Pedagogji Klasore

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: Filozofik
ФАКУЛТЕТ:

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Педагогија

Programi

Pedagogji

Научно подрачје

Општествени науки
Образование

Педагогија

Sfera shkencore

Shkenca shoqërore
Arsim

Pedagogji

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

4+1

240

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Profesor i diplomuar i mësimit  klasor / Дипломиран професор по одделенска настава

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Tregon njohuri për zhvillimin e pedagogjisë  e të edukimit, ka njohuri të caktuara pedagogjike-teorike,ka njohuri të përgjithshme rreth pedagogjisë dhe përmasave të edukimit si dhe mendim kritik për zhvillimin e pedagogjisë e të edukimit.
Тregon se ka njohuri dhe kuptim për vendin, rolin dhe rëndësinë e didaktikës e të metodikës në kuadër të sistemit të disiplinave pedagogjike.
 Tregon se i kupton njohuritë teorike që kanë të bëjnë me konceptin e arsimit e të mësimdhënies.
Tregon se ka njohuri për konceptin, objektin dhe natyrën e kërkimeve pedagogjike, për llojet dhe fazat e kërkimit, metodat ,teknikat dhe instrumentet  duke i kuptuar edhe metodat statistike  të paraqitjes së rezultateve.
Tregon se ka njohuri për rolin dhe përgjegjësine e subjekteve në shkollë, e kupton rëndësinë e bashkëpunimit  me to si dhe rëndësinë që ka planifikimi ,organizimi dhe menaxhimi i shkollës.

 Tregon se ka njohuri dhe kuptim për rëndësinë e të mësuarit gjatë gjithë jetës nëpërmjet rrjetit të gjerë të ofruesve, të shërbimeve arsimore në kuadër të arsimit formal, joformal dhe informal.

Покажува знаење за историскиот развој на педагогијата и воспитанието, одредени педагошко-теоретски знаења, општи знаења за педагогијата и воспитните димензии, како и критичко мислење за развојот на педагогијата и воспитанието.
Демонстрира знаење и разбирање за местото, улогата и значењето на дидактиката и методиката во системот на педагошки дисиплини.
Демонстрира разбирање на теоретските знаења поврзани со поимот на образование и настава.
Демонстрира знаења за помот, предметот и природата на педагошките истражувања, видовите и етапите на истражување, методите, техниките и инструментите, разбирајќи ги и статистичките методи на претставување на резултатите.
Демонстрира знаење за улогата и одговорностите на училишните субјекти, го разбира значењето на соработката со нив, како и значењето на планирањето, организирањето и менаџирањето со училницата.

Демонстрира знаење и разбирање за важноста на учењето во текот на целиот живот преку широката мрежа на даватели на образовни услуги во рамки на формалното неформалното и информалното образование.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

Është si gjendje që t,i lidhë njohuritë e fituara për mendimtarët e pedagogjisë  e idetë e tyre me punën edukativo-arsimore.Tregon kompetencë për të realizuar procesin e edukimit në mënyrë përkatëse.
Është i aftë për organizimin bashkëkohor të të mësuarit, të nxënit dhe të mësimdhënies në sferën e didaktikës  e të metodikës.
Ka aftësi për komunikim simetrik me të gjitha subjektet relevante, si dhe për vlerësimin e vetëvlerësimin e punës së mësimdhënësit e të nxënësit.

Ka aftësi për të menaxhuar klasën  është i aftë  të bashkëpunojë me familjen dhe bashkësinë, si dhe për të shfrytëzuar strategji të ndryshme për të krijuar partneritete të reja.

Во состојба е стекнатите знаења за педагошките мислители и нивните идеи да ги поврзе со воспитно-образовната работа. Покажува компетенции процесот на воспитание да го реализира на соодветен начин.
Способност за современо организирање на учењето, подучувањето и наставата во сферата на дидактиката и методиките.
Способност за симетрично комуницирање со сите релевантни субјекти, како и за вреднување и самовреднување на работата на наставникот и ученикот.

Способност за менаџирање со училницата, соработка со семејството и заедницата, како и користење на различни стратегии за создавање на нови партнерства.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Ka aftësi për të komunikuar me të tjerët për tema të ndryshme pedagogjike e edukative me qëllim të rritjes së shkallës për ndikim pedagogjik përkatësisht pedagogjik.
Ka aftësi për të kuptuar strategjitë e përmirësimit të komunikimit e të analizës dhe për  vlerësimin e cilësisë së tij.
Ka aftësi për të komunikuar për të diskutuar e për ti zhvilluar idetë gjatë zgjidhjes së problemeve kërkimore në procesin e hulumtimit, si dhe gjatë paraqitjes të rezultateve të arritura duke u mbështetur  në kritere të përcaktuara në mënyrë të qartë.
Ka shkathtësi komunikatave  (të dëgjuar, komunikim verbal dhe joverbal,njoftim prapaveprues-këthyes) si dhe aftësi për të vendosur lidhje ndërpersonale me nxënësit,prindërit dhe subjektet e tjera  madhore në institucionet edukativo –arsimore.

 Mund të komunikojë  nëpër  forume të ndryshme lidhur me rëndësinë e të mësuarit  gjatë gjithë jetës  me anë të rrjetit të gjerë të ofruesve të shërbimeve arsimore  në kuadër të arsimit formal,joformal dhe informal dhe tërësisht ti miratojë qëndrimet e pjesëmarrësve të tjerë që i shprehin në formë të shkruar ose gojore.

