Marketing-Menaxhment

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: EKONOMIK

ФАКУЛТЕТ:ЕКОНОМСКИ

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

МАРКЕТИНГ-МЕНАЏМЕНТ

Programi

MARKETING-MENAXHMENT

Научно подрачје

5.00 - Општесвени науки

5.06 -  Организациони науки и управување

Sfera shkencore

5.00 – Shkencat shoqërore

5.06  - Shkencat  organizative dhe menaxhimi

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

4+1

240

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

“Дипломиран економист по насока маркетинг и менаџмент““Ekonomist i diplomuar në drejtimin marketing menaxhment”

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Demonstron njohuri dhe kuptim në fushën shkencore të studimit që ndërtohet mbi arsimin dhe trajnimin mëparshëm, duke përfshirë njohuritë në domenin e perspektivave teorike, praktike, konceptuale, krahasuese kritike dhe teorike në fushën shkencore sipas metodologjisë përkatëse.
Të kuptojë fushën e caktuar dhe të njoh çështjet aktuale që kanë të bëjnë me kërkimin shkencor dhe burimet e reja të dijes.
Demonstron njohuri dhe kuptim të teorive dhe metodologjive të ndryshme.

Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање кое се надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи го и познавањето во доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и критички перспективи во научното поле според соодветна методологија.
Разбирање на одредена област и познавање на тековните прашања во врска со научните истражувања и новите извори на знаење.
Покажува знаење и разбирање за разни теории и методологии.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

Mund të aplikoj njohuritë dhe të kuptuarit në mënyrë që tregon qasje profesionale në punë dhe profesion.
Demonstron kompetenca në identifikimin, analizimin dhe zgjidhjen e problemeve.
Fiton aftësi për gjetjen dhe mbështetjen e argumenteve në fushën e studimit.

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата и професијата.
Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање на проблеми.
Се стекнува со способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на полето на студирање.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Aftësi për të komunikuar dhe për të diskutuar edhe me publikun profesional dhe atë jo profesional informacione, ide, probleme dhe zgjidhje kur kriteret për marrjen e vendimeve dhe qëllimi i detyrës janë të përcaktuar qartë.
Të marrë përgjegjësinë e ndarë për rezultatet kolektive.
Fiton aftësi për pjesëmarrje të pavarur me qasje profesionale në diskutime specifike, shkencore dhe interdisiplinore.

Способност да комуницира и дискутира и со стручната и со нестручната јавност за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани.
Презема поделена одговорност за колективни резултати.
Стекнува способност за независно учество со професионален пристап во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Aftësi për të mbledhur, analizuar, vlerësuar dhe prezantuar informacione, ide, koncepte prej të dhënave relevante.
Vlerësim përkatës duke marrë parasysh aspektet personale, shoqërore, shkencore dhe etike.
Aftësi për vlerësim të çështjeve teorike dhe praktike, të shpjegoj arsyet dhe të zgjedh një zgjidhje të përshtatshme.

Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање информации, идеи, концепти од  релевантни податоци.
Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените, научните и етичките аспекти. Способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава објаснување за причините и да избере соодветно решение.

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

Ndërmerr iniciativë për të identifikuar nevojat për përvetësimin e njohurive të mëtejshme dhe të mësuarit me një shkallë të lartë të pavarësisë.

Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување понатамошно знаење и учење со висок степен на независност.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Demonstron njohuritë dhe i  kupton teoritë ekonomike dhe koncepte të ndryshme në fushën e menaxhmentit dhe marketingut.
Demonstron njohuri dhe i kupton dukuritë e ndryshme  të menaxhmentit dhe marketingut  në planin nacional dhe ndërkombëtar.
Demonstron njohuri në sferën e kërkimeve dhe analizën e tregut  si dhe menaxhimin efikas të resurseve.
Demonstron njohuri dhe ka qasje mbi metodologjinë në fushën e marketing  menaxhimit dhe metodologjinë kërkimore për përpunimin e të dhënave
Demonstron njohuri të thella në sferën e marketing menaxhmentit dhe posedon  nivel të lartë profesional.
Demonstron njohuri mbi proektet,posedon aftësi  profesionale për menaxhimin dhe marketingun si në planin nacional dhe në atë ndërkombëtar.
Demonstron njohuri mbi metodologjinë kërkimore dhe aplikon metoda shkencore të avancuara të cilat kontribojnë në realizimin e proektit.

Демонстрира знаење и ги разбира економските теории и различните концепти од менаџмент и маркетинг.
Демонстрира знаење и ги разбира различните појави во менаџментот и маркетингот на национален и меѓународен план.
Демонстрира знаење во сферата на истражувањето и анализата на пазарот, како и ефикасно менаџирање на ресурсите.
Демонстрира знаење и ја разбира методологијата на предметите маркетинг менаџмент и методите на истражувањето за обработка на податоци.
Демонстрира длабоки знаења од сферата на маркетинг менаџментот и манифестира високо професионално ниво.
Демонстрира знаења за проектите, поседува професионални вештини за менаџментот и маркетингот на национален и меѓународен план.
Демонстрира знаења за методологијата на истражувањето и апликацијата на напредните научни методи кои придонесуваат за реализација на проектите.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

Është në gjendje të përdorë njohuri  përkatëse në fushën e marketing menaxhmentit,
Ështrë në gjendje të përdor instrumente përkatëse (anketim,pyetësor,intervistim, etj) në procesin e analizimit të problemeve të ndryshme.
Është në gjendje të përdor  njohuri përkatëse në procesin e vlerësimit  gjendjes  dhe zhvillimit të organizatës në  mjedisin ku operon.
Është në gjendje të përdor njohuri përkatëse në marketing komunikimin si në këndvështrimin mikro dhe në atë makro.
Është në gjendje të përdor nohuri  teorike,dizajnim kërkimor dhe praktika teknike në hulumtim të cilat ndihmojnë zgjedhjen e problemeve empirike.
Shfaq aftësi për implementimin  e procedurave  kërkimore të cilët posedojnë aftësi  ,për rekrutim,udhëzim dhe prezentim të subjekteve.
Shfaq aftësi për testimin efikas të hipotezave kërkimore,analizën kritike si dhe interpretimin e të dhënave kualitative dhe kuantitative.
Mund të aplikon teknologjinë informative për implementim  dhe prezentim duke i përfshirë aftësitë për kërkime efikase  nga literatura profesionale,interneti, katalogjet,etj. Shfaq aftësi për aplikimin  e parimeve  të etikës gjat  punimit kërkimor.

Е во состојба да ги употреби соодветните знаења од сферата на маркетинг-менаџментот.
Е во состојба да употреби соодветни инструменти (анкетирање, прашалник, интервју, итн.) Во процесот на анализа на различни проблематики.
Е во состојба да ги употреби соодветните знаења во процесот на вреднување на состојбата на претпријатието и нејзиниот развој во средината во која делува.
Е во состојба да ги употреби соодветните знаења на маркетинг комуникацијата на микро и макро план.
Е во состојба да употреби теоретски знаења, истражувачки дизајн и практични техники во истражувањето и решавањето на емпириските проблеми.
Манифестира вештина за имплементирање на истражувачки процедури, кои инкорпорираат вештини за регрутирање, инструкција и презентирање на субјектите.
Манифестира вештина за ефикасно тестирање на истражувачките хипотези, критичка анализа и интерпретација на квантитативните и квалитативни податоци.
Може да имплементира информатички технологии за имплементирање и презентација, опфаќајќи вештини за ефикасно истражување од професионална литература, интернет, каталог, итн.
Манифестира вештини за имплементирање на етички принципи во истражувачката работа.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Është në gjendje  të prezentoj dieni profesionale  të problematikave të menaxhmentit dhe analizoj marketingun para auditorit.
Është në gjendje të komunikoj me ekipe ndërdsciplinare.
Është i aftë të bart nohuri në mënyrë korrekte ndaj subjekteve private dhe atzre publike.
Është në gjendje që në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme të këmbej përfundime dhe rekomandime të shkëputura nga hulumtime të ndryshme ,duke i argumentuar, dhe mbështetur me fakte shkencore me profesionist dhe joprofesionist.
Shfaq aftësi të shkruarit në nivel akademik, duke i përfshirë të gjitha standardet akademike  për gjatë  publikimeve  dhe prezentimit të proektit kërkimor.
Është në gjendje të mbaj përgjegjësi për aktivitete të përbashkëta , udhëheqje dhe nxitje  të aktiviteteve kërkimore shkencore  të problemeve me karakter të gjerë shoqëror.

Е во состојба да презентира професионално знаење за проблеми од менаџментот и анализа на маркетингот пред аудиториум.
Е во состојба да комуницира со интердисциплинарни екипи.
Е во состојба да пренесува знаење на соодветен начин на приватни и јавни субјекти.
Е во состојба на јасен и разбирлива начин да разменува заклучоци и предлози изведени од истражување, со аргументирање и научна поддршка, критика, со професионалци и непрофесионални.
Манифестира вештини за академско пишување, опфаќајќи употреба на академски стандарди при публикација и презентација на истражувачкиот проект.
Е во состојба да превеземе одговорност за заеднички активности; лидерство и иницирање на активности за научно истражување на проблемот со широк општествен карактер.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Manifeston aftësi të vlerësimit të përshtatshmërisë të instrumenteve të marketingut dhe teknikave menaxheriale për orientim dhe selektim profesional.
Shfaq aftësi për diferencimin e dukurive të ndryshme  të cilët ndihmojnë disa bizneset të jenë në avantazh konkurrues e disa  të jenë më pak të suksesshëm.
Shfaq aftësi për dallimin e qasjeve të ndryshme gjat kryerjes së detyrave menaxheriale në vendet udhëheqëse të subjekteve të ndryshme ekonomike.
Shfaq aftësi për marrjen e konkluzioneve  në mënyrë të pavarur, gjatë punës së ekipeve ndërdisciplinare.
Paraqet aftësi për kryerjen e vlerësimeve të drejtë  dhe zgjedhje të drejtë të koncepteve, parimeve dhe teorive  shkencore, në metodat përkatëse kualitative dhe kuantitative të metodave empirike shkencore  dhe instumenteve përkatëse që do të zbatohet në praktikën kërkimore me qëllim që ti përgjigjen pyetjeve psikologjike.
Paraqet aftësi për marëdhënie kritike në mes të informacioneve të përhershme dhe të atyre të posa pranuara, nga burimet profesionale apo jo profesionale, duke lërë hapsirë  për mendim racional dhe angazhim të pavarur  gjatë sintetizimit dhe integrimit  të tyre në problemin kërkimor shkencor.
Paraqet aftësi  për vlerësimin e pyetjeve të ndërlikuara, sistematike, kreative gjer te informacionet e pa kompletuara dhe të kuafizuara, por që përmbajnë në vete përgjegjësi personale, etike dhe shoqërore.
Paraqet aftësi  për vlerësimin kritik tek rezultatet shkencore dhe jo shkencore të shkëputura  nga hulumtues të tjerë.

Манифестира вештини за вреднување на достојноста на маркетинг инструментите и техниките и на менаџментот за ориентирање и професионално селектирање.
Манифестира вештини за диференцијација на различни појави кои придонесуваат некои бизниси да бидат поуспешни, а некои помалку успешни.
Манифестира вештини за разликување на различните пристапи при вршењето на менаџерските обврски на раководни места во различни економски субјекти.
Манифестира вештини за извлекување на заклучоци на независен начин, при работа во интердисциплинарни екипи.
Покажува способност за вршење правилна проценка и правилен избор на научните концепти, принципи, теории, на соодветни квантитативни односно квалитативни емпириски истражувачки методи и на соодветен инструментариум што ќе биде применет во истражувачката практика за да одговори на психолошките прашања
Покажува способност за критички однос кон постојните и новодобиените информации, од стручни или нестручни извори, оставајќи простор за продуктивно размислување и самостојно ангажирање при нивно синтетизирање и интегрирање во научното истражување на даден проблем
Покажува способност за проценка на сложени прашања, систематски и креативно дури и при некомплетни и ограничени информации, но кои ги вклучуваат личните, општествените и етичките одговорности
Покажува способност критички да ги проценат научните и ненаучните резултати превземени од други истражувачи

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

Shfaq aftësi të theksuara  për ndjekjen  e të arriturave shkencore dhe pragmatike në fushën e nocioneve dhe problemeve ekonomike.
Shfaq aftësi të theksuara  për metakognjim e cila mundëson avancim profesional.
Shfaq aftësi për identifikimin e nevojave personale për dituri të mëtutjeshme  përgjatë marrjes së njohurive dhe aftësive të rreja.
Shfaq Aftësi të theksuara për të menduarit dhe vlerësimin e punës individuale.
Shfaq aftësi për reflektimin në performansat individuale gjatë integrimit  të të dhënave  të marra nga lidhja prapavajtëse  e punimi të realizuar.

Shfaq aftësi për marrjern e përgjegjësive  të të mësuarit individual nëpërmjet aftësive të theksuara të cilët janë të lidhura  me zhvillimin dhe krijimin e njohurive

Манифестира напредни вештини за следење на научни и прагматични достигнувања во полето на економските појави и проблеми,
Манифестира напредни вештини за метакогниција, која овозможува професионално унапредување.
Манифестира вештини за идентификување на личната потреба за натамошно знаење при добивање на нови знаења и вештини,
Манифестира напредни вешрини за размислување и вреднување на индивидуална работа,
Манифестира вештини за рефлектирање на индивидуален перформанс при интегрирање на податоците добиено од фидбекот на реализираната работа,
Манифестира вештини за превземање на одговорност за индивидуално учење преку развојот на напредните вештини кои се поврзани со развојот и создавањето на знаењата.

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve