Teknologji Ushqimore

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERIT

ФАКУЛТЕТ:

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Прехранбена технологиjа

Programi

Teknologji ushqimore

Научно подрачје

Биотехнички науки

Sfera shkencore

Shkencat e Bioteknologjisë

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

3+2

180+120

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Инженер на прехранбена технологиjа

Inxhinjer i Teknologjisë ushqimore

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Demonstron dituri dhe njohuri në ndërtimin dhe në linjat e shndërrimit te produktet kryesore.

Демонстрира знаење и увид во изградбата и во реализацијата на главните производи.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

Është në gjendje që diturit e fituara ti përdor në fushën e teknologjisë ushqimore dhe në linjat e përpunimit te produktet kryesore.

Е во состојба да ги користи стекнатите знаења од областа напрехранбената технологија на обработктаа на линии на основни производи.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Është në gjendje që t’i transmetojë dituritë e veta dhe të kuptuarit në mënyrë përkatëse si në kontekst edukativo-arsimor ashtu edhe në institucione jo/shkencore.

Е во можност да го пренесува своето знаење и разбирање соодветно како во образовниот контекст, така и во не научни институции.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Manifeston aftësi për vlerësim të përshtatshmërisë të mjeteve dhe teknologjive në industrinë ushqimore për orientim dhe manipulim professional.

Покажува способност за проценка на соодветноста на технологијата во областа на хемијата, биохемијата, биологијата,физиологијата и човечката анатомија, професионална ориентација и манипулација.

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

Manifeston shkathtësi të zhvilluara për përcjellje të arritjeve shkencore dhe pragmatike në fushën e dukurive dhe problemeve në fushën e teknologjisë ushqimor.

Покажува способност за проценка на соодветноста на технологијата во областа на хемијата, биохемијата, биологијата,физиологијата и човечката анатомија, професионална ориентација и манипулација.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Demonstron dituri dhe kupton parimet dhe funksionimin e pajisjeve më të përhapura në teknologjinë ushqimore në faza të ndryshme gjatë procesit të prodhimit.

Демонстрира знаење и разбирање на принципите и функционирање на најмногу распространета опрема во прехранбената технологија во различни фази во текот на процесот на производство.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

Është në gjendje ti vë në funksionim dhe të manipulojë pajisjet më të përhapura në teknologjinë ushqimore në faza të ndryshme gjatë procesit të prodhimit.

Е во состојба да манипулира со најчестата опрема во прехранбената технологија во различни фази во текот на процесот на производство.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Është në gjendje që të prezantojë dituri profesionale për problemet përkatëse në fushën e teknologjisë ushqimore para auditorit profesional dhe joprofesional.

Е во можност да ги презентираат стручни знаења релевантни проблеми од областа на прахранбената технологијата и пред непрофесионално и професионална публика.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Manifeston aftësi për të bërë diferencim mes dukurive të ndryshme teknologjike që paraqiten nga lëndët e para, përpunimi i tyre, ruajtja dhe distribuomin e produkteve ushqimore.

Демонстрира способност да се направи диференцијација помеѓу различни технолошки феномени кои се јавуваат на суровини, нивната обработка, складирање и прехранбени производи.

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

Manifeston shkathtësi të zhvilluara për përpunim, cilësi dhe siguri ushqimore, e cila i mundëson përgatitjen dhe kualifikim profesional

Манифестира развиена за обработка на флексибилност, квалитетот и безбедноста на храната, која обезбедува обука ипрофесионална квалификација.

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti