Fakulteti Filozofik
Autori/ët

Titulli i punimit

Emri i revistës së publikuar

Viti / Vëllimi / Faqet

Është botuar / Është pranuar

Doc.dr.Abdylnaser Sinani
Abdylnaser Sinani Përdorimi i kompjuterit  në arsim - faktorë i  rëndësishëm i procesit mësimor Dituria,Revistë e mendimit shkencor.Gostivar 2009,Vëllimi II/ Nr.3-4 Është botuar
Abdylnaser Sinani ON-LINE Forumet – identiteti dhe gjuha e urrejtjes   ndërkulturore   e ndërmjetësuar nga    teknologjia  kompjuterike Vizione/18 2012 2012 Faqe281-294 Është botuar
Abdylnaser Sinani Multikulturalizimi apo interkulturalizmi : Cili  është modeli që  i nevojitet maqedonisë Dituria,Revistë e mendimit shkencor.Gostivar 2011 Është pranuar për botim
Abdylnaser Sinani “Konflikti midis islamit tradicional dhe islamit radikal në R. e Maqedonisë” Kongresi i 39-të botëror i sociologëve Ermeni-Erevan 11-14 06/ 2009, http://www/scass.uu.se/iiss2009  
Abdylnaser Sinani Using,of compute in the education proces “Challenges of education in the global World:Knowledes,policies, practicies” Konferencë ndërkombëtare-Durrës. Shqipëri maj 2010  
Abdylnaser Sinani Globalizimi,  interkultura dhe identiteti kombëtar: sfidë për Maqedoninë si shoqëri me diversitet    kulturor International Conference:"Identity, Image & Social Cohesion in the time of Integrations and Globalization Vlora International Conference 2012  
Abdylnaser Sinani Siromaçtija, i  socijalna iskluҹenost na starite  lica vo R. Makedonija Konferencija Активно стареење и меѓугенерациска солидарност Скопје. 2012  
Abdylnaser Sinani Perceptimet  mbi dallimet  etnike,   fetare  dhe kulturore në Maqedoni Kongresi i katërt ndërkombëtar i shekncave sociale në Ballkan Tetovë 2012  
Abdylnaser Sinani Komunikimi Interkulturor në orët e metodikës së mësimdhënies Konferencë  shkencore Tetovë  2012.UEJL  
Abdylnaser Sinani Perceptimet  mbi dallimet  etnike,   fetare  dhe kulturore në Maqedoni Sociologji/  projket kërkimor 2011 Prill-qershor 2011
Abdylnaser Sinani Metoda e Anketimit Libër univrsitar ,Luma grafik Tetovë 2009 Është botuar
ISBN-978-9989-2725-9-2
Abdylnaser Sinani Kompjuteri në procesin mësmor Libër shkencor,Luma, Tetovë 2012 ISBN978-9989-788-61-1 faqe 280
Mr.sc.Agim Sallmani
Mr.sc. Agim Sallmani MENAXHIMI SI SHKENCË PËR DREJTIM  DHE SI PROFESION JEHONA E RE, SHKUP,  ISSN 1857-63-54 (2011) 3-4, 201119 faqe Është botuar
Mr.sc. Agim Sallmani PROCESE MENAXHIMI NË ARSIM JEHONA E RE, SHKUP,  ISSN 1857-63-54 (2011) 6-7, 2011 17 faqe Është botuar
Mr.sc. Agim Sallmani ETIKA DHE MORALI DITURIA“/JOURNAL OFSCIENTIFIC THOUGHTVOL/.II-2012 II-2012 10 faqe Është botuar
Mr.sc. Agim Sallmani Sistemi i krijimit të vlerave njerëzore të mësimdhënësve Kongresi  14-të Ndërkombëtar-Shkencat Shoqërorë Në Blkan Tetovë 2012, 13 faqe Është pranuar1
Mr.sc. Agim Sallmani St  13 – Sjelljet deviante dhe kontrolli shoqëror
St 13  - Deviant behaviour and social control
Konferenca  e  6-të  vjetore  e  institutit të sociologjisë Shqipëri Tiranë 2012, 10 faqe Është pranuar1
Mr.sc. Agim Sallmani Topic: Family and school
Тема: Семејство и училиштето
VI International Balkan Congress on Education and Science Shkup 2012, 11 faqe Është pranuar1
Mr.sc. Agim Sallmani The OSCE and its role in South East Europe Organisation for Security and Co-Operation in Europe (OSCE) 2012 Qershor Tetovë
Mr.sc. Agim Sallmani UEJL Multikulturalizmi dhe bashkpunimi me Universitet e Maqedonisë 2012 Tetovë Mars 2 ditë
Mr.sc. Agim Sallmani Libër në botim: Etika dhe Kodeksi Etik i Pedagogut Shtypshkronja VATRA 2012, 150 faqe Është pranuar1
Mr.sc. Agim Sallmani Libër në botim: Menaxhimi i arsimit Shtypshkronja VATRA 140 faqe Është pranuar1
Mr.sc. Agim Sallmani Dispensë:
Metodika Profesionale- Materiale të mbledhura nga autor të ndryshëm.
(2009), Tetovë 200 faqe Është botuar
Mr.sc. Agim Sallmani Dispensë: Etika Pedagogjike (2009), Tetovë 150 faqe Është botuar
Mr.sc.Ardita Abduli
Abduli, Ardita “Dhuna si dukuri tek shkollarët e mesëm” Educologia Prishtinë 2011, f. 207-215 Është botuar
Abduli, Ardita Aspekte të zhvillimit të arsimit në gjuhëhn shqipe” Studime Historike Shkup 2012 Është botuar
Abduli, Ardita “Dallimet socio-etnike dhe nxitja e konflikteve tek grupmoshat adoleshente” Kongresi i IV I Shkencave Sociale në Ballkan 2012 Është botuar
Mr.sc  Ardita Abduli “Mjedisi shkollor dhe të miturit social patologjik” Proceedings/ 6th International Conference of AIS, Tirana, Albania 2011, vëll.6, f.41 Është botuar
Mr.sc  Ardita Abduli Tools drugs and their uses by younger groups and the sociological treatments” Nordic Sociology Association, GESTTAMOTAKAN, Iceland 2012, vëll. 3,f.1 Është botuar
Mr.sc  Ardita Abduli “Ndërlikueshmëria e urbanizimit dhe erozioni moral i shoqërisë Qyteti dhe shoqëria, prirje të zhvillimit, Albania 2012, vëll.1, f.19 Është botuar
Mr.sc  Ardita Abduli The social consequences of the Use of Narcotic Substances among Adolescents in Tetovo Proceedings/ 2th Annual Conference of the Balkan Sociological Forum,Bulgaria 2012, vëll.2, f.21 Është botuar
Mr.sc  Ardita Abduli “Imazhi ndëretnik tek grupet adoleshente në qytetin e Tetovës” Proceedings/ 7th International Conference of AIS, Vlora, Albania 2012, vëll.7, f Është pranuar
Mr.sc  Ardita Abduli Europian Group for the Study of Deviance and Social Control, Representative from Macedonia Social deviance and Social Control 2012 2012-2013
Mr.sc  Ardita Abduli “Sociologjia urbane” Dispensë 2012 Është botuar
Mr.sc. Ardita Ceka
Mr.sc.Ardita Ceka Divorci, shkaqet dhe pasojat e rij Cogito Viti I, 2007, fq. 101 2007, Tetove
Mr.sc.Ardita Ceka Puna si perspektive e emancipimit te gruas shqiptare ne Republiken e Maqedonise Cogito Viti II, 2008, fq. 84 2008, Tetove
Mr.sc.Ardita Ceka Bashkëautorë: Mr.sc.Valdeta Zenuni-Idrizi Mr.sc. Arjeta Zhaku ”Komunikimi dhe problemet e edukatës shkollore” Kongresi i VI-të  Ballkanik për arsim dhe shkencë i organizuar në Ohër 30.09.2011  01.10.2011 Vëllimi i I-rë, fq. 645-648 Shkup, 2011
Mr.sc.Valdeta Zenuni-Idrizi Bashkëautor: Mr.sc.Ardita Ceka ” Ndikimi i familjes dhe shkollës në formimin e karakterit të fëmiut ” Kongresi i VI-të  Ballkanik për arsim dhe shkencë i organizuar në Ohër 30.09.2011  01.10.2011 Vëllimi i I-rë, fq.533-537 Shkup, 2011
Mr.sc.Ardita Ceka
Bashkëautorë:
Mr.sc.Besa Havziu
“Familja faktore vendimtare per zhvillimin e individit” Kongresi i IV Nderkombetare i Shkencave Sociale   Ne botim
Mr.sc.Arjeta Zhaku Bashkëautor: Mr.sc.Ardita Ceka “Ndikimi i rrjetit social facebook ne sjelljet devijonte te femijeve” Kongresi i IV Nderkombetare i Shkencave Sociale   Ne botim
Prof.Dr. Fadbi Osmani
Bashkëautorë:
Mr.sc.Besa Havziu Mr.sc. Ardita Ceka
“Shoqeria bashkekohore  dhe roli i saj ne mesimin bashkëkohor” Kongresi i IV Nderkombetare i Shkencave Sociale   Ne botim
Doc.Dr. Ibish Kadriu Mr.Sc.Ardita Ceka Communication- fundamental problem in the family Konference nderkombetare ne kërkimet e avancuara shkencore Sllovaki (virtuale)   Prezntimi (3-7.12.2012)
Mr.sc.Ardita Ceka ”Aplikimi i komunikimit inter-kulturor në lëndët Metodologjike” Punëtori multikulturore  - organizuar në UEJL - Tetovë 2011 11-12 Nëntor, 2011
Mr Besa Havziu
Mr Besa havziu Student teacher relationship in tradicional and contemporaty teaching VI balkanski kongres za obrazovanie i nauka 2011, fq. 635 Është botuar
Mr Besa havziu Vlijanieto na permanentnoto u~ewe za aktivno stareewe Меѓународна конференција "Активно стареење и меѓугенерациска солидарност" 2012 Është pranuar
Mr.sc.Ardita Ceka
Bashkëautorë:
Mr.sc.Besa Havziu
“Familja faktore vendimtare per zhvillimin e individit” Kongresi i IV Nderkombetare i Shkencave Sociale 2012 Ne botim
Prof.Dr. Fadbi Osmani
Bashkëautorë:
Mr.sc.Besa Havziu Mr.sc. Ardita Ceka
“Shoqeria bashkekohore  dhe roli i saj ne mesimin bashkëkohor” Kongresi i IV Nderkombetare i Shkencave Sociale 2012 Ne botim
Besa havziu Aplikimi i komunikimit inter – kulturor në lëndët Metodolojike Puntori multikulturore- organizuar në UEJL- Tetovë 2011 11-12 Nëntor, 2011
Dr. sc. Fadbi Osmani
Dr. sc. FadbiOsmani Системотнавреднување и реформатавосреднотообразование „Одек“ 2007 Është botuar
Dr. scFadbiOsmani/ Mr.sc. Svetlana Pandiloska “Иницијалната обука на наставниците на Педагошките факултети во Република Македонија како основа за справување со предизвиците на инклузивното образование“ The 5th International Balkan Educational and Science Congress “Education in the Balkans today” Edrene,01-03 Октомври 2009 Стр.165-167 Është botuar
Dr. sc. FadbiOsmani/ Mr. sc. Svetlana Pandiloska „Причини за неуспех на надарените и талентираните“ Прва меѓународна научна конференција „Надарените и талентираните креатории на прогресот“ Битола/Охрид, 16-17 Октомври 2009 Стр. 402-406 Është botuar
Dr. scFadbiOsmani “Education for human society” Fifth international scientific conference, Teacher faculty “St. KlimentOhridski”-Skopje, Makedonija 2010 Është botuar
Dr. sc. FadbiOsmani/ Mr. sc. Svetlana Pandiloska „Педагошката функција на вреднувањето„ Шести балкански конгрес за образование и наука „Современото општество и образованието“ Скопје, 2011 Стр. 397-401 Është botuar
Dr.sc. FadbiOsmani “Pengesat nëp rocesin e komunikimit ndërkulturor në shoqëritë multietnike” Konferenca e pare ndërkombëtare mbi shkencat arsimore Durrës Shqipëri 2011 Është botuar
Dr.sc. FadbiOsmani Koekzistenca kulturore nё Ballkan Кonterenca e parё ndёrkombёtare vjetore Ballkanike, Shkup, Maqedoni 2011 Është botuar
Dr.sc. FadbiOsmani Shoqeria bashkekohore dhe roli I mesimdhenesit ne mesimin bashkekohor Kongresi I IV nderkombetar I shkencave sociale ne Ballkan, organizuar nga Universiteti Zakariya ne Universitetin Shteteror  te Tetoves 2012 Ne botim
Prof.dr. Fadbi Osmani Sfidat e arsimit dhe shkollës shqipe në Gostivar me rrethinë, në periudhen e paslufës (1945-1990) me theks te vecante ne shkollimin e mesem Konference shkencore me rastin e 100 vjetorit te flamurit, Tetove, Maqedoni 2012 Ne botim
Dr. FadbiOsmani Using Inter-cultural communication in Methodology classes UNESCO-SEEU  WORKSHOP      Програма поддржана од владата на Шпанија преку фондот за милениумски развојни цели 2011 11-12 Noemvri
Д-р Фадби Османи Sistemi i vlerësimit në funksion të procesit mësimor Arbëria Design 2010, fq. 235 Është botuar
Fehari Ramadani
Fehari Ramadani Qëndrimi i Austro-Hungarisë ndaj çështjes shqiptare gjatë vitit 1912 Studime Albanologjike I”- Instituti për Trashëgimi Shpirtërore Kulturore të Shqiptarëve 2009, (f. 45-61) Botuar në Shkup
Fehari Ramadani Kontributi i Austro-Hungarisë për arsimin shqip 1910-1912, kumtesë e lexuar në Sesionin Shkencor “Shqiptarësia e Ferizajt dhe e trojeve etnike gjatë periudhës 1908-1968”, mbajtur në Ferizaj më 27-28 korrik 2008 E Djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë Etnike”, Nr. 7 2009, (f. 587-604) Botuar në Prizren-Ferizaj
Fehari Ramadani Qëndrimi i shqiptarëve ndaj politikës austro-hungareze në vitet 1900-1904 Seminari II Ndërkombëtar i AlbanologjisëAlbanistika shqiptare e mijëvjeçarit të ri”, mbajtur në Ohër më 22-28 Shtator 2008 2009, (f. 589-597) Botuar në Tetovë
Fehari Ramadani Kontributi i Austro-Hungarisë në Shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë Në “Kosova”, nr. 31/32- Instituti i Historisë në Prishtinë 2009, (f. 69-86) Botuar në Prishtinë
Fehari Ramadani Rivaliteti austrohungarezo-italian në Shqipëri gjatë vitit 1904 Studime Albanologjike”, nr.2- Instituti për Trashëgimi Shpirtërore Kulturore të Shqiptarëve 2010, (f. 61-74) Shkup
Fehari Ramadani & Ilira Çaushi Disa aspekte të marrëdhënieve shqiptaro-austro-hungareze në gjysmën e dytë të vitit 1908 Në “E Djathta Shqiptare në Mbrojtje të Shqipërisë Etnike”, nr. 8 2010, (f. 89-100) Botuar në Prizren
Fehari Ramadani Qëndrimi i disa studiuesve serbë dhe bullgarë ndaj Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë Seminari III Ndërkombëtar i Albanologjisë, mbajtur në Tetovë-Shkup, më 23-28 shtator 2009 2010 (f. 263-270) Botuar në Tetovë
Fehari Ramadani Kontributi i Austro-Hungarisë për botimin e “Albania-s” së Faik Konicës Kërkime Historike III”, Shoqata e Historianëve Shqiptarë në Maqedoni 2011, (f. 121-143) Botuar në Shkup
Fehari Ramadani Kontributi i Austro-Hungarisë për ruajtjen e gjuhës shqipe në koloninë shqiptare  në Borgo Erizzo (Arbënesh) të Zarës Studime Albanologjike”, nr.3- Instituti për Trashëgimi Shpirtërore Kulturore të Shqiptarëve 2011, (f. 59-70) Botuar në Shkup
Fehari Ramadani

Pasqyrimi i demonstratave të Tetovës të vitit 1968 në shtypin e kohës

Seminari IV Ndërkombëtar i Albanologjisë, mbajtur në Tetovë, më 12-14 tetor 2010 2011, (f. 498-506) Botuar në Tetovë
Fehari Ramadani Vështrim i shkurtër i krijimit dhe zhvillimit të Perandorisë Austro-Hungareze Kërkime Historike IV”, Shoqata e Historianëve Shqiptarë në Maqedoni 2011, f. 113-134) Botuar në Shkup
Fehari Ramadani Qëndrimi i Austro-Hungarisë ndaj Lëvizjes Kombëtare Shqiptare gjatë vitit 1910 Educologia, KUD 37, 5/2011 2011, (f. 116-123) Botuar në Prishtinë
Fehari Ramadani Fillimet i interesimit të Austrisë (Austro-Hungarisë) për çështjen shqiptare Gjurmime Albanologjike, Nr 40 -2010 – Instituti Albanologjik 2011, (f.215-225) Botuar në Prishtinë
Fehari Ramadani

Disa  aspekte  të  raporteve  shqiptaro-austro-hungareze  gjatë  vitit 1908

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Aspekte  të  bashkëpunimit  dhe integrimit  të Shqipërisë dhe shqiptarëve me Europën gjatë shek. XX” Universiteti “Vitrina” Tiranë në bashkëpunim  me Institutin e Historisë – Tiranë, Institutin e Historisë – Prishtinë dhe  Universitetin Shtetëror të Tetovës Mbajtur më 28.03.2011 Tiranë, është në proces botimi
Fehari Ramadani Bashkëjetesa fetare te shqiptarët në fillim të shek. XX Koekzistenca kulturore nё Ballkan, 1st International Balkan Annual Conference (IBAC 2011), (Кonferenca e parё ndёrkombёtare vjetore Ballkanike Mbajtur në Shkup, 09.05-10.05.2011) Stamboll, është në proces në botimi
Fehari Ramadani

Shkolla katolike e Shkupit në fillim të shek. XX

Seminari V Ndërkombëtar i Albanologjisë, Universiteti Shtetëror i Tetovës Shkup 03-04.10.2011 Tetovë, është në proces botimi
Fehari Ramadani

Veprimtaria atdhetare e Hafiz Ali Korçës

Hafëz Ali Korça-55 vjet pas (1873-1956), Universiteti i Korçës “Fan S. Noli”; Universiteti Shtetëror i Tetovës; Sh.B. Logos A Korçë 21.12.-23.12.2011 Korçë-Shkup, është në proces botimi
Fehari Ramadani Bashkëpunimi i Faik Konicës me Austro-Hungarinë (para Shpalljes së Pavarësisë) AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE OCCASION OF THE 100th ANNIVERSARY OF VATRA New York, 28 April 2012 New York, është në proces botimi
Fehari Ramadani & Arbër Çeliku The Balkan Wars and their Consequences for the Balkans Balkan Savaşlarının 100. Yılı - The Centenary of the Balkan Wars Istanbul, 11-12 mayis-may 2012 Istanbul, është në proces botimi
Fehari Ramadani Qëndrimi i Austro-Hungarisë ndaj Lëvizjes Kulturore Shqiptare gjatë vitit 1910 Akademia e Shkencave dhe Atreve të Kosovës 2012 Prishtinë, është në process botimi
Fehari Ramadani & Memet Selmani Balkan Wars, Austro-Hungary and Albanian issue Kumtesë e lexuar në International Scientific Conference “The Balkan yesterday, today and tomorow”, organizuar nga Instituti për Studime Politike dhe Ndërkombëtare 29-30th June 2012

Tetovo-Skopje,. (Në proces botimi)

Fehari Ramadani & Vullnet Ameti Maqedonia në vitet 90 të shek. XX- fillimi i shek. XXI Kumtesë e lexuar në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Reformat institucionale, domosdoshmëri për integrimin në BE” (Projekt), të organizuar nga Shkolla e Lartë Private Universiteti Kristal 6-7 korrik 2012

Tiranë, në proces botimi

Fehari Ramadani Krijimi i shteteve kombëtare në Ballkan dhe përpjekja për të zhdukur “të huajt” Kumtesë e lexuar në Kongresin e 4 Ndërkombëtar të Shkencave Sociale në Ballkan, organizuar nga Sakarya Üniversitesi & Celal Bayar Üniversitesi & Universiteti Shtetëror i Tetovës & Türk Dünyasi Araştırmaları Vakfı 10-13 shtator 2012

Tetovë, në proces botimi

Fehari Ramadani Shkollat austro-hungareze në Vilajetin e Kosovës në vitet 1911-1912 Kumtesë e lexuar në Konferencën Shkencore “Pavarësia e Shqipërisë dhe Kosova 100 vjet pas” Organizuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës & Instituti i Historisë-Prishtinë 13-14 shtator 2012 Prishtinë, në proces botimi
Fehari Ramadani & Isak Sherifi Qëndrimi i Austro-Hungarisë ndaj çështjes shqiptare gjatë Luftërave Ballkanike Kumtesë e lexuar në Seminarin VI Ndërkombëtar të Albanologjisë, organizuar nga Universiteti Shtetëror i Tetovës 20-22 shtator 2012 Tetovë, në proces botimi
Fehari Ramadani Kontributi i Austro-Hungarisë për zhvillimin e arsimit dhe të kulturës shqiptare (1900-1912)   Tetovë: Ars-zz, 2010 302 faqe
Doc. Dr. Flora Sela Kastrati
Flora Sela Kastrati “Jehona e lashtësisë dhe tendenca e shpjegimit të pohum dhe poum” POHUMI, revistë e shoqatës Pohumi, Strugë 2009, 50, fq. 46-48 Botuar
Flora Sela Kastrati Universi poliendrik i etnikulturës në pellgun e Liqenit të Ohrit USHT, Seminari i III Ndërkombëtar i Albanologjisë 2009, v. 1, fq. 417-426 Botuar
Flora Sela Kastrati Fuqizimi i gruas në vendimarrje lokale, praktika në Republikën e MaqedonisëToponimet në rrethinën e Strugës Konferencë Rajonale me tema Fuqizimi i Gruas në Vendimarrjen Lokale , organizuar nga - Shoqata Unë Gruaja, Pogradec 2010 Nuk është botuar por posedoj me Çertifikat mbipjesmarrjan dhe prezentimin
Flora Sela Kastrati Dhuna ndaj gruas, fenomen ose pasojë e muntalitetit Violence against women in  Kosovo and Macedonia 2009, v.117, fq. 13 - 21 Botuar
Flora Sela Kastrati Kanuni i Lek Dukagjinit në traditën popullore USHT, Seminari i IV  ndërkombëtar i Albanologjis 2010, v. 1, fq.369-377 Botuar
Flora Sela Kastrati Femrat e nenshtruara perfundojnë tragjikisht Zaman- 2011, v.50, fq.26   Botuar
Flora Sela Kastrati Moti i madh i Nënë Terezës Fakti 2010, v.23 fq.14 Botuar
Flora Sela Kastrati Gjeniu Stili 2011, v.150 fq, 78-90 Botuar
Flora Sela Kastrati 60-Vjetori  i themelimit te  shkolles normale Liria Tetove Lajmi 2010, v.31 Fq. 28 Botuar
Flora Sela Kastrati Figura  e  femres nën hijen e burrit Fakti 2011 Fq.14 Botuar
Flora Sela Kastrati Një shëtitje në acar me veteranët e arsimit Lajmi 2010 fq.16 Botuar
Flora Sela Kastrati Roli i femrës Ilire nën ngjarjet historike të  kohës Prezentuar në Konferencën Ndërkombëtare Iliria dhe Ilirët në Universitetin Iliria-Prishtinë 2009 Ne Botim e Sipër
Flora Sela Kastrati Toponimet në rrethinën e Strugës Prezentuar në Konferencën e V Ndërkombëtare të Albanologjisë 2011, v,1, fq. 594-597 Botuar
Flora Sela Kastrati Motrat që nxitën pavarsinë Prezentuar në Konfrencën e VI Ndërkombëtare të Albanologjisë 2012 Në botim të sipërm
Flora Sela Kastrati Evropa nën petkun e demokracisë The  Heritage  NR.4 2011, v 1 Fq. 25-36 Botuar
USHT, Universiteti i Prishtinës , ASO (Austrian Sience  adn Reserch Offices) Violence against women in Kosovo and Macedonia Dhuna ndaj grave si fenomen ose pasoj e Fatalitetit 2009 Tetori 2008-Prill-2009
Instituti për barazi gjinore pranë Univerzitetit Kiril  dhe Metodi Pozoita e kuadrit mësimor në arsimin sipëror Prezenca e gjinis femërore ne postet  vendimarëse 2009 2009-2010
Flora Sela Kastrati Borë në Mars ( Libër  )   2011 Botuar
Flora Sela Kastrati Kontributi i Këshillit të Evropës  nën zhvillimin e demokracis lokale në R.Maqedonisë     Në  botim e sipër
Flora Sela Kastrati Barazia gjinore kusht për një botë më  humane     Në  botim e sipër
Doc.Dr.Stankovska Gordana
Stankovska Gordana Ucenje podrzano novom tehnologijom Tehnologija,informatika i obrazovanje 2009, ISBN 978-86-7447-083-1, pp. 216-219 pecateno
Stankovska Gordana Deficit paznje i hiperaktivnost kod dece Psihologija danas 2009, ISBN 967-89-345-56, pp. 267-272 pecateno
Stankovska G.,Rusi M. Integration of education for peace into schools educations programs Pedagoska psihologija 2010, ISBN 975-64-5665-23, pp.321-4 pecateno
Stankovska G.,Rusi M.,Pandilovska S. The ability of learning in period of adolescence Comparative Education 2011, ISBN 978-954-9842-17-3,pp. 333-337 pecateno
Rusi M.,Stankovska G.,Rusi-Saliu H. Formation od the Ego as an important factor for the development and overall education of the human personality as psycho-social being Comparative Education 2011, ISBN 978-954-9842-17-3, pp.338-343 pecateno
Stankovska M.,Rusi M. Personal Identity as a psychological and a sociological category in modern society Megunaroden dijalog:Istok-Zapad 2012 Vo pecat
Stankovska G. Hiperaktivno dete Prosvetno Delo 2011,br.2, UDK-37-ISSN 0350-6711 pecateno
Stankovska G. Depression in patient with acute and chronic renal failure Psihologija danas 2012 Vo pecat
Stankovska G.,Miftari S.,Rusi M. Psiholoski aspekti na depresivnite simptomi kaj licnosta so nevroza MEDICUS 2012 Vo pecat
Stankovska G. Psiholoski aspekti na decata so precki vo razvojot Prosvetno delo 2012 Vo pecat
Stankovska G.,Rusi M. Inclusion of children with mental disorder in the elementary education The-5-th International Balkan education and sciencem, Edirne,Turkey 2009, Book of abstracts, pp.514 516- pecateno
Rusi M.,Stankovska G. Development of educational system for students with special needs The-5-th International Balkan education and sciencem, Edirne,Turkey 2009, Book of abstracts, pp.161-163 pecateno
Stankovska G. Autism in children with autism>a case study The 1-at International Congress on Bordenline personality Disorder,Berlin,Germany 2010,Book of abstracts, pp.125-126 pecateno
Stankovska G. Psihopatoloske karakteristike maloletnih pocionica krivicnih dela VI Konferencija Dani primenjene psihologije 2011,Book of abstracts, pp.231 pecateno
Stankovska G. Stress as safety risk in tourism sector 2-nd Biennial International Scientific Congress 2011,Book of abstracts, pp.123 pecateno
Stankovska G.,Pandilovska S. Znacenjeto na istrazuvackata rabota pri edukacijata Megunaroden naucen simpozium: Vospitanieto i obrazovanieto megu tradicionalnoto i sovremenoto, Ohrid 2011 vo pecat
Stankovska G. Psiholoski aspekti na stresorite,emociite i socijalnata inkluzija vo periodot na stareenje Megunarodna konferencija: Aktivno stareenje vi megugeneraciska solidarnost, Skopje 2012 vo pecat
Stankovska G.,Caceva V. i drugi Maloletnickiot kriminalitet vo tranzicijavo R Makedonija Institut za soc. i politicki nauki
Ministerstvo za pravda
2009  
Stankovska G.,Caceva V. i drugi Seksualna zlopupotreba na deca Institut za soc. i politicki nauki UNICEF 2010  
Stankovska G., Andreeva S. i drugi Psiholoska podrska na zrtvite so semejno nasilstvo UNDP 2011  
Stankovska G. Vospitanieto na ucenikot so hiperkinetsko odnesuvanje Vospitni krstopati 2010, ISSN-1409-5963, pp. 36-38 pecateno
Stankovska G. Inkluzija na decata so precki vo razvojot vo pocetnoto obrazovanie Prosvetno Delo 2010, UDK-37-ISSN 0350-0711-671, pp.15-23 pecateno
Stankovska G. (grupa na avtori) Forslom and scarped,A situation analysis of child sexual  abuse UNICEF 2011, ISBN 978-9989-116-56-8 pecateno
Stankovska G.,Rusi M. Medicinska psihologija Pergament-Publik 2011, ISBN 978-9989-135-115-31-6 pecateno
Dr. Sc. Hana Saliu
Mr. Sc. Hana Rusi Saliu “The development of creative thinking in the learning process” 5th International Balkan Education and Science Congress 1-3 October 2009, Edrene, Turqi, Book of papers (pp.208)  
Mr. Sc. Hana Rusi Saliu “How to teach students to think critically” V international scientific conference 28-29 maj 2010, Ohër, Maqedoni  
Prof. Dr. Myqereme Rusi, Mr. Sc. Hana Rusi Saliu & Gordana Stankovska “Formation of the Ego as an important factor for the development and overall educatin of the human personality as psycho-social being” The Conference about Comparative Education, Teacher Treaning, Education Policy, Social inclusion, History of education Sofia, Bullgari, 02-04.07.2011, ISBN 978-954-9842-17-3, Vol.IX, (pp.338-343)  
Dr. Sc. Hana Rusi Saliu & Prof. Dr. Myqereme Rusi “Ndikimi i faktorëve shoqëror në zhvillimin e personalitetit” Kongresi IV ndërkombëtar i shkencave sociale në Ballkan Tetovë, Maqedoni
11-12 Shtator 2012
 
Mr.Hiriet Ziberi
Hiriet Ziberi “Veshjet tradicionale të Malit të Thatë dhe Rekës së Epërme” Seminari IV Ndërkombëtar i Albanologjisë 2010; faq. 429-433 Është botuar
Hiriet Ziberi; W.-D. Seiwert “Veshjet tradicionale të grave të Malit të Thatë” AKTET-Revistë shkencore e Institutit Alb-Shkenca 2012; Vëll.V Faq. 646-650 Është botuar
Hiriet Ziberi “Reflection of Balkan wars into Balkan itself Proceedings Book 2012 Është pranuar
Hiriet Ziberi “Hulumtimi i veshjeve popullore shqiptare ndër vite” AKTET-Revistë shkencore e Institutit Alb-Shkenca 2012 Është pranuar
Hiriet Ziberi Studimi i veshjes popullore gjatë viteve të pamvarsisë" Seminari VI Ndërkombëtar i Albanologjisë 2012 Është pranuar
Project partners
OFAJ-DFJW (Paris – Berlin)
CBC – LOJA, Macedonia
Max Mannheimer Studienzentrum - Dachau - Germany The Historial, Museum of the Great War (Peronne) - France German embassy - Macedonia
French embassy - Macedonia

What monuments for what identities?

What are the criteria of a typology of monuments?

  2012 29.01.2012-02.02.2012
Doc.Dr. Ibish Kadriu
Ibish Kadriu Edukimi ekologjik global dhe politika e ambientit jetësor në Maqedoni ANNUAL (Instituti për hulumtime Sociologjike, politike dhe Jurudike- Shkup 2011, fq.15 Është botuar
Ibish Kadriu Shoqëria dhe mjedisi jetësor VIZIONE Revistë e shkencave shoqërore Shkup 2012, fq.12

Është pranuar

Ibish Kadriu Globalizimi dhe Kriza ekologjike JEHONA e re
KULTURË*ART*SHKENCË Shkup
2012, fq.11

Është pranuar

Ibish Kadriu Globalizimi, interkultura dhe identiteti kombëtar: sfidë për Maqedoninë shoqëri me diversitet kulturor Vlora International Conference International Conference: “Identity, Image& Social Cohezion in the time of Integrations and Globalization 2012, fq.9 Është pranuar
Ibish Kadriu Communication- fundamental problem in the family Konferencë Ndërkombëtare në Kërkimet e Avancuara Shkencore    Sllovaki (Virtual) 2012, fq.7 Është pranuar
USAID “Mësimi kreativ dhe të nxënit” Edukativo-arsimor 2009 40 orë pune
USAID, MASH, EDC. “Integration ICT into the Curriculum” Edukativo-arsimor 2008 36 orë
Ibish Kadriu EDUKIMI SOCIO - EKOLOGJIK (Studim shkencor)   2012, 190 faqe Është botuar nështypshkronjën: Tringa Desing- Tetovë ISBN:978-9989-174
Ibish Kadriu GLOBALIZIMI DHE IMPLIKIMET SOCIO - EKOLOGJIKE   2012, 293 faqe Në botim
Ass.mr.Kushtrim Ahmeti
Kushtrim Ahmeti The Structural Anthropology of Claude Levi-Strauss SUT SCIENTIFIC OBSERVER•
(An International Inter-university Journal) ISSN 1857- 6915 (printed version) 
ISSN 1857- 6923 (online version)
State University of Tetova, Macedonia
Vol.1•Issue 2&3•2011 Është botuar
Kushtrim Ahmeti Procesi i Bolonjës dhe studentët Zëri i Bolonjës, Zyra Nacionale e Tempusit, Ministria e arsimit dhe shkencës, Shkup 2009 Është botuar
Куштрим Ахмети Болоњскиот процес и студентите Гласот на Болоња, Национална Темпус Канцеларија, Министерство за Образование и Наука, Скопје 2009 Është botuar
Dr.Kadri Metaj & Kushtrim Ahmeti Jeta dhe politika në veprën e Hannah Arendit Buletini i Fakultetit Filozofik, Prishtinë XXVII-XXVIII/1997-1998, 2007 Është botuar
Kushtrim Ahmeti "Foucault mbi raportin e disiplinës, edukimit dhe lirisë" Konferencë ndërkombëtare me rastin e ditës botërore të Filozofisë, me temë”Filozofia, edukimi dh liria”-Departamenti i Filozofisë, Fakulteti i Shkencave Sociale-Universiteti i Tiranës 26-27.09.2011 Është botuar
Ylber Sela,  Kushtrim Ahmeti, Lulesa Iljazi “Macedonia, Bologna Reforms and Challenges of the Universities at the New Century” Cities and their universities, for creation of knowledge and innovation, International Conference, UNICA-University of Warshaw, Warshaw, Poland 16.11.2011 Është botuar
Referim Doktorant Kushtrim Ahmeti: Universiteti i Tetovës “Filozofia politike e Sami Frashërit” SEMINAR SHKENCOR
TEMA:  ”MENDIMI SHOQËROR SHQIPTAR”(morali dhe politika në shoqërinë shqiptare), Departamenti i Filozofisë, Fakulteti i Shkencave Sociale-Universiteti i Tiranës - Korçë

21.06-26.06.2012

Në botim
Prof. dr.Kadri METAJ- Fakulteti Filozofik, Universiteti i Prishtinës Ass.mr.Kushtrim Ahmeti-Fakulteti Filozofik, Universiteti Shtetëror i Tetovës KUFIJT NË BALLKAN  SI METAFORË PËR LUFTEN DHE PAQEN KONFERENCË NDËRKOMBËTARE SHKENCORE NE KUADER TE 100 – VJETORIT TE LUFTRAVE BALLKANIKE 1912-2012. “BALLKANI DJE, SOT DHE NESER" ORGANIZUAR NGA INSTITUTI PER STUDIME POLITIKE DHE NDERKOMBETARE – SHKUP 29-30.06 2012 Në botim
Kushtrim Ahmeti “Multikulturalizmi në Ballkan –sfidat dhe perspektiva Kongresi i Katërt Ndërkombëtar i Shkencave Sociale në Ballkan, Universitetin Shtetëror i Tetovës 11-12 .09.2012 Në botim
D-r .sc. Lulzime Lutfiu-Kadriu
M-r .sc. Lulzime Lutfiu-Kadriu THE STUDENTS` ATTITUDES  TOWARDS COMMUNICATION WITHA TEACHER SUT - SCIENTIFIC OBSERVER ISSUE 1 JUNE 2010, f. 124-133 June, English Department State University of Tetova
M-r .sc. Lulzime Lutfiu-Kadriu “Shkallët e lidhjes ndërvepruese në komunikim” Cogito<revistë mikse> viti II, nr. 3, qershor f. 95-99 Qershor, 2009 USHT
D-r .sc. Lulzime Lutfiu-Kadriu ,,Mësimdhënia kreative - simbiozë risish’’ Disertacioni i doktoraturës 2012 Fakulteti Filozofik, Shkup 25-06-2012
M-r .sc. Lulzime Lutfiu-Kadriu ,,THE PROFESSOR AS A PROMOTER IN  SUCCESSFUL COMMUNICATION WITH STUDENTS.” FIFTH SCIENTIFIC CONGRESS: ,,EDUKATION FOR A HUMAN SOCIETY”- BOOK 2010 2010 University ,,sts. Cyril and Methodius,, Skopje Faculty of Pedagogy,, St. Kliment Ohridski``, Skopje - Konferencë ndërkombëtare me karakter shkencor, 28-29.05.2010, Ohrid
Autore:
M-r .sc. Lulzime Lutfiu-Kadriu
Coautor:
M-r Lulzim Mehmedi
M-r Valdeta Zenuni M-r Bekim Kadriu

“Креативната работа на старите лица во функција на активно стареење”

Konference nderkombetare me karakter shkencor ,,Активно стареење меѓугенерациска солидарност” 2012 Филозофски Факулте Институт за Социјална работа и политика, Скопје 2012
Bashkautore: Lulzime Lutfiu-Kadriu Учеството на старите лица во општеството и нивните доживувања во постпенсионалниот период.” Konference nderkombetare me karakter shkencor,,Активно стареење меѓугенерациска солидарност” 2012 Филозофски Факулте Институт за Социјална работа и политика, Скопје 2012
Mr-sc.Lulzime Lutfiu-Kadriu Social Skills and Responsibilities of Teachers and Professional Staff in a Multi-Ethnic Education System Mësimit interkulturor, integrimin e nxënësve në  grupet e margjinalizuara në sistemin arsimor, aftësitë e komunikimit, aftësia për zgjidhjen e konflikteve 2011 Strumica 16 to 18 December 2011
Mr-sc.Lulzime Lutfiu-Kadriu Përdorimi i programeve për punën në zyrë dhe përdorimi i internetit Bazat e konceptit të TIK udhëheqja  me folldera(failovi) Word, Exel. Power Point, Shfrytëzimi i internetit 2012 Janar- Shkurt 2012
Mr-sc.Lulzime Lutfiu-Kadriu ,,Aplikimi i komunikimit inter- kulturor në lëndët e Metodologjisë” Puntori multikulturore– organizuar në UEJL - Tetovë 2011 UEJL Nëntor 2011
Prof. Dr. Myqereme Rusi
Prof. Dr. Myqereme Rusi & Doc. Dr. Gordana Stankovska “Development of educational sistem for students with special needs” 5th International Balkan Education and Science Congress 1-3 October 2009, Edrene, Turqi, Book of papers (pp.161-163)  
Doc. Dr. Gordana Stankovska & Prof. Dr. Myqereme Rusi “Inclusion of children with mental disorder in the elementary education” 5th International Balkan Education and Science Congress 1-3 October 2009, Edrene, Turqi, Book of papers (pp.516-518)  
Prof. Dr. Myqereme Rusi “Exceeding the violence in multiethnic schools” V International scientific conference Ohër, Maqedoni 28-29 May 2010  
Doc. Dr. Gordana Stankovska & Prof. Dr. Myqereme Rusi "Дефицит пажње и хиперактивност код деце (ADD/ADHD)" Konferenca V Ditët e psikologjise të zbatuar, Nish, Sërbi Nish, Sërbi, 23-25.09.2010, ISBN: 967-89-345-56  
Doc. Dr. Gordana Stankovska & Prof. Dr. Myqereme Rusi Integration of education for peace into schools educations programs” Konferenca V shkencore me temë: Arsimimi për shoqëri humane Ohër, Maqedoni 28-29 maj 2010, botuar në librin e punimeve shkencore, faqe nr 235  
Doc. Dr. Gordana Stankovska & Prof. Dr. Myqereme Rusi “The ability of  learning in period of adolescence” The Conference about Comparative Education, Teacher Treaning, Education Policy, Social inclusion, History of education

Sofia, Bullgari, 02-04.07.2011, ISBN 978-954-9842-17-3, Vol.IX, (pp.333-337)

 
Prof. Dr. Myqereme Rusi, Mr. Sc. Hana Rusi Saliu & Gordana Stankovska “Formation of the Ego as an important factor for the development and overall educatin of the human personality as psycho-social being” The Conference about Comparative Education, Teacher Treaning, Education Policy, Social inclusion, History of education

Sofia, Bullgari, 02-04.07.2011, ISBN 978-954-9842-17-3, Vol.IX, (pp.338-343)

 
Doc. Dr. Gordana Stankovska & Prof. Dr. Myqereme Rusi “Identiteti i personalitetit si kategori psikologjike dhe sociologjike në shoqërinë bashkëkohore” Konferenca III shkencore ndërkombëtare “Dialogu ndërkombëtar: lindje-perëndim” Sv. Nikole, Maqedoni 15-17.03.2012  
Dr. Sc. Hana Rusi Saliu & Prof. Dr. Myqereme Rusi “Ndikimi i faktorëve shoqëror në zhvillimin e personalitetit” Kongresi IV ndërkombëtar i shkencave sociale në Ballkan Tetovë, Maqedoni

11-12 Shtator 2012

Gordana Stankovska & Myqereme Rusi „Psikologji mjekësore”   2011 ISBN 978-9989-135-31-6
Qerim Dalipi
Q. Dalipi Rënia e Maqedonisë së sotme Perëndimore nën sundimin osman Studime albanologjike Nr. 1, Shkup, 2009, f. 13-24 Është botuar
Q. Dalipi Balshajt në kulmin e fuqisë së tyre (1360-1385) - Nga bujarë vegjël në zotërinj të pavarur feudalë Studime albanologjike Nr. 2, Shkup, 2010, f. 29-46 Është botuar
Q. Dalipi Çështja e alfabetit kombëtar sipas një dokumenti austro-hungarez të vitit 1908 E Djathta Shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë Etnike Nr. 8, Prizren, 2010,  f. 141-150 Është botuar
Q. Dalipi Balshajt në kulmin e fuqisë së tyre (1360-1385) – Konsolidimi dhe zgjerimi territorial i shtetit të Balshajve Studime albanologjike Nr. 3, Shkup, 2011, f. 19-33 Është botuar
Q. Dalipi Depërtimet osmane në trevat arbërore deri në prag të betejës së Savrës (1385) Kërkime historike Nr. 3, Shkup, 2011, f. 15-29 Është botuar
Q. Dalipi Pushtimi osman i Arbërisë së Mesme dhe Jugore dhe qëndrimi i Republikës së Venedikut Kërkime historike Nr. 4, Shkup, 2011, f. 51-65 Është botuar
Q. Dalipi Rezistenca arbërore ndaj sulmeve osmane dhe synimeve të Republikës së Venedikut (1385-1389) Vjetar Nr. 45-46, Prishtinë, 2011, f. 121-141 Është botuar
Q. Dalipi

Themelimi dhe konsolidimi i Principatës së Karl Topisë gjatë viteve 1359-1385

Gjurmime albanologjike, seria e shkencave historike Nr. 40-2010, Prishtinë, 2011, f. 247-262 Është botuar
Q. Dalipi Despotati i Artës në kohën e Gjin Bua Shpatës Studime albanologjike Nr. 6, Shkup, 2012, f. 87-98 Është botuar
Q. Dalipi Rrethanat politico-ushtarake në Arbëti nga gjysma e dytë e vitit 1389 deri në fillim të vitit 1392 Kërkime historike Nr. 5-6, Shkup, 2012, f. 205-213 Është botuar
Q. Dalipi Disa të dhëna për Shqipërinë (1878-1879) sipas dokumenteve franceze (të publikuara në gjuhën maqedone) E Djathta Shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë Etnike Nr. 10, Prizren, 2012, 11 faqe Është pranuar
Q. Dalipi Pozita e sundimtarëve arbërorë përballë rivalitetit osmano-venedikas (1397-1402) Vjetar Nr. 47, Prishtinë, 2012, 13 faqe Është pranuar
Q. Dalipi

Depërtimet dhe pushtimet osmane dhe jetësimi i politikës venedikase në Arbëri (1392-1396)

Kosova Nr. 37, Prishtinë, 2012, 20 faqe Është pranuar
Q. Dalipi Shqipëria në mesjetën e hershme sipas disa historianëve bullgarë Seminari III Ndërkombëtar i Albanologjisë Tetovë-Shkup, f. 191-198 Është botuar
Q. Dalipi

Fejesa dhe martesa tradicionale në trevën e Kërçovës

Seminari IV Ndërkombëtar i Albanologjisë” Tetovë, 2010, f. 389-400 Është botuar
Q. Dalipi

Shkupi në gjysmën e parë të shek. XIX (Aspekte politike, ekonomike dhe demografike)

Seminari V Ndërkombëtar i Albanologjisë Tetovë-Shkup, 2011, f. 269-285 Është botuar
Q. Dalipi – M. Selmani

Çështja shqiptare në gazetën Politika të Beogradit”, (28 nëntor-dhjetor 1912)

Seminari VI Ndërkombëtar i Albanologjisë Tetovë-Shkup, 2012 Është pranuar
Q. Dalipi Albanian Lands in Serbian-Bulgarian Talks at the Beginning of te First Balkan War The Balkan yesterday, tooday and tommorrow Tetovë-Shkup, faqe 15 Është pranuar
Q. Dalipi International Round-Table Discussions on History Education – suggestions for the future of History Edukation in Macedonia International Symposium on History Education: "What makes History Education work?" Shkup, 29 gusht 2012  
Q. Dalipi Arbëria midis Republikës së Venedikut dhe Perandorisë Osmane Ars - ZZ Tetovë, 2012 347
Mr.Sc. Rabije Murati
Rabije Murati Pedagogjia kritike dhe shoqëria “Fakti” 2009 Është botuar
Rabije Murati Barazia gjinore – shtyllë në zhvillimin e shoqërisë “Fakti” 2009 Është botuar
Rabije Murati Pedagogji parashkollore Dispensë për studentët 2010 Është botuar
Rabije Murati Teoritë e arsimit Dispensë për studentët 2011 Është botuar
Rabije Murati Metodika e punës edukative Dispensë për studentët 2010 Është botuar
Rabije Murati Pozita dhe roli i familjes në shoqërinë bashkëkohore Kongresi i IV ndërkombëtar i shkencave shoqërore në Ballkan 2012 11-12.09.2012
Rabije Murati Using inter-cultural communication in methodology classes   2011 11-12.11.2011
Rabije Murati “Uciliste po merka na deteto”   2010 04-05.11.2010
Prof.Dr. Sunaj Raimi
Raimi, Sunaj “Rrënjët antike në kulturën muzikore shqiptare” IDEST 2009, Tetovë Është botuar
Raimi, Sunaj “Zvetnimi i oratorisë tradicionale në të jetuarit bashkëkohor të shqiptarëve Seminari III Ndërkombëtar i Albanologjisë 2009, f. 411-416 Është botuar
Raimi, Sunaj “A flet shqip etnografia e trevave lindore shqiptare” Seminari IV Ndërkombëtar i Albanologjisë 2010, f.407-413 Është botuar
Raimi, Sunaj “Organizimi strukturor dhe politika arsimore e USHT-ës nën dritën e sfidave bashkëkohore” Lente Sociologjke 2011, Vëll. I, f.185-193 Është botuar
Raimi, Sunaj “ Toponimia e qytetit të Kumanovës dhe e disa fshatrave shqiptare përreth” Seminari V Ndërkombëtar i Albanologjisë 2011, 583-594 Është botuar
Raimi, Sunaj “Arsimi universitar shqip në Republikën e Maqedonisë” Instituti i sociologjisë 2011, Tiranë Është botuar
Raimi, Sunaj "The Albanian`s Culture of Inter-religious Tolerance: The case of Gjergj Elez Alia" Kongresi i IV i Shkencave Sociale në Ballkan 2012, Tetovë Është pranuar, pregaditet per botim
Prof.Dr.Raimi, Sunaj “University Education in Albanian in the Republic of Macedonia and challenges coming from the Bologna process” Proceedings/ 6th International Conference of AIS, Tirana, Albania 2011, vëll.6, f.50 Është botuar
Prof.Dr.Raimi, Sunaj “Can the antic Understanding of Music Help us in Today`s Socio-cultural Living” Sociology and the chalenges of the Global age, Faculty of Filosophy, Skopje 2011 Është botuar
Prof.Dr.Raimi, Sunaj “Reliktet antike në kulturën muzikore shqiptare” IBAC, International Balkan Annual Conference - Skopje 2011, f.20 Është botuar
Prof.Dr.Raimi, Sunaj “Perceptimi sociologjik i hapsirës në qytetin e Kumanovës” Qyteti dhe shoqëria, prirje të zhvillimit, Albania 2012,vëll.1, f.4 Është botuar
Prof.Dr.Raimi, Sunaj “The Albanian`s Culture of Inter-religious Tolerance.The case of Gjergj Elez Alia” Proceedings/ 2th Annual Conference of the Balkan Sociological Forum, Bulgaria 2012, vëll.2, f. 43 Është botuar
Prof.Dr.Raimi, Sunaj “The identity of Albanians in Macedonia and the latest religious mouvment” Proceedings/ 7th International Conference of AIS, Vlora, Albania 2012,vëll.7, f. Është botuar
Projekti ndërkombëtar trajnime mësimdhënëse të organizuara nga USAID “Nga leximi dhe të shkruarit, deri tek të menduarit kritik“ USAID

Ohër, 2008

2008
Projekti nacional “Të mësuarit kreativ dhe të nxënit“ OSBE Shkup, 2009 2009
Seminari ndërkombëtar “Vendimmarrja e gruas në politikën lokale” Fusha e studimeve sociale – politike Pogradec, Shqipëri, 2010 2010
Seminari ndërkombëtar ”Reliktet antike në kulturën muzikore shqiptare” Fusha e studimeve sociale – kulturore Shkup, 2011 2011
Seminari ndërkombëtar ”Zhvillimi i arsimit universitar në Europën juglindore” Fusha e studimeve sociale strategjike Prishtinë, R.e Kosovës, 2012 2012
Prof.Dr.Raimi, Sunaj Sociologjia e kulturës dhe artit Libër Universitar 2012 Është botuar
Prof.Dr.Raimi, Sunaj Sociologjia Libër Universitar 2009 Është botuar
Prof.Dr.Raimi, Sunaj Sociologjia rurale Dispencë 2008 Është botuar
Prof.Dr.Raimi, Sunaj Leksione nga Sociologjia e kulturës Libër Universitar 2006 Është botuar
Prof.Dr.Raimi, Sunaj Funksionet socio-kulturore të muzikës në antikë Libër shkencor 2005 Është botuar
SVETLANA PANDILOSKA GRNÇAROVSKA
М-р Светлана Пандилоска „Реституција - Современ модел на дисциплинирање на учениците“ Образовни рефлексии Бр. 1/2007 Стр.45-51 Биро за развој на образованието, Скопје
М-р Светлана Пандилоска „Грижата за потребите на учениците“ Просветен работник Бр.947/2007, стр.12 Просветен работник, Скопје
М-р Светлана Пандилоска „Феноменот на дисциплината“ Просветен работник Бр.948/2007, стр.10 Просветен работник, Скопје
М-р Светлана Пандилоска „Прични за појава на проблеми во однесувањето“ Просветен работник Бр.949/2007, стр.12-13 Просветен работник, Скопје

Svetlana Pandiloska

Assessment of Irregular School Attendance and Dropout Among Refugee Children in Macedonia www.unicef.org/evaldatabase/files/ 2002_Macedonia_School_Attendance_ rec _356124_pdf www.ceecis.org/child_protection/ word/MacRomaEdu.doc 2002, str.22 УНИЦЕФ

Mr.sc Svetlana Pandiloska / Dr. sc Fadbi Osmani

“Иницијалната обука на наставниците на Педагошките факултети во Република Македонија како основа за справување со предизвиците на инклузивното образование“ The 5th International Balkan Educational and Science Congress “Education in the Balkans today” Edrene, 01-03 Октомври 2009 Стр.165-167 Është botuar

Mr.sc Svetlana Pandiloska / Dr. sc Fadbi Osmani

„Причини за неуспех на надарените и талентираните“ Прва меѓународна научна конференција „Надарените и талентираните креатории на прогресот“ Битола/Охрид, 16-17 Октомври 2009 Стр. 402-406 Është botuar

Mr.sc Svetlana Pandiloska / Dr. sc Fadbi Osmani

„Педагошката функција на вреднувањето„ Шести балкански конгрес за образование и наука „Современото општество и образованието“ Скопје, 2011 Стр. 397-401 Është botuar
Светлана Пандилоска, Гордана Станковска, Муќереме Руси „Способноста за учење во периодот на адолесценција“ Comparative education, Teacher training, Education policy, Social inclusion, History of education Sofia, 2011 Стр.333-337 Është botuar
Д-р Светлана Пандилоска / Д-р Гордана Станковска „Значењето на истражувачката работа при едукацијата“ Меѓународен научен симпозиум „Воспитанието и образованието помеѓу традиционалното и современото“ Охрид, 22-24 Септември, 2011 Është pranuar
Д-р Светлана Пандилоска Грнчаровска „Подготвеноста мотивираноста и обученоста на наставниците за стимулација на клучните компетенции за доживотно учење кај учениците“ Меѓународен научен симпозиум „Воспитанието и образованието помеѓу традиционалното и современото“ Охрид, 22-24 Септември, 2011 Është pranuar
Dr. Svetlana P. Grnçarovska Using Inter-cultural communication in Methodology classes UNESCO-SEEU WORKSHOP Програма поддржана од владата на Шпанија преку фондот за милениумски развојни цели 2011 11-12 Noemvri
Д-р Светлана Пандилоска „Клучните компетенции за доживотно учење во контекст на средното образование“ Докторска дисертација Јуни, 2011 Стр.390 Необјавена
М-р Светлана Пандилоска “Дисциплината како средство или цел“ Mонографија 2008, Вековишнина, стр.163 Риграфика, Скопје
Mr.sc.Valdeta Zenuni - Idrizi
Valdeta Zenuni-Idrizi Përcjellja dhe vlerësimi formativ dhe sumativ në shkollimin fillor (Punimi i mgjistraturës) Kongresi i VI-të  Ballkanik për arsim dhe shkencë i organizuar në Ohër 23.04.2011 23.04.2011
Mr.sc.Valdeta Zenuni-Idrizi Mr.sc. Ardita Ceka Ndikimi i familjes dhe shkollës në formimin e karakterit të fëmiut Kongresi i VI-të  Ballkanik për arsim dhe shkencë i organizuar në Ohër 2011, Vëllimi 1, fq. 533 - 537 30.09.2011 deri 01.10.2011
Mr.sc.Ardita Ceka
Mr.sc.Valdeta Zenuni-Idrizi Mr.sc. Arjeta Zhaku

Komunikimi dhe problemet e edukatës shkollore

Konferencë ndërkombëtare:
”Pleqërimi aktiv dhe solidariteti ndërmjet gjeneratave” e organizuar në Shkup
2011, Vëllimi 1, fq. 645 - 648 30.09.2011 deri 01.10.2011
Mr.sc.Valdeta Zenuni-Idrizi Mr.sc. Sheherzada Murati
Mr.sc. Lulzime L.Kadriu
Afërdita Ilazi-Hoxha
Pjesëmarrja e pleqëve në shoqëri dhe përjetimet e tyre në periudhën pas pensionale Konferencë ndërkombëtare:
”Pleqërimi aktiv dhe solidariteti ndërmjet gjeneratave” e organizuar në Shkup
  19.06. 2012

Mr.sc. Sheherzada Murati
Mr.sc.Valdeta Zenuni-Idrizi

Pjesëmarrja, jodiskriminimi dhe inkluzioni social i pleqëve Konferencë ndërkombëtare:
”Pleqërimi aktiv dhe solidariteti ndërmjet gjeneratave”
e organizuar në Shkup
  19.06. 2012

Afërdita Ilazi-Hoxha
Mr.sc.Valdeta Zenuni-Idrizi

Motivacionet dhe interesat e pleqëve në periudhën pas pensionimit dhe përfshirja e tyre në shoqëri     19.06. 2012
Mr.sc. Lulzime L.Kadriu
Mr.sc. Lulzim Mehmedi
Mr.sc.Valdeta Zenuni-Idrizi Mr.sc. Bekim Kadriu
Puna krative e pleqëve në funksion të pleqërimit aktiv Konferencë ndërkombëtare:
”Pleqërimi aktiv dhe solidariteti ndërmjet gjeneratave” e organizuar në Shkup
  19.06. 2012
Mr.sc.Valdeta Zenuni-Idrizi Mr.sc. Sheherzada Murati
Afërdita Ilazi-Hoxha

Feminizmi si lëvizje që lufton pabarazinë gjinore si dukuri shoqërore

Kongresi i IV  Ndërkombëtar i Shkencave Shoqërore në Ballkan i organizuar në USHT-Tetovë   10-16 shtator 2012

Afërdita Ilazi-Hoxha
Mr.sc.Valdeta Zenuni-Idrizi
Mr.sc.Sheherzada Murati

Ushtrimi i dhunës së prindërve ndaj fëmijëve si dukuri negative shoqërore

Kongresi i IV  Ndërkombëtar i Shkencave Shoqërore në Ballkan i organizuar në USHT-Tetovë   10-16 shtator 2012

Mr.sc. Sheherzada Murati
Nermine Hakiku
Mr.sc.Valdeta Zenuni-Idrizi
Afërdita Ilazi-Hoxha

Implementimi i të drejtave dhe lirive të njeriut në Republikën e Maqedonisë si parakusht për anëtarësim në Unionin Europian Kongresi i IV  Ndërkombëtar i Shkencave Shoqërore në Ballkan i organizuar në USHT-Tetovë   10-16 shtator 2012

Valdeta Zenuni-Idrizi

”Aplikimi i komunikimit inter-kulturor në lëndët Metodologjike” Punëtori multikulturore  - organizuar në UEJL - Tetovë 2011 11-12 Nëntor, 2011
VALENTINA PAJAZITI
Valentina Pajaziti
Ekspozit personale
Emocione dhe ndjenjat Art figurativ(piktur) 2011 2011
Valentina Pajaziti Kostumografe Me grusht tehut te thikes Dram 2012 2012
Valentina Pajaziti Kostumografe Dashuri,teater dhe marrzi tjera Dram 2012 2011-2012
Valentina Pajaziti
Ekspozit kolektive
Nudo si qasje kreative e kohes Art figurativ 2009 2009
Doc. Dr. Vebi Xhemaili
Doc.Dr. Vebi Xhemaili Njëqind vite përpjekje për arsim koDoc.Dr.Vebi Xhemailimbëtar 1909-2009 “Cogito”, viti III, nr. 6 Korrik 2009 Botuar në USHT-2009
  Shqiptarët e Tetovës gjatë luftës së Dytë Botërore (1941-1945) Revista “Kërkime Historike”, nr. 4  Shkup Viti 2011, 12 faqe Botuar në Shkup 2001
  Forcat vullnetare kombëtare ngrenë     flamurin e Skënderbeut  në Shkup shator 1944 Seminari i USHT mbajtur n; shtator n Shkup Viti 2001, f. 11 është pranuar për botim 2012
Doc.Dr. Vebi Xhemaili

“Shqiptarët e Tetovës gjatë luftës së Dytë Botërore”, Simpozium ndërkombëtar mbajtur në USHT. Më 24 prill 2008

  24 prill 2008 Është pranuar në USHT. Më 24 prill 2008
  “Veprimtaria kombëtare e Organizatës “Besa” të Beogradit, 1935-1941”. E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë Etnike   nr. 8, 2009 Prizren Ferizaj, më 26.07. 2009
 

Marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave gjatë viteve 1945-1948 dhe çështja e Kosovës

  Viti 2011, faqe 18 Prishtinë është pranuar për botim
 

Pushteti serb në luftë për pastrim etnik në trevat lindore pas Kryengritjes së Dibrës në 1913

  Viti 2011, f. 11 Ky punim është I botuar nga Komuniteti Shqiptaro- Amerikan në Çikago janar 2012
Doc.Dr.Vebi Xhemaili Shqiptarët e Pollogut në luftë për çlirim e bashkim kombëtar 1912-1918   Tetovë 2003. Vëllimi ka 399 faqe Tetovë: Çabej. ISBN: 9989-636-74-5
  Vebi Xhemaili, Forcat Kombëtare në mbrojtje të Shqipërisë Etnike 1941-1945   Tetovë 2006 vëllimi ka 474 f Tetovë, Tringa Design. ISBN: 978-9989-2866-5-3
  Xhemë Hasa ma vullnetarë në mbrojtje të Shqipërisë 1941-1945   Tetovë 2007, Vëllimi ka 345 faqe Tetovë: Tringa Design. ISSN: 978-9989-2607-4-8
  Shqiptarët e Maqedonisë në mbrojtje të Shqipërisë Etnike 1941-1945   Tetovë 2008, Vëllimi ka 398, faqe Tetovë: Tringa Desing. ISBN: 978-9989-2856-9
Doc. Dr. Vebi Xhemaili Shqiptarët e Maqedonisë nga Kryengritja e Dervish Cares 1843-1913   Tetovë 2012: Libri ka 844, faqe Tetovë 2012
Doc. Dr. Zeqirja REXHEPI
Dr. Zeqirja REXHEPI “Konflikti i vitit 2001 si pasojë e një procesi politik” Historia dhe apokrifet – demitologjizimi i 2001-ishit, Fondacion Open Society Institute Macedonia Shkup,
Janar, 2010, f.49-52
Është botuar
Dr. Zeqirja REXHEPI “Jehona e proceseve demokratike sllovene të viteve 1989/1990 tek shqiptarët” (në gjuhën serbe) INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO, Lubjanë (Slloveni) Lubjanë, 23-24. 09. 2010 Është botuar
Dr. Zeqirja REXHEPI “Shpallja e pavarësisë së Republikës së Maqedonisë dhe qëndrimi i faktorit politik shqiptar” Seminari IV Ndërkombëtar i Albanologjisë Tetovë,
12-14. 10. 2010, f. 507-517
Është botuar
Dr. Zeqirja REXHEPI Shtetet Ballkanike dhe integrimet evropiane” Internacional Balkan Annual Conference Shkup,
9-13. 05. 2011. Abstracti, f. 54
Është botuar
Doc. Dr. Zeqirja REXHEPI Shkupi gjatë kohës së kryengritjes së përgjithshme dhe shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë”

Seminari V Ndërkombëtar i Albanologjisë

Shkup,
3-4 tetor 2011, f. 334-343
Është botuar
Doc. Dr. Zeqirja REXHEPI Rrafshi i Pollogut në kohën e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë” Shoqata e historianëve shqiptarë në Maqedoni: Kërkime historike 4 Shkup 2011, f. 193-202 Është botuar
Doc. Dr. Zeqirja REXHEPI  “Придонесот на Албанскиот политички фактор за независноста на Република Македонија” Konferenca Ndërkomb. Shkencore “Maqedonia gjatë shekujve” Shkup, 11-12. 09. 2011 Është botuar
Doc. Dr. Zeqirja REXHEPI Marrëdhëniet franko-gjermane si reflektim ndaj çështjes shqiptare në Ballkan

INSTITUTI PËR STUDIME POLITIKE DHE NDËRKOMB. Shkup  “BALLKANI, DJE, SOT DHE NESËR

Tetovë (UEJL),
29. 06. 2012 dhe
Shkup, (Instituti i Trash.) 30.06.2012
Është pranuar
Doc. Dr. Zeqirja REXHEPI Marrëdhëniet shqiptaro-italiane në vitin 1930 sipas raporteve të përfaqësuesit ushtarak jugosllav në Tiranë Studime Albanologjike 6 Shkup,  2012, f. 155-162 Është botuar
Doc. Dr. Zeqirja REXHEPI Kundërthëniet ndëretnike përmes teksteve të historisë në Republikën e Maqedonisë Kongresi IV Ndërkombëtar Ballkanik (organizuar nga: Universiteti SAKARYA, Universiteti CELAL BAYAR, Universiteti Shtetëror Tetovë, 10-13 shtator 1912 Është pranuar
Doc. Dr. Zeqirja REXHEPI Shqiptarët në dioptrinë e gazetës “Politika” (gjatë Luftës së Parë Ballkanike)

Seminari VI Ndërkombëtar i Albanologjisë.

Shkup, 20-21. 09. 2012 Është pranuar
Doc. Dr. Zeqirja REXHEPI Raportet midis Fuqive të Mëdha dhe Hasan Prishtina (1900-1912) Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Maqedoni “Veprimtaria atdhetare e Hasan Prishtinës Shkup, 12-14. 10. 2012 Është pranuar
Doc. Dr. Zeqirja REXHEPI Shqiptarët midis integrimit evropian dhe konceptit të shtetit kombëtar   Vlorë, 26-27. 11. 2012 Është pranuar
Dr. Zeqirja REXHEPI Odjek na razvoj demokratskih procesa u Sloveniji u 1989-1990 god. među Albancima INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO, Slovenska pot iz enopartijskega v demokratični sistem Ljubljana,
23-24. 09.2010 f. 16-17
Është botuar
Dr. Zeqirja REXHEPI “Shtetet Ballkanike dhe integrimet evropiane” Internacional Ballkan Annual Conference
Macedonia – Skopje IBAC – 2011
Skopje,
May, 9-13, f. 54
Është botuar
Doc. dr. Zeqirja REXHEPI “Franco-German Relationship as a Reflection of the Albanian issue in the Balkans” Internacional Scientific Conference
The Balkan yesterday, today and tomorow
June. 30 th 2012 Institute of Spiritual and Cultural Heritage of the Albanians Skopje, Macedonia., f. 45. Është botuar
Doc. dr. Zeqirja REXHEPI “Raportet midis Fuqive të Mëdha dhe Hasan Prishtina” Veprimtaria atdhetare e Hasan Prishtinës Shkup, 12-14. 10. 2012 Është botuar
Dr. Zeqirja REXHEPI Обединета Европа од идеја до реализација ARS – ZZ Tetovë, 2010, f. 312 Është botuar
Dr. Zeqirja REXHEPI Evropa e Bashkuar nga ideja deri te realizimi ARS – ZZ Tetovë, 2011, f. 310 Është botuar
Dr. Zeqirja REXHEPI Evropa e Bashkuar një proces i papërfunduar   Tetovë, 2012, f. 301 Është botuar