Способност да комуницира со другите на различни педагошки и воспитни теми со цел да се зголеми степенот на педагошко влијание, односно воспитание.
Способност за развивање на стратегии за подобрување на комуникацијата и за анализа и вреднување на нејзиниот квалитет.
Способност да комуницира, дискутира и да ги развива идеите при решавање на истражувачките проблеми во процесот на истражување, како и при презентација на постигнатите резултати засновајќи се врз јасно определени критериуми.
Комуникациски вештини (слушање, вербална и невербална комуникација, повратна информација) како и способност за воспоставување на интерперсонални односи со учениците, родителите и останатите возрасни во воспитно-образовните институции.

Може да комуницира во рамки на различни форуми во врска со важноста на учењето во текот на целиот живот преку широката мрежа на даватели на образовни услуги во рамки на формалното, неформалното и информалното образование и целосно да ги уважува ставовите на останатите учесници изразени во писмена или усна форма.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

I analizon dhe  i  vlerëson idetë e pedagogëve  të së kaluarës duke i lidhur me të sotmen.E vlerëson ndihmën e edukimit e të pedagogjisë lithur me zhvillimin e shoqërisë.
Ka aftësi për të vlerësuar mësimin dhe për vetëvlerësim.
Tregon aftësi për të përpunuar, analizuar dhe vlersuar rezultatet kërkimore  duke i argumentuar ato në raportin e përgatitur.

Tregon aftësi për analizë e vlerësim të zhvillimit të kompetencave themelore dhe përparësive që vijnë nga përfshirja  e formave të ndryshme të mësimit të përjetshëm si bazë e përforcimit të aftësive intelektuale të nxënësve dhe krijimin e inkluzionit efikas social.

Ги анализира и вреднува идеите на педагозите од минатото и ги поврзува со сегашноста. Го вреднува придонесот на воспитанието и педагогијата врз развојот на општеството.
Способност за вреднување на наставата и самовреднување.
Покажува способност за обработка, анализа и вреднување на резултатите од истражувањето, аргументирајќи ги во подготвениот извештај. Покажува способност за анализа и проценка на развојот на клучните компетенции и предностите од вклучувањето во различните форми на доживотно учење, како основа за јакнење на интелектуалните капацитети на учениците и создавање на ефикасна социјална инклузија.

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

Tregon aftësi për zbatimin e njohurive teorike të fituara në jetën e përditshme dhe në praktikën pedagogjike.
Ndërmerr nisma për identifikimin  e nevojave për zhvillimin e shkathtësive për punë të mëvetësishme gjatë realizimit të kërkimeve pedagogjike.
Ndërmerr nisma për zhvillimin e mëtejshëm të njohurive dhe zotësive për planifikim, organizim dhe vlerësim si dhe për zhvillimin e partneritetit me subjektet e tjera në shkollë me nxënësit,  familjen dhe mjedisin më të afërt.

Ndërmerr nisma (iniciativë) dhe bën identifikimin e nevojave për zhvillimin e arsimit aktiv që krahas kompetencave themelore për mësim të përjetshëm  e kupton dhe motivimin për të mësuar dhe aftësinë e të menduarit kritik.

Покажува способности за примена на стекнатите теоретски знаења во секојдневниот живот и педагошката практика.
Превзема иницијатива за идентификација на потребите од развивање на вештини за независност во реализација на педагошките истражувања.
Превзема иницијативa за понатамошно развивање на знаењата и умеењата за планирање, организација и вреднување, како и за развивање на партнерството со другите училишни субјекти, учениците, семејството и поблиската околина.

Превзема иницијатива и ги идентификува потребите за развивање активно образование кое покрај клучните компетенции за доживотно учење подразбира и мотивација за учење и способност за критичко размислување.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Mund ti futë në përdorim njohuritë përkatëse për shqyrtim, identifikim  dhe  analizë të prirjeve bashkëkohore në kuadër të arsimit formal,joformal dhe informal.

Може да ги употреби соодветните знаења за разгледување, идентификација и анализа на современите тенденции во рамки на формалното, неформалното и информалното образование.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

Ka aftësi për të realizuar kërkime shkencore pedagogjike duke shfrytëzuar metodat dhe instrumentet kërkimore si dhe zbatojë metodat statistike për përpunimin dhe kumtimit e rezultateve kërkimore.

Способност да реализира научно-педагошко истражување, користејќи методи и инструменти за истражување, како и да примени статистички методи за обработка и соопштување на резултатите од истражувањето.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Ka aftësi për të komunikuar për të diskutuar e për ti zhvilluar idetë gjatë zgjidhjes së problemeve kërkimore në procesin e hulumtimit, si dhe gjatë paraqitjes të rezultateve të arritura duke u mbështetur  në kritere të përcaktuara në mënyrë të qartë.

Способност да комуницира, дискутира и да ги развива идеите при решавање на истражувачките проблеми во процесот на истражување, како и при презентација на постигнатите резултати засновајќи се врз јасно определени критериуми.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Tregon aftësi për planifikim, realizim dhe vlerësim të punës së mësimdhënësit dhe nxënësit. Ka aftësi për të bashkëpunuar me subjektet e tjera duke pasur parasysh aspektet personale,shoqërore,shkencore dhe etike.

Покажува способност за планирање, реализација и вреднување на работата на наставникот и ученикот. Способност за соработка со останатите субјекти, имајќи ги предвид личните, општествените, научните и етичките аспекти.

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

Tregon aftësi për të mësuarit e pavarur dhe ka shkathtësi për të ndjekur arritjet shkencore në arritjet e pedagogjise

Покажува способности за независно учење и вештини за следење на научните достигања   во сферата на педагогијата.

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të