Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore

 Dekan i Fakultetit, Prof.dr. Fauzi Skenderi 

 E-mail: fauzi.skenderi@unite.edu.mk

Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore organizon studimet themelore në tetë programe studimore, që zgjasin katër vjet, kurse studenti grumbullon gjithsej 240 kredi.
Ky fakultet realizon veprimtari arsimore, shkencore-hulumtuese, aplikative dhe publikuese në sferën e shkencave biologjike, fizike, kimike, matematikore, informatike, gjeografike dhe ekologjike. 
Matematika paraqet shkencë që korelon me shkencat teknike dhe fizikën, por në kohën e fundit është evidente se depërton edhe në ekonomi, mjekësi, teknologjinë informatike si dhe në shkencat e tjera. Cikli Master studentëve të diplomuar u mundëson që dijet e fituara t’i thellojnë në punën shkencore-hulumtuese në fushën e matematikës.

Informatika ose Teknologjia e informatikës paraqet pjesë integruese të zhvillimit bashkëkohor, si të shoqërisë ashtu edhe të shkencave tjera. Studimet bazike të informatikës përfshijnë njohuri të thelluara mbi softuerin dhe harduerin, si dhe shfrytëzimin e kompjuterit për qëllime të ndryshme: udhëheqjen e proceseve, përpunimin e të dhënave, menaxhimin e informacioneve, përpunimin e sistemeve inteligjente kompjuterike etj.

Fizika paraqet sfidë për maturantët e ri dhe para së gjithash të mençur, sepse sqaron bashkëveprimevet reciproke të grimcave më të imta si dhe bashkëveprimet reciproke dhe fshehtësitë e trupave qiellorë me një fjalë studion raportin e materies dhe energjisë. Cikli i dytë zgjatë një vit dhe ofron 60 ECTS kredi.

Kimia paraqet bërthamën e shkencave moderne, teknologjisë dhe mjekësisë. Objekti i studimit të kimisë është materia dhe konglomerati kimik i saj. Në jetën bashkëkohore, në veçanti në prodhimin dhe sintezën e proteinave, kimia ka rol jashtëzakonisht të rëndësishëm. Kimistët e diplomuar punësohen në punë shkencore-hulumtuese, arsim, hulumtime laboratorike, industrinë bioteknologjike, shëndetësi, farmaci, industrinë petrokimike etj.

Përmbajtja dikotome e programit studimor Fizikë&Kimi studentëve u mundëson përfitim të njohurive dhe kompetencave për punë në arsim respektivisht për kyçje në procesin edukativo-arsimor qoftë në shkollimin fillor ose të mesëm.
Studimet e Biologjisë janë të konceptuara mbi parimin e mësimnxënies së njohurive dhe kompetencave të zgjeruara mbi shkencat biologjike, që do të shërbejnë për inkuadrimin e biologëve të diplomuar si në procesin arsimor ashtu edhe në institucionet tjera. Studentët e suksesshëm mund t’i vazhdojnë studimet e veta në ciklin e dytë Master të cilat zgjasin 2 semestra dhe ofrojnë 60 ECTS kredi.

Ekologjia, nga shkencat bashkëkohore për mjedisin jetësor, sot trajtohet si shkencë interdisciplinore. Ajo studion dhe ofron zgjidhje për problemet nga sfera e mbrojtjes të mjedisit jetësor, planifikimin hapësinorë, shkencat natyrore, teknike dhe bioteknike. Gjithashtu, ekologjia ndeshet edhe me sfidat në planin global, siç është ngrohja globale dhe ndotja e planetit Tokë. Studimet e Masterit zgjasin një vit dhe ofrojnë 60 kredi.

Studimet bazike të Gjeografisë zgjasin katër vite dhe ofrojnë 240 kredi, me çka Profesori i gjeografisë ose Gjeografi i diplomuar fiton të drejtën për vazhdimin e ciklit të dytë të master studimeve të cilët zgjasin dy semestra dhe ofrojnë 60 kredi. Përpos punës arsimore gjeografi i diplomuar mund të punojë në planifikimin hapësinor dhe shoqëror, urbanizëm, mbrojtjen e mjedisit, studime multidisiplinare etj.

 

FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO NATYRORE
Cikli i parë
(VIII semestra, 240 ECTS)

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

 Biologji (2007)

a) Drejtimi arsimor (Deskriptorët) planprogrami (2012)
b) Biokimi (Deskriptorët) planprogrami (2012)
Studime të disperzuara- Shkup

 

Profesor i diplomuar i biologjisë
Inxhinier i diplomuar i biologjisë–drejtimi biokimi

Kimi-Fizikë  (2007, 2013), Deskriptorët
a)Drejtimi arsimor
Studime të disperzuara- Shkup

Profesor i diplomuar i fizikës-kimisë

Fizikë (2007)

a) Drejtimi arsimor (Deskriptorët) planprogrami (2013)

b) Drjetim profesional (Deskriptorët)

Profesor i diplomuar i fizikës

Inxhinier i diplomuar i fizikës

Kimi (2007)

a)Drejtimi arsimor (Deskriptorët) planprogrami (2012)

b)Biokimi analitike (Deskriptorët) planprogrami (2012)

 

Profesor i diplomuar i kimisë

Inxhinier i kimisë – drejtimi biokimi analitike

Matematikë (2007)

a)Drejtimi Arsimor (Deskriptorët) planprogrami (2012)

b) Matematika në financa dhe biznes (Deskriptorët) pl.(2013)
Studime të disperzuara- Shkup

Profesor i diplomuar i matematikës

Baçellor i matematikës në financa dhe biznes

Informatikë  (2007)

a) Drejtimi arsimor (Deskriptorët) planprogrami (2012)

b) Drejtimi profesional (Deskriptorët) planprogrami (2012)

Studime të disperzuara- Shkup
Studime të disperzuara- Kërçovë
Studime të disperzuara- Kumanovë

Profesor i diplomuar i informatikës

Inxhinier i diplomuar i informatikës–informatikan 

Gjeografi (2007), Deskriptorët
a) Drejtimi arsimor, planprogrami (2012)
b) Drejtimi profesional, planprogrami (2012)

Profesor i diplomuar i gjeografisë

Inxhinier i diplomuar i gjeografisë

Ekologji                           

 Ekolog i diplomuar

 

FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO NATYRORE
Cikli i dytë
(II semestra, 60 ECTS)

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

Matematikë
-Matematikë e përgjithshme, planprogrami (2008)

Magjistër i matematikës

Fizikë
-Fizikë e përgjithshme, planprogrami (2008)

Magjistër i fizikës

Gjeografi
-Gjeografi regjonale, planprogrami (2008)
-Gjeografi socio-ekonomike, planprogrami (2008)

Magjistër i gjeografisë + emri i modulit

Informatikë
-Informatikë e përgjithshme, planprogrami (2008)

Magjistër i informatikës

Biologji
-Botanikë, planprogrami (2008)
-Zoologji, planprogrami (2008)
-Biokimi, planprogrami (2008)

Magjistër i biologjisë + emri i modulit

Kimi
-Kimia organike me biokimi, planprogrami (2008)
-Kimia analitike me mbrojtje te mjedisit jetësor, pl. (2008)
-Kimia inorganike me kimi fizike, planprogrami (2008)

Magjistër i biologjisë + emri i modulit

Ekologji, planprogrami (2008)

Magjistër i biologjisë + emri i modulit

 

 

 

  • email Email shokëve
  • print Printo
Vlerëso tekstin
2.65
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti