Filologji Orientale

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: FILOZOFIK
ФАКУЛТЕТ: Филозофски

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Оријентална филологија

Programi

Filologji Orientale

Научно подрачје

Хуманистички науки
Науки за лингвистика и книжевноста

Оријентални и други филологии

Sfera shkencore

Shkencat humane
Gjuhë dhe Letërsi

Filologji orientale dhe të tjera

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

4+1

240

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Професор по арапски/турски јазик

Profesor i gjuhës dhe letërsisë arabе/turke

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Tregon se i di dhe i kupton teoritë dhe lëmitë (drejtimet) e tjera të letërsisë arbe/turke
Tregon se i di dhe i kupton paraqitjet e ndryshme të dukurive fonetike dhe fonologjike të gjuhës arabe/turke, si artikulimi, intonacioni dhe theksi

Tregon se e di dhe e kupton fushën e letërsisë dhe periudhat historiko-letrare të letërsisë arabe/turke

Покажува дека ги знае и ги разбира теориите и различните правци на арапска/турска книжевност
Покажува дека ги знае и ги разбира различните претставувања на фонетските и фонолошките појави на арапскиот/турскиот јазик, како артикулација, интонација и акцент.
Покажува дека ја знае и ја разбира полето на книжевноста и книжевно-историските периоди на арапската/турската книжевност

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

Është në gjendje që ti shfrytëzojë dituritë e fituara nga teoria e letërsisë dhe letërsia krahasimtare arabe/turke
Është në gjendje që ti shfrytëzojë dituritë e nevojshme në procesin e zhvillimit dhe vlerësimit të letërsisë arabe/turke

Është në gjendje që ti shfrytëzojë dituritë e fituara nga fusha e gjuhësisë dhe historisë së gjuhës arabe/turke

Е во состојба да ги користи добиените знаења од теоријата на литература и споредбената арапска/турска литература
Е во состојба да ги користи потребните знаења во процесот на развојното јазично вреднување на арапцкиот/турскиот јазик
Е во состојба да ги користи добиените знаења од полето на јазикот и историјата на арапскиот/турскиот јазик

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Është në gjendje që të prezantojë dituri profesionale të problematikave gjuhësore e letrare arabe/turke para publikut profesional dhe joprofesional
Është në gjendje që të komunikojë ndër qarqe interdiciplinare dhe ekipe konciliare

Është në gjendje që ti bartë (transmetojë) dituritë dhe konceptet personale në mënyrë të caktuar si në kontekst adukativo-arsimor, ashtu edhe në institucione (jo)shkencore

Е во состојба да презентира професионални знаења за јазични и книжевни проблеми на арапскиот/турскиот јазик пред професионална и непрофесионална јавност
Е во состојба да комуницира во рамките на интердисциплинирани и конзилијарни екипи

Е во состојба да ги пренесува сопствените знаења и разбирања на соодветен начин како во воспитно-образовниот контекст, така и во (не)научни институции

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Shpreh aftësi që ti dallojë dukuritë e ndryshme letrare të letërsisë arabe/turke, si për nga shkalla e zhvillimit ashtu edhe për nga shkalla e mangësisë
Shpreh aftësi për ti dalluar kontekstet e ndryshme gjatë shkrimit dhe përgatitjes së një punimi seminarik dhe të një punimi (teme) diplome

Shpreh aftësi për të sjellë përfundime në mënyrë të pavarur gjatë punës së ekipeve interdiciplinare

Изразува способност за разликување на различните книжевни појави од арапската/турската книжевност, како за степенот на развитокот, така и за степенот на недостатокот
Изразува способност за разликување на разните приоди во текот на пишувањето и подготовката на една семинарска работа и дипломски труд Изразува способност за изведување на заклучоци на независен начин во текот на работата на интердисциплираните екипи

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

Shpreh aftësi të zhvilluar për ndjekjen (përcjelljen) e arritjeve shkencore dhe pragmatike në fushën e dukurive dhe problematikave me karakter gjuhësor dhe letrar të gjuhës, gjegjësisht, letërsisë