Fakulteti ekonomik
Autori/ët

Titulli i punimit

Emri i revistës së publikuar

Viti / Vëllimi / Faqet

Është botuar / Është pranuar

Aida Yzeiri Baftijari
Phd.cand.Aida Yzeiri Baftijari; PHd.cand Selvije Thaci; Phd cand Agon Baftijari “Globalization, Development, Public Policy & Management: An Business Development Perspective" Fifth Interenacional scientific conference 2012,fq. fq 44

September, Prishtina 2012

Phd.cand Aida Yzeiri Baftijari; Prof.Dr Nail Reshidi; Phd cand Rametulla Ferati Ferati’ Lojaliteti dhe kenaqesia e klienteve nga sherbimet bankare ne rajonin e pollogut’ Fourth International Conference "Building Sustainable Regional Economic Development through SME Development 2011, 693/702 Kosovo December 2011
Mr. Rametulla Ferati,; Prof.Dr.Myslym Osmani; Mr.Aida Yzeiri; Mr. Elsana Ejupi IMPACT OF Financial crisis on the profitability of SME in the republic of Macedonia – Pollog region QSHR- Konferences e Katert Nderkombetare per Riskun 2012, Ne Botim 2012, Tiranë
Phd.cand.Selvije Thaci; Phd cand Aida Yzeiri Baftijari Lidershipi strategjik dhe kenaqesija ne punë USHT Simpozium “Rrisqet dhe mundesitë në Ballkan” 2012. Ne botim Shtator, Tetovë, 2012
Doc.dr.Alifeta Selimi
Doc.dr. Alifeta Selimi A critical academic Analysis of the silent voices in the Banking Sector Alerting for Dangerause Upcoming Reccession- Deregulation of the Banking Sector, Change in Costumer Profil and Advanced Rechnological Developments Macroeconomics: Prices, Bussiness Flucuations & Cycles e Jurnal   2011
Doc.dr. Alifeta Selimi A critical Academic Analysis of the Supply and Demand Courve of the concept of Exchange Rate International Finance e Jurnal   2011
Doc.dr. Alifeta Selimi A critically Oriented Academic Analysis of the Implications of on Expansionary and Contractionary Monetary Policy Through the  IS-LM balance of payment Model Macroeconomics Monetary & Fiscal Policies e Jurnal   2011
Doc.dr. Alifeta Selimi Akademic analysis of the process of Aplying Dworkins Concept of interpretation and the Minoritarin Agenda in legal and social system Jurisprudence & Legal Phylosophy e Jurnal   2011
Doc.dr. Alifeta Selimi Bazat e kontabilitetit     2012
Doc.dr. Alifeta Selimi Bazat e kontabilitetit -Praktikum     2012
Doc.dr. Alifeta Selimi Kontabiliteti financiar     2012
Doc.dr. Alifeta Selimi Kontabiliteti financiar -Praktikum     2012
Mr. Almira Curri - Memeti
Almira Curri - Memeti   „Application of the Speech in Business„ “Vizione” - Shkup 2011, 15p. po
Almira Curri - Memeti „Public relations as promotional activity„ “Ilirija”- Prishtinë 2011, 14p. po
Amir Imeri
Mr. Amir Imeri Ndikimi i marveshjes për stabilizim dhe asociim në tregtinë e jashtme të Maqedonisë” Kongresi katërt ndërkombëtar i shkencave sociale në ballkan. USHT-Tetovë   2012
Mr.Amir Imeri Effects upon foreign trade of Macedonia after free trade agreement with EFTA Economic development journal nr.2/2012 Economics institute, Ss. Cyril Methodius University, Skopje
Mr.Argjina Karemani
Karemani A., Aqifi E., Ferati R. "Efektet e globalizimit ndaj veprimtarisë së ndërmarrjeve  të vogla dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë" Kolegji i Menaxhmentit Internacional “Globus” 29 Shtator/2012 fq. 69, Prishtinw Wshtw botuar
Karemani A., Aqifi E., Ferati R. "Ndikimi i kënaqësisë konsumatore në efikasitetin e ndërmarrjeve në Rajonin e Pollogut" BAS Instituti i Menaxhmentit –Manastir Manastir/2012,fq. 46 Wshtw botuar
Aqifi E., Ferati R., Karemani A. "Ndikimi i papunësisë në zhvillimin ekonomik në Rajonin e Pollogut" BAS Instituti i Menaxhmentit –Manastir Manastir/2012,fq. 67 Wshtw botuar
Ferati R., Deari H., Aqifi E., Karemani A. "Impact of debt structure on the profitability of Small and Medium Enterprise in the Republic of Macedonia" Kolegji i Menaxhmentit Internacional “Globus” Dhjetor/2011,fq. 307 Wshtw botuar
Ferati R., Karemani A., Aqifi E. "Efektet fiskale të tatimit të sheshtë në Republikën e Maqedonisë" Instituti Alb-shkenca Gusht/2012,fq. 363 Wshtw botuar
Arjeta Amzai
Arjeta Amzai Karakteristikat e Benchmarking-ut Logos Vol.4/2011 Botuar
Arjeta Amzai Llojet e metodave dhe modeleve për arritjen dhe tejkalimin e konkurrencës International review Vol.1/2011 Botuar
Arjeta Amzai Roli i Metodës për avansimin e punës nëpër epoka Ekonomija i biznis Vol.153/2011 Botuar
Bardhyl Dauti
Bardhyl Dauti, Bodo Herzog Economic Convergence between Macedonia and European Monetary Union Member States – The Five Maastricht Criteria Munich Economic Review 2009, 20 faqe botuar
Bardhyl Dauti Determinants of Foreign Direct Investment in Macedonia. Evidence from Time Series, 1994 – 2008 Conference Proceedings, FIKUSZ’O9. Budapesht, Fakulteti Keltei Karoly i Ekonomise, Universiteti Obuda 2009 13 faqe botuar
Petrit Pollozhani, Bardhyl Dauti Macroeconomic Challenges for Macedonia toward European Union and European Monetary Union membership – Copenhagen and Maastricht Criteria’’ Conference Proceedings, UNIVERSITETI EPOKA, Tiranë 2009 25 botuar
Bardhyl Dauti Innovative scheme for funding the doctoral        program to promote economic cooperation and solve current social challenges Ekonomi, - Investimet Direkte te Huajra 2011 2 vite
Bardhyl Dauti Mikroekonomia me Kalkulim, Trajtim i Mesem TRINGA, 2009. Tetove ISBN 978 – 9989 – 2856 – 8 – 4 2009 456 faqe botuar
BESA XHAFERI
Besa Xhaferi “Measuring productivity” European Scientific Journal vol.8, 2012; p. 68-79 Është botuar
Besa Xhaferi “Determinants of Employee Financial Participation in European Companies” 4th International Scientific Conference- Economic Policy and EU Integration 2012, no.1 ; p. 266 Është botuar

Ll. Prendi, B. Xhaferi

“Alternative theories of capital structure”- Durres 4th International Scientific Conference- Economic Policy and EU Integration 2012,no.1; p. 508 Është botuar
S. Loca & B.  Xhaferi “Developing Standards For Internal Quality In Higher Education (Case Of Albania And Macedonia)” 2011 7th Research/Expert Conference with International Participations; ”QUALITY 2011“, Neum, B&H, June 01 – 04, 2011 Year VII, No.1, p.817 Është botuar
S. Xhaferi,  B. Xhaferi Financial Participation and Work Quality 6th Research/Expert Conference with International Participation, QUALITY 2009 Neum, Bosnia and Herzegovina, 2009 June 04th – 07th, 2009,  p. 247-251 Është botuar
S. Xhaferi, B. Xhaferi, E. Iseni The awareness of TQM, a challenge for the tourism management The International Conference for Tourism, TRENDS AND CHALLENGES OF TUORISM IN THE EASTERN MEDITERRANEAN REGION,, European University of Tirana, Tiranë 2009 Tirana- 19.06.2009 Është botuar
S. Xhaferi, B. Xhaferi Tourism Challanges in South east Europe before and after Financial Crisis, THE EASTERN MEDITERRANEAN REGION The  International Conference for Tourism, TRENDS AND CHALLENGES OF TUORISM IN THE EASTERN MEDITERRANEAN REGION, European University of Tirana, Tiranë 2009 Tirana- 19.06.2009 Është botuar
R. Ferati, E. Aqifi dhe B.Xhaferi Roli dhe rëndësia e ndërmarjeve të vogla dhe të mesme në Zhvillimin ekonomik në rajonin e pollogut Kongresi i IV ndërkombëtar i shkencave sociale në Ballkan Shtator, 2012, USHT Është pranuar
Besa Xhaferi  A review on productivity South-East European Countries towards European Integration 2012, Elbasan Është botuar
Besa Xhaferi Review on productivity studies Symposium for Young Researches – ELED Tempus 2012, Ohrer Është pranuar
Besa Xhaferi, Seadin Xhaferi Financial crisis in Albanian area Studiuesit shqiptar në rrjedhat e shkencës botërore 1-2.09. 2009, p.  601 Është botuar
Besa Xhaferi Tempus Rishikim i kurrikulave 2012 Shkurt-Mars
Besa Xhaferi “Employee Financial Participation in European Companies (Determinants of profit sharing and employee share ownership)” LAP LAMBERT Academic Publishing (December 1, 2011) ISBN-10: 3846593397 ISBN-13: 978-3846593394 Është botuar
Mr. Elsana Aqifi
PhD Candidate Rametulla ferati, , PhD Candidate Elsana Aqifi “Capital structure and profitability: The Macedonian Case” European Scientific Journal April eddition vol.8, No 8, 2012 Faqa 51-58  
PhD Candidate Rametulla Ferati, , PhD Candidate Elsana Aqifi, PhD candidat Njazi Bytyqi “Effect of aplication of standard ISO 9001 in profitability of SME in the Republic of  Macedonia” International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 3, Issue 10, October-2012 ISSN 2229-5518 Houston USA  
Mr. Sc. Rametulla Ferati, ; Msc. Hasim Deari; MSc. Argjina Karemani; MSc. Elsana Ejupi Impact of debt structure on the profitability of small and medium enterprises in the Republic of Macedonia Konferenca shkencore ndërkombëtare Kolegji Globus, Prishtine 2011,  faqja 307  
Rametulla ferati, Aida Yzeiri, Elsana Aqifi Impact of financial crisis on the profitability of SME in the Republic of Macedonia –Pollog region Konferenca shkencore ndërkombëtare QSHK, Dubrovnik   2012, në botim
Elsana Aqifi, Rametulla Ferati, Argjina Karemani Влианието на невработеноста во економскиот развој на полошкиот регион Konferenca shkencore ndërkombëtare Akademia SMILEVSKI, Manastir 2012, faqja 46  
Argjina Karemani, Rametulla Ferati, Elsana Aqifi Влианието на задоволството на купувачите врз ефикасноста на претприатиата во Полошкиот регион Konferenca shkencore ndërkombëtare Akademia SMILEVSKI, Manastir 2012, faqja 67  
Rametulla Ferati, Argjina Karemani, Elsana Aqifi Efektet fiskale të tatimit të sheshtë në Republikën e Maqedonisë Konferenca shkencore ndërkombëtare Alb shkenca, Shkup 2012, faqja 363  
PhD Candidate Rametulla ferati, PhD Candidate Besa Xhaferi, PhD Candidate Elsana Aqifi Roli dhe rendesia e NVM ne zhvillimin ekonomik te rajonit te Pollogut Simpozium I IV shkencor ballkanik, Tetovë 2012  
PhD candidate Argjina Karemani; PhD kandidate Elsana Aqifi;  PhD candidate Rametulla Ferati Efektet e globalizimit ndaj ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë Konferenca shkencore ndërkombëtare Kolegji Globus Prishtine 2012, faqja 69  
Eshija Shehabi
Eshija Shehabi Quality standards for the development and integration in the European and Global Economy. Standardeve të Cilësisëpërzhvillim dhe integrim ne Ekonomin Evropiane dhe Globale Revist Shkencore, Diskutimet, Tirane 2012 Është botuar Është pranuar1
Eshija Shehabi, Lazim Kamberi ICT Managment by Teachers at Universities in Tetovo in the Teaching Process Macedonian Scientific Association- Bitola“Education in 21 century”. Abstract book. Proceedings of the third international scientific- professional symposium Bitola, 09.12.2011 2011, page 114 Është pranuar1
Eshija Shehabi, Samir Lleshi Menaxhimi si process i pas Standardeve të Cilësisë për zhvillimin e biznesit rajonal Globalization, Development, Public Policy & Management: A Business Development Perspective / "Globalizimi, Zhvillimi, Menaxhmenti & Politikat Publike: Nje Perspektive per Zhvillimin e Biznesit " 2012, page 21 Është pranuar1
Mr.sc.FLUTURIM SALIU
Xhaferi,S. dhe Saliu,F Vlerat amerikane të prespanëve dhe kultura e cilësisë Associacion “Prespa United US” Shkup 2006 E botuar
Prof.Dr. Justina Shiroka-Pula dhe Mr. Fluturim Saliu Evaluimi i faktorit ekonomik të Maqedonisë gjatë periudhës së tranzicionit Vizione, Shkup 2008 E botuar
Saliu,F. and Mema,F Mathematical and Quantitative Methods as Techniques for Decision Making and Forecasting 5th INTERNATIONAL CONFERENCE of ASECU, Tirana 2009 E botuar
Saliu,F. and Mema,F When and how the research market decisions should be taken? An Illustrative example INTERNATIONAL CONFERENCE,  Shkoder, www.unishk.edu.al 2010 E botuar
Saliu,F. Koalicionet qeveritare nuk patën ndikim pozitiv në ambientin biznesor   (analizë reprezentative dhe testim hipotezash përmes mostrës:shembull i evidencës empirike) www.yllpress.com 2011 E botuar
