Të Ushqyerit

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERIT

ФАКУЛТЕТ:

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Исхрана

Programi

Të ushqyerit

Научно подрачје

Биотехнички науки

Sfera shkencore

Shkencat e Bioteknologjisë

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

3+2

180+120

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Инженер на исхрана

 

Inxhinjer  i Të ushqyerit

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Demonstron dituri dhe njohuri në fushën e kimisë, biokimisë, biologjisë, fiziologjisë dhe anatomisë së njeriut.

Демонстрира знаење и познавање во областа на хемијата, биохемијата, биологија, физиологија и човечката анатомија.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

Është në gjendje që diturit e fituara në fushën e kimisë, biokimisë, biologjisë, fiziologjisë dhe anatomisë së njeriut, ti përdor në fushën e të ushqyerit.

Е во состојба да знаењета во областа на хемијата, биохемијата, биологија, физиологија и човечката анатомија, да ги користи во областа на исхраната.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Është në gjendje që të prezantojë dituri profesionale për problemet përkatëse në fushën e të ushqyerit para auditorit profesional dhe joprofesional.

Е во можност да го пренесува своето знаење и разбирање соодветно како во образовниот контекст, така и во не научни институции.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Manifeston aftësi për vlerësim të përshtatshmërisë të mjeteve dhe teknologjinë fushën e kimisë, biokimisë, biologjisë, fiziologjisë dhe anatomisë së njeriut, për orientim dhe manipulim profesional.

Покажува способност за проценка на соодветноста на технологијата во областа на хемијата, биохемијата, биологијата,физиологијата и човечката анатомија, професионална ориентација и манипулација.

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

Manifeston shkathtësi të zhvilluara për të ushqyerit e njeriut, dietoterapi, kontrollin e cilësisë së ushqimit, proceset e përgatitjes së ushqimit.

Покажува вештини развиена за човечката исхрана, диетотерапија, контрола на квалитетот на храната, процесите на подготовка на храна .

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Demonstron dituri dhe njohuri në të ushqyeri, dietoterapi, kontrollin e cilësisë së ushqimit, proceset e përgatitjes së ushqimit me qëllim arsimimin e profesionistëve në fushën e të ushqyer.

Демонстрира знаење и познавање во областа на исхраната, диетотерапија, контрола на квалитетот на храната,процеси на подготовка на храната  со цел на образованието на професионалци во областа на исхраната.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

Është në gjendje që diturit e fituara ti shfrytëzoj për të  kuptuar ushqimin dhe efektin e ushqimit mbi organizmin e njeriut.

Е во состојба да знаењета  да ги аплицира во човечката исхрана, диетотерапија, контрола на квалитетот на храната, процеси на подготовка на храната  со цел на образованието на професионалци во областа на исхраната.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Është në gjendje që t’i transmetojë dituritë e veta dhe të kuptuarit në mënyrë përkatëse si në kontekst edukativo-arsimor ashtu edhe në institucione jo/shkencore.

Е во можност да го пренесува своето знаење и разбирање соодветно како во образовниот контекст, така и во не научни институции.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Manifeston aftësi për të nxjerrë  përfundime në mënyrë të pavarur, gjatë punës në ekipet interdisciplinare.

Демонстрира способност да извлече заклучоци независно, во работата со интердисциплинарни тимови.

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

Manifeston shkathtësi të zhvilluara për përcjellje të arritjeve shkencore dhe pragmatike në fushën e dukurive dhe problemeve në fushën e të Ushqyerit.

Покажува вештини развиена за човечката исхрана, диетотерапија, контрола на квалитетот на храната, процесите на подготовка на храна .

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të