Gjuhë dhe letërsi angleze (arsimor)

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: FILOLOGJIK

ФАКУЛТЕТ:ФИЛОЛОШКИ

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Англиски јазик и книжевност-Наставна насока

Programi

Gjuhë dhe letërsi angleze-drejtimi Arsimor

Научно подрачје

6 Научно подрачје-Хуманистички науки
604 Наука за јазикот(Лингвистика)
612 Наука за книжевност 64004 Англистика

Sfera shkencore

6 Shkencat humane
604 Shkenca mbi gjuhën (Linguistika)
612 Shkenca mbi letërsinë 64004 Anglistika

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

4+1

240

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Dипломиран професор по Англиски јазик и книжевност

Profesor i gjuhës dhe letërsisë angleze

 

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

 •  Tregon se i din dhe i kupton teoritë dhe drejtimet e ndryshimet të letërsisë angleze
 • Tregon se i din dhe i kupton paraqitjet e ndryshme të dukurive fonetike dhe fonologjike të gjuhës angleze, si artikulimi, intonimi dhe theksi.
 • Tregon se e din dhe e kupton lëminë e letërsisë dhe periudhave letraro-historike të letërsisë angleze.
 • Покажува дека ги знае и ги разбира теориите и различните правци на англиската книжевност
 • Покажува дека ги знае и ги разбира различните претставувања на фонетските и фонолошките појави на англискиот јазик, како артикулација, интонација и акцент.
 • Покажува дека ја знае и ја разбира полето на книжевноста и книжевно-историските периоди на англиската книжевност.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

 • Është në gjendje ti shfrytëzojë dituritë e fituara në lëminë e teorisë së letërsisë dhe letërsisë krahasuese angleze
 • Është në gjendje ti shfrytëzojë dituritë e nevojshme në procesin e vlerësimit zhvillimir gjuhësor të gjuhës angleze
 • Е во состојба да ги користи добиените знаења од теоријата на литературата  и споредбената англиска литература
 • Е во состојба да ги користи потребните знаења во процесот на развојното јазично вреднување на англискиот јазик

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 • Është në gjendje që të prezantojë dituri profesionale për problemet gjuhësore dhe letrare të gjuhës angleze para opinionit profesional dhe joprofesional,
 • Është në gjendje të komunikojë në kuadër të ekipeve interdisiplinare dhe konziliare
 • Е во состојба да презентира професионални знаења за јазични и книжевни проблеми на англискиот јазик пред професионална и непрофесионална јавност,
 • Е во состојба да комуницира во рамките на интередисциплинарни и конзилијарни екипи,

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 • Shpreh aftësi për dallimin e dukurive të ndryshme letrare nga letërsia angleze, si për shkallën e zhvillimit, ashtu edhe për shkallën e mangësisë,
 • Shpreh aftësi për dallimin mes qasjeve të ndryshme gjatë shkrimit dhe përgatitjes së një punës seminarike dhe temës diplomike,
 • Изразува способност за разликување на различните книжевни појави од англиската книжевност, како за степенот на развитокот, така и за степенот на недостатокот,
 • Изразува способност за разликување на разните приоди во текот на пишувањето и подготовката на една семинарска работа и дипломски труд,

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

Shpreh zhdërvjelltësi të theksuar për ndjekjen e arritjeve shkencore dhe pragmatike në lëminë e dukurive dhe problemeve të karakterit gjuhësor dhe letrar të gjuhës, respektivisht letërsisë angleze.

Изразува развиена умешност за следење на научните и прагматичните достигнувања во полето на појавите и проблемите од јазичен и книжевен карактер на англискиот јазик, односно книжевност.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

 • Tregon se e njeh dhe e kupton lëminë e metodologjisë së mësimit të gjuhës angleze dhe letërsisë angleze dhe metodat bashkëkohore të mësimit të gjuhës angleze
 • Shpreh kompetenca për zbatimin e analizës krahasuese ndërmjet civilizimeve të ndryshme
 • Покажува дека го знае и го разбира полето на методологијата на наставата на англискиот јазик и англиската книжевност и модерните методи на настава по англиски јазик
 • Изразува компетиции за спроведување на споредбена анализа помеѓу различните цивилизации

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

Është në gjendje ti shfrytëzojë dituritë e fituara në lëminë e gjuhës dhe historisë së gjuhës angleze. 

Е во состојба да ги користи добиените знаења од полето на јазикот и историјата на англискиот јазик.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Është në gjendje që ti transmetojë dituritë dhe kuptimet e veta në mënyrë adekuate si në kontekstin edukativo-arsimor, ashtu edhe në institucionet (jo) shkencore.

Е во состојба да ги пренесува сопствените знаења и разбирања на соодветен начин како во воспитно-образовниот контекст, така и во (не)научни институции.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Shpreh aftësi për nxjerrjen e konkluzioneve në mënyrë të pavarur gjatë punës së ekipeve interdisciplinare.

Изразува способност за изведување на заклучоци на независен начин во текот на работата на интередисциплинарните екипи.

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

 • Tregon dituri dhe kuptim për drejtime të caktuara letrare nga lëmitë joangleze
 • Shpreh zhdërvjelltësi të theksuar për metakognim, i cili mundëson zhvillim profesional.
 • Покажува знаење и разбирање за определени книжевни правци од неанглиска област
 • Изразува развиена умешност за за метакогниција, која овозможува професионално усовршување.

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

 • email Email shokëve
 • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image   Me vizitën në Muzeun Historik të Universitetit të Tetovës në fshatin Poroj, homazhet te
image Albanologia e shquar kineze, njëherit edhe profesoreshë në Fakultetin e Gjuhëve në Universitetin e
image   Rektori i UT-së, Prof. Dr. Vullnet Ameti: Profesor  Remzi Nesimi doajen i arsimit dhe
image   Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, mori pjesë në shënimin e
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, u shpall Ambasador i Paqes