Turizëm

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: EKONOMIK

ФАКУЛТЕТ:ЕКОНОМСКИ

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

ТУРИЗАМ

Programi

TURIZËM

Научно подрачје

5.00 - Општесвени науки

5.14 – Туризам и угостителство

Sfera shkencore

5.00 – Shkencat shoqërore

5.14 – Turizëm dhe hoteleri

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

4+1

240

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

„Дипломиран менаџер по туризам“
„Мenaxher i diplomuar i turizmit “

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Demonstron njohuri dhe kuptim në fushën shkencore të studimit që ndërtohet mbi arsimin dhe trajnimin е mëparshëm, duke përfshirë njohuritë në domenin e perspektivave teorike, praktike, konceptuale, krahasuese kritike dhe teorike në fushën shkencore sipas metodologjisë përkatëse.
Të kuptojë fushën e caktuar dhe të njoh çështjet aktuale që kanë të bëjnë me kërkimin shkencor dhe burimet e reja të dijes.
Demonstron njohuri dhe kuptim të teorive dhe metodologjive të ndryshme.

Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање кое се надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи го и познавањето во доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и критички перспективи во научното поле според соодветна методологија.
Разбирање на одредена област и познавање на тековните прашања во врска со научните истражувања и новите извори на знаење.
Покажува знаење и разбирање за разни теории и методологии.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

Mund të aplikoj njohuritë dhe të kuptuarit në mënyrë që tregon qasje profesionale në punë dhe profesion.
Demonstron kompetenca në identifikimin, analizimin dhe zgjidhjen e problemeve.
Fiton aftësi për gjetjen dhe mbështetjen e argumenteve në fushën e studimit.

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата и професијата.
Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање на проблеми.
Се стекнува со способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на полето на студирање.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Aftësi për të komunikuar dhe për të diskutuar edhe me publikun profesional dhe atë jo profesional informacione, ide, probleme dhe zgjidhje kur kriteret për marrjen e vendimeve dhe qëllimi i detyrës janë të përcaktuar qartë.
Të marrë përgjegjësinë e ndarë për rezultatet kolektive.
Fiton aftësi për pjesëmarrje të pavarur me qasje profesionale në diskutime specifike, shkencore dhe interdisiplinore.

Способност да комуницира и дискутира и со стручната и со нестручната јавност за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани.
Презема поделена одговорност за колективни резултати.
Стекнува способност за независно учество со професионален пристап во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Aftësi për të mbledhur, analizuar, vlerësuar dhe prezantuar informacione, ide, koncepte prej të dhënave relevante.
Vlerësim përkatës duke marrë parasysh aspektet personale, shoqërore, shkencore dhe etike.
Aftësi për vlerësim të çështjeve teorike dhe praktike, të shpjegoj arsyet dhe të zgjedh një zgjidhje të përshtatshme.

Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање информации, идеи, концепти од  релевантни податоци.
Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените, научните и етичките аспекти. Способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава објаснување за причините и да избере соодветно решение.

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

Ndërmerr iniciativë për të identifikuar nevojat për përvetësimin e njohurive të mëtejshme dhe të mësuarit me një shkallë të lartë të pavarësisë.

Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување понатамошно знаење и учење со висок степен на независност.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Demonstron dituri dhe kupton teoritë dhe drejtimet e ndryshme ekonomike nga fusha e turizmit,
Demonstron dituri dhe kupton nocionet kyçe në veprimtaritë e ndryshme turistike,
Demonstron dituri dhe kupton dukuritë ekonomike nga fusha e turizmit, 
Demonstron dituri dhe kupton metodologjinë e hulumtimit shkencor si dhe mbledhjen përpunimin dhe interpretimin e të dhënave hulumtuese.
Demonstron dituri të thelluara nga ekonomia turistike dhe manifeston nivel të lartë të kompetencës profesionale gjatë planifikimit dhe realizimit të koncepteve në funksion të zhvillimit të veprimtarisë turistike,
Demonstron dituri të thelluara dhe kupton projektet dhe organizimin e turizmit në hapësira të caktuara nacionale dhe internacionale.

Demonstron dituri të thelluara dhe kupton metodologjinë e hulumtimit në fushën e turizmit dhe metodat e avancuara shkencore që do t’i mundësojë realizimin e projektit hulumtues në mënyrë të pavarur dhe kreative.

Демонстрира знаење и ги разбира различните економски теории од полето на туризмот,
 Демонстрира знаење и ги разбира различните појави на различните дејности на туризмот на национален и меѓународен план,
 Демонстрира знаење и ги разбира економските и неекономските ефекти на туристичките дејности,
 Демонстрира знаење и ја разбира методологијата на истражувањето, собирањето, обработката и интерпретацијата на истражувачките податоци,
 Демонстрира знаење и ги разбира информативните системи за туристичките региони, расположивите ресурси и нивниот аналитички пристап.
 Демонстрира длабоки знаења од туристичката економија и манифестира високо ниво на професионална компетенција при планирање и реализирање на концептите во функција на развој на туристичката дејност,
 Демонстрира длабоки знаења и ги разбира проектите и организацијата на туризмот во определени простори, национални и меѓународни,
 Демонстрира длабоки знаења и ја разбира методологијата на истражувањето во полето на туризмот и напредните научни методи кои овозможуваат реализирање на истражувачкиот проект на независен и креатичен начин.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

Është në gjendje që t’i përdorë dituritë përkatëse aplikative nga branshet turistike ,
Është në gjendje që të aplikojë të gjitha funksionet e menaxhimit në segmentet (e ndërmjetësimit turistik, e hotelerisë dhe restorantorisë) ,
Është në gjendje që t’i përdorë dituritë përkatëse në procesin e përpilimit të ofertës turistike me theks të veçantë të identifikimit të kërkesës turistike si raporte konstante të tregut turistik,
Është në gjendje që t’i përdorë dituritë përkatëse nga menaxhimi i burimeve njerëzore në sferën e turizmit.
Është në gjendje që t’i përdorë dituritë përkatëse të aktiviteteve promotive në mikro dhe makro nivele,
Është në gjendje të analizon , identifikon dhe definon probleme dhe qëllime në hulumtuese. Parashtron supozime për zgjedhjen e problemeve empirike dhe përcakton resurse dhe mjete te nevojshme për zgjedhjen e problemeve.
Manifeston shkathtësi për zbatimin e procedurave preliminare hulumtuese, të cilët inkorporojnë shkathtësi për regrutim, instruktim dhe brifim të subjekteve,
Manifeston shkathtësi për testim efektiv të hipotezave hulumtuese, analizë kritike dhe interpretim të të dhënave sasiore dhe cilësore (tabela, grafikë, fotografi, etj,.) Të dala nga përdorimi i teknikave statistikore dhe softuerve statistikor gjegjes,
Mund të aplikojë teknologji informative për aplikimin dhe prezantim, duke përfshirë shkathtësi për hulumtim efikas nga literatura profesionale, interneti, katalogët  bibliografike si dhe mjete tjera për prezantim,

Manifeston shkathtësi në aplikimin e  parimeve etike në punën kërkimore.

Е во состојба да ги употреби соодветните апликативни знаења од туристичката дејност,
Е во состојба да ги имплементира сите функции на менаџирањето на сегментите на туристичкото посредување и хотелиерството,
Е во состојба да ги употреби соодветните знаења во процесот на обработка на туристичката понуда, со посебен акцент на идентификација на туристичката понуда,
Е во состојба да ги употреби соодветните знаења од менаџирањето на човечките ресурси во полето на туризмот,
Е во состојба да ги употреби соодветните знаења на промотивните активности, како на микро, така и на макро план,
Е во состојва да имплементира соодветни инструменти (тестови, прашалници, скали) во процесот на идентификација и класификација на проблематиките во функција на развојот на туризмот.
Е во состојба да анализира, идентификува и дефинира истражувачки проблеми и цели,
Изразува претпоставки за избор на проблемите од емпириски карактер и одредува ресурси и средства за решавање на проблемите,
Манифестира вештини за имплементирање на прелиминарните истражувачки процедури, кои инкорпорираат вештини за регрутирање, инструкции и брифирање на субјектите,
Манифестира вештини за ефективно тестирање на истражувачките хипотези, критичка анализа и интерпретација на податоците (табели, графикони, слики), кои произлегуваат од употребата на статистичките техники и соодветните статистички софтвери,
Може да имплементира информативни технологии за аплицирање и презентирање, опфаќајќи вештини за ефикасно истражување од професионална литература, интернет, библиографија и други средства за презентирање,
Манифестира вештини во апликацијата на етичките принципи во истражувачката работа.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Është në gjendje që të prezantojë dituri profesionale për probleme nga ekonomia dhe menaxhimi i turizmit para auditorit profesional dhe joprofesional,
Është në gjendje që të zhvillojë komunikim intragrupor, intergrupor dhe ne forume tjera nga sfera e turizmit,.
Është në gjendje që te komunikoje me individë dhe grupe tjera te  subjekteve vendase dhe te huaja ekonomike, turistike dhe te tjera me goje apo me shkrim në një gjuhe te huaj botërore
Është në gjendje që t’i transmetojë dituritë e veta dhe të kuptuarit në mënyrë përkatëse në subjekte private, shtetërore apo  publike, ekonomike respektivisht apo joekonomike.
Në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme mund të shkëmbejë konkluza, propozime, ide që dalin nga qasja hulumtuese me argumente dhe mbështetje shkencore, kritike dhe racionale, me persona profesional dhe joprofesional,
Manifeston shkathtësi për shkrim akademik, duke përfshirë përdorimin e standardeve akademike gjatë publikimit dhe prezantimit të projektit hulumtues, Është në gjendje që të merr përgjegjësi  dhe rreziqet që dalin nga aktivitetet e përbashkëta; udhëheqje dhe inicim të aktiviteteve, për hulumtim shkencor të problemit me karakter më të gjerë shoqëror.

Е во состојба да презентира професионални знаења за проблеми од економијата и менаџирањето на туризмот, пред професионална и непрофесионална публика,
Е во состојба да развие интрагрупна и интергрупна комуникација, и во други форуми од сферата на туризмот,
Е во состојба да комуницира со индивидуи и други групи на домашни и странски економски и туристички субјекти, усмено или писмено, на странски светски јазик,
Е во состојба да пренесе знаења на соодветен  начин на приватни, државни и јавни сувбјекти,
Е во состојба на јасен и разбирлив начин да размени заклучоци и предлози кои произлегуваат од истражувачкиот пристап со аргументација и научна поддршка, критика, со професионални и непрофесионални лица,
Манифестира вештини за академско   пишување, опфаќајќи употреба на академски стандарди при публикација и презентација на истражувачки проект,
Е во состојба да превземе одговорност и ризици кои произлегуваат од заеднички активности; водење и иницирање на активности за научно истражување на проблемот со опширен економски карактер.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Manifeston aftësi për vlerësim teknikave dhe metodave gjate seleksionimit profesional,
Manifeston aftësi për të ndjekur zhvillimet e teorisë dhe praktikes turistike dhe ne mënyrë kritike te interpreton dukuritë e reja dhe ndryshimet ne tregun turistik,
Manifeston aftësi për të bërë dallime mes qasjeve të ndryshme gjatë kryerjes se detyrave menaxheriale në vende udhëheqëse nëpër subjekte të nduarndurshme nga ekonomia e turizmit,
Manifeston aftësi për nxjerrje të konkludimeve në mënyrë të pavarur, gjatë punës në ekipet inderdisciplinare
Manifeston aftësi për kryerje të vlerësimeve të drejta si dhe për përzgjedhje të drejt të koncepteve, principeve, teorive, të metodave përkatëse empirike hulumtuese sasiore ose cilësore si dhe të instrumenteve përkatëse i cili do të zbatohet në praktikën hulumtuese për të dhënë përgjigje në çështjet qe kanë të bëjnë me planifikimin, organizimin, koordinimin dhe kontrollin e aktiviteteve ne ndërmarrjet turistike
Manifeston aftësi për zhvillim të qasjes kritike ndaj informatave ekzistuese ose të sapofituara, të marra nga burime jo/profesionale, duke lënë hapësirë për të menduarit produktiv dhe angazhim të pavarur gjatë sintetizimit dhe integrimit të tyre në hulumtimin shkencor të një problemi të caktuar,
Manifeston aftësi për vlerësim të çështjeve të ndërlikuara, në mënyrë sistematike dhe kreative, edhe në situata të posedimit me të dhëna të kufizuara ose jo të plota, por të cilat i ngërthejnë përgjegjësitë personale, shoqërore dhe etike,

Manifeston aftësi për vlerësim kritik të rezultateve shkencore dhe joshkencore të marra nga hulumtues të tjerë.

Манифестира вештини за вреднување на техниките и методите при професионална селекција,
 Манифестира вештини за следење на случувањата од туриситчката теорија и практике, и на критичен начин да интерпретира нови перманентни појави и промени во туристичкиот пазар,
Манифестира вештини за правење на разлика меѓу различните пристапи при вршењето на менаџерските задачи во раководни места во различни економски и туристички субјекти,
Манифестира вештини за вадење на заклучоци на независен начин, при работа во интердисциплинарни екипи.
Покажува способност за вршење правилна проценка и правилен избор на научните концепти, принципи, теории, на соодветни кванитативни односно квалитативни емпириски истражувачки методи и на соодветен инструментариум што ќе биде применет во истражувачката практика за да одговори на прашањата кои имаат врска со планирање, организирање, координирање и контролирање на активностите во туристичките претпријатија,
Покажува способност за критички однос кон постојните и новодобиените информации, од стручни или нестручни извори, оставајќи простор за продуктивно размислување и самостојно ангажирање при нивно синтетизирање и интегрирање во научното истражување на даден проблем,
Покажува способност за проценка на сложени прашања, систематски и креативно дури и при некомплетни и ограничени информации, но кои ги вклучуваат личните, општествените и етичките одговорности,

Покажува способност критички да ги проценат научните и ненаучните резултати превземени од други истражувачи

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

Manifeston shkathtësi të zhvilluara për përcjellje të arritjeve shkencore dhe pragmatike në fushën e dukurive dhe problemeve ne fushën e turizmit,
Manifeston shkathtësi të zhvilluara për metakognicion, e cila i mundëson mbindërtim dhe profesionalizim professional Manifeston aftësi për identifikim të nevojës personale për dituri të mëtutjeshme gjatë përfitimit të diturive të reja ose shkathtësive,
Manifeston shkathtësi të zhvilluara për të menduar dhe për të vlerësuar punën individuale,
Manifeston shkathtësi për të reflektuar në performancën individuale gjatë integrimit të të dhënave të fituara nga feedback-u i punës së realizuar,

Manifeston aftësi për ndërmarrjen e përgjegjësisë për mësim individual të mëtutjeshëm përmes zhvillimit të shkathtësive të avancuara njohëse të ndërlidhura me zhvillimin dhe krijimin e diturive. 

Манифестира напредни вештини за следење на научни и прагматични достигнувања во полето на туристичките појави и проблеми,
Манифестира напредни вештини позиционирање и професионално унапредување.
Манифестира вештини за идентификување на личната потреба за натамошно знаење при добивање на нови знаења и вештини,
Манифестира напредни вештини за размислување и вреднување на индивидуална работа,
Манифестира вештини за рефлектирање на индивидуален перформанс при интегрирање на податоците добиено од фидбекот на реализираната работа,

Манифестира вештини за превземање на одговорност за индивидуално учење преку развојот на напредните вештини кои се поврзани со развојот и создавањето на знаењата.

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image   Parlamenti Studentor i Universitetit të Tetovës organizoi gara në shah. Në këto gara morën
image Përfaqësues të Ministrisë për Evropë, Integrim dhe Punë të Jashtme të Austrisë së bashku
image Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë i Universitetit të Tetovës, në bashkëpunim me Parlamentin Studentor
image   Me rastin e 8 Marsit, ditës ndërkombëtare të gruas, Universiteti i Tetovës për të
image   Me rastin e kësaj dite të shënuar kam nder dhe kënaqësi,  t’ua përcjell urimet