Gjuhë dhe letërsi gjermane (arsimor)

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: FILOLOGJIK

ФАКУЛТЕТ:ФИЛОЛОШКИ

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Германски јазик и книжевност-Наставна насока

Programi

Gjuhë dhe letërsi gjermane-drejtimi Arsimor

Научно подрачје

6 Научно подрачје-Хуманистички науки
604 Наука за јазикот(Лингвистика)
612 Наука за книжевност 64005 Германистика

Sfera shkencore

6 Shkencat humane
604 Shkenca mbi gjuhën (Linguistika)
612 Shkenca mbi letërsinë 64005 Gjermanistika

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

4+1

240

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Dипломиран професор по германски јазик и книжевност

Profesor i gjuhës dhe letërsisë gjermane  

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

 •  Tregon se i din dhe i kupton teoritë dhe drejtimet e ndryshimet të letërsisë gjermane
 • Tregon se i din dhe i kupton paraqitjet e ndryshme të dukurive fonetike dhe fonologjike të gjuhës gjermane, si artikulimi, intonimi dhe theksi.
 • Tregon se e din dhe e kupton lëminë e letërsisë dhe periudhave letraro-historike të letërsisë gjermane.
 • Покажува дека ги знае и ги разбира теориите и различните правци на германската книжевност
 • Покажува дека ги знае и ги разбира различните претставувања на фонетските и фонолошките појави на германскиот јазик, како артикулација, интонација и акцент.
 • Покажува дека ја знае и ја разбира полето на книжевноста и книжевно-историските периоди на германската книжевност.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

 • Është në gjendje ti shfrytëzojë dituritë e fituara në lëminë e teorisë së letërsisë dhe letërsisë krahasuese gjermane
 • Është në gjendje ti shfrytëzojë dituritë e nevojshme në procesin e vlerësimit zhvillimir gjuhësor të gjuhës gjermane
 • Е во состојба да ги користи добиените знаења од теоријата на литературата  и споредбената германска литература
 • Е во состојба да ги користи потребните знаења во процесот на развојното јазично вреднување на германскиот јазик

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 • Është në gjendje që të prezantojë dituri profesionale për problemet gjuhësore dhe letrare të gjuhës gjermane para opinionit profesional dhe joprofesional,
 • Është në gjendje të komunikojë në kuadër të ekipeve interdisiplinare dhe konziliare
 • Е во состојба да презентира професионални знаења за јазични и книжевни проблеми на германскиот јазик пред професионална и непрофесионална јавност,
 • Е во состојба да комуницира во рамките на интередисциплинарни и конзилијарни екипи,

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 • Shpreh aftësi për dallimin e dukurive të ndryshme letrare nga letërsia gjermane, si për shkallën e zhvillimit, ashtu edhe për shkallën e mangësisë,
 • Shpreh aftësi për dallimin mes qasjeve të ndryshme gjatë shkrimit dhe përgatitjes së një punës seminarike dhe temës diplomike,
 • Изразува способност за разликување на различните книжевни појави од германската книжевност, како за степенот на развитокот, така и за степенот на недостатокот,
 • Изразува способност за разликување на разните приоди во текот на пишувањето и подготовката на една семинарска работа и дипломски труд,

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

Shpreh zhdërvjelltësi të theksuar për ndjekjen e arritjeve shkencore dhe pragmatike në lëminë e dukurive dhe problemeve të karakterit gjuhësor dhe letrar të gjuhës, respektivisht letërsisë gjermane.

Изразува развиена умешност за следење на научните и прагматичните достигнувања во полето на појавите и проблемите од јазичен и книжевен карактер на германскиот јазик, односно книжевност.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

 • Tregon se e njeh dhe e kupton lëminë e metodologjisë së mësimit të gjuhës gjermane dhe letërsisë gjermane dhe metodat bashkëkohore të mësimit të gjuhës gjermane
 • Shpreh kompetenca për zbatimin e analizës krahasuese ndërmjet civilizimeve të ndryshme
 • Покажува дека го знае и го разбира полето на методологијата на наставата на германскиот јазик и германската книжевност и модерните методи на настава по германски јазик
 • Изразува компетиции за спроведување на споредбена анализа помеѓу различните цивилизации

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

Është në gjendje ti shfrytëzojë dituritë e fituara në lëminë e gjuhës dhe historisë së gjuhës gjermane. 

Е во состојба да ги користи добиените знаења од полето на јазикот и историјата на германскиот јазик.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Është në gjendje që ti transmetojë dituritë dhe kuptimet e veta në mënyrë adekuate si në kontekstin edukativo-arsimor, ashtu edhe në institucionet (jo) shkencore.

Е во состојба да ги пренесува сопствените знаења и разбирања на соодветен начин како во воспитно-образовниот контекст, така и во (не)научни институции.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Shpreh aftësi për nxjerrjen e konkluzioneve në mënyrë të pavarur gjatë punës së ekipeve interdisciplinare.

Изразува способност за изведување на заклучоци на независен начин во текот на работата на интередисциплинарните екипи.

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

 • Tregon dituri dhe kuptim për drejtime të caktuara letrare nga lëmitë jogjermane
 • Shpreh zhdërvjelltësi të theksuar për metakognim, i cili mundëson zhvillim profesional.
 • Покажува знаење и разбирање за определени книжевни правци од негерманска област
 • Изразува развиена умешност за за метакогниција, која овозможува професионално усовршување.

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

 • email Email shokëve
 • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti