FSHZ
Autori/ët

Titulli i punimit

Emri i revistës së publikuar

Viti / Vëllimi / Faqet

Është botuar / Është pranuar

ABDYL KOLECI
Dr. sc. Abdyl  KOLECI & Dr. sc. Jusuf  FEJZA Menaxhimi me materiale cilësore VIZIONE
www.klubidemokratik.org

17/2011, faqe-281

VIZIONE 17/2011
Ferit IDRIZI & Abdyl KOLECI Kontrolli intelegjent i një sistemi mekatronik VIZIONE
www.klubidemokratik.org
17/2011, Faqe-427 VIZIONE 17/2011
Ahmeti Hysen, Ramaj Vehbi, Fejza Jusuf *, Koleci Abdyl * Exploitation of Coal in The Mine Sibovc in Basic Research, Engineering Geologist Industrial Engineering 2012, TUESDAY, September 11th 16.45 — 18.15 SESSION II TUESDAY, September 11th 16.45 — 18.15 SESSION II
Msc. Armir Ferati
Armir Ferati Spatial and Ethnic Patterns: The interface between ’majority’ and ’minority’ in Macedonia Space Syntax Symposium Editors: Daniel Koch, Lars Marcus and Jesper Steen Proceedings: Seventh International Space Syntax Symposium TRITA-ARK- Forskningspublikation 2009:1 ISSN 1402-7453 ISRN KTH/ARK/FP-09:01-SE ISBN 978-91-7415-347-7 Design: Christian Altmann at Propeller Design AB Po
Armir Ferati God in the city: the religious buildings in the spatial configuration of organic Tetovo 1st International Conference on Architecture & Urban Design Epoka University Proceedings: First International Conference on Architecture and Urban Design (1-ICAUD) / Epoka University. Tirana: Epoka University Press, 2012 1335 f.: me il.; 3.00 cm. ISBN 9789928-135-01-8 Po
ASAN IDRIZI
Idaver Huseini1, Januz Mehmeti2, Nexhmi Krasniqi2, Asan Idrizi2 Slope Stability Analysis Of Working Benches And Of The General Slope In The ine Of Mergele "hani I Elezit" Fray international symposium November 27th-December 1st, 2011 botuar
Asan Idrizi, Gani Pllana DEFINITION OF THE SEDIMENTARY SUBSTANCES - SEDIMENTS IN TETOVO. trans&MOTAUTO SCIENTIFIC-TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENINEERING www.mech-ing.com/journal 27.06-29.06.2012, vëllimi 4/2012 ISSN 1313-0226 Faqe, 18 botuar
Asan Idrizi, Hamit Mehmeti Aspekti ekonomik dhe ekologjik i riqarkullimit të mbeturinave komunale Studjuesit shqiptarë faktorë i rëndësishëm i integrimit në rrjedhat Evropiane Libri i përmbledhjeve Nr.6 Prishtinë, 1-4 shtator 2011 2011, vëllimi 6 Faqe, 361 Është botuar
Nexhmi Krasniqi, Ahmet Bytyqi, Idaver Hyseini, Asan Idrizi Ndikimi i strukturës organizative te menaxhimit ne suksesin e Korporatës Elektroenergjetike të Kosovës (Impact of organizational management structure in the success of Kosovo Energy Corporation – KEK TAKIMI I SHTATË VJETOR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA 7TH ANNUAL MEETING OF INSTITUTE ALB-SHKENCA Libri i përmbledhjeve Nr. 7 Shkup, 29-31 gusht, 2012 Shkup, August 29-31, 2012 Faqe, Është botuar
Ass.Mr.art.Burim Ukiçi
Burim Ukiçi Ekspozitë personale me piktura E prezantuar në Galerinë e Arteve -Tetovë 2009 E realizuar (katalog)
Grup autorësh Ekspozitë kolektive me piktura E prezantuar në Shkup Teatri Shqiptar 2010 E realizuar (katalog)
Grup autorësh Ekspozitë kolektive me piktura E prezantuar në Gjilan -Kosovë 2010 E realizuar (katalog)
Burim Ukiçi Ekspozitë personale me piktura E cila do të prezantohet në Qendrën kulturore informative në Shkup 2012-2013 Eshtë e pranuar
Burim Ukiçi Ekspozitë personale me piktura E cila do të prezantohet në  Çifte hamam Shkup 2013 2013 Eshtë e pranuar
Burim Ukiçi Prezantimi me piktura dhe mbrojtja e magjistraturës “fragmente kujtimesh” Fakulteti i Arteve USHT- Tetovë 2010 E realizuar (katalog)
Idaver  Huseini
Idaver Huseini1, Januz Mehmeti2, Nexhmi Krasniqi2, Asan Idrizi2 1 Faculty of Civil Engineering-University of Tetovo, FYROM The engineering-DPQ.KEK 2Departamenti, REPUBLIC OF KOSOVO Slope stability analisys of working benches and of the general slope in  graphic methods in surface mine :” Sharcem “the open pit mine of marls : “ Hani i Elezit “ Fray international symposium : “Metals and materials processing in a clean environment” November 27th-December 1st, 2011. Volume 5; f; 193 Botuar, Canada ISBN CD VOLUME 5;978-0-9879917-4-4
IDAVER  H.1    SEMIJAL  H2,JANUZ  M2,  NEXHMI  K2,AMET  B2  1 Faculty of Civil Engineering-University of Tetovo, FYROM The engineering-DPQ.KEK 2Departamenti, REPUBLIC OF KOSOVO E-mail: mr. eng_edi@hotmail.com, knexhi_ing@hotmail.com ANALYSIS OF THE WORKING LEVEL AND FINAL SLOPE IN THE SURFACE MINE OF MARLS NEAR ‘HANI I ELEZIT’ CONFERENCE TO COMMEMORATE THE LEGACY OF RALPH B. PECK, SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CASE HISTORIES IN GEOTECHNICAL ENGINEERING AND SYMPOSIUM IN HONOR OF CLYDE BAKER WHEELING, IL (CHICAGO, IL AREA) – APRIL 29-MAY 4, 2013 WHEELING, IL (CHICAGO, IL AREA) – APRIL 29-MAY 4, 2013 Pranuar
http://7icchge.mst.edu SESSION 5
Nexhmi Krasniqi, Ahmet Bytyqi, Idaver Hyseini Ndikimi i strukturës organizative te menaxhimit ne suksesin e Korporatës Elektroenergjetike të Kosovës (Impact of organizational management structure in the success of Kosovo Energy Corporation – KEK