Saliu,F. with coautors Business Performance in the Republic ofMacedonia and the Role of Gouvernment in the SMEs ICEIRD, Sofje 2012 E botuar
Saliu,F. with coautors Innovation and Use of Technology in Manufacturing Industry ICEIRD, Sofje 2012 E botuar
Saliu,F. me koautore Marketingu i integruar ne ndermarrjete hoteleve te regjionit te Struges dhe Ohrit Pjeter Budi, Prishtine 2012 E botuar
Sadiku,M. and Saliu,F An empirical analysis of the exchange rate regime in the Republic of Macedonia ARCHIVES DES SCIENCES. Archives of  SciencesJournal, Geneva, Switzerland, 12/2012. ISSN:1661-464X 2012 In the proces of publication in: Vol. 65 (12)
Saliu,F. and Mema,F. Mathematical and Quantitative Methods as Techniques for Decision Making and Forecasting 5th INTERNATIONAL CONFERENCE of ASECU, Tirana 2009 E botuar
Saliu,F. and Mema,F. When and how the research market decisions should be taken? An Illustrative example INTERNATIONAL CONFERENCE, Shkoder, www.unishk.edu.al 2010 E botuar
Saliu,F. with coautors Business Performance in the Republic of Macedonia and the Role of Gouvernment in the SMEs ICEIRD, Sofje 2012 E botuar
Saliu,F. with coautors Innovation and Use of Technology in Manufacturing Industry ICEIRD, Sofje 2012 E botuar
Saliu,F. me koautore Marketingu i integruar ne ndermarrje te hoteleve te regjionit te Struges dhe Ohrit Pjeter Budi, Prishtine 2012 E botuar
Saliu,F. Tempus Project Nr.CD_JEP- 19103-2004 from EUROPEAN COMISSION Directorate General for Education and Culture, The action Business and Economics Education in State University of Tetova, Suedi 2006 23 Prill - 08 Maj
Saliu,F. Projekti Tempus “Promovimi i Bolonjës dhe zbatimi i ECTS në UP” Pjesëmarrës si koordinator i Fakultetit Ekonomik të USHT-së në trajnimin nga zyra për marëdhënie me jashtë e Universitetit të Prishtinës, Prishtine 2006 16-18 Maj
Saliu,F. Diskutime për kurrikulat dhe syllabuset e lëndëve ekonomike dhe për procesin e Bolonjës Pjesëmarrës në shkollën verore, e organizuar nga Projekti Tempus, Ohër 2006 18-23 Qershor
Saliu,F. Qëndrim shkencor dhe kurs intenziv të Gjuhës Angleze në Staffordshire University Tempus Project, Britani e Madhe 2006 23 Korrik–20 Gusht
Saliu,F. Hulumtim për temën e magjistraturës Qëndrim shkencor në Staffordshire University, Britani e Madhe 2007 04 Prill - 31 Maj
Saliu,F. Evaluimi i forcave eksterne të Maqedonisë gjatë periudhës së tranzicionit Pjesëmarrës në Shkollën Verore,të organizuar nga Projekti Tempus dhe Fakulteti Ekonomik i USHT, Ohër 2007 17- 21 Qershor
Saliu,F. Vazhdimësi e Projektit Tempus Qëndrim shkencor në Universitetin Växjö, Suedi 2008 15 Janar-16 Shkurt
Saliu,F. Shkolla Verore, e organizuar nga Projekti Tempus dhe Fakulteti Ekonomik i USHT – së Pjesëmarrës në Shkollën Verore 2008 22-28 Qershor
Saliu,F. Tempus Projektit Nr. 145061-TEMPUS-2008-UK-JPHES Qëndrim shkencor në Universitetin e Lublanës, Slloveni 2010 15 Janar-15 Prill
Saliu,F. Analiza e ambientit dhe vendosja biznesore USHT 2008 E botuar
Prof.dr. Hamit Aliu
Dr. Hamit Aliu Aplikimi i marketingut në ekonominë e Maqedonisë kusht për integrimin e sajë në Unionin Europian Shkolla verore, Tempus 2007, 10 Tempus, 2008
Dr. Hamit Aliu Roli i dizajnit dhe cilësisë së produkteve si strategji e nxitëjeve të reja në tregun vëndor dhe ndërkombëtarë Shkolla verore, Tempus 2008, 8 Tempus, 2008
Dr. Hamit Aliu Parimet-modeli gravitues dhe decentralizimi fiskal i organizimit territorial Vizione nr.2-3/2004,  Shkup fq. 205-213., 2004 Vizione nr.2-3/2004,  Shkup
Dr. Hamit Aliu Pyetje thelbësore të marketing menaxhmentit VIZIONE  nr. 1/2004 – Shkup fq.32-40. 2004 VIZIONE  nr. 1/2004 – Shkup
Dr. Hamit Aliu Marketing strategii  vo procesot na internacinalizacija na trgovijata Makedonsko zdruzhenie za "Marketing" - 2005 faq.52-60 Makedonsko zdruzhenie za “ Marketing”-2005
Dr. Hamit Aliu Çështjet ekonomike sociale dhe implementimi i marrëveshjes së Ohrit FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, 2003 fq.187-193 FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, 2003
Prof. Dr. Hamit Aliu, Mr.sc. Nuhi Sela, Mr.sc. Fluturim Saliu Business performance in the Republic of Macedonia and dhe rile of Government in the SMEs 5th Internacional Conference for Entrepreneurship, inovation and Regional Devolepment 2012, 14 Sofia, Bulgaria
Dr. Hamit Aliu Në stepat e veriut luani bëhet qingj kur nuk di se ka TREG KOMBËTAR UNIVERSITAS- Vjenë/ Austri Viti III, Nr. 4&5 Qershor viti 2004 fq. 282-291 UNIVERSITAS- Vjenë/ Austri Nr. 4&5  2004
Dr. Hamit Aliu Pyetjet thelbësore të marketing manaxhmentit VIZIONE Revistë për shkencat shoqërore 2004 Faq.32-40 Vizione, 1/2004
Dr. Hamit Aliu Parimet-modeli gravitues dhe decentralizimi fiskal i organizimit territorial Vizione nr.2-3/2004 fq. 205-213 Vizione nr. 2-3/2004
Dr. Hamit Aliu, Mr. Nuhi Sela, Mr. Fluturim Saliu Business Performance in the Republic of Macedonia and the Role of Government in the  SME s Proceedings of rhe 5th International Conference for Entrepreneurship innovation and Regional Development IEIRD Faqe 46 Sofia Universite Bulgaria 1-2/06/2012
Mr. Harun Tairi, Mr. Nuhi Sela, Dr. Hamit Aliu Economic Development Holders in Republic of Macedonia through the Business Development International Foundation for Research and Development 2nd international Conference on Education and infotmation Management ( ICEIM) 2012   Potencial for Business innovation
Penang, Malaysia, October, 2012
KOORDINATOR TEMPUS PROJEKT CD_JEP- 19103-2004 Business and Economics Education in State University of Tetovo EKONOMI Nëntor 2005-Dhjetor 2008 Nëntor 2005-Dhjetor 2008
KOORDINATOR TEMPUS IV PROJEKT MAS-PLM Master Studies and Continuing Education Network for Product Lifecycle Management with Sustainable Production) No.144959-IT-2008-JPCR EKONOMI Prill 2009-Prill 2012 Prill 2009-Prill 2012
Dr. Seadin Xhaferi Dr. Hamit Aliu Leksikoni i vogël i Financave dhe EkonomisëNdërkombëtare Interlingua Shkup Shkup 2006,217 Interlingua Shkup 2006
Dr. Hamit Aliu & Tihomir Çepreganov Libri: MARKETINGU NË PRAKTIKË Tringa Tetove Tetovë, 2008,341 Tetovë, 2008, Tringa
Tihomir Çepreganov & Dr. Hamit Aliu Libri: VOVEDUVANJE NA MARKETINGOT

Feniks Kercove

Skopje, 2010.188

Skopje, 2010.
Feniks Kercove

Prof.dr. Bardhyl Ceku Prof.dr. Hamit Aliu, phD Hasim  Deari Libri: PARIMET E MARKETINGUT Progres Tirane Tetove 2011,540 Progres Tirane
Harun Tahiri
Mr.Harun Tahiri Tregu vendor Kusht per globalizimin e Maqedonisë Ekonomia dhe tranzicioni 2009 Tiranë
Mr.Harun Tahiri Arketim i tatimeve  lokale sfide e pushtetit lokal Monitor 2007 Tiranë
Mr.Harun Tahiri Integrimi regjional I tregut të Maqedonisë  kusht per integrim global Revista shqiptare sociale ekonomike Tiranë 2011 Tiranë
Mr.Harun Tahiri Economik development holders in Republic of Macedonia through the busines development Social scienc reserch, society (sores) 2012 Stamboll
Mr.Harun Tahiri Regional economy and society facing public resonsibility risk Konferenca e X Kombtare e studentore Qendra shqiptare për Riskun 2012 5-8 prill

Dubrovnik

PhD. Candidate Hasim Deari
Hasim Deari and Liljana Elmazi An Empiric Study On Dimensions Of Albanian Culture In Integration Setting. A Comparative Analysis Between Macedonia and Albania SUT Observer Review 2010,Vol.2, fq.81-92 Është botuar
Hasim Deari and Selvije Thaci Measuring Customer Satisfaction in the Banking Sectors in the Republic of Macedonia Logos 5, 2009, Vol.7, fq.10-22 Është pranuar
Hasim Deari, Paola Lopez and Viktoria Kimel How important is cuture and negotiations in the international business: Comparison analysis between Swedish and Latin American companies INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCH VOLUME 3, ISSUE 5, JUN-2012 Është botuar
Hasim Deari Why do consumers trust in the global brands? Empirical analysis in the context of consumer perspective Europen Scientific Journal 2012 Është pranuar
Hasim Deari Consumer attitude toward global brands: Empirical analysis from the consumers’ perspective INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCEMENTS IN RESEARCH & TECHNOLOGY 2012 Është pranuar
Hasim Deari Roli i kultures ne Marketingun Nderkombetar   2012 Është pranuar
Hasim Deari dhe Selvije Thaci Efektet e krizes financiare ne sjelljen e konsumatoreve ne Republiken e Maqedonise 4th Int’l, Conference, Tetova 2009 Eshte botuar
Rametulla Ferati and Hasim Deari The future of public debt in the Republic of Macedonia 3rd Int’l Conference, Gjirokaster 2011 Eshte e botuar
Hasim Deari, Rametulla Ferati and Eldian Balla Why do consumers buy counterfeit brands? The case study of consumers in the Republic of Macedonia 3rd Int’l Conference, Durres 2012 E Botuar
Hasim Deari dhe Eldian Balla Si konsumatorët i perceptojnë markat globale? Rast studimi i konsumatorëve në Republikën e Maqedonisë 5th International Scientific Conference, Prishtine 2012 E Botuar
Hasim Deari, Eldian Balla and Rametulla Ferati What influence Albanina Consumers’ buying Global Brands? Empirical Evidence from Albanian Consumers’ in the Republic of Macedonia International Conference, Shkoder 2012 E Botuar
Hasim Deari and Eldian Balla Consumer attitude toward global brands: Empirical analysis from the consumers’ perspective International Conference, Elbasan 2012 E Botuar
Rametulla Ferati, Hasim Deari, Nijazi Bytiqi Borxhi publik në Republikën e Maqedonisë dhe zhvillimi ekonomik International Conference, Prishtine 2011 E Botuar
Brunilda Liçaj, Hasim Deari, Gentiana Kraja and Armada Molla Quality Mark in Hotelier versus Authentic Balkan Internatianl Conference, Novi Sad 2011 E Botuar
Hasim Deari CUBRIC-Project Strengthening Service Quality in the Higer Education 2010-2011 Nje vit
Hasim Deari Tempus Project No. 145061-TEMPUS-2008-UK-JPHES Studim edhe kërkime shkencore ndërkombëtare 2011 Tre muaj
Hasim Deari Business Administration Studim edhe kërkime shkencore ndërkombëtare 2010 Dy jave
Bardhyl Ceku, Hamit Aliu dhe Hasim Deari Parimet e Marketingut Liber Universitar 2011 Është botuar
Ilir Bejtja dhe Hasim Deari Marketingu dhe Financat Liber Universitar 2012 Është pranuar1
Mr.scc.Isak Ajruli
Dr.Muhamet Sadiku Mr.scc.Isak Ajruli Kosovo izmedju socijalne dimenzije I neo-liberalnog ekonomskog modela Konferenca nderkomtare Sarajeve 2009 Sarajeve 2009  
Mr.Isak Ajruli Some Specific Issues Related to the Labour Makret in Kosovo Zagreb  2008 Zagreb  2008  
Mr.scc.Isak Ajruli UN Intervention_Lessons Learned from Kosovo Case Prishtine 2007 Prishtine 2007  
Dr.Muhamet Sadiku& Mr.Isak Ajruli South Eastern Europe as a joint economic area consdering the social dimension Sarajevo 2009 Sarajevo 2009  
Mr. Isak ajruli Menaxhimi dhe vlersimi i knaqesis se konsumatoreve ne funkcion te zhvillimit te ndermarjes,,Inter-Fantazi, Tetove Prishtine 2009 Prishtine 2009  
Mr.scc.Isak Ajruli Mr.Fluturim Saliu Dr.sc.Raman Ismaili Integrated marketing at hotels in Struga and Ohrid Region International Scientific conference Prishtine 20012 Prishtine 20012  
M-r Jasna Teofilovska
M-r Jasna Teofilovska STRES NA RABOTNO MESTO MEDIKUS   / TETOVO 2012 DA
M-r Jasna Teofilovska MOBING - PSIHOLOSKI TEROR NA RABOTNOTO MESTO II Međunarodni kongres ERA NOVE  EKONOMIJE  I NOVIH  ZANIMANJA: EKONOMIJA VREDNOSTI, ODRZLJIVOSTI, ODGOVORNOSTI I ZDRAVLJA  SPLIT 2012 DA
M-r Jasna Teofilovska VIKTIMIZACIJA NA RABOTNO MESTO BALKANSKI SIMPOZIUM ZA OPSTESTVENI NAUKI TETOVO  2012 DA
M-r Jasna Teofilovska HUMAN RESOURCE AND THEIR TRAINING FOR TOURISM DEVELOPMENT II MEGUNARODEN NAUCEN KONGRES NA TURIZAM SKOPJE      2011 DA
  MENAXMENT NA COVECKI RESURSI I INTERNACIONALNA NAUCNA KONFERENCIJA / ZNAENJETO    
M-r Jasna Teofilovska EKONOMIJA NA ZNAENJETO KAPITAL NA IDNINATA OHRID 2009 DA
M-r Jasna Teofilovska BULING - PSIHOLOSKI TEROR VO UCILISTATA MEGUNARODNI KONGRES ERA NOVIH EKONOMIJA I NOVIH ZANIMANJA - STRESS I MOBBING SPLIT   2009 DA
Merale Fetahi-Vehapi
Merale Fetahi-Vehapi Deterninats of the fatale employment rate in the European Union in comparison with non European countries, with special look in Republic of Macedonia Political, Economic and Social Challenges of the Balkan Countries in the Process of European Integration Nentor, 2009 Fq, 256-272 Eshte botuar
Merale Fetahi-Vehapi dhe Irena Spasenovska Determinats of Famale Employment Rate in EU Chinese Businass Review Nentore, 2011 Fq, 1076-1090 Eshte botuar
Merale Fetahi-Vehapi dhe Irena Spasenovska Determinats and Role of Foreing Direct Investment in transitin Economies: with special look in FYR of Macedonia Ilirija Interancional Review Mars, 2012 Fq. 35-47 Eshte botuar
Merale Fetahi dhe Rametulla Ferati Ndikimi i krizes ne likuiditetin e bizneseve te rajonit ballkanik me theks te vecant ne RM-Rajoni i Pollogut Studiuesit Shqiptar ne Rrjedhat e Shkences Boterore 2009, fq. 573 Eshte botuar
Merale Fetahi Tempus Kërkime shkencore -mesiomore 2007, 2008, 2009 3 muaj
6 muaj 3 muaj
Dr. Mislim Zendeli
Bakiu V., Zendeli M Standardet, kërkesë e kohës për integrim të dy vendeve në BE, Shqipërisë dhe Maqedonisë, ndikimi i zhvillimit të turizmit në këtë drejtim Ekonomia dhe tranzicioni. Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, Tirane 2009, Nr. 5, Fq. 19-24 E botuar
Zendeli M. Perspektivat e zhvillimit të turizmit dimëror në Kodrën e Diellit në kushtet e ngrohjes globale Logos Univerziteti i Shkencave
Organizive Pjetër Budi, Prishtinë
Nr.3/2009, Fq.110-125 E botuar
Zendeli M., Rizoska-Tulova B. Organizational Behavior in a Macedonian Hotel Business International Journal of Business and Management Studies Vol  4, No 2, 2012 On line
Zendeli M Motivimi i punonjësve në kushtet e krizës financiare

Konferenca e X Ndërkombëtare për Turizmin, Ohër, 4-5 Qershor

2009 E pranuar
Zendeli M. Rizoska-Tulova B Organizational Behavior in a Macedonian Hotel Business International Conference on Business Management, Economics and Finance (ICBMEF)  Izmir –Turqi 2012 E pranuar
Zendeli M Trashëgimia kulturore, gjenerator i zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm  në Maqedoninë Veriperëndimore Konferenca shkencore organizuar nga Instituti i Trashegimise Shpirterore dhe Kulturore te Shqiptareve-Shkup dhe Komuna e Struges 2012 E pranuar
Zendeli M. Rizoska-Tulova B Work motivation and work satisfaction in the hotel business in Macedonia 1-St International Scientific Conference “South-East European Countries towards
European Integration”, Economic Faculty, Elbasan
2012 E pranuar
Zendeli M Program-projekti Tour.Reg. proekt për implementimin rajonal të ekonomisë turistike në bashëkpunim me Kultur Kontakt – Austri Ekonomi turistike 2012 Mars-prill

Rahim I., Zendeli M.

Gjeografia turistike-liber Selektor, Shkup 2012, fq 192 E botuar
Dr. Petrit Pollozhani
Petrit Pollozhani Strategjia e zhvillimit të sektorëve ekonomikë në Republikën e Maqedonisë për inkuadrimin e sajë në proceset integruese botërore Iliria, Revist shkencore ndërkombëtare

Prishtinë, 2007. Fq. 327 – 344

Është botuar

Pollozhani Petrit, Dauti
Bardhul (2008)
Economic Challenges of Macedonia toward European Union Integration

SEE Review, Vol 4, Nr 2. Pp – 120 – 146, ISSN – 1409 – 7001)

Fq. 142 – 161. 2008

Është botuar

Petrit Polozhani, Bardhyl Dauti Macroeconomic Challenges for Macedonia toward European Union and European Monetary Union membership – Copenhagen and Maastricht Criteria The 2 nd International Coference on European Studies, Epoka University – Tirana, Albania ISBN: 978 – 999 – 566 – 817 – 4.Fq. 273 – 292.,. 2009 Është publikuar
Petrit Pollozhnai, Luljeta Sadiku Regional economy and society facing public responsibility risks (Certifikat of participation) 7 prill, 2012, Dobrovnik, Kroacia Është pranuar
Dr. Petrit Pollozhani    Staforshire University, Stoke on Trend, Britani I Madhe TEMPUS kurse të gjuhës angleze dhe përcjellje ligjeratash në lëmin e ekonomiksit 2005

15.01-15.02

Dr. Petrit Pollozhani    Staforshire University, Stoke on Trend, Britani I Madhe Tempus Këmbim eksperiancash për organizimin e ligjeratave 2005 15.07 – 15.08
Dr. Petrit Polozhani, Vekshe, Suedi Tempus Pregaditja e plan programeve të reja për akreditim për Fakultetin Ekonomik të USHT. Bashkpunim me profesor të 3 universiteteve 2006 26.0.04. 04.05
Dr. Petrit Polozhani, Free University, Berlin. Konferenc ndërkombëtare për Tempus Konferenc ndërkombëtare për participimin e puntorëve nëpër kompani 2007 01.11 – 08.11
Dr. Petrit Pollozhani, Staforshire University, Stoke on trend, UK Tempus Pregaditje të  sillabusit të lëndës, Ambienti makroekonomik I biznesit, lëndë e studimevev master cila u zhvillua në gjuhën angleze në Shkup dhe un me nji profesor nga jzshtë ishim bartës 2008 31.01 - 27.02
Dr. Petrit Pollozhani,  Pjesmarrës Kordinatori i Projektit Tempus, Dr, Hiraj Hashi dhe 56 Profesor tjerë nga të 3 univerziteteve të Maqedoniosë dhe Univerziteteve nga jashtë Tempus përfundim I Projektit Tempus dhe prezentim I punimeve shkencore të studentëve tanë, të cilat studimet master dhe doktoraturat I mbaruan jasht vendit.   Debat dhe komente 2012 22.06 – 29.06
Dr. Petrit Pollozhani Sruktura ekonomike dhe punësimi si prezantue të zhvillim,it ekonomik Arbëria design, Tetovë 440 faqe, botuar më vitin 2008  
Dr. Petrit Pollozhani Ekonomia për jurist Arbëria design 356 faqe, botuar më vitin 2011  
Kosta Josifidis, përkthyesDr. Petrit Polozhani Makroekonomia Përkthim nga gjuha aërbe në gjuhën shqipe, Sluzhben glasnik Beograd Faqe 360, 2012  
Kosta Josifidis , përkthyes Dr. Petrit Polozhani Udhrëfyes për punë për Makroekonomi Përkthim nga gjuha aërbe në gjuhën shqipe, Sluzhben glasnik Beograd Faqe 160, 2012  
Dr. Petrit Pollozhani Skripta, Hyrje në biznes Ligjerata të autorizuara Faqe, 320  
RAMAN ISMAILI
Raman Ismaili, Arben Oda Shërbimi kualitativ hotelier dhe aplikimi i konceptit të menaxhimit të kualitetit të tëtësishë-TQM Universitetiishkencaveorganizative,,Pjetër Budi”, Prishtinë, Revistashkencore LOGOS 2009 Është botuar
Arben Oda, Raman Ismaili SWOT analizanëfunkciontëformimittëstrategjisëpërzhvillimtëhotelitMakpetroll- Strugë Universitetiishkencaveorganizative,,Pjetër Budi”, Prishtinë, Revistashkencore LOGOS 2009 Është botuar
MitreAvramoski, Raman Ismaili Leisure tourist offer as a component of competitive advantage in the situation of changing environment -case of ohridtourisт region 2012 Publichen by Elsevier, SciVerseScienceDirect 2011 Është botuar
Sali Zhaku, Raman Ismaili Touristic potentials of Struga and the possibilities of sustainable development NATIONAL AND UNIVERSITY LIBRARY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2012 Është botuar
Isak Ajruli,
Fluturim Saliu, Raman Ismaili
Marketingu i integruar në ndërmarrjet e hoteleve të rajonit të Strugës dhe Ohërit

Universitetiishkencaveorganizative,,Pjetër Budi”, Prishtinë, Revistashkencore LOGOS, Prishtinë

2012 Konferencë
Raman Ismaili Marketing strategija  za plasman na hotelskiot proizvod vo uslovi na ekonomska recesija Konfernca e X  Ndërkombëtare Ohër. The influence of global economic recesion on tourism-Ohrid 04-05 Qershor, 2009 Është botuar
Mitre Avramoski,
Raman Ismaili
Svetskata ekonomska kriza {ansa za Makedonskiot turizam Konfernca e X  Ndërkombëtare Ohër.The influence of global economic recesion on tourism-Ohrid 04-05 Qershor, 2009 Është botuar
RamanIsmaili, MitreAvramoski Мacedonian hotels in conditions of changing environment In the XI- International conference
Ohrid “Service sector in terms of changing environment”, Ohrid
2011 Është publikuar
MitreAvramoski
Raman Ismaili
Leisure tourist offer as a component of competitive advantage in the situation of changing environment – case of ohridtourisт region In the XI- International conference
Ohrid “Service sector in terms of changing environment”, Ohrid
2011  Është botuar
SaliZhaku Raman Ismaili Turizminëstrugë-koha per ndryshim Konferencë Shkencore“, Strugë 2012, me titull ,,Trashëgimia kulturore dhe turizmi,, Organizoi,, Instirutu i trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të shqipëtarëve-Shkup 2012 Në proces botimi
Isak Ajruli, Fluturim Saliu, Raman Ismaili Marketingu i integruar në ndërmarrjet e hoteleve të rajonit të Strugës dhe Ohërit KonferencaShkencoreNdërkombëtare, Trendetnëzhvillimin e turizmitdhehotelerisë, Prishtinë 18 Maj, 2012 Është botuar
Mr. Rametulla Ferati
PhD Candidate Rametulla ferati, , PhD Candidate Elsana Aqifi “Capital structure and profitability: The Macedonian Case” European Scientific Journal April eddition vol.8, No 8, 2012 Faqa 51-58  
PhD Candidate Rametulla Ferati, , PhD Candidate Elsana Aqifi, PhD candidat Njazi Bytyqi “Effect of aplication of standard ISO 9001 in profitability of SME in the Republic of  Macedonia International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 3, Issue 10, October-2012 ISSN 2229-5518       Houston USA  
PhD Candidate Rametulla Ferati, Prof.dr. Myslim Osmani, Prof.dr. Hidajet Shehu “Ndikimi I krizës financiare në likuiditetin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në rajonin e Pollogut Revista universitare e UBT, Tiranë   Shtator 2012
Mr.Rametulla Ferati & Mr. Merale Fetahi , Tetovë 2009, Alb shkenca “Ndikimi i Krizës në Likuiditetin e Bizneseve të rajonit Ballkanik me theks të veçantë në Republikën  e Maqedonisë – rajoni i pollogut” Konferenca Alb shkenca Tetovë 2009, 10 faqe  
Mr. Sc. R. Ferati , ; Msc. H. Deari; MSc. E. Bejko ; MSc. N. Bytyqi „Public debt in Republic of  Macedonia  and economic development” Konferenca shkencore ndërkombëtare ‘Universiteti Eqrem Çabej’ Gjyrokaster 2011,   faqja 569-580  
N. Bytyqi; A. Verçuni; H. Shehu; A. Rexhepi; R. Ferati „Analysis of dairy products marketing in green market in Kosova“ Konferenca shkencore ndërkombëtare ‘Universiteti Eqrem Çabej’ Gjyrokaster 2011, Faqja 105-110  
Mr. Sc. Rametulla Ferati, ; Msc. Hasim Deari; MSc. Argjina Karemani; MSc. Elsana Ejupi “ Impact of debt structure on the profitability of small and medium enterprises in the Republic of Macedonia” Konferenca shkencore ndërkombëtare Kolegji Globus, Prishtine 2011,  faqja 307  
N.Bytyqi; R.Ferati; E.Bejko; R.Biraqi; D.Nano “Roli I reklames ne profitabilitetin e ndermarjeve te vogla dhe te mesme – rasti I Kosoves” Konferenca shkencore ndërkombëtare Kolegji Globus, Prishtine 2011, faqja 269  
R.Ferati, M.Osmani, E.Bejko, N.Bytyqi “The impact of customer satisfaction on profitability of SME in the republic of Macedonia” Konferenca shkencore ndërkombëtare UAMD, Dures 2012,20-21 faqja 584-591  
Aida Yzeiri; Mr.Agron Baftjari; Mr.Rametulla Ferati „Ndikimi i te punesuarve ne banka ne kenaqesin e klienteve“ Konferenca shkencore ndërkombëtare Kolegji Globus, Prishtine 2011, faqja 693  
Rametulla ferati, Aida Yzeiri, Elsana Aqifi „Impact of financial crisis on the profitability of SME in the Republic of Macedonia –Pollog region“ Konferenca shkencore ndërkombëtare QSHK, Dubrovnik   2012, në botim
Elsana Aqifi, Rametulla Ferati, Argjina Karemani Влианието на невработеноста во економскиот развој на полошкиот регион” Konferenca shkencore ndërkombëtare Akademia SMILEVSKI, Manastir 2012, faqja 46  
Argjina Karemani, Rametulla Ferati, Elsana Aqifi Влианието на задоволството на купувачите врз ефикасноста на претприатиата во Полошкиот регион” Konferenca shkencore ndërkombëtare Akademia SMILEVSKI, Manastir 2012, faqja 67  
Rametulla Ferati, Argjina Karemani, Elsana Aqifi “Efektet fiskale të tatimit të sheshtë në Republikën e Maqedonisë” Konferenca shkencore ndërkombëtare Alb shkenca, Shkup 2012, faqja 363  
PhD Candidate Rametulla ferati, PhD Candidate Besa Xhaferi, PhD Candidate Elsana Aqifi Roli dhe rendesia e NVM ne zhvillimin ekonomik te rajonit te Pollogut Simpozium I 4 shkencor ballkanik, Tetovë 2012  
PhD candidate Argjina Karemani; PhD kandidate Elsana Aqifi;  PhD candidate Rametulla Ferati Efektet e globalizimit ndaj ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë“ Konferenca shkencore ndërkombëtare Kolegji Globus Prishtine 2012, faqja 69  
Sali Zhaku
Sali Zhaku Raman Ismaili Touristic potentials of Struga and the possibilities of sustainable development NATIONAL AND UNIVERSITY LIBRARY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2012 8 faqe Botuar
Sali Zhaku Liqenet akullnajore të vargut malor Jabllanicë-Belicë mundësi për zhvillimin e turizmit STUDIME ALBANOLOGJIKE-Gjeografi 2011 11 faqe Botuar
Sali Zhaku Raman Ismaili Turizmi në Strugë-koha për ndryshim Studime Albanologjike- Instituti i Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore-Shkup 2012 10 faqe Proces botimi
Sali Zhaku Bashkim Idrizi SDI 25000 and Topographic Map Production in Macedoni Proceedings FIG- Marakesh Marok 2012 11 faqe Botuar
Sali Zhaku Investimet industriale të periudhës socialiste në komunën e Strugës, dështim i ditëve të sotme STUDIME ALBANOLOGJIKE-Gjeografi 2008 8 faqe Botuar
Sali Zhaku Ekologjia e Liqenit të Ohrit Zbornik 2009 10 faqe Botuar
Sali Zhaku Struktura etnike në komunën e Strugës, manipulim shumëvjeçar i pushtetit Acta Lingua Geographica 2008 9 faqe Botuar
Sali Zhaku Rëndësia e inkorporimit të karakteristikave mikroregjionale turistike të Liqenit të Ohrit për zonën turistike të Strugës në kuadër të NSDI të R. Maqedonisë Zbornik 2009 9 faqe Botuar
Sali Zhaku Glacial lakes of mountain range: Jablanica-Belica, the importance and precautions for their protection EUROGEO-Ahinë 2011 Botuar
Sali Zhaku The importance of creating spatial data infrastructure for three cities in the lake of Ohrid: Struga, Ohrid and Pogradec GIS-Shkup 2009 Botuar
Sali Zhaku Përmbytjet si fatkeqësi natyrore në fushëgropën e Strugës, masat paraprake për parandalimin e tyre Gjeografi-Tiranë 2010 Botuar
Sali Zhaku Raman Ismaili Touristic potentials of Struga and the possibilities of sustainable development Pejë-Kosovë 2012 Botuar
Sali Zhaku Valorizimi i liqeneve akullnajore të vargut malor Jabllanicë-Belicë dhe masat paraprake për mbrojtjen e tyre Gjeografi-Tiranë 2011 Botuar
Sali Zhaku Ekologjia e Liqenit të Ohrit GIS-Shkup 2009 Botuar
Sali Zhaku Investimet industriale të periudhës socialiste në komunën e Strugës, dështim i ditëve të sotme Gjeografi-Tiranë 2008 Botuar
Sali Zhaku Raman Ismaili Turizmi në Strugë-koha për ndryshim ITSH-Strugë    
Sali Zhaku Rëndësia e inkorporimit të karakteristikave mikroregjionale turistike të Liqenit të Ohrit për zonën turistike të Strugës në kuadër të NSDI të R. Maqedonisë GIS-Shkup 2009 Botuar
GEO-SEE (Sali Zhaku) Developing of Kosovo’s dataset, within the Global Mapping Sistemi Informacionit Gjeografik 2010 1 vjet
Mr. Selvije Thaçi

Mr.Selvije Thaçi, Mr.Hasim Deari

“Matja e kënaqësisë konsumatore në shërbimet bankare në RM” Konferenca Alb shkenca Tetovë 2009  
Mr.Selvije Thaçi, Mr.Aida Yzeiri “Lidershipi strategjik dhe kënaqësia në punë” Simpozium I 4 shkencor ballkanik, Tetovë 2012  
Mr.Selvije Thaçi, Mr.Aida Yzeiri "Lojaliteti i klientëve ndaj shërbimeve bankare në rajonin e pollogut" Konferenca shkencore ndërkombëtare Kolegji Globus Prishtine 2012