Hyrje në Sociologji I - Silabusi

1

Titulli i lëndës mësimore

HYRJE NË SOCIOLOGJI I

2

Kodi

FFS001

3

Programi studimor

FILOZOFI

4

Organizatori i programit studimor (njësia, përkatësisht instituti, katedra, reparti)

Universiteti Shtetëror i Tetovës
Fakulteti Filolzofik
Programi  studimor Sociologji

5

Cikli  (i parë, i dytë, i tretë)

Cikli i parë i studimeve universitare (deri diplomike)

6

Viti akademik/Semestri

2012/2013- I-rë

7

Numri i ECTS kredive

5

8

Mësimdhënësi

PROF.DR.SUNAJ RAIMI / MR.SC.ARDITA ABDULI

9

Parakushtet për regjistrimin e lëndës

 

-///-

10

Qëllimet e programit lëndor(kompetencat)

  • Të njihen studentët me lëndën, karakterin dhe detyrat e sociologjisë, si pikpamje më universale për shpjegimin dhe kuptimin e shoqërisë dhe fenomeneve të ndryshme sociale.
  • Të kuptojnë studentët vëllimin dhe përmbajtjen e çështjeve sociologjike më të rëndësishme, duke filluar nga zanafilla e saj e deri në ditët moderne të sociologjisë.
  • Të aftësohen studentët për studim serioz të shumë temave dhe dilemave provokative në sociologji, sepse në këtë mënyrë ata e trajnojnë veten për ballafaqim me çështjet më sfidante të sociologjisë.

11

Përmbajtja e programit lëndor:
Paraardhësit e sociologjisë. Themelimi i sociologjisë si shkencë. Lënda e sociologjisë dhe definimi i saj. Metodat dhe teknikat e sociologjisë. Drejtimet apo shkollat sociologjike. Paraqitja e njeriut dhe e shoqërisë. Koncepti shoqëri dhe struktura e saj. Periodizimet e zhvillimit shoqëror dhe formacionet ekonomiko-shoqërore. Teoria e evolucionit dhe e revolucionit. Grupet shoqërore dhe klasifikimi i tyre. Grupet shoqërore parahistorike (hordhia,gjinia,fisi). Populli si grup shoqëror global. Kombi si grup shoqëror global.

12

Metodat e mësimit:                                                                                                                                         Ligjëratë interaktive, ushtrime, punë individuale, metoda e bashkëbisedimit, punim seminarik, mësim aktiv.

13

Fondi i përgjithshëm i orëve në dispozicion

15 ligjërata
 15 ushtrime

14

Shpërndarja e kohës në dispozicion

150 orë

15

Format e aktiviteteve mësimore

15.1

Ligjëratë-mësim teorik

30 orë

15.2

Ushtrime (auditore), seminare, punë ekipore

30 orë

16

Forma të tjera të aktiviteteve

16.1

Detyra projektuese

30 orë

16.2

Detyra te pavarura,

30 orë

16.3

Mësim në shtëpi

30 orë

17

Mënyra e notimit

 

17.1

Testet

60%

17.2

Punime seminarike/projekt  (prezentim: me shkrim dhe me gojë)

25%

17.3

Aktivitet dhe pjesëmarrje

15%

18

Kriteret për notim (pikët/nota)

 

Deri në 50 pikë

                    5 (pesë) (F)

Prej 51 deri 60 pikë

  6 (gjashtë) (E)

Prej 61 deri 70 pikë

7 (shtatë) (D)

Prej 71 deri 80 pikë

8 (tetë) (C)

Prej 81 deri 90 pikë

9 (nëntë) (B)

Prej 91 deri 100 pikë

10 (dhjetë) (A)

19

Kushti për nënshkrim dhe provimi përfundimtar

Studenti i cili ka më tepër se pesë (5) mungesa e humbë të drejtën e nënshkrimit dhe provimit

20

Gjuha në të cilën realizohet mësimi

 

Gjuhë Shqipe

21

Metoda për përcjelljen e cilësisë së mësimit

 

Evaluimi  i  studentëve nëpërmjet anketimit

22

Literatura

 

 

22.1

Literatura e obligueshme

Nr.
rend.

Autori

Titulli

Botuesi

Viti

1.

Raimi, Sunaj

Sociologjia

Kosta Abras,Ohër

2009

2.

Giddens, Anthony

“Sociologjia”

Çabej, Tetovë

2002

3.

Fiamengo, Ante

“Bazat e sociologjisë së përgjithshme”

KSAK,Prishtinë

1984

 

22.2

literatura plotësuese

Nr.
rend

Autori

Titulli

Botuesi

Viti

1.

Alex, Thio

Sociology: an introduction”,

University Press, Ohajo

 

2.

Robertson, Ian

Sociology

Worth Inc, New York

1981

3.

Tonovski, Gjorgji

Hyrje në sociologji

Studentski Zbor, Shkup,

1995

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të