//Drita Bejtullahi
Drita Bejtullahi 2018-06-27T11:41:54+00:00
Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
BEJTULLAHI, DRITAPADIA E RIVENDIKIMIT DHE MUNDËSIA E KUFIZIMIT TË SAJJUSTICIA - INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCESNO. 2 / VOL. 271 - 8220141857 - 8454 (print)
BEJTULLAHI DRITA, DUMI ALBAINTELLECTUAL PROPERTY LAW, PROTECTION OF THE RIGHTS, ITS IMPORTANCE IN OUR COUNTRYMEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCESVOL 8 (1)149 - 15320172039-9340 (print) 2039-2117 (online)
BEJTULLAHI, DRITAFITIMI I SË DREJTËS SË PRONËSISË (KRAHASIMI I LEGJISLACIONIT DHE SISTEMEVE JURIDIKE PËRKATËSE)ANGLISTICUM - INTERNATIONAL JOURNAL OF LITERATURE, LINGUISTICS AND INTERDISCIPLINARY STUDIESVOL 3, NO 118 - 1520141857 - 8179 (print) 1857 - 8187 (online)
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
BEJTULLAHI, DRITAREI VINDICATION ACTION AND THE LIKELIHOOD OF ITS LIMITATIONRULE OF LAW AND DEMOCRACYTETOVA2014
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

Publications, in process.