vol.6, No.2, 2012 699-702

Është botuar
Emira Kahrovic, Shefket Dehari, Dije Dehari, Hysen Reçi, Sabina Begic, Nevzeta Ljubijankic Synthesis and characterization of new Ru (III) complexes with monobasic (NO) and dibasic (ONO) Schiff bases derived from salicylaldehydes Technics Technologies Education menagement

Vol.5, No.4, 2011 799-803

Është botuar
Shefket Dehari, Selim Jusufi, Ismet Hashani, DijeDehari Synthesis and Characterization of Ruthenium (III) Complexes with N-substituted Salicylideneimine Der Pharma Chemica

Vol.3, No.3, 2011 13-17

Është botuar
Shefket Dehari, Dije Dehari, Muhamet Shehabi, Selim Jusufi Spectroscopic studies and structure determination of Schiff basederived from 5-bromosalicylaldehyde and 4-aminobenzoic acid Der Pharma Chemica

Vol.2, No.6, 2010 273-278

Është botuar
Dije Dehari, Shefket Dehari Synthesis and Characterization of Ni(II) Complexes with Bidentate(NO) Schiff Bases Der Pharma Chemica Vol.2, No.6, 2010 437-441 Është botuar
Emira Kahrovic, Shefket Dehari, Dije Dehari, Selim Jusufi, Hysen Reci, Sabina Begic, Nevzeta Ljubijankic Ruthenium (III) complexes with bidentate Schiff bases. Preliminary interaction of Tetraethylamonium dichloro-bis[N-phenyl-4-bromo-salicylideniminato-N,O]ruthenat(III) with DNA Biological Inorganic Chemistry Vol. 14 (Suppl1): 2009, page 180 Është botuar

Programi Studimor i Kimisë FSHMN-e, USHT

DAAD Program "Stability Pact for South Eastern Europe" Hulumtuese 2008, 2009 2010, 2011 2008-2012
Sevdije Govori Odai
S.Govori, S.Spahiu, V.Kalaj, O.Leci, A.Haziri, H.Ibrahimi “Antimicrobial Properties of Newly Synthesized Derivatives of Coumarine” American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2010, Vol.6 (4): 275-278 Është botuar
Sevdije Govori, Majlinda Daci-Ajvazi, Shuhreta Omeragiq “Synthesis and Microbiological Activity of Some Newly Synthesized Derivatives of 2-oxo-2H-chromen-2-one” E- Journal of Chemistry

2011, Vol 8(4) 1522-1527

Është botuar
A. Haziri , S. Govori Odai , M. Ismaili ,F.Faiku,I.Haziri "Essential Oil of Tanacetum Parthenium (L) from East Part of Kosova"  American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2009, 5 (4): 226-228 Është botuar
K.Vaso, A.Behrami, S.Govori, I.Vehapi ”Synthesis and Antibacterial Activities of Some New 2H-Chromen-2-one Derivatives” // Asian Journal of Chemistry 2011, Vol. 23 (9) 3996-3998 Është botuar
A. I. Haziri, N. Aliaga, M. Ismaili, S. Govori-Odai, O. Leci, F. Faiku, V. Arapi and I. Haziri ”Secondary Metabolites in Essential Oil of Achillea millefolium (L.) Growing Wild in East Part of Kosova” American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2010., 6 (1): 32-34 Është botuar
Kozeta Vaso, Aziz Behrami and Sevdije Govori Synthesis and antibacterial activity of  4-(4-hydroxy-phenylamine)-3-[1-(phenylhydrazine]-ethyl]-2H-[1]-benzopyran-2-one. The comparasion of the antibacterial activity with standard drugs Natura Montenegrina 2012., 11(1), 93-103 Është botuar
S.Govori, A,Rifati, O.Leci, A.Haziri "Antibacterial properties of some new pyrido-1,2,4-triazole-3-thiones" Faseb Journal, New Orleans, Louisiana, April 18-22 Vol 23:711.2  2009 Është botuar
Sevdije Govori, Njomza Ajvazi, Aida Buza, Arben Haziri and  Arleta Rifati "Antibacterial  aktivity  of  Co(II) complexes  with   some  heterocyclic compounds" Faseb Journal, Anaheim California, USA. 2010. Vol 24:526.2  Është botuar
S. Govori, S.Spahiu, A. Haziri  ,M. Daci, M. Sehabi, K. Kurteshi "Microbiological Evaluation of 3-((E)-(4-chloro-6-hydroxypyrimidin-2-ylimino)methyl)-4-chloro-2H-chromen-2-one"  Faseb Journal, , Anaheim California, USA// 2010,Vol 24:526.3 April Është botuar
S. Govori, S. Spahiu,  A.Haziri and H.Ibrahimi “Microbiological  Evaluation   of  4-(Pyridin-2-ylamino)-Coumarin-3-Carbaldehydes” FASEB Journal 2011;Vol 25:761.4 Është botuar

Sevdije Govori, Njomza Ajvazi, Aida Buza, Arben Haziri
// Book of Abstracts, p.116

“Antibacterial Activity of Mn (II) complexes with some Heterocyclic Compounds” XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia

2010, Book of Abstracts, p.116

Është botuar
Sevdije R Govori, Aida Buza, Njomza Ajvazi, and Arben Haziri Antibacterial Activity of Some Coumarins and their Metal Complexes Faseb Journal 2012 ., Vol.26:611 Është botuar
Dr. Shefket Dehari
Emira Kahrovic, Emir Turkusic, Nevzeta Ljubijankic, Shefket Dehari, Dije Dehari, Anita Bajsman New Ruthenium Complexes with Schiff Bases as Mediators for the Low Potential Amperometric Determination of Ascorbic Acid, Part I: Voltametric and Amperometric evidence of mediation with Tetraethylamoniumdichloro-bis[N-phenyl-5-chloro-salicylideniminato-N,O]ruthenat (III) HealthMed Vol.6, No. 2, 2012 699-702 Është botuar
Emira Kahrovic, Shefket Dehari, Dije Dehari, Hysen Reçi, Sabina Begic, Nevzeta Ljubijankic Synthesis and characterization of new Ru (III) complexes with monobasic (NO) and dibasic (ONO) Schiff bases derived from salicylaldehydes Technics Technologies Education Menagement Vol.5, No .4, 2011 799-803 Është botuar
Shefket Dehari, SelimJusufi, Ismet Hashani, Dije Dehari Synthesis and Characterization of Ruthenium (III) Complexes with N-substituted Salicylideneimine Der Pharma Chemica Vol.3, No. 3, 2011 13-17 Është botuar
Shefket Dehari, Dije Dehari, Muhamet Shehabi, Selim Jusufi Spectroscopic studies and structure determination of Schiff base derived from 5-bromosalicylaldehyde and 4-aminobenzoic acid Der Pharma Chemica Vol.2, No. 6, 2010 273-278 Është botuar
Dije Dehari, Shefket Dehari Synthesis and Characterization of Ni(II) Complexes with Bidentate(NO) Schiff Bases Der Pharma Chemica Vol.2, No. 6, 2010 437-441 Është botuar
Suzana Aliu, Selim Jusufi, Majlinda Daci, Shefket Dehari Seas, Ecological Balance and Sustainable Environment.Heavy Metals in the Water of Lake Ohrid and in Fish Species Belbica – Alburnus alburnus alborella de Filippi Survival and Sustainability
Environmental concerns in the 21st Century Series: Environmental Earth Sciences
1stEdition., 2011, XLI,29-36 Është botuar
Abibe Useini, Murtezan Ismaili, Shefket Dehari PLASMA FATTY ACID COMPOSITION AND LIPID PROFIOLE IN PATIENTS WITH TYPE II DIABETES IN MACEDONIA 14th INTERNATIONAL VETERINARY MEDICINE STUDENTS SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Poster Presentation 3-5 may, 2012 Është botuar
Emira Kahrovic, Shefket Dehari, Dije Dehari, Selim Jusufi, Hysen Reci, Sabina Begic, Nevzeta Ljubijankic Ruthenium (III) complexes with bidentate Schiff bases. Preliminary interaction of Tetraethylamonium dichloro-bis[N-phenyl-4-bromo-salicylideniminato-N,O]ruthenat(III) with DNA Biological Inorganic Chemistry Vol. 14 (Suppl 1): 2009, page 180 Është botuar
Programi Studimor i Kimisë FSHMN-e, USHT DAAD Program“ Stability Pact for South Eastern Europe Hulumtuese 2008, 2009 2010, 2011 2008-2012
Shefket Dehari, Neset Izairi Zbatimi i metodave hulumtuese në mësimdhënien e lëndeve Natyra, Shkencat e Natyrës dhe Shkencat e natyrës dhe teknika (Projekt i financuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës së RM) Trajnues i arsimtarëve të shkencave të natyrës në shkollat fillore të Republikës së Maqedonisë 2010 2010
Mr. Shemsedin Abduli
Durmishi, B. Ismaili, M. Shabani, A. Abduli, Sh. Drinking Water Quality Assessment in Tetova Region American Journal of Environmental Sciences 8 (2): 162-169, 2012 Është botuar
Durmishi H. Bujar, D. Vezi, M. Ismaili, A. Shabani, Sh. Abduli Seasonal Variation of Trihalomethanes Concentration in Tetova's Drinking Water (Part B) World Journal of Applied Environmental Chemistry 2012 Është botuar
Abduli, Sh.  Lajqi, A. Reka, A. Ismaili, M. Shabani, a. and Durmishi, B. The kineticas oxidation of manganese (II) in presence of inorganic and organic ligandes XXI Congres of Chemists and Technologists of Macedonia 2010 – Ohrid, page 189 Është botuar
Abduli, Sh., Aleksovska S., Shabani, A., Durmishi, H Krahasimi i efikasitetit të qasjeve të ndryshme të mësimdhënies në bazë të përvetësimit të diturive, njohurive dhe aftësive të nxënësve. [The comparison of different teaching approaches based on the acquisition of students’ knowledge and skills] Takimi i VII Vjetor Shkencor Ndërkombëtar IASH 2012, Shkup 29-31 gusht gusht 2012, 428 Është botuar
Durmishi, B., Vezi, D., Ismaili, M., Shabani, A., Abduli, Sh Variacioni sezonal i përqëndrimit të trihakometaneve në ujin e pijshëm të Tetovës (Pjesa A) [Seazonal Variation of Trihalometanes in Tetova’s Drinking Water (Part A)] Takimi i VII Vjetor Shkencor Ndërkombëtar IASH 2012, Shkup 29-31 gusht 2012, 426 Është botuar
Shemsedin Abduli Primary Education Project Mësimdhënia dhe mësimi në shekullin XXI 2008 2008-2012
Shemsedin Abduli Edubundu Zbatimi i TIK-së në mësimdhënie 2010 2008-2011
Shemsedin Abduli Reforms and Upgrade Chemistry Undergraduate Studies in Macedonia Tempus Projekt JEP – 41144 2007-2009