Gjuhë dhe letërsi frenge (arsimor)

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: FILOLOGJIK

ФАКУЛТЕТ:ФИЛОЛОШКИ

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Француски јазик и книжевност-Наставна насока

Programi

Gjuhë dhe letërsi frenge-drejtimi Arsimor

Научно подрачје

6 Научно подрачје-Хуманистички науки
604 Наука за јазикот(Лингвистика)
612 Наука за книжевност 64006 Романистика

Sfera shkencore

6 Shkencat humane
604 Shkenca mbi gjuhën (Linguistika)
612 Shkenca mbi letërsinë 64006 Romanistika

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

4+1

240

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Dипломиран професор по Француски јазик и книжевност

Profesor i gjuhës dhe letërsisë frenge  

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

 •  Tregon se i din dhe i kupton teoritë dhe drejtimet e ndryshimet të letërsisë frenge
 • Tregon se i din dhe i kupton paraqitjet e ndryshme të dukurive fonetike dhe fonologjike të gjuhës frenge, si artikulimi, intonimi dhe theksi.
 • Tregon se e din dhe e kupton lëminë e letërsisë dhe periudhave letraro-historike të letërsisë frenge.
 • Покажува дека ги знае и ги разбира теориите и различните правци на француската книжевност
 • Покажува дека ги знае и ги разбира различните претставувања на фонетските и фонолошките појави на францускиот јазик, како артикулација, интонација и акцент.
 • Покажува дека ја знае и ја разбира полето на книжевноста и книжевно-историските периоди на француската книжевност.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

 • Është në gjendje ti shfrytëzojë dituritë e fituara në lëminë e teorisë së letërsisë dhe letërsisë krahasuese frenge
 • Është në gjendje ti shfrytëzojë dituritë e nevojshme në procesin e vlerësimit zhvillimir gjuhësor të gjuhës frenge
 • Е во состојба да ги користи добиените знаења од теоријата на литературата  и споредбената француска литература
 • Е во состојба да ги користи потребните знаења во процесот на развојното јазично вреднување на францускиот јазик

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 • Është në gjendje që të prezantojë dituri profesionale për problemet gjuhësore dhe letrare të gjuhës frenge para opinionit profesional dhe joprofesional,
 • Është në gjendje të komunikojë në kuadër të ekipeve interdisiplinare dhe konziliare
 • Е во состојба да презентира професионални знаења за јазични и книжевни проблеми на францускиот јазик пред професионална и непрофесионална јавност,
 • Е во состојба да комуницира во рамките на интередисциплинарни и конзилијарни екипи,

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 • Shpreh aftësi për dallimin e dukurive të ndryshme letrare nga letërsia frenge, si për shkallën e zhvillimit, ashtu edhe për shkallën e mangësisë,
 • Shpreh aftësi për dallimin mes qasjeve të ndryshme gjatë shkrimit dhe përgatitjes së një punës seminarike dhe temës diplomike,
 • Изразува способност за разликување на различните книжевни појави од француската книжевност, како за степенот на развитокот, така и за степенот на недостатокот,
 • Изразува способност за разликување на разните приоди во текот на пишувањето и подготовката на една семинарска работа и дипломски труд,

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

Shpreh zhdërvjelltësi të theksuar për ndjekjen e arritjeve shkencore dhe pragmatike në lëminë e dukurive dhe problemeve të karakterit gjuhësor dhe letrar të gjuhës, respektivisht letërsisë frenge.

Изразува развиена умешност за следење на научните и прагматичните достигнувања во полето на појавите и проблемите од јазичен и книжевен карактер на францускиот јазик, односно книжевност.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

 • Tregon se e njeh dhe e kupton lëminë e metodologjisë së mësimit të gjuhës frenge dhe letërsisë frenge dhe metodat bashkëkohore të mësimit të gjuhës frenge
 • Shpreh kompetenca për zbatimin e analizës krahasuese ndërmjet civilizimeve të ndryshme
 • Покажува дека го знае и го разбира полето на методологијата на наставата на францускиот јазик и француската книжевност и модерните методи на настава по француски јазик
 • Изразува компетиции за спроведување на споредбена анализа помеѓу различните цивилизации

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

Është në gjendje ti shfrytëzojë dituritë e fituara në lëminë e gjuhës dhe historisë së gjuhës frenge. 

Е во состојба да ги користи добиените знаења од полето на јазикот и историјата на францускиот јазик.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Është në gjendje që ti transmetojë dituritë dhe kuptimet e veta në mënyrë adekuate si në kontekstin edukativo-arsimor, ashtu edhe në institucionet (jo) shkencore.

Е во состојба да ги пренесува сопствените знаења и разбирања на соодветен начин како во воспитно-образовниот контекст, така и во (не)научни институции.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Shpreh aftësi për nxjerrjen e konkluzioneve në mënyrë të pavarur gjatë punës së ekipeve interdisciplinare.

Изразува способност за изведување на заклучоци на независен начин во текот на работата на интередисциплинарните екипи.

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

 • Tregon dituri dhe kuptim për drejtime të caktuara letrare nga lëmitë jofrenge
 • Shpreh zhdërvjelltësi të theksuar për metakognim, i cili mundëson zhvillim profesional.
 • Покажува знаење и разбирање за определени книжевни правци од нефранцуска област
 • Изразува развиена умешност за за метакогниција, која овозможува професионално усовршување.

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

 • email Email shokëve
 • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në ambientet e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tetovës sot u bë promovimi i
image Në Universitetin e Tetovës, më 19 shkurt 2018, u promovua libri “TERRITORI I LUFTËS
image Kolegji AAB, në partneritet me Universitetin e Tetovës, Universitetin "Ismail Qemali" në Vlorë, Universitetin
image   Me vizitën në Muzeun Historik të Universitetit të Tetovës në fshatin Poroj, homazhet te
image Albanologia e shquar kineze, njëherit edhe profesoreshë në Fakultetin e Gjuhëve në Universitetin e