Përkthim dhe komentim

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: FILOLOGJIK

ФАКУЛТЕТ:ФИЛОЛОШКИ

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

А) ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ ОД АНГЛИСКИ ЈАЗИК НА АЛБАНСКИ, МАКЕДОНСКИ И ОБРАТНО

Б) ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ ОД АЛБАНСКИ НА МАКЕДОНСКИ И ОБРАТНО

В) ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ ОД ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК НА АЛБАНСКИ, МАКЕДОНСКИ И ОБРАТНО

Programi

A) PËRKTHIM DHE INTERPRETIM NGA GJUHA ANGLEZE NË GJUHË SHQIPE, MAQEDONE DHE ANASJELLTAS

B) PËRKTHIM DHE INTERPRETIM NGA GJUHA SHQIPE NË GJUHË MAQEDONE DHE ANASJELLTAS

C) PËRKTHIM DHE INTERPRETIM NGA GJUHA GJERMANE NË GJUHË SHQIPE, MAQEDONE DHE ANASJELLTAS

Научно подрачје

6 Научно подрачје-Хуманистички науки
612 Наука за книжевност

64022 Преведување

Sfera shkencore

6 Shkencat humane
612 Shkenca mbi letërsinë

64022 Përkthim

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

4+1

240

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Дипломиран преведувач од англиски јазик на албански, македонски и обратно
Дипломиран преведувач од албански јазик на македонски јазик и обратно
Дипломиран преведувач од гермаснки јазик на албански, македонски и обратно

Përkthyes i diplomuar nga gjuha angleze në shqipe, maqedone dhe anasjelltas
Përkthyes i diplomuar nga gjuha shqipe në maqedone dhe anasjelltas
Përkthyes i diplomuar nga gjuha gjermane në shqipe, maqedone dhe anasjelltas

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

 • Tregon dituri të interpretimeve ndërgjuhësore
 • Tregon dituri dhe kuptim në transmetimin e ideve të ndryshme në kontekstin dygjuhësor.
 • Tregon se i njeh dhe i kupton teoritë dhe praktikën e përkthimit.
 • Tregn dituri dhe kuptim për përkthim simultan dhe tekstual.
 • Покажува знаење на меѓујазичните интерпретации
 • Покажува знаење и разбирање во пренесувањето на разните идеи во двојазичниот контекст.
 • Покажува дека ги знае и разбира теориите и практиката на преведувањето.
 • Покажува знаење и разбирање за симултаното и текстуално преведување.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

 • Është në gjendje që ti shfrytëzojë dituritë e fituara nga teoria e përkthimit
 • Është në gjendje që ti shfrytëzojë dituritë e fituara në procesin e përkthimit nga anglishtja, gjermanishtja, maqedonishtja në shqip dhe anasjelltas.
 • Е во состојба да ги користи добиените знаења од теоријата на преведувањето
 • Е во состојба да ги користи добиените знаења во процесот на преведување од англиски, германски, македонски на албански и обратно.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 • Është në gjendje që ti prezantojë dhe interpretojë aftësitë e fituara të komunikimit para opinionit profesional dhe joprofesional,
 • Është në gjendje që të komunikojë përkthimet me interpretim nga gjuha amtare në gjuhën angleze, gjermane dhe anasjelltas,
 • Е во состојба да ги презентира и интерпретира добиените комуникациски вештини пред професионална и непрофесионална јавност,
 • Е во состојба да комуницира преводи со интерпретација од мајчин јазик на англсики, германски и обратно,

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 • Shpreh aftësi për dallim mes teorive dhe praktikave të ndryshme të përkthimit nga anglishtja, gjermanishtja, maqedonishtja në shqip dhe anasjelltas,
 • Shpreh aftësi për dallim të qasjeve të ndryshme gjatë përkthimit dhe interpretimit.
 • Изразува способност за разликување на различните преведувачки теории и практики од англиски, германски, македонски на албански и обратно,
 • Изразува способност за разликување на разните приоди во текот на преведувањето и интерпретирањето.

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

 • Shpreh zhdërvjelltësi të theksuar për ndjekjen e arritjeve shkencore dhe pragmatike në lëminë e dukurive të përkthimit dhe problemeve të karakterit gjuhësor të gjuhës angleze, gjermane, maqedone dhe shqipe, respektivisht të përkthimit.
 • Shpreh fleksibilitet të theksuar dhe fond të mjaftueshëm të fjalëve për përkthim nga gjuha angleze, gjermane, maqedone në gjuhën shqipe dhe anasjelltas.
 • Изразува развиена умешност за следење на научните и прагматичните достигнувања во полето на преведувачките појави и проблемите од јазичен карактер на англискиот, германскиот, македонскиот и албанскиот јазик, односно преведувањето.
 • Изразува развиена флексибилност и доволоен фонд на зборови за преведување од англиски, германски, македонски на албански јазик и обратно.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

 • Tregon se e din dhe e kupton lëminë e përkthimit nga gjuha angleze, gjermane, maqedone në gjuhën shqipe dhe anasjelltas dhe metodat bashkëkohore të përkthimit.
 • Tregon dituri dhe kuptim për teori dhe praktika të caktuara të përkthimit.
 • Покажува дека го знае и го разбира полето на преведување од англиски, германски, македонски на албански јазик и обратно и модерните методи на преведување.
 • Покажува знаење и разбирање за определени теории и практики на преведување.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

Është në gjendje që të përkthejë dhe përshtatë tekste të ndryshme profesionale.  
Е во состојба да преведе и адаптира разни професионални текстови. 

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Është në gjendje që ti përcjellë dituritë dhe kuptimet e veta të përkthimit në mënyrë adekuate si në kontekstin institucional, ashtu edhe në institucionet (jo)shkencore.
Е во состојба да ги пренесува сопствените знаења и разбирања на преведување на соодветен начин како во институционален контекст, така и во (не)научни институции.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Shpreh aftësi për nxjerrjen e konkluzioneve në mënyrë të pavarur gjatë përkthimit të ekipeve interdisciplinare.
Изразува способност за изведување на заклучоци на независен начин во текот на преведувањето на интередисциплинарните екипи.

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

Shpreh kompetenca për zbatimin e përkthimit nga anglishtja, gjermanishtja, maqedonishtja në shqip dhe anasjelltas.  
Изразува компетиции за спроведување на превод од англиски, германски, македонски на албански и обратно.

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

 • email Email shokëve
 • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të