Takimi i VII vjetor shkencor nderkombetar.
Konferenca e Shkencave Inxhinierike dhe e Teknologjisë së Informacionit
Conference of Engineering Sciences and Information Technology

SHKUP,29-31 GUSHT 2012 BOTUAR; INSTITUTI  ALB-SHKENCA

Idaver H1,Jonuz M2,Nexhmi K2

1Fakulteti i Ndertimtarise-Univerziteti i  Tetoves,FYROM.  2Departamenti inxhinieringut-DPQ.KEK.  R. KOSOVES
Analiza e qendrueshmeris se  shpatit te shkallave  punuese dhe shpatit gjeneral te minieres siperfaqesore Takimi i IV vjetor i institutit  Alb-shkencave. Shkenca ne  sherbim te  shoqeris  SHqipetare TIRANE,01-02-03,SHTATOR, 2009 BOTUAR; Shkenca ne  sherbim te  shoqeris  SHqipetare
Nexhmi Krasniqi, Bajram SHabani, Idaver Hyseini Palosjet egzistuese te formacioneve argjilore  ne pellgun qymyror te  Kosoves Takimi i III vjetor i institutit  Alb-shkencave. Shkenca ne  sherbim te  shoqeris  SHqipetare PRISHTINE,29-31,GUSHT. 2010 BOTUAR;
Takimi i III vjetor i institutit  Alb-shkencave.

V.Palloshi, S.Hasani-Ziberi, I. Huseini

The geodynamic phenomena role on the best path adoption for the road tetovo-Prizren Konferenca e Shkencave Inxhinierike-infrastruktur-rruge VLORE,12-15,NENTOR, 2011 Botuar.
Idaver Huseini1, Januz Mehmeti2, Nexhmi Krasniqi2, Asan Idrizi2 1 Faculty of Civil Engineering-University of Tetovo, FYROM
The engineering-DPQ.KEK 2Departamenti, REPUBLIC OF KOSOVO
Slope stability analisys of working benches and of the general slope in the open pit mine of mergele : “ Hani i Elezit “ Fray international symposium : “Metals and materials processing in a clean environment” November 27th-December 1st,2011. Volume 5; f; 193 Botuar, Canada ISBN CD VOLUME 5;978-0-9879917-4-4
IDAVER  H.1    SEMIJAL  H2,JANUZ  M2,  NEXHMI  K2,AMET  B2 
1 Faculty of Civil Engineering-University of Tetovo, FYROM
The engineering-DPQ.KEK 2Departamenti, REPUBLIC OF KOSOVO
E-mail: mr.eng_edi@hotmail.com, knexhi_ing@hotmail.com
Stability analysis using analytic and graphic methods in surface mine :” Sharcem “ CONFERENCE TO COMMEMORATE THE LEGACY OF RALPH B. PECK, SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CASE HISTORIES IN GEOTECHNICAL ENGINEERING AND SYMPOSIUM IN HONOR OF CLYDE BAKERWHEELING, IL (CHICAGO, IL AREA) – APRIL 29-MAY 4, 2013 WHEELING, IL (CHICAGO, IL AREA) – APRIL 29-MAY 4, 2013 Pranuar
http://7icchge.mst.edu
SESSION 5
Idaver H1,Jonuz M2,Nexhmi K2 1Fakulteti i Ndertimtarise-Univerziteti i  Tetoves,FYROM.  2Departamenti inxhinieringut-DPQ.KEK.  R. KOSOVES Analiza e qendrueshmeris se  shpatit te shkallave  punuese dhe shpatit gjeneral te minieres siperfaqesore. Takimi i IV vjetor i institutit  Alb-shkencave. Shkenca ne  sherbim te  shoqeris  SHqipetare TIRANE, 01-02-03,SHTATOR, 2009 BOTUAR; Shkenca ne sherbim te  shoqeris  SHqipetare

V.Palloshi, S.Hasani-Ziberi, I. Huseini

the geodynamic phenomena role on the best path adoption for the road tetovo-prizren Konferenca e Shkencave Inxhinierike-infrastruktur-rruge VLORE, 12-15, NENTOR/. 2011 Botuar
Harmonisation  and integration toward Railway Reform and Road Safety Audit EuropeAid\125783\c\SER\MULTI Implementing Soft Measures for SEE 2008-2012 4 VITE
Nexhmi Krasniqi, Amet  Bytyqi, Idaver Hyseini Ndikimi i deponive ne zonen  e minieres,,KOSOVA” dhe masat  per  rikultivim Akademia  e shkencave dhe  arteve e Kosoves. Seksioni  i  shkencave  dhe  natyres 2010,-7-14 faqe BOTUAR
Idaver H.1 EKSPLATIMI I KUARCITEVE NGA  MINIERA  SIPERFAQESORE NE VENDIN  E QUAJTUR ,,GURI I MARKUT” Potencialet  gjeominerale  dhe menaxhimi i  tyre. 2009.8.21 Botuar
Doc.dr.sc. Kujtim ELEZI
ELEZI, Kujtim Le Corbusier in Macedonia: The History of a Myth VDM Verlag Dr. Muller 2010 Botuar
ELEZI, Kujtim ORIENTI SI BURIM INSPIRIMI NË KRIJIMIN E ARKITEKTURËS (International Balkan Annual Conference) IBAC, Shkup 2011, f. 40

Botuar (manual of the Conf. IBAC, Shkup, 2011)

Ragip  Hadri
N.Kabashi; C.Krasniqi;   R.Hadri; Q. Kadiri Repair  the  old  concrete  parts of  the Hydro Plant ,,LUMBARDHI”  in Decan-Kosova 6th.InternationalConferen
ce on Concrete under SevereConditions Environment and Loading. CONSEC’10
June 7-9, 2010
Mérida,Yucatan México
www.consec10.com
N.Kabashi; C.Krasniqi;   R.Hadri; Q. Kadiri

Repair  the  old  concrete  parts of  the Hydro Plant ,,LUMBARDHI”  in Decan-Kosova

Request for reaktivatie the Hydro Plant is directly depended of the state of the accumulate water basin. The present state of the part of the concrete was critical and impossible for using the water accumulations.
The concrete parts are damaged during the long period of attack from different factors. Removing and replacement of the parts of old concrete is directly in connections with the examinations of concrete and after the proposal the new materials and methodologyfor repairing.
In this study work we used the nondestructive and destructive methods for analyses the existing concrete state for proposal the new materials, especially in the surface treatments. Key words: repair, old concrete, surface preparing, materials.
International Balkans Conforence  on  Challenges of Civil Engineering  BCCCE 19-21  May 2011 Epoka Universiteti  Tirana, ALBANIA www.epoka.edu.al
Rrahim Maksuti
Rr.Maksuti, H.Mehmeti, Sh.Imeri Correlation of microstructure and hardness of two pass submerged arc welds of line pipe steel X65  Inderscience Publishers International Journal of Microstructure and Materials Properties  (IJMMP-ISSN (Online): 1741-8429  -  ISSN (Print): 1741-8410) 2009, Vol.4, No.3, 347-355,
DOI: 10.1504/IJMMP.2009.031140 Gjenevë-ZVICËR
2009, Vol.4, No.3, 347-355, Punimi është botuar
Rr.Maksuti, H.Mehmeti, H.Baum, M.Rama, N.Çerkini Correlation of microstructure and toughness of the welded joint of pipeline steel X65

Demage and Fracture Mechanics Failure Analysis of Engineering Materials and Structures
Taoufik Boukharouba, Dept. Genie Mecanique & Productique,  Universite des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB),
Mimoun Elboujdaini, Natural Resources Canada CANMET, Materials Technology Lab. Guy Pluvinage, Universite Paul Verlaine-Metz
ISBN: 978-90-48-2668-2       e-ISBN: 978-90-481-26669-9
Library of Congress Control Numbber : 2009926284
SPRINGER SCIENCE+BUSINESSS MEDIA B.V. 2009, page 325-322
Algiers(ALGERIA)-Ottawa(CANADA)-Metz(FRANCE)

2009, page 325-322

Punimi është botuar
M.Rama, Rr.Maksuti, H.Mehmeti, M.Shala-Mehmeti Hardness and microstructural changes during repaired welding of the pipes of power plant Kosova Medwell Journals “Journal of Engineering and Applied Sciences” 4(5-6):348-352, 2009, (ISSN: 1816-949X) Faisalabad, PAKISTAN 2009, 4(5-6):348-352 Punimi është botuar
Rr.Maksuti, H.Mehmeti, B.Bytyçi, M.Rama, M.Mjaku Aftësimi i  kuadrove të saldimit sipas standardeve evropiane Takimi i IVtë  Vjetor i Institutit Alb-shkenca  « Studiuesit shqiptarë në rrjedhat e shkencës botërore » 31 GUSHT deri më 02 SHTATOR 2009, Tetovë, MAQEDONI 31 GUSHT 02 SHTATOR 2009, faqe 132 Abstrakti i punimit është botuar në Librin e Abstrakteve
M.Rama, H.Mehmeti, Rr.Maksuti, M.Zabeli, M.Mehmeti Përpjekje për hulumtimin e dukurisë së shkarjes me metodën e matjes se fortësisë sipas Brinell-it të materialit Sn95.5Ag3.8Cu0.7 Takimi i IVtë  Vjetor i Institutit Alb-shkenca  « Studiuesit shqiptarë në rrjedhat e shkencës botërore » 31 GUSHT deri më 02 SHTATOR 2009, Tetovë, MAQEDONI 31 GUSHT 02 SHTATOR 2009, faqe 142 Abstrakti i punimit është botuar në Librin e Abstrakteve
R.Fejza, B.Musliu, Sh.Kalisi, Rr.Maksuti Varësia e viskozitetit dinamik nga temperatura  në bashkësitë salduara Takimi i IVtë  Vjetor i Institutit Alb-shkenca  « Studiuesit shqiptarë në rrjedhat e shkencës botërore » 31 GUSHT deri më 02 SHTATOR 2009, Tetovë, MAQEDONI 31 GUSHT 02 SHTATOR 2009, faqe 143 Abstrakti i punimit është botuar në Librin e Abstrakteve
Rr.Maksuti Perspektiva e përdorimit të gypave të salduar me diametër të madh Takimi i Vtë  Vjetor i Institutit Alb-shkenca  « Integrimi diasporës në shkencën, ekonominë dhe kulturën shqiptare »  02 deri më 05 SHTATOR 2010, Tiranë, SHQIPËRI 02-05 SHTATOR 2010, faqe 526 Abstrakti i punimit është botuar në Librin e Përmbledhjeve të Punimeve shkencore
M.Rama, A.Sadiku, H.Mehmeti, Rr.Maksuti, M.Shala, M.Zabeli, A.Beqiri Ndikimi i mikrostrukturës dhe korrozionit të gypave në prodhimin e energjisë në TEC e KEK-ut. Takimi i Vtë  Vjetor i Institutit Alb-shkenca  « Integrimi diasporës në shkencën, ekonominë dhe kulturën shqiptare »  02 deri më 05 SHTATOR 2010, Tiranë, SHQIPËRI 02-05 SHTATOR 2010, faqe 476 Abstrakti i punimit është botuar në Librin e Përmbledhjeve të Punimeve shkencore
Rr.Maksuti, H.Mehmeti, M.Rama, N.Çerkini Ndryshimet mikrostrukturore në zonën e ngjeshur-farkëtuar gjatë saldimit me rezistencë  elektrike me frekuencë  të  lartë Kongresi i XVtë ndërkombëtar « Materialet dhe Metalurgjia » 11-13 NËNTOR 2010, Stamboll, TURQI 11-13 NËNTOR 2010 Abstrakti i punimit është botuar në Librin e Abstrakteve
Rr.Maksuti, H. Mehmeti The Imapct of the metallurgical changes on the weld joint quality XXII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, Macedonia 05-09 SHTATOR 2012 Abstrakti i punimit është botuar në Librin e Abstrakteve
Rr.Maksuti Krijimi i plasaritjeve gjatë saldimit-Koncepte themelore Workshop “Korrozioni në temperatura të larta dhe plasaritjet ke pajisjet e KEK-ut në Prishtinë”, Prishtinë, KOSOVË 24-25 SHTATOR 2009 Sipas Programit
SEMIJAL HASANI-ZIBERI
Vullnet Palloshi,
Semijal Hasani Ziberi Idaver Huseini Fakulteti i Shkencave Aplikative, Universiteti Shtetëror i Tetovës
NDIKIMI I FENOMENEVE GJEODINAMIKE NE ZGJEDHJEN E TRASESE RRUGORE TETOVEPRIZREN Shoqata Shqiptare e Gjeoteknikeve - Reshqitjet e dheut dhe ambienti Simpoziumi gjeoteknik ne regjionin e Balkanit , Tetor 2011 Fq 376-383 Tetor 2011
Idaver Huseini & Semijal Hasani-Ziberi Fakulteti i Shkencave Aplikative, Universiteti Shtetëror i Tetovës Nexhmi Krasniqi, Januz Mehmeti & Ahmet Bytyçi Departamenti Inxhinierik CPD-KEK Republika e Kosoves ANALIZA E QËNDRUESHMËRISË SË SHPATIT TË SHKALLËVE PUNUESE DHE SHPATIT GJENERAL NË MINIERËN SIPËRFAQSORE TË MERGELES “HANI I ELEZIT” Konferenca nderkombetra e shtate ne Chicago, Case Histories in Geotechnical Engineering CONFERENCE TO COMMEMORATE THE LEGACY OF RALPH B. PECK, SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CASE HISTORIES IN GEOTECHNICAL ENGINEERING AND SYMPOSIUM IN HONOR OF CLYDE BAKER WHEELING, IL (CHICAGO, IL AREA) – APRIL 29-MAY 4, 2013 WHEELING, IL (CHICAGO, IL AREA) – APRIL 29- MAY 4, 2013 Pranuar
http://7icchge.mst.edu
SESSION 5
MODING Tetove Objekt banesor-afarist P+4 Objekti nr. 15 Rr. Ilindenit (afer Shtulit) Tetove
4000 m2
Projektim i objekteve te ndertimit te larte 2010 2010-2012
FORTESA-EL Tetove Objekt hotelierik P+4 ne kodren e diellit 1000m2 Projektim i objekteve te ndertimit te larte 2010 2010-2012
FORTESA-EL Tetove Hallë industr. për prodhimin e turbinave të erës Enflo Production, Zhelinë 3 300 m2 Projektim i objekteve te ndertimit te larte 2011 2011
MODING Tetove Objekt banesor-afarist P+6 lagjia Aerodrom, Shkup 3600 m2 Projektim i objekteve te ndertimit te larte 2011 2011-2012
MODING Tetove Objekt banesor-afarist P+3 lagjia Krom, Shkup 1 700 m2 Projektim i objekteve te ndertimit te larte 2012 2012
Sulejman Meta
Sulejman Meta “ПРИЧИНИ ЗА РУШЕЊЕТО НА ДРВЕНИТЕ КРОВНИ КОНСТРУКЦИИ НА НЕКОЛКУ ЈАВНИ ОБЈЕКТИ ВО МАКЕДОНИЈА“ ПРЕСИНГ -СПИСАНИЕ НА КОМОРАТА НА ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА , www.comoraoai.com.mk Фебруари, Skopje, 2011. год. I/ бр.1, ISSN 1857-744X, fq.60-65. Është botuar
Sulejman Meta “RESEARCH METHODS OF WOOD STRUCTURE AND MATERIAL IN THE PROCESS OF EDUCATION OF TECHNICAL FACULTY STUDENTS” Proceedings, Konferenca Ndërkombëtare: “Teknologjitë Informatike dhe Zhvillimi i Arsimit Teknik dhe Informatik”, Cip-N.S. 371:004 (082), ISBN 978-86-7672-118-4, COBISS-ID 244294407 Universiteti i Novi Sadit, Fakulteti Teknik “Mihajlo Pupin” –Zrenjanin, fq. 14-18, maj 2009 Është botuar
Sulejman Meta “THE INFLUENCE OF THE LAW FOR OBLIGATED SECONDARY EDUCATION IN CRAFTED AND TECHNICAL EDUCATION” Proceedings, Konferenca Ndërkombëtare: “Teknologjia, informatika dhe arsimim”, ISBN 978-86-7447-083-1 (IPI), COBISS.SR-ID 243356167 Universiteti i Novi Sadit, Fakulteti Shkencave Teknike…, Novi Sad, 19-20 qershorë 2009. fq. 355-362 Është botuar
Sulejman Meta “CURRICULUM INNOVATION AS A MEANS FOR PROVIDING TETOVO QUALITY IN TEACHING IN THE STUDY PROGRAM OF CIVIL ENGINEERING BY THE STATE UNIVERSITY” Proceedings,
www.famns.edu.rs file://D:/FAM-SPLIT2009%20(f)/radovi.htm
Fakulteti për Menaxhment, 23-26 shtatorë 2009. Split Është botuar
Sulejman Meta “EXPERIENCES AND DILEMMAS ON NOTIE OF THE BOLOGNA DECLARATION IN THE FACULTY OF APPLIED SCIENCE” Proceedings, Konferenca XVI Trendet e zhvillimit: “Bolonja 2010: Gjendja, dilemat dhe perspektivat”-Trend 2010-, ISBN 978-86-7892-236-7, COBISS.SR-ID 248064775, www.trend.uns.ac.rs Universiteti i Novi Sadit, Fakulteti i Shkencave Teknike,Kopaonik, 01-04 mars 2010.
fq.76-80
Është botuar
Sulejman Meta “STUDIMI I GJERËSISË SË UNAZAVE VJETORE TË RROBULLIT (PINUS HELDREICHII – CHRIST) QË RRITET NË BJESHKËT E NEMUNA – KOSOVË” Proceedings, Abstracts, Konferenca e Parë Ndërkombëtare e Prodhimeve të Drurit, Bioenergjisë dhe Ambientit, Universiteti i Prishtinës, Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Salzburg..., Fakulteti i Shkencave Teknike të Aplikuara, www.uni-pr.edu Prishtinë 23-24 shtatorë 2010.
Fq.32-33
Është botuar
Sulejman Meta “POOR QUALITY TIMBER ROOF CONSTRUCTIONS AND ENVIRONMENTAL HAZARDS – PRACTICAL EXPERIENCE“ Proceedings, VI Nnternational Conference on: “RISK AND SAFETY ENGINEERING” www.rizik.vtsns.edu.rs Faculty of Technical SCIENCES and Higer Education Technical School of Professional Studies from Novi Sad, 31January-05 february,Novi Sad, 2011. Fq. 581-590 Është botuar
Sulejman Meta “SAFE WORKING IN PRIMARY MACHINE IN SMALL COMPANIES OF WOOD INDUSTRY “ Proceedings, VI Nnternational Conference on: “RISK AND SAFETY ENGINEERING” www.rizik.vtsns.edu.rs Faculty of Technical SCIENCES and Higer Education Technical School of Professional Studies from Novi Sad, January,Novi Sad, 2011. Fq.153-159. Është botuar
Sulejman Meta “INŢENJERSKE LICENCE GRAĐEVINARSTVA, DRVNE INDUSTRIJE I VISOKO OBRAZOVANJE U MAKEDONIJI“ Proceedings, XVII Skup TRENDOVI RAZVOJA: „EVROPA 2020: Društvo zasnovano na znanju“ – TREND 2011,
www.trend.uns.ac.rs ISBN 978-86-7892-323-4, COBISS.SR-ID 261721351
UNIVERZITET U NOVOM SADU I
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, Kopaonik, Konaci Sunčani vrhovi, 07-10. 03. 2011.
page: 193-197
Është botuar
Sulejman Meta “TEHNIČKI KADROVI PO BOLONJSKOJ DEKLARACIJI I TRŢIŠTE RADA U MAKEDONIJI“ XVII Skup TRENDOVI RAZVOJA: „EVROPA 2020: Društvo zasnovano na znanju“ – TREND 2011,
www.trend.uns.ac.rs ISBN 978-86-7892-323-4,COBISS.SR-ID 261721351
UNIVERZITET U NOVOM SADU I
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, Kopaonik, Konaci Sunčani vrhovi, 07-10. 03. 2011.
page: 205-209
Është botuar
Sulejman Meta “THE QUALITY CONTROL OF PROCESSING TIMBER ROOF STRUCTURES“ Proceedings, 7th Research/Expert Conference with International Participation, QUALITY 2011, Asociation of Bosnia and Herzegovina, ISSN 1512-9268, Page 305-3011, http://www.mf.unze.ba, http://quality.unze.ba, UNIVERSITY OF ZENICA, Faculty of Mehanical Engineering, Bosnia and Herzegovina, UNIVERSITY ERLANGEN-NUREMBERG, Chair Quality Management and Manufacturing Metrology, Quality Year VII, No.1, June 01s – 04th, 2011, Neum, Bosnia and Herzegovina. Është botuar
Sulejman Meta “EFFECT OF TIMBER’S CLASS QUALITY ON ROOF STRUCTURES“ Proceedings, 7th Research/Expert Conference with International Participation, QUALITY 2011, Asociation of Bosniaand Herzegovina, ISSN 1512-9268, http://www.mf.unze.ba, http://quality.unze.ba, UNIVERSITY OF ZENICA, Faculty of Mehanical Engineering, Bosnia and Herzegovina, UNIVERSITY ERLANGEN-NUREMBERG, Chair Quality Management and Manufacturing Metrology, Quality Year VII, No.1, June 01st – 04th, 2011, Neum, Bosnia and Herzegovina.
Page 301-305
Është botuar
Sulejman Meta “SOME PROBLEMS OF IMPLEMENTATION AND ADMISSION OF STANDARDS IN CONSTRUCTION OF THE WOODEN ROOFS OF MODERN BUILDINGS“ PROCEEDINGS 2, 6th SYMPOSIUM / TECHNOLOGY, INFORMATICS and EDUCATION – FOR LEARNING AND KNOWLEDGE SOCIETY, UDK: 694+699.8, ISBN 978-86-7776-127-1, COBISS.ID 184046348, http://www.tfc.kg.ac.rs/tio6/ Čačak, 3-5th, June 2011, Serbia. Page 917-923 Është botuar
Sulejman Meta "APPLICATION OF NEW TEACHING METHODS IN DETERMINING WOOD INCREMENT" PROCEEDINGS, International conference on information technology and development of education ITRO 2011, CIP 37.01:004(082),
ISBN 978-867672-134-41, COBISS.SR-ID 264605191 , http://www.tfzr.uns.ac.rs,
Technical Fakulty "Mihailo Pupin", Zrenjanin, University of Novi Sad, 01-th July 2011.
page 140-145
Është botuar
Sulejman Meta "REENGINEERING NEEDS OF THE STATE UNIVERSITY OF TETOVA" PROCEEDINGS, National Conference with international participation, ISBN 978-86-7776-128-8, COBISS.SR-ID 186215948, www.tfc.kg.ac.rs/rppo11 Tehnical faculty, 23 – 25 September, Cacak, 2011. Page: 79-85 Është botuar
Sulejman Meta "RECONSTRUCTION OF WOODEN CONSTRUCTION OF PUBLIC FACILITIES IN MACEDONIA” 4th International Conference SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT SED 2011, ISBN 978-86-83573-22-6, COBISS. SR-ID 186645260, http://www.vpts.edu.rs High Business Technical School of Occupational Studies, 7th and 8th of October, Uzice, 2011. Page: 1/7-12 Është botuar
Sulejman Meta “OCCUPATIONAL SAFETY AT MOBILE MACHINES FOR CUTTING FIREWOOD” PROCEEDINGS, 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON: “RISK AND SAFETY ENGINEERING”, Faculty of Technical SCIENCES and Higer Education Technical School of Professional Studies from Novi Sad, www.rizik.vtsns.edu.rs 29January-04february, Faculty of Technical SCIENCES Novi Sad, Kopaonik, 2012. page: 405-412 Është botuar
Sulejman Meta, PROCEEDINGS “GRADUATED FROM FAKULTY OF APPLIED SCIENCE
ACCORDING BOLOGNA IN THE LABOUR MARKET IN MACEDONIA”
XVIII SKUP TRENDOVI RAZVOJA: „INTERNACIONALIZACIJA UNIVERZITETA“ - TREND 2012, UNIVERZITET U NOVOM SADU I FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, ISBN 978-86-7892-388-3, COBISS.SR-ID 269448711, www.trend.uns.ac.rs Konaci Sunčani vrhovi, 27.02-01. 03. 2012. Kopaonik. page: 214-218 Është botuar
Sulejman Meta “THE SOCIAL RESPONSIBILITY AND CONSTRUCTION QUALITY OF WOODEN ROOFS PUBLIK BUILDINGS IN MACEDONIA“ PROCEEDINGS, 13 MeĎunarodni simpozij o kvaliteti: „ KVALITETA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST“ HRVATSKO DRUŠTVO MENADŢERA KVALITETE, UDK/UDC: 694:006.3/.8+005.6 www.hdmk.hr 15-16. 03.2012,Solin/Split-Zagreb, Croatia. page:203-212 Është botuar
Sulejman Meta “FIRE PROTECTION IN SMALL AND MEDIUM COMPANIES IN WOOD INDUSTRY” PROCEEDINGS, I INTERNATIONAL CONFERENCE-ZEB-PES BAR 2012”, ISBN 978-86-80031-46-0, COBISS.CG-ID 20339728, www.pescoferency.me 24-26. 05. 2012, Bar, Montenegro. pp. 69-75 Është botuar
Sulejman Meta “EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN DETERMINATION OF INCREASE OF WOOD”, TECHNICS AND INFORMATICS IN EDUCATION PROCEEDINGS, 4th International Conference, Technical Faculty Cacak, PROOCEDINGS II, UDK: 37::621.7, ISBN 978-86-7776-139-4, COBISS.SR-ID 191233292, www.tfc.kg.ac.rs/tio2012/ 1-3rd, June 2012, Cacak, Serbia. pp.605-611 Është botuar
Sulejman Meta “OFFER STATE UNIVERSITY CURRICULUM AND SOCIAL NEEDS IN MACEDONIA” PROCEEDINGS, International Conference: INFORMATION TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT OF EDUCATION ISBN: 978-86-7672-167-2, COBISS. SR – ID 272080391, www.tfzr.uns.ac.rs, www.tfzr.rs Technical Faculty “Mihailo
Pupin”Zrenjanin , University of Novi Sad , 28-30. 06. 2012. pp. 108-113
Është botuar
Sulejman Meta WOOD LAMELLA PARQUET RECOVERY - CAUSED BY ATTACK OF THE INSECTS PROCEEDINGS, SED 2012, 5th International Conference: SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUNCTION OF SUSTANINABLE DEVELOPMENT, High Business-Technical school of Uzice, ISBN 978-86-83573-26-4, http://sed.vpts.edu.rs 4-5. October 2012, Uzice. pp.33-39 Është botuar
Sulejman Meta MOVING VIOLATIONS IN CUTTING MACHINE AND SPLITTING FIREWOOD PROCEEDINGS, 9. National Conference with International Participation, Fakulty of Technical Sciences, University of Novi Sad, , www.savezznrvojvodine.rs 02-06. 2012, Tara. pp Është botuar
Sulejman Meta INFLUENCE OF POLITICAL PARTIES IN DISPERSION OF UNIVERSITY AND FACULTY IN MACEDONIA PROCEEDINGS, International Conference: “PPOTECTION AND SECURITY OF STUDENTS IN COLLEGES AND SCHOOLS“ Asociation Techniqus, Informatics And education of Southeast Europe, of Novi Sad, Technical Faculty “Mihailo Pupin”Zrenjanin University of Novi Sad 28.09.2012, Zrenjanin. Pp. 83-90 Është botuar
Sulejman Meta RISKS OF FIRE PREVENTION AND PROTECTION MEASURES OF MECHANICAL WOOD PROCESSING PROCEEDINGS, 3rd International Scientific Conference on SAFETY ENGINEERING – FIRE, ENVIRONMENT, WORK ENVIRONMENT, INTEGRATED RISK and 13th International Conference on FIRE AND EXPLOSION PROTECTION, Higher Education Technical School of Profesional Studies – Novi Sad, Technical University, Faculty of Wood Sciences and Technology -Depattment of Fire Protection, Zvolen, Slovak Republik, Fakulty of Technical Sciences – Department of Environmental Protection Engineering and Occupational Safety Engineering, Novi Sad, ISBN 978-86-6211-037-4, COBISS. SR-ID 274477575, www.zop.vtsns.edu.rs October 18-19, 2012, Novi Sad.
pp.202-210
Është botuar
Dr.sc. Shazim Memedi
SHAZIM MEMEDI GJEOLOGJIA DHE TEKTONIKA NË PELLGUN E MËSIPËRM TË LUMIT VARDAR JEHONA E RE 2009 I BOTUAR
SHAZIM MEMEDI KUSHTET KLIMATIKE, GJEOLOGJIA DHE TEKTONIKA NË PELLGUN E MËSIPËRM TË LUMIT VARDAR JEHONA E RE 2010 I BOTUAR
SHAZIM MEMEDI NGREHINA KADAREANE E KOHËPUSHTIMIT DORUNTINA 2011 I BOTUAR
SHAZIM MEMEDI SHKRIMTARI DHE KOHA ECIN BASHKË COGITO 2010 I BOTUAR
SHAZIM MEMEDI

WATER LOSES, WATER CONSUMPTION AND MODES OF USE IN SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

International Conference on Business Technology and Innovation 2012 I BOTUAR
SHAZIM MEMEDI WATER CONSUMPTION AND MODE OF USE IN HIGH TEACHING INSTITUTIONS International Conference on Business Technology and Innovation 2012 I BOTUAR
SHAZIM MEMEDI NGREHINA KADAREANE E ANKTHIT NË SHTETIN TOTALITAR SH.B. “NOSITI-SH” 2010 I BOTUAR
SHAZIM MEMEDI PELLGU I MËSIPËRM I LUMIT VARDAR SH.B. “NOSITI-SH” 2009 I BOTUAR
SHAZIM MEMEDI JETA AUTENTIKE DHE KULTI I NGREHINËS NË PROZËN E KADARESË SH.B. “NOSITI-SH” 2011 I BOTUAR
Doc.Dr. Vullnet Palloshi
Dc. Dr.Vullnet Palloshi Sistemet bashkekohore per menaxhim me ruget me konstrukcione fleksibile RSBSP Shkup 2009 14     botuar
Doc Dr. Vullnet Palloshi Mr.Goran Miovski Mirembajtja e rrjetit rrugore kusht per komunikacion te sigurt RSBSP

Shkup 2009 15

Botuar
Doc dr. Vullnet Palloshi Ass. Semiale Hasani Ndikimi ne elementet geodinamike ne zgjedhjen e traseseper rugen Tetove Prizren Seminari Geoteknikes

Tirane 2011 16

botuar
Doc Dr. Vullnet Palloshi Doc Dr .Goran Miovski Mirembajtja e infrastruktures rrugore ne Maqedoni Kongresi i pare i rrugeve i Shqiperise

Tirane 2012 10

botuar
Prof Mile Dimitrievski, Doc Dr. Vullnet Palloshi Rezultatet nga inplementimi i strategjise nacionale per siguri ne ruget e Maqedonise Kongresi i pare i rrugeve i Shqiperise

Tirane 2012 8

botuar
М-р Nikolla Angelkovski kryetar
Prof Mile Dimitrievski kordinator
Doc.Dr. Vullnet Palloshi anetar
Doc. Dr .Zoran  Shapuric anetar
Lupco Stavreski anetar
Kuzman Damcevski
Strategjija Nacionale  e Republkes se Maqedonise per siguri ne komunikacion rrugor STRATEGJIJA NACIONAQLE e R.M. 2009 - 2014 2009

BOTUAR

Zekirija Idrizi
Isak Idrizi Uwe Dorka Zekirija Idrizi Application of HYDE structural control system for RC buildings Conferenca e 15-të botërore mbi inxhinierinë e tërmeteve, Lisbon, Portugali 2012 Botuar
Isak Idrizi Danilo Ristic Zekirija Idrizi Estimation of seismic response improvements on RC buildings with innovative "HD" infill walls panels Conferenca e 15-të botërore mbi inxhinierinë e tërmeteve Lisbon, Portugali 2012 Botuar
Isak Idrizi Danilo Ristic Zekirija Idrizi Nonlinear earthquake response of RC frames with different types of masonry infills Simposiumi i 14-të ndërkom-bëtar SHKM (Shoqata e konstruktorëve të Maqedonisë) Strugë, Maqedoni 2011 Botuar
Isak Idrizi Danilo Ristic Zekirija Idrizi Refined seismic safety evaluation of existing 20 story building in Basel, Switzerland, using advanced nonlinear model Conferenca e 14-të Evropiane mbi inxhinierinë e tërmeteve Ohër, Maqedoni 2010 Botuar
Isak Idrizi Danilo Ristic Zekirija Idrizi Importance of P-Delta effect in inelastic behavior of 9 story RC frame structures with consideration of infill walls Conferenca e 14-të Evropiane mbi inxhinierinë e tërmeteve Ohër, Maqedoni 2010 Botuar
Isak Idrizi Danilo Ristic Zekirija Idrizi Effect of infill walls in structural response of 2D Frames Simposiumi i 13-të ndërkom-bëtar SHKM (Shoqata e konstruktorëve të Maqedonisë) Ohër, Maqedoni 2009 Botuar
Isak Idrizi Zekirija Idrizi Isni Idrizi Shaban Idrizi Naser Idrizi Effect of infill walls in structural response of RC buildings Konference e 5-të ndërkombtare mbi inxhinierinë e konstruk-sioneve, E titulluar: "Sfidat, mundësitë dhe zgjidhje në inxhinierinë e konstruksioneve" Las Vegas, Nevadë, SHBA 2009 Botuar
Isak Idrizi Danilo Ristic Zekirija Idrizi Study of qualitative effect of different infill types on seismic response modification of RC buildings Konferenca e 2-të ndërkombëtare e dinamikës së konstruksioneve dhe inxhinierisë së tërmeteve Rodos, Greqi 2009 Botuar