Gjuhë dhe letërsi italiane (arsimor)

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: FILOLOGJIK

ФАКУЛТЕТ:ФИЛОЛОШКИ

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Италијански јазик и книжевност-Наставна насока

Programi

Gjuhë dhe letërsi italiane-drejtimi Arsimor

Научно подрачје

6 Научно подрачје-Хуманистички науки
604 Наука за јазикот(Лингвистика)
612 Наука за книжевност 64006 Романистика

Sfera shkencore

6 Shkencat humane
604 Shkenca mbi gjuhën (Linguistika)
612 Shkenca mbi letërsinë 64006 Romanistika

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

4+1

240

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Dипломиран професор по италијански јазик и книжевност

Profesor i gjuhës dhe letërsisë italiane  

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

 •  Tregon se i din dhe i kupton teoritë dhe drejtimet e ndryshimet të letërsisë italiane
 • Tregon se i din dhe i kupton paraqitjet e ndryshme të dukurive fonetike dhe fonologjike të gjuhës italiane, si artikulimi, intonimi dhe theksi.
 • Tregon se e din dhe e kupton lëminë e letërsisë dhe periudhave letraro-historike të letërsisë italiane.
 • Покажува дека ги знае и ги разбира теориите и различните правци на италијанската книжевност
 • Покажува дека ги знае и ги разбира различните претставувања на фонетските и фонолошките појави на италијанскиот јазик, како артикулација, интонација и акцент.
 • Покажува дека ја знае и ја разбира полето на книжевноста и книжевно-историските периоди на италијанската книжевност.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

 • Është në gjendje ti shfrytëzojë dituritë e fituara në lëminë e teorisë së letërsisë dhe letërsisë krahasuese italiane
 • Është në gjendje ti shfrytëzojë dituritë e nevojshme në procesin e vlerësimit zhvillimir gjuhësor të gjuhës italiane
 • Е во состојба да ги користи добиените знаења од теоријата на литературата  и споредбената италијанска литература
 • Е во состојба да ги користи потребните знаења во процесот на развојното јазично вреднување на италијанскиот јазик

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 • Është në gjendje që të prezantojë dituri profesionale për problemet gjuhësore dhe letrare të gjuhës italiane para opinionit profesional dhe joprofesional,
 • Është në gjendje të komunikojë në kuadër të ekipeve interdisiplinare dhe konziliare
 • Е во состојба да презентира професионални знаења за јазични и книжевни проблеми на италијанскиот јазик пред професионална и непрофесионална јавност,
 • Е во состојба да комуницира во рамките на интередисциплинарни и конзилијарни екипи,

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 • Shpreh aftësi për dallimin e dukurive të ndryshme letrare nga letërsia italiane, si për shkallën e zhvillimit, ashtu edhe për shkallën e mangësisë,
 • Shpreh aftësi për dallimin mes qasjeve të ndryshme gjatë shkrimit dhe përgatitjes së një punës seminarike dhe temës diplomike,
 • Изразува способност за разликување на различните книжевни појави од италијанската книжевност, како за степенот на развитокот, така и за степенот на недостатокот,
 • Изразува способност за разликување на разните приоди во текот на пишувањето и подготовката на една семинарска работа и дипломски труд,

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

Shpreh zhdërvjelltësi të theksuar për ndjekjen e arritjeve shkencore dhe pragmatike në lëminë e dukurive dhe problemeve të karakterit gjuhësor dhe letrar të gjuhës, respektivisht letërsisë italiane.

Изразува развиена умешност за следење на научните и прагматичните достигнувања во полето на појавите и проблемите од јазичен и книжевен карактер на италијанскиот јазик, односно книжевност.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

 • Tregon se e njeh dhe e kupton lëminë e metodologjisë së mësimit të gjuhës italiane dhe letërsisë italiane dhe metodat bashkëkohore të mësimit të gjuhës italiane
 • Shpreh kompetenca për zbatimin e analizës krahasuese ndërmjet civilizimeve të ndryshme
 • Покажува дека го знае и го разбира полето на методологијата на наставата на италијанскиот јазик и италијанската книжевност и модерните методи на настава по италијански јазик
 • Изразува компетиции за спроведување на споредбена анализа помеѓу различните цивилизации

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

Është në gjendje ti shfrytëzojë dituritë e fituara në lëminë e gjuhës dhe historisë së gjuhës italiane. 

Е во состојба да ги користи добиените знаења од полето на јазикот и историјата на италијанскиот јазик.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Është në gjendje që ti transmetojë dituritë dhe kuptimet e veta në mënyrë adekuate si në kontekstin edukativo-arsimor, ashtu edhe në institucionet (jo) shkencore.

Е во состојба да ги пренесува сопствените знаења и разбирања на соодветен начин како во воспитно-образовниот контекст, така и во (не)научни институции.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Shpreh aftësi për nxjerrjen e konkluzioneve në mënyrë të pavarur gjatë punës së ekipeve interdisciplinare.

Изразува способност за изведување на заклучоци на независен начин во текот на работата на интередисциплинарните екипи.

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

 • Tregon dituri dhe kuptim për drejtime të caktuara letrare nga lëmitë joitaliane
 • Shpreh zhdërvjelltësi të theksuar për metakognim, i cili mundëson zhvillim profesional.
 • Покажува знаење и разбирање за определени книжевни правци од неиталијанска област
 • Изразува развиена умешност за за метакогниција, која овозможува професионално усовршување.

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

 • email Email shokëve
 • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve