Fakulteti Juridik
Autori/ët

Titulli i punimit

Emri i revistës së publikuar

Viti / Vëllimi / Faqet

Është botuar / Është pranuar

Mr.Sc. Afet MAMUTI
Afet Mamuti (PhD Candidate) Aspekte të përgjegjësisë juridike civile për shpërblimin e dëmit Studime Juridike, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës 2010, Vëllimi 2, f. 19 Botuar
Afet Mamuti (PhD Candidate) Aspektet procedurale dhe sfidat e adoptimit sipas legjislacionit të Maqedonisë Ulpianus” - Revistë Shkencore dhe Profesionale për Drejtësi e Shoqatës së Juristëve Shqiptarë të Maqedonisë Forumi Shkencor – Hulumtues 2011, f. 6 Botuar
MSc. Julejda Gërxhi (PhD Candidate)
MSc. Afet Mamuti (PhD Candidate)
The policies of identifying and managing conflicts of interest of civil servants in the civil servis “academicus”, International Scientific Journal, Vlorë MMXI (2011), edicioni III, f. 134 Botuar
Mr.Sc. Agim Nuhiu & Mr.Sc. Afet Mamuti Стандардизација на прописите со кои е регулирано прашањето за наследување на правата од индустриската сопственост  во РМ Научен форум за индустриска сопственост, Државен Завод за Индустриска Сопственост 2010, f. 127 Botuar
Afet Mamuti (PhD Candidate) Trajtim mbi aspektet e veçanta të shpërblimit të dëmit jomaterial në doktrinën jurdike dhe praktikën gjyqësore Ulpianus” - Revistë Shkencore dhe Profesionale për Drejtësi e Shoqatës së Juristëve Shqiptarë të Maqedonisë Forumi Shkencor – Hulumtues 2012, fq. 30 Botuar
Afet Mamuti (PhD Candidate)

Përgjegjësia Civile nga Dëmi i Shkaktuar prej Shpifjes

Studime Juridike, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës 2012 Botuar
Afet Mamuti (PhD Candidate) “Përgjegjësia Juridike Civile dhe Baza e saj” Përmbledhje e punimeve shkencore nga konferenca ndërkombëtare shkencore juridike, Tetovë 2008, f. 21 Botuar
Mr.Sc. Afet Mamuti & Mr.Sc. Julejda Gërxhi Marrëdhënia Juridike e Adoptimit dhe Efektet e tij në Funksion të Interesit më të Lartë të Fëmijës Libri i Përmbledhjeve, nga Takimi i VI vjetor Ndërkombëtat i Institutit Alb-Shkenca, Prishtinë 2011, f. 230 Botuar
Afet Mamuti (PhD Candidate) Përgjegjësia Civile e Personit Juridik për Dëmin e Shkaktuar ndaj Personave të Tretë Libri i Përmbledhjeve, nga Takimi i VI vjetor Ndërkombëtat i Institutit Alb-Shkenca, Shkup 2012, f. 223 Botuar
Mr.Sc. Julejda Gërxhi & Mr.Sc. Afet Mamuti Procedura e Identifikimit dhe Regjistrimit të Konfliktit të Interesit të Nëpunësit Civil gjatë Ushtrimit të Funksioneve Zyrtare në Shërbimin Civil Libri i Përmbledhjeve, nga Takimi i VI vjetor Ndërkombëtat i Institutit Alb-Shkenca, Prishtinë 2011, f. 229 Botuar
Drnt. Agim NUHIU
Drnt. Safet EMRULI Drnt. Afet MAMUTI
Marrëveshja e stabilizim – asociimit, Maqedonia dhe Shqipëria drejt Bashkimit Europian Revistë Shkencore “Justiniani I”, Botim i Universitetit Justiniani i I 2010, vëllimi 2, f. 50 Botuar
Afet Mamuti (PhD Candidate) Parashkrimi i kërkesës për shpërblimin e dëmit moral për shkak të fyerjes dhe shpifjes “Mendimi Shkencor Juridik në Epokën e Integrimeve dhe Globalizimit”- Konferenca shkencore ndërkombëtare, Shkup 25 Nëntor, 2012 Pranuar
Mr.sc. Agim Nuhiu
Agim Nuhiu

Смрта во собраќајни несреќи како правен факт

Revista profesionale për drejtësi “ПРАВНИК” Shkup nr. 245/2012 fq. 45-48 botuar
Agim Nuhiu Aktet e vullnetshme juridike civile në qarkullimin e mallërave Revista shkencore dhe profesionale per drejtesi „ULPIANUS“ – Tetove Nr.1/2012 Fq.20-29 botuar
Agim Nuhiu Прашањето за правото на сопственост на градежните објекти без право на градба Revista profesionale për drejtësi “ПРАВНИК” Shkup Nr. 237/2012 fq. 50-52 botuar
Agim Nuhiu Çështja e shpërblimit të dëmit të shkaktuar në aksidentet automobilistike në  doktrinën dhe jurisprudëncën e Maqedonisë, Kosovës dhe Shqipërisë Revista shkencore per drejtesi “STUDIME JURIDIKE” Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranes Nr.2/2011, fq. 253-277 botuar
Agim Nuhiu

Koncepti i parashkrimit në të drejtën civile

Revista për çështje juridike dhe shoqërore “ E drejta”, Fakulteti Juridik, Universiteti i Prishtinës, Kosovë Nr.1 /2011 Fq. 47-53 botuar
Agim Nuhiu E drejta per kompenzim te demit material te shkaktuar ne aksidentet automobilistike ne kuader te pasurise trashegimore Revista shkencore dhe profesionale per drejtesi „ULPIANUS“ – Tetove Nr.1/2011 Fq. 13-21 botuar
Agim Nuhiu & Ela Podgorica Aspekte procedurale per shperblimin e demit nga baza e autopergjegjesise Revista per kulture, art dhe shkence “JEHONA”, Shkup Nr.5/2011 Fq. 72-85 botuar
Agim Nuhiu Sigurimi nga pergjegjesia ne aksidentet automobilistike ne Maqedoni Revista shkencore per drejtesi “STUDIME JURIDIKE” Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranes Nr.1/2010 Fq. 91 - 109 botuar
Agim Nuhiu Потрба за резерва од Сингапурската спогодба за правото на трговски марки Revista profesionale për drejtësi “ПРАВНИК” Shkup Nr. /2010 Fq. 66-68 botuar
Agim Nuhiu Baza juridike e shpërblimit të dëmit të shkaktuar me mjetin motorik Revista e shkencave shoqërore “Vizioni”,  Shkup Nr. 13-14/ 2008 Fq. 47-53 botuar
Agim Nuhiu Disa aspekte teorike dhe praktike mbi kuptimin e servitutit të rrugës Revista për çështje juridike dhe shoqërore “ E drejta”, Fakulteti Juridik, Universiteti i Prishtinës nr 3-4 /2008 fq. 171-183 botuar
Agim Nuhiu Kuadri institucional për mbrojtjen nga diskriminimi në Maqedoni Konferenca shkencore ndërkombëtare, Forumi hulumtues – shkencor i Shoqates se Juristeve Shqiptare te Maqedonise   pranuar
Agim Nuhiu Karakteri social i sigurimit nga autopërgjegjësia Kongresi i Katërt Ndërkombëtar i shkencave sociale në Ballkan 10-16 shtator 2012 pranuar
Agim Nuhiu & Afet Mamuti Стандардизација на прописите со кои е регулирано прашањето за наследување на правата од индустриска сопственост во Република Македонија Forumi Shkencor i Entit per pronesi industriale Shkup, 2010 Fq. 127-134 botuar
Agim Nuhiu & Safet Emruli & Afet Mamuti Marreveshja per stabilizim asociim, Maqedonia dhe Shqiperia drejt Bashkimit Europian Revista shkencore per drejtesi “JUSTINIANI I I” Universiteti “JUSTINIANI I I” – Tirane Nr.2/2010 Fq.50-64 botuar
Agim Nuhiu Efektet juridike të fletëaksioneve në transformimin e pronësisë së ndërmarrjeve shtetërore në Maqedoni Institucioni i Edukimit Superior Universitar, AAB – Riinvest, Prishtinë, Kosovë 2009 botuar
Agim Nuhiu Ndërmjetësimi në Kosovë – Fuqizimi i potencialit” dhe në grupin punes “ Potenciali i ndërmjetësimit  në zgjidhjen e konflikteve pronësore Organizata gjermane, CSSProject for Integrative Mediation dhe Partners Kosova, Prishtinë, Kosovë 2009  
Agim Nuhiu Drafting of the Law on Notaries of Macedonia, Deutsche Gesellschaft für Internationale zusammenarbeit (GIZ), GmbH Shërbimi i noterisë 2012 12.10 – 15.12.2012
Agim Nuhiu Realizimi i konceptit të Ndërmjetësimit në Maqedoni, Ministria e Drejtësisë e Republikës së Maqedonisë Shërbimi i ndërmjetësimit 2012 8 gusht 2012 – në vazhdim
Agim Nuhiu Study visit for Commission for Protection from Discrimination, Macedonia, Bruksel, Belgjikë Mbrojtja dhe pengimi nga diskriminimi 2012 23-27 maj
Agim Nuhiu Study visit for Commission for Protection from Discrimination Macedonia, Dablin, Irlandë Mbrojtja dhe pengimi nga diskriminimi 2011 13-17 qershor
Agim Nuhiu

Tempus project Strengthening Quality Assurance System within Ëestern Balkans HEIs in support of National and Regional Planning, Erasmus University College - Bruksel

Cilësia në fushën e arsimit të lartë 2011 27-28 janar
Agim Nuhiu Tempus project Strengthening Quality Assurance System within Ëestern Balkans HEIs in support of National and Regional Planning, Vienna, Austri – Alicante, Spanjë Cilësia në fushën e arsimit të lartë 2010 12-17 korrik
Agim Nuhiu School of global studies, University of Gothenburg, Suedi Organizimi i studimeve në fushën e të drejtës ndërkombëtare publike 2010 7-10 qershor
Agim Nuhiu Akademia Diplomatike e Vjenës - Vjenë, Austri Organizimi i studimeve në fushën e të drejtës ndërkombëtare publike 2010 7-10 maj
Agim Nuhiu E drejta trashegimore – vështrim sipas legjislacionit civil të Maqedonisë monogafi 2011 Fq. 127 botuar
Agim Nuhiu & Bekim Kadriu Diskriminimi në Republikën e Maqedonisë, në vitin 2009 dhe 2010 Trajtese profesionale, Projekt i mbeshtetur nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga organizatat joqeveristare 2010 Fq.120 botuar
Agim Nuhiu E drejta e servituteve tokësore Libër shkencor 2009 Fq.123 botuar
Agim Nuhiu Pushteti gjyqësor në Maqedoni, vështrim i Ligjit për gjykatat monografi 2008 Fq.96 botuar
Dr. ALI MUSLIU
Dr. Ali MUSLIU Human Rights Clinic: Between Theory and Practice Southeast European Regional American Studies Association 2012 Pranuar
Dr. Ali MUSLIU Patterns of Conflict Resolution in the Republic of Macedonia Institute for British-Irish Studies University College of Dublin 2011 Botuar
Dr. Ali MUSLIU Harmonizimi i sistemit të të drejtave të njeriut në Republikën e Maqedonisë me standardet ndërkombëtare UEJL Revista e Fakultetit të Administratës Publike 2010 Botuar
Dr. Ali MUSLIU Women’s position in the Macedonian Legislation International Conference on Violation Against Women in Macedonia and Kosovo 2009 Botuar
Dr. Ali MUSLIU Kuptimet teorike mbi të drejtat e njeriut Revista Universitas 2009 Botuar
Dr. Ali MUSLIU Violence against Women in Macedonia: Legal Equality for Unequal Citizens Gender in Conflict, Association for Women in Slavic Studies, The University of Texas at Austin 2011 Botuar
Dr. Ali MUSLIU Between Dialogue and Friction: Integration vs. Segregation in Macedonia Russian and East European Institute, The Indiana University in Bloomington 2011 Botuar
Dr. Ali MUSLIU Inter-Ethnic Relations and the Religious Community in the Republic of Macedonia Center for Russian, East European, and Eurasian Studies The University of Texas at Austin 2011 Botuar
Dr. Ali MUSLIU The Dissolution of Former Yugoslavia: Macedonian Case The Institute of Interfaith Dialog in Austin 2011 Botuar
Dr. Ali MUSLIU Patterns of Conflict Resolution: Mechanisms and Sequences of Peace-Making and Peace-Building The University College Dublin: The IBIS Institute 2010 Botuar
Dr. Ali MUSLIU JFDP (Former Junior Fulbright) e ndarë nga Qeveria e SHBA-së Specializim pas – doktoral nga lëmi i të drejtave të njeriut 2011 Janar – maj 2011
Dr. Ali MUSLIU

Tempus Project - International Relations Study Programs in Macedonia

Zhvillimi i plan programeve studimore të ciklit të 2 dhe 3 2009 2008-2009
Dr. Ali MUSLIU Violence against Women in Macedonia and Kosovo Barazia gjinore dhe të drejtat e njeirut 2009 2009
Dr. Ali MUSLIU International Summer University in Macedonia Ligjërim nga sfera e të drejtave të njeirut 2009 07 deri më 20 korrik 2008
Dr. Ali MUSLIU Sistemi i të drejtave të njeriut, Shtëpia botuese “Vatra”, Shkup 2012 Botuar
Dr. Sc. Arta Bilalli- Zendeli
Dr. Sc. Arta Bilalli- Zendeli Doc. Dr. Iskra Akimovska-Maletiq Prekrshocno-pravna odgovornost na pravata od industriksa sopstvenost Naucen Forum za Industriska sopstvenost 2010, V.I, Fq.1-16 Botuar
Dr. Sc. Arta Bilalli- Zendeli Viktimat si dëshmitare dhe nevoja për mbrojtjen e tyre Jehona e Re, ISSN 1857- 6354, Shkup 2011, V.I-II, Fq. 25-50 Botuar
Dr. Sc. Arta Bilalli- Zendeli Presumimi i pafajesise- mbrojtesi kryesor i te pandehurit ne procedure penale Revista nderkombetare shkencore “Diskutime” 2012 Botuar
Dr. Sc. Arta Bilalli- Zendeli The Nature and Dimensions of Counterfeiting Intellectual Property Law Review, Reviste Nderkombetare 2012 Botuar
Arta Bilalli- Zendeli LLM in Intellectual property Law Tempus Projekt 2009-2012 3 vite
Arta Bilalli- Zendeli Zashtiteniot svedok vo krivicnata postapka Punim magjistrature 2008 Mbrojtur publikisht
Arta Bilalli- Zendeli Tovarot na dokazhuvanjeto vo krivicnata postapka Punim doktorature 2011 Mbrojtur publikisht
Dr. Sc. Drita Mamuti - Fazlia
Mr. Drita mamuti - Fazlia “Sostojbata na covekoviot kapital vo RM i redizvicite za idno unapreduvanje” “Political Thought” Viti -2011
Vellimi 3 Viti 9
Botuar
Mr. Drita mamuti - Fazlia “Kopetencat e KE dhe raporti i tij ne RM” “Ulpianius” Viti-2012 Vellimi-1 Botuar
Mr. Drita mamuti - Fazlia “Kapacitetot na ECB kako predizvik za idno stabiliziranje na evroto” “Political Thought” Viti -2012
Vellimi -37 Viti 10
Botuar
Mr. Drita mamuti - Fazlia “Soglasnosta za megunarodna javno-pravna arbitraza” “Pravnik” Viti-2012
Vellimi 243-244 Viti 21
Botuar
Mr. Sc. Drita mamuti - Fazlia “Ulogata na EK vo procesot na donesuvanjeto na odluki vo ramkite na EU” Tema e magjistratures 2010 Fq. 173 Botuar
Dr.sc. Drita mamuti - Fazlia “Pravoto na veto nedemokratski instrument vo odnos na referendumot” “Evrodijalog” I pranuar per nr. 17 te radhes I pranuar
Dr.sc. Drita mamuti - Fazlia “Sroveduvanjeto na arbitraznite odluki vo medunarodno javno pravo” Tema e doktoratures 2012-11-20 Fq. 230 Botuar
Doc.Dr.FATMIRE LUMANI
Mr.Fatmire Lumani

“Femrat në procesin e vendimarrjes”

VIZIONE Nr. 11-12 Janar 2009
Nr.11-12 (395 fq) 316-318 fq

Ёshtë botuar

Mr.Fatmire Lumani “Pravata na æenite vo parlamentarnite i lokalnite izbori vo Republika Makedonija”

Stru~no spisanie PRAVNIK 202

Fevruari 2009 Br.202
1-56 str. 14-15 str

Ёshtë botuar

Doc.Dr.Fatmire Lumani “Të drejtat juridiko-kushtetuese të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë” VIZIONE Nr. 16 Korrik 2011
Nr.16 (438 fq.) 41-60 fq.

Ёshtë botuar

Doc.Dr.Fatmire Lumani “Mbrojtja e punëtorëve në punë dhe mbrojtja juridike e punëtorëve” VIZIONE Nr. 17 15 Dhjetor 2011
Nr.17 (478 fq) 185-196

Ёshtë botuar

Doc.Dr.Fatmire Lumani “Të drejtat juridiko ndërkombëtare dhe nacionale për mbrojtjen e mjedisit jetësor” ULPIANUS Nr. 1/2011 Dhjetor 2011
Nr. 1/2011 (145fq) 86-101 fq

Ёshtë botuar

Doc.Dr.Fatmire Lumani “Marrëdhëniet kolektive të punës –E drejta sindikale në Republikën e Maqedonisë” VIZIONE Nr. 18

27 Korrik 2012
Nr.18 (440fq) 105-115 fq

Ёshtë botuar

Doc.Dr.Fatmire Lumani “Përfundimi i marrëdhënieve juridike të punës” VIZIONE Nr. 19   Ёshtë pranuar në botim
Mr.Fatmire Lumani Pravata na `enite na parlamentarnite i na lokalnite izbori vo Republika Makedonija” ZBORNIK OD NAU‹NATA RASPRAVA - Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite
“Reformata na institucijite i nejzinoto zna~ewe za razvojot na Republika Makedonija” -Poseben otpe~atok
18 Septemvri 2009 g.
445-472 str. Skopje
Ёshtë botuar
Mr.Fatmire Lumani “Socijalnite prava na `enite predvideni vo Republika Makedonija” Zbornik na trudoviSocio-Kulturni aspekti na Evrointegracijata” 14-15 Noemvri 2009 205-209 str. Prilep Ёshtë botuar
Mr.Fatmire Lumani “Arsimi shqip në Republikën e Maqedonisë” Simpoziumi i parë shkencor “Sfidat e arsimit në Maqedoni” 5-6 Mars 2009, Shkup  
Doc.Dr.Fatmire Lumani “Mbrojtja nga diskriminimi në legjislacionin e Maqedonisë” Konferenca-shkencore “Mbrojtja nga diskriminimi në legjislacionin e Maqedonisë,” 20.09.2010 USHT-Tetovë  
Doc.Dr.Fatmire Lumani “Paga” Konferenca-shkencore “Mbrojtja nga diskriminimi në legjislacionin e Maqedonisë,” 10-13 Shtator 2012 –Tetovë  
Doc.Dr.Fatmire Lumani “Problems of unemployment and poverty” International scientific conference
“Migration and labour market” -Book of abstracts
19-20 October 2012
(1-100 pg).
62 pg. -Krushevo
Ёshtë botuar
Doc.Dr.Fatmire Lumani “Burimet e ndotjeve dhe mbrojtja e mjedisit” Aspekti juridik i burimeve të ndotjes dhe mbrojtja e mjedisit, me theks të veçantë të mjedisit ujor” Multidisciplinary International Conference (Konferencë shkencore ndërkombëtare) – Tema kuadër: “Identiteti, imazhi dhe kohezioni social në epokën e integrimeve dhe globalizimit” Do të mbahet në 26-27 Nëntor 2012, Vlorë Ёshtë në botim abstrakti
I.Ars Studio dhe Ministria për arsim dhe shkencë Doc.Dr.Fatmire Lumani – redaktore profesionale e tre veprave shkencore të përkthyera në gjuhën shqipe, ato janë si në vijim më poshtë: Projekti për përkthim të redaksisë profesionale, lekturë dhe botim i 500 librave dhe teksteve mësimore me redaksi profesionale, nga Universitetet më të njohura dhe më prestigjioze në SHBA dhe Angli, për nevojat e Ministrisë për Arsim dhe Shkencë të R.M. Fusha e shkencës dhe arsimit 2011 2011
Doc.Dr.Fatmire Lumani -Redaktore profesionale e veprës së përkthyer nga gjuha angleze në shqip THE LIMITS OF INTERNATIONAL LAW” (“Kufijtë e të drejtës ndërkombëtare”), Xhek L.Goldsmith dhe Erik A.Posner, USA, Fusha e shkencës dhe arsimit 2011 2011
Doc.Dr.Fatmire Lumani -Redaktore profesionale e veprës së përkthyer nga gjuha frënge në shqip LE DROIT DE TRAVAILLE”, (“E drejta e punës”) Presses Universitaires de France,Paris; Alan Supiot, Fusha a shkencës dhe arsimit 2011 2011
Doc.Dr.Fatmire Lumani -Redaktore profesionale e veprës së përkthyer nga gjuha maqedonase në shqip “OSNOVI NA PRAVOTO” (“Fillet e së drejtës”), Vllado Grnçaroski, Radmilla Kucullovska, Viktorija Millanova; Shkup, Fusha a shkencës dhe arsimit 2011 2011
Doc.Dr.Fatmire Lumani E DREJTA E PUNЁS Libër themelor universitar 2011, 290 fq Ёshtë botuar
Doc.Dr.Fatmire Lumani KONTRIBUTI I ORGANIZATAVE JOQEVERITARE TЁ FEMRAVE PЁR AVANSIMIN E POZITЁS SЁ FEMRЁS Libër plotësues mësimor shkencor 2011 60 fq. Ёshtë botuar
Doc.Dr.Fatmire Lumani PJESMARRJA E FEMRЁS NЁ ZGJEDHJET PARLAMENTARE DHE VENDORE NЁ REPUBLIKЁN E MAQEDONISЁ GJATЁ PERIUDHЁS 1990-2005 Libër plotësues mësimor profesional dhe shkencor 2011 51 fq. Ёshtë botuar
Doc.Dr.Fatmire Lumani POZITA E FEMRAVE NЁ PUNЁ SIPAS LEGJISLACIONIT TЁ REPUBLIKЁS SЁ MAQEDONISЁ Libër plotësues mësimor profesional 2012 30 fq. Ёshtë botuar
Doc.Dr.Fatmire Lumani ZANAFILLA E ZHVILLIMIT TЁ SЁ DREJTЁS KUSHTETUESE Cikël leksionesh për studentë, Libër plotësues profesional 2012 29 fq. Ёshtë botuar
Doc.Dr.Fatmire Lumani POZITA JURIDIKO KUSHTETUESE E SHQIPTARЁVE NЁ REPUBLIKЁN E MAQEDONISЁ, PERIUDHA 1945-2002 Libër plotësues mësimor shkencor (Punimi i magjistraturës) 2012 130 fq. Ёshtë në botim
Doc.Dr.Fatmire Lumani TЁ DREJTAT KUSHTETUESE DHE STATUSI SOCIAL DHE POLITIK I FEMRAVE NЁ REPUBLIKЁN E MAQEDONISЁ Punimi i doktoraturës 04.07.2009 262 fq. Pritet të botohet në v. 2013
JETMIRE ZEQIRI
JETMIRE ZEQIRI ʺDISA FORMA TË MANIFESTIMIT TË KRIMINALITETITʺ ʺULPIANUSʺ 2011 7 FAQE PO
JETMIRE ZEQIRI ʺMASAT PËR PARANDALIMIN E KRIMINALITETITʺ ʺULPIANUSʺ 2012 5 FAQE PO
Dr.sc.Jusuf Zejneli
Dr.sc.Jusuf Zejneli Ndërtimi i Shtetit Ligjor me Vështrim të Veçantë në Republikën e Maqedonisë E drejta-Law, Revistë për çështje juridike dhe shoqërore-Journalfor juridical and social issues, viti XXXIV- nr.1-4/2009 2009 Botuar-botues-publisherFakulteti Juridik i Universitetit të Prishtinës - Law school of University of Prishtina
Dr.sc.Jusuf Zejneli Reformat në Administratën Publike në Republikën e Maqedonisë si një nga Kriteret Politike për Anëtarësim në Bashkimin Evropian ULPIANUS-Revistë shkencore dhe profesionale juridike, nr.1/2011, Tetovë, dhjetor 2011 2011 Shoqata e juristëve shqiptarë të Maqedonisë, Forumi shkencor-hulumtues
Dr.sc.Jusuf Zejneli Raportet mes pushtetit ligjdhënës, ekzekutiv dhe gjyqësor në Republikën e Maqedonisë Vizione - Revistë e shkencave shoqërore, Nr.17, Shkup, 15 Dhjetor - December 2011   Botues: Shoqata e Intelektualëve "Klubi Demokratik"-Shkup.
Dr.sc.Jusuf Zejneli Sfidat dhe Dilemat e Sistemit Zgjedhor dhe Politik në Republikën e Maqedonisë CONSTITUTIO, nr.1/2012 2012 Revistë studimore për çështjejuridiko-kushtetuese dhe parlamentare, botim i Institutit për StudimeKushtetuese dhe Parlamentare në Republikën e Kosovës botuar në numrintematik Kompetencat dhe roli i Presidentit në përcaktimin e modelit tëQeverisjes në Republikë - Mësimet dhe përvojat regjionale
Dr.sc.Jusuf Zejneli Veçoritë e Sistemit Amerikan të Qeverisjes, Revista Shqiptare Social Ekonomike Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike - Albanian Socio Economik Review - ACER, Revistë Ekonomike Tremujore, Tiranë 2012 viti i XVIII, nr.1 2012 Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike - Albanian Socio Economik Review - ACER, Revistë Ekonomike Tremujore, Tiranë 2012
Dr.sc.Jusuf Zejneli Modelet e Mbrojtjes së Kushtetutshmërisë -aspekte krahasuese ULPIANUS-Revistë shkencore dhe profesionale juridike, nr.1/2012, Tetovë, 2012 2012 Shoqata e juristëve shqiptarë të Maqedonisë, Forumi shkencor-Hulumtues.
Dr.sc.Jusuf Zejneli Pozita Juridiko - kushtetuese e bashkësive etnike në Republikën e Maqedonisë CONSTITUTIO, nr.2/2012, Prishtinë 2012 Revistë studimore për çështjejuridiko-kushtetuese dhe parlamentare
Dr.sc.Jusuf Zejneli

Trajtat e Ushtrimit të Pushtetit Shtetëror

Kongresi i katërt Ndërkombëtar i Shkencave Shoqërore në Ballkan mbajtur më 11 dhe 12 Shtator 2012  në USHT 10  
Mr.sc. Shpresa Alimi
Mr.sc. Shpresa Alimi Nulshmëria e kontratave në Ligjin mbi marrëdhëniet detyrimore të Republikës së Maqedonisë ULPIANUS – Revistë shkencore dhe profesionale për drejtësi e shoqatës së juristëve shqiptar të Maqedonisë 2012, Nr. 2,     fq. 40-54 Botuar
Mr.sc. Shpresa Alimi Zotësia e veprimit të personave juridik: me vështrim të posaçëm në harmonizimin e të drejtës kontraktore të Maqedonisë me të drejtën e Unionit Evropian Përmbledhje nga Konferenca Shkencore: ‘Mendimi shkencor juridik në botën e integrimeve dhe globalizimit’; Organizuar nga Shoqata e Juristëve Shqiptar të Maqedonisë 2012, Nr. 3 Botuar
Shpresa Alimi Pavlefshmëria e kontratave me vështrim të posaçëm në ligjin mbi marrëdhëniet detyrimore të Republikës së Maqedonisë Punim i magjistraturës 2010, 179 fq. Botuar
Mr.sc. Vlona Pollozhani
Mr.sc Vlona Pollozhani Qëndrueshmëria e raporteve mes Unionit Evropian dhe Republikës së Kosovës Revista shkencore dhe profesionale ULPIANUS, nr.1 Tetovë, dhjetor 2011 Është botuar
Vlona Pollozhani Politika e përbashkët e jashtme dhe e sigurisë së Unionit Evropian ndaj Republikës së Kosovës Punimi i magjistraturës 2010  
Vlona Pollozhani Mekanizmat dhe indikatorët e Unionit Evropian për monitorimin e të drejtave të njeriut Studime dhe kerkime shkencore nderkombetare 2011/2012  
Vlona Pollozhani Monitorimi i të drejtave të njeriut në shtetet e Ballkanit Perëndimor Studime dhe kerkime shkencore nderkombetare 2012/2013