/Konkurse

Konkurs – cikli i tretë

Në bazë të nenit 108, pikës 12 të Ligjit për arsimin e lartë (,,Gazeta zyrtare e RM”, nr. 35/08, 103/08, 26/09, 99/09, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/12, 15/13, 24/2013, 41/14,116/14, 130/14, 10/15, 20/2015, 98/15, 145/2015, 154/2015, 30/2016 dhe 127/16), të nenit 144 dhe 205 të Statutit të Universitetit të Tetovës, Rregullores për kushtet, kriteret dhe rregullat [...]

2018-06-27T13:49:52+00:00 Qershor 27th, 2018|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall: KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs04062018 Korigjim_Konkurs04062018

2018-06-23T16:13:03+00:00 Qershor 4th, 2018|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall: KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës Për më tepër, shkarko dokumentin: Konkurs05052018

2018-05-29T02:43:14+00:00 Maj 5th, 2018|

Konkurs – Erasmus+

Të nderuar studentë dhe staf akademik, shpallim të hapur konkursin për aplikim në Programin për shkëmbim ERASMUS+ për semestrin dimëror të vitit akademik 2018/2019. Në ueb faqen e Universitetit të Tetovës www.unite.edu.mk është linku Erasmus+ dhe aty mund t’i shihni universitetet dhe drejtimet me të cilat kemi marrëveshje. Fletë-aplikimin mund ta gjeni te linku Erasmus+ [...]

2018-05-29T03:00:38+00:00 Prill 25th, 2018|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall: KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës Për më tepër, shkarko dokumentin më poshtë... Shkarko

2018-05-29T03:01:36+00:00 Shkurt 12th, 2018|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall: KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e TetovësPër më tepër, shkarko dokumentin më poshtë... Shkarko

2018-05-29T03:01:53+00:00 Shkurt 8th, 2018|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall: KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e TetovësPër më tepër, shkarko dokumentin më poshtë... Shkarko

2018-05-29T03:02:11+00:00 Janar 31st, 2018|