Filozofi Antike - Silabusi

1

Titulli i lëndës mësimore

Filozofi antike

2

Kodi

LPEOO1

3

Programi studimor

Filozofi

4

Organizatori i programit studimor (njësia, përkatësisht instituti, katedra, reparti)

Programi studimor Filozofi
Fakulteti Filozofik
Universiteti Shtetëror i Tetovës

5

Cikli  (i parë, i dytë, i tretë)

Cikli I parë i studimeve universitare

6

Viti akademik/Semestri

Viti i parë/Semestri i parë

7

Numri i ECTS kredive

5

8

Mësimdhënësi

Prof.dr.Reshat Qahili/Ass.mr.Kushtrim Ahmeti

9

Parakushtet për regjistrimin e lëndës

III -

10

Qëllimet e programit lëndor(kompetencat)
Qëllimi kryesor është që studentëve tu mundësohet njohja me konceptet themelore të filozofisë.Antike greke, përkatësisht me njohjen e periudhave kryesore të kësaj filozofie siç janë :periudha kosmologjike, antropologjike dhe heleniste.Studentët duke u njohur me këto periudha njëkohësisht u mundësohet që të njihen me përfaqësuesit kryesor të shkollave të lashta filozofike greke.

11

Përmbajtja e programit lëndor:
Filozofia antike greke zhvillohet përgjatë disa shekujve, ajo ndahet në tri periudha kryesore:në periudhën kosmologjike, antropologjike dhe helnistiko-romake.
Periudha Kosmologjike është periudha që karakterizohet me paraqitjen e disa shkollava filozofike siç janë:Shkolla e Miletit(Talesi, Anksimandri,Anaksimeni), Shkolla joniane(Herakliti) dhe Shkolla e Elesë(Ksenofoni, Parmenidi, Zenoni) dhe shkolla Atomiste (Leukipi dhe Demokriti).
Periudha antropologjike, si periudhë e dytë e filozofisë së lashtë greke është një periudhë që karakterizohet me paraqitjen e disa filozofive të mëdha siç janë filozofitë e Sokratit, Platonit dhe Aristotelit.
Periudha e tretë, Helenistiko-romake është periudha e fundit e Filozofisë Antike greke, e cila karakterizohet me disa shkolla siç jan:Shkolla Stoike, Shkolla Epikruiane(Epikuri), Shkolla Skeptike dhe Neoplatoniste(Plotini).

12

Metodat e mësimit:
Ligjërata, ushtrime, punë individuale,  punime seminarike, të mësuar aktiv

13

Fondi i përgjithshëm i orëve në dispozicion

150

14

Shpërndarja e kohës në dispozicion

 

15

Format e aktiviteteve mësimore

15.1

Ligjërata-mësim teorik

30

15.2

Ushtrime (auditore), seminare, punë ekipore

30

16

Forma të tjera të aktiviteteve

16.1

Detyra projektuese

30

16.2

Detyra te pavarura

30

16.3

 

Mësim në shtëpi

30

17

Mënyra e notimit

 

17.1

Testet

60 pikë

17.2

Punime seminarike/projekt
(prezentim: me shkrim dhe me gojë)

25 pikë

17.3

Aktivitet dhe pjesëmarrje

15 pikë

 

18

Kriteret për notim (pikët/nota)

 

Deri në 50 pikë

5 (pesë) (F)

Prej 51 deri 60 pikë

6 (gjashtë)(E)

Prej 61 deri 70 pikë

7 (shtatë)(D)

Prej 71 deri 80 pikë

8 (tetë)(C)

Prej 81 deri 90 pikë

9 (nëntë)(B)

Prej 91 deri 100 pikë

10 (dhjetë)(A)

19

Kushti për nënshkrim dhe provimi përfundimtar

Studentët të cilët më shumë se 3 herë nuk janë të pranishëm në ligjërata dhe ushtrime, nuk do ta fitojnë kushtin-nënshkrimin për provim.

20

Gjuha në të cilën realizohet mësimi

Gjuhë shqipe

21

Metoda për përcjelljen e cilësisë së mësimit

Evaluim nga ana e studentëve perms flet-anketimeve

22

Literatura

 

 

 

22.1

Literatura e obligueshme

Nr.
rend.

Autori

Titulli

Botuesi

Viti

1.

Samuel Enoch Stumpf

Filozofia;Historia&Problemet,

Sh.B.Toena, Tiranë

2000

2.

Reshat Qahili

Filozofia

Tringa, Tetovë

2006

3.

Zhanë Hersh

Habia filozofike,Një histori e filozofisë

SH.B.Dituria,
Tiranë

1998

 

22.2

 

Literatura plotësuese

Nr.
rend

Autori

Titulli

Botuesi

Viti

1.

Herakliti

Mbi natyrën

Rilindja, Prishtinë

1980

2.

Platoni

Republika

Sh.B.Phoenix,Tiranë

1999

3.

Aristoteli

Politika

Rilindja, Prishtinë

1978

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të