FSHMN - MatematikË
Autori/ët

Titulli i punimit

Emri i revistës së publikuar

Viti / Vëllimi / Faqet

Është botuar / Është pranuar

Rushadije Ramani Halili
Rushadije Ramani Finitely Generated Absorptive Semigroups Journal of Institut Alb Shkenca, AKTET, ISSN vol. 7 438-440 Gusht, 2012 referuar
R. Ramani, A. Zejnullahu Construction of a free distributive semigroup through a commutative semigroup 1st International Western Balkans Conference of Mathematical Sciences IWBCMS-2013 May 30-June 1, 2013 Maj,2013 referuar
L.Kamberi, R. Ramani, Sh. Rexhepi Finitely Implementation of Contigency Tables for the Evaluation of ICT in both environments of universities in Tetova Maj-Qershor 2013 Referuar
R. Ramani, M. Mustafi Free Left Distributive Idempotent Semigroups International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 4, Issue 7, June 2013 ISSN 2229-5518 Botuar
R. Ramani Halili Construction Of Free Distributive Semigroups Through Commutative Semigroup International Journal of Current Research Vol. 5, Issue 06 1582-1584 ISSN 2229-5518 June, 2013 Botuar
R. Ramani, A. Zejnullahu Notes On Rectangular Semigroups International Journal of Scietific & Engineering Research Vol.4, Issue 7, 67-72 ISSN 0975-833X 2013 Botuar
R. Ramani, E. Rifati Exponential permutable semigroups IECMSA, 2 International Eurasian Conference on Mathematics Sciences and Applications August, 2013 referuar
R.Ramani,E.Rifati, L.Kamberi, D.Ibishi Exponential permutable semigroups British Journal of Mathematics & Computer Science Pranuar 2014
R.Ramani Halili, A. Zejnullahu Distributive permutable semi groups of the first kind Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae Pranuar 2014
Alit Ibraimi
A. Ibraimi, L. Nikolla Spectral properties of Schrodinger operators With decaying potentials Buletini shkencor UNIEL  ELBASAN 2009(vell.I-8 faqe 115-123) Është botuar
A. Ibraimi, L. Nikolla The Cauchy problem  for the quasilinear Schrödinger equation and local well posedness Mathematica Macedonika, SKOPJE 2010(vell.7-2009, faqe 57-68) Është botuar
A. Ibraimi, L. Nikolla Schrodinger and Dirac operators with singular potentials Buletini shkencor (Proceding) UNIEL, ELBASAN 2010 Është botuar
A. Ibraimi, L. Nikolla Relation between properties of Ternary Semirings and Projective Planes International Journal of Pure and Applied Mathematics, SOFIA 2012(vell.80 nr.1 faqe 1-15) Është botuar
A. Ibraimi, L. Nikolla Spectral properties of Schrodinger operators with decaying potentials Konferenca e tretë Ndërkombëtare e Algjebrës dhe e Analizës Funksionale,  ELBASAN 2009  
A. Ibraimi, L. Nikolla Schrodinger and Dirac operators with singular potentials Konferenca e katërt  Ndërkombëtare e Algjebrës dhe e Analizës Funksionale,  ELBASAN 2010  
A. Ibraimi, L. Nikolla, F.S.Ibraimi Spectral properties of Schrodinger operators depends of potential on Riemannian manofilds Konferenca Kombetare “Studime te avancuara ne Inxhinierine Matematike,Fizike dhe Kimike”, TIRANE 2011  
A. Ibraimi, Sh. Rexhepi, Sh. Demiri Përmbledhje detyrash nga teoria e numrave Tetovë 2007  
Azir Jusufi
A. Jusufi, K.Filipi The upper nilradical connected with a right ideal in the ring of the triangular nxn-matrices on the field of the real numbers Mathematica Macedonica ISSN1409-9721 vol.5-2007,(43-56).Skopje Është botuar
A. Jusufi Radikali lokalisht nilpotent lidhur me një ideal të djathtë Buletini shkencor UNIEL-Proceedings

viti XI-2007/3 Elbasan-2007, (52-61)

Është botuar
A. Jusufi Nilradikali i poshtëm lidhur me një ideal të djathtë Buletini shkencor UNIEL viti XI-2007/1, Elbasan-2007, (145-156). Është botuar
A. Jusufi, K. Filipi Radikali i  Jacobsonit. Ndërtimi, relativiteti, trashëgimia dhe fortësia e tij The scientific bulletin UNIEL-Proceedings viti XII, 2008/3, Elbasan-2008,(69-84). Është botuar

A.Jusufi, K. Filipi

Nilradikali i sipërm lidhur me një ideal të djathtë në unazën e matricave reale trekëndëshe të rendit të tretë Buletini shkencor UNIEL viti XIII, 2009 Është botuar
А. Јусуфи, К. Филипи Горниот нилрадикал сврзан со еден десен идеал на прстено Математички Билтен ISSN 0351-336X Скопје-2009 Është botuar
А. Јусуфи, К. Филипи Долен нилрадикал сврзан со еден ендонстран идеал Математички Билтен ISSN 0351-336X Скопје-2010 Është botuar
A. Jusufi, M. Sadiku, K. Filipi The upper nilradical connected with a right ideal in the ring SEEU-Review Tetove 2012 i pranuar per botim
A. Jusufi, K. Filipi The lower nilradical connected with a right ideal in the ring of the rectangular nxn-matrices on the field of the real numbers Konferenca Ndërkombëtare e Algjebrës dhe Analizës Funksionale Elbasan-2009  
A. Jusufi, K. Filipi Nilradikale lidhur me një ideal të njëanshëm. Dy konstruktime të tyre në unaza matricash Konferenca ALBSHKENCA Tetovë-2009  
A. Jusufi, K. Filipi The Upper Nilradical connected with a left ideal in the ring of -matrixes on the field of the real numbers MASEE International Congress on Mathematics MICOM 2009-Ohrid  
MARA R., FILIPI K,. JUSUFI A MODULET DUALIZUES "Konferenca e Shkencave të Natyrës" e  ALB-SHKENCA Tiranë 2010  
A. Jusufi, K. Rasimi Pseudo inverse of Drazin for rectangular nonregular matrices Konferenca e Shkencave të Natyrës e  ALB-SHKENCA Prishtine-2011  
A. Jusufi, B. Imeri-Jusufi Models to fit the traditional CAPM's in terms of emerging markets Konferenca e Ekonomise e  ALB-SHKENCA Prishtine-2011  
K.Filipi, A. Jusufi, Xh. Beqiri Matematika për ekonomistë Tekst universitar Tetovë-2012  
Flamure S. Ibraimi
F. Ibraimi, D. Kamberi A generalization of Planar Ternary Rings Buletini shkencor UNIEL  ELBASAN 2009(vell.I-8 faqe 9-21)

Është botuar

F.S.Ibraimi, A. Ibraimi Relation between properties of Ternary Semirings and Projective Planes International Journal of Pure and Applied Mathematics, SOFIA 2012(vell.80 nr.1 faqe 1-15)

Është botuar

F. Ibraimi, D. Kamberi A generalization of Planar Ternar Konferenca e tretë Ndërkombëtare e Algjebrës dhe e Analizës Funksionale,  ELBASAN 2009  
F.S.Ibraimi,  A. Ibraimi, L. Nikolla Spectral properties of Schrodinger operators depends of potential on Riemannian manofilds Konferenca Kombetare “Studime te avancuara ne Inxhinierine Matematike,Fizike dhe Kimike”, TIRANE 2011  
Lazim Kamberi
L. Kamberi, T. Zenku Interpolation of functions with application software International Journal of Pure and Applied Mathematics Volume 73, No 2, 219-225 2011
L. Kamberi, Sh. Rexhepi, B. Shaini A Representation of Analytic Function in Lower Half Complex Plane British Journal of Science ISSN 2047-3745 Vol.2(1), page 69-72 November 2011
L. Kamberi, Sh. Kameri, Sh. Ismaili An Evaluaton of the ICT Use by the Students of Tetovo Universities in Macedonia International Journal of Digital Content Technology and Applications, ISSN 1975-9339 Volume 5, No 8, page 101-107 2011
L. Kamberi, S. Alija, Ll. Puka ICT Diffusion and Use in student Environment in Tetovo European Journal of Scientific Research, ISSN 1450-216X Volume 56, No 4, pp 556-561 2011
S. Ismaili, L. Kamberi Application of Software Agent in Next Generation Networks, International Journal of Pure and Applied Mathematics Volume 70, No 4 , 469-489 2011
S.Alija, L.Kamberi, Ll. Puka An Application of Logistic regression for Evaluating Teaching practices (Një zbatim I regresit logjistik për vlerësimin e praktikës së mësimdhënies) Journal of Institute Alb-Shkenca, AKTET, ISSN 2073-2244 Vol IV, Nr. 3  ,pp 337-383 2011
L. Kamberi, S. Alija, Ll. Puka ICT diffusion and use in student environment in Tetovo PROCEEDINGS OF 4th International Conference for Entreprenurship, Innovation and Regional Development (iEIRD’2011), Ohrid, Macedonia   2011
L. Kamberi, Sh. Kameri, Sh. Ismaili Përdorimi i TIK nga studentët e universiteteve në Tetovë për qëllime studimi Takimi i Pestë Vjetor Ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca, Konferenca e Seksionit të Shkencave Inxhinierike dhe të Teknologjisë së Informacionit (TPVN-IASH-KSSHITI’2011), Prishtinë, Kosovë   2011
S.Alija, L.Kamberi, Ll. Puka Regresi logjistik dhe një zbatim për vlerësimin e praktikës së mësimdhënies Takimi i Pestë Vjetor Ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca, Konferenca e Seksionit të Shkencave Natyrore (TPVN-IASH-KSSHN’2010), Tiranë, Shqipëri   2010
F. Dalipi, F. Idrizi, L. Kamberi Determinants of e-business and ICT adoption among SMEs in Macedonia- An application of TOE Framework Proceedings Book 1st International Symposium on Computing in Informatics and Mathematics (ISCIM’2011), Tirana-Durres, ALBANIA   2011
E. Shehabi, L.Kamberi Menaxhimi i TIK nga mësimdhënësit e universiteteve në Tetovë në procesin e mësimit МАКЕДОНСКО НАУЧНО ДРУШТВО МНД- Битола го организира Третиот научно-стручен собир со меѓународно учество на тема: „ОБРАЗОВАНИЕТО ВО 21-от ВЕК“   2012
  University of Vlora , Ismail Qemali, 2012, SUMMER SCHOOL STATISTICS AND COMPUTING,  Vlora, Albania R SYSTEM FOR STATISTICAL COMPUTING AND GRAPHINGBritish Journal of Science 2012  
Dr. Sc. Xhevair Beqiri
Xh.Beqiri, E. Koci Interval Oscilation criteria  for second order nonlinear differential equations with damping and their application International Journal of Science and new technology Vol.1. N.2, 2011 85 – 92 2011
Xh.Beqiri, E. Koci Oscillation criteria for second order differential equations British Journal of Science ISSN 2047–3745,
73-80 September, 2012 Vol. 6 (2)
2012
E. Koci, Xh. Beqiri Oscillation criteria of nonlinear dynamic equations with a single delay International journal of Science innovation and new technology

vol. 2, N0.3,
1 – 10 february

2012
Xh. Beqiri Oscillation criteria for second order nonlinear perturbed differential equations Hieritage

ISSN 1857-7482
2012
122 -128 ,nr. 6/2

2012
Xh. Beqiri Intervale oshilacioni të ekuacionit jolinear diferencial te rendit te dyte Hieritage 1857-7482,
83 – 90
Nr. 4/2011.
2011
E. Koci, Xh. Beqiri, Eralda Dhamo Mbi perdorimin e ekuacionit diferencial me vonesa ne modelin matematikor te projektimit te popullates   ISSN 2222-5846,
147-154 dhjetor 2011, Tirane
2011
E. Koci, Xh. Beqiri, Eralda Dhamo Oscillation criteria of nonlinear dynamic equations with a single delay International conference of science , inovation and new technology Vol. 2. N. 3. 2012 p. 1 - 10 2012
Xh. Beqiri Oscillation criteria for second order nonlinear differential equations,international conference ISBN 978-99956-59-13-4 p. 313-320, 2011 Tirana 2011
Xh. Beqiri, Elisabeta Koci Oscillation Criteria for second Order Differential Equations International Euroasian conference on Mathematical Science and Applications Seprembre,
03 – 07, 2012   Prishtine
2012
Xh. Beqiri , E. Koci Oscillation theorem for second order differential equations and their applications international conference’Information system and new technologies and their importance in economic development ISBN 978-9995-6377-8-1, 8-9 juny,2012  Tirana 2012
Xh. Beqiri Kritere intervalesh oshilacioni për ekuacionin diferencial linear të rendit të dytë, Konferenca kombetare Studime të avancuara ne inxhenieri matematike, fizike, dhe kimike Universiteti politeknik fq. 13 20  tetor  2011 Tirane 2011
E. Koci , Xh. Beqiri Oscillation problems for first order delay differential equations Takimi i VII vjetor shkencor nderkombetar IASH 29 – 31 gusht   2012 Shkup 2012
Kristaq Filipi, Azir Jusufi, Xhevair Beqiri Matematika per ekonomiste Tekst Universitar 2012 2012