Pedagogji Profesionale

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: Filozofik
ФАКУЛТЕТ:

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Педагогија

Programi

Pedagogji

Научно подрачје

Општествени науки
Образование

Педагогија

Sfera shkencore

Shkenca shoqërore
Arsim

Pedagogji

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

4+1

240

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Pedagog i diplomuar/ Дипломиран педагог

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Tregon kuptim për  zhvillimi historik të pedagogjisë dhe të  edukimit , zhvillimin e shkencës pedagogjike , drejtimet dhe dimensioned e  pedagogjisë, formimin dhe zhvillimin e teorive pedagogjike dhe ndikimin e  tyre në zhvillimin e shoqërisë , kulturës dhe procesin e edukimit . Duke zbuluar zhvillimin e pedagogjisë dhe të edukimit zhvillohet edhe  të menduarit kritik për të kaluarën dhe të sotmen .
Tregon se ka  njohurit dhe kuptim për metodikën e mësimdhënies dhe për organizimin  dhe  menaxhimin me situatat e ndryshme të mësimdhënies në kuadër të ores mësimore.
 Tregon se ka  njohuri  dhe  kuptim për  teorinë didaktike .
 Manifeston  njohuri dhe  kupton modelin tradicional dhe modern të organizimit të aktiviteteve pedagogjike në shkollë , i kupton faktorët dhe bartësit e procesit arsimor.

Manifeston  njohuri dhe  kupton  parimet themelore teorike dhe konceptet e të mësuarit gjatë gjithë jetës.

Покажува разбирање на историскиот развој на педагогијата и воспитанието, развојот на педагошката наука, педагошките правци и димензии, формирањето и развојот на педагошките теории и нивното влијание врз развојот на општеството, културата и процесот на воспитание. Откривајќи го развојот на педагогијата и воспитувањето се развива и критичкото мислење кон минатото и сегашноста.
Демонстрира знаење и разбирање за методиката на наставата како и за организацијата и управувањето со различните наставни ситуации во рамки на наставниот час.
Демонстрира знаење и разбирање за дидактичката теорија.
Демонстрира знаења и го разбира традиционалниот и современиот модел на организација на педагошката дејност во училиштето, ги разбира факторите и носителите на воспитно-образовниот процес.

Демонстрира знаење и разбирање на основните теориски постулати и концепции на доживотното учење.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

Тregon  aftësi  për të aplikuar njohuritë teorike , sidomos të parimeve moderne, metodave , formave  dhe  procedurave  në edukimin e brezit të ri .
 Aftësi për të aplikuar praktikisht mesazhet që dalin nga teoria arsimor në kuadër të  strategjive të ndryshme të mësimdhënies në përputhje me trendet moderne në arsim.
 Aftësia për të përcaktuar(definuar) temën e kërkimit, aplikimit të instrumenteve të hulumtimit, mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave relevante , të kryej analizat dhe konkluzionet , komunikimi i rezultateve dhe zbatimi i tyre në praktikën edukativo - arsimore.
 Aftësia për planifikimin, organizimin , zbatimin dhe vlerësimin e proceseve të ndryshme pedagogjike , duke përdorur motivimin dhe praktikën e  organizuar  të  shkollës.

Mund ti përdori njohuritë e duhura për të shqyrtuar , identifikimin dhe analyze  të  trendeve bashkëkohore në fushën e të mësuarit gjatë gjithë jetës .

Покажува способности за примена на теоретските знаења, особено на современите принципи, методи, форми и постапки, во образованието на младата генерација.
Способност за практична примена на  пораките кои произлегуваат од образовната теорија во рамките на различните стратегии на наставата согласно современите трендови во образованието.
Способност за дефинирање на предметот на истражување, примена на иструменти на истражување, собирање и обработка на релевантни податоци, анализа и изведување на заклучоци, соопштување на резултатите како и нивна примена во воспитно-образовната практика.
Способност за планирање, организација, реализација и евалуација на различните педагошки процеси, користејќи ја мотивацијата и организираната училишна практика.

Може да ги употреби соодветните знаења за разгледување, идентификација и анализа на за современите тенденции во сферата на доживотното учење.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Aftësia  për të komunikuar në tema të ndryshme të zonave  dhe ideeve  pedagogjike, për të trajtuar një sërë çështjesh arsimore dhe pedagogjike , dhe për të marrë përgjegjësinë e duhur për idetë dhe mendimet e paraqitura.
 Aftësia për të komunikuar dhe për të diskutuar pjesëmarrjen në ngjarje të ndryshme , duke demonstruar një qasje profesionale për çështjen dhe duke argumentuar rezultatet e anketës nga kërkimi.
 Aftësi për të komunikuar dhe për të diskutuar duke përdorur stile të ndryshme të menaxhimit , veçanërisht burimet njerëzore. Mund  të udhëheqi  dhe të menaxhojë me  proceset e ndryshme pedagogjike .

 Mund të komunikojnë brenda forumeve të ndryshme mbi sfidat e të mësuarit gjatë gjithë jetës bazuar në argumentet e tyre dhe të respektojnë plotësisht pikëpamjet e pjesëmarrësve të tjerë të shprehura me shkrim apo me gojë.

Способност да комуницира на теми од различни педагошки области и идеи, да третира различни воспитни и педагошки проблеми, како и да превземе соодветна одговорност за изнесените идеи и мислења.
Способност да комуницира и дискутира при учество на различни настани, покажувајќи професионален пристап кон проблематиката и аргументирајќи ги постигнатите резултати од истражувањето.
Способност да комуницира и дискутира користејќи различни стилови на управување, особено со човековите ресурси. Умее да раководи и управува со различни педагошки процеси.

Може да комуницира во рамки на различни форуми во врска со предизвиците на доживотното учење врз основа на сопствени аргументи и со целосно уважување на ставовите на останатите учесници изразени во писмена или усна форма.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Tregon  aftësinë për të analizuar zhvillimin aktual dhe të ardhshëm të arsimit dhe pedagogjisë si shkencë , si dhe për  vlerësimin e ideeve  dhe punën e mendimtarëve të mëdhenj pedagogjik. E vlerëson  ndikimin e pedagogjisë dhe edukimit në zhvillimin e shoqërisë.
Aftësia për të aplikuar procesin e vlerësimit të punës edukative në fushën e didaktikës dhe metodikës.
Tregon aftësinë për të mbledhur , analizuar , vlerësuar dhe të paraqitur rezultatet e punës së kryer kërkimore si dhe përgatitjen e një raporti mbi hulumtim të realizuar .
 Aftësi për të menaxhuar dhe  të  vlerësojë procesin e vetëvlerësimit në shkollë, dhe të marrin pjesë aktive në përpilimin e planit  për  zhvillimin e  shkollës.

Tregon  aftësinë për të mbledhur , analizuar dhe vlerësuar në mënyrë kritike kushtet e zhvillimit dhe shkallën e zhvillimit të kompetencave kyçe për mësim të përjetshëm në kuadër të sistemit arsimor të Republikës së Maqedonisë.

Покажува способност за анализа на сегашниот и идниот развој на воспитанието и педагогијата како наука, како и за проценка на вредноста на идеите и работата на големите педагошки мислители. Го вреднува влијанието на педагогијата и воспитанието врз развојот на општеството.
Способност за примена на процесот на евалуација на наставната работа во сферата на дидактиката и методиките.
Покажува способност за собирање, анализа, вреднување и презентација на резултатите од завршената научно-истражувачка работа, како и изработка на извештај за реализираното истражување.
Способност да управува и да го вреднува  процесот на самоевалуација во училиштето, како и да земе активно учество при изработка на училишниот развоен план.
Покажува способност за прибирање, анализа и критичка проценка на условите за развој и степенот на развиеност на клучните компетенции за доживотно учење во рамки на образовниот систем на Република Македонија.

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

Tregon  aftësinë për të identifikuar dhe ndjekur temat e ndryshme të zhvillimit historik të ideve pedagogjike dhe arsimit në periudha të ndryshme kohore . Tregon aftësi për zhvillim profesional në bazë të të mësuarit individual dhe të pavarur .
Tregojnë aftësitë në avancimin teorik dhe praktik të arsimimit dhe aplikimin e mjeteve, metodave  dhe strategjive moderne .
Tregon se ka  aftësi   për të menaxhuar me arsimin  dhe  mësimdhënien .
Ndërmerr nisma ( iniciativë) për të identifikuar nevojat e zhvillimit të pavarur dhe autonome të njohurive , shkathtësive dhe aftësive hulumtuese në fushën e pedagogjisë .
Ndërmerr  nisma ( iniciativë) për të zhvilluar më tej njohuritë dhe aftësitë për të krijuar politikën shkollore dhe  menaxhimin me shkollën.

Ndërmerr nisma ( iniciativë) dhe i identifikon   nevojat për të zhvilluar metoda efektive të të mësuarit dhe të nxënit si  dhe  krijimin e kushteve për arritjen e  vazhdimësisë  në  të  mësuarit gjatë  gjithë  jetës.

Покажува способност за идентификација и следење на различни теми од областа на историскиот развој на педагошките идеи и воспитание во различни временски периоди. Покажува способност за професионален развој врз основа на индивидуално и независно учење.
Покажува умеења за теоретско и практично унапредување на образованието и примена на современи средства, методи и стратегии.
Покажува способности за менаџирање со образованието и наставата.
Превзема иницијатива за идентификување на потребите од независно и самостојно развивање на знаењата, умеењата и истражувачките вештини од областа на педагогијата.
Превзема инициjатива за понатамошен развој на знаењата и умеењата за креирање на училишна политика и менаџирање со училиштето.

Превзема иницијатива и ги идентификува потребите за развивање на ефективни методи на учење и подучување како и создавање на услови за постигнување на континуитет во доживотното учење.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Tregon njohuri për llojet, organizimin, metodat,  teknikat  dhe instrumentet e kërkimit,duke i kuptuar  mundësitë për zbatimin e tyre si dhe përparimin e rezultateve  nga hulumtimi i problemeve  pedagogjike.

Демонстрира знаење за видовите, организацијата, методите, техниките и инструментите на истражување, разбирајќи ги можностите за нивна примена како и обработка на резултатите од истражувањето на педагошките проблеми.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

Është në gjendje që në bazë të njohurive për zhvillimin historik të pedagogjisë e të edukimit të bëjë lidhjen e kësaj me të sotmen si dhe të jape ndihmesë për zhvillimin e saj ideorë.

Во состојба е врз основа на познавањето на историскиот развој на педагогијата и воспитанието истото го поврзе со сегашноста, како и да придонесе за неговиот иден развој.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Ka aftësi për të komunikuar, për ti zhvilluar shkathtësitë  mësimore, për ta zhvilluar e për ta përsosur  komunikimin efektiv, qoftë  jashtë  mësimit qoftë brenda tij si mbështetje të punës  mësiëore e të bashkëpunimit të shkollës me institucione të tjera.

Способност да комуницира, да ги развива наставните вештини, да ја развива и усовршува ефективната комуникација како надвор од наставата така и во наставата како основа на наставната работа и соработката на училиштето со другите институции.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Tregon aftësi për të vlersuar përparësitë e sistemit arsimor të decentralizuar që mundësojnë një autonomi më të madhe në kuadër të menaxhimit të shkollës

Покажува способност за вреднување на предностите на децентрализираниот образовен систем кои овозможуваат поголема автономија во однос на менаџирањето на училиштата.

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

Ndërmerr   iniciativën për të identifikuar nevojat e zhvillimit të pavarur dhe autonome të njohurive , shkathtësive dhe aftësive hulumtuese në fushën e pedagogjisë.

Превзема иницијатива за идентификување на потребите од независно и самостојно развивање на знаењата, умеењата и истражувачките вештини од областа на педагогијата.

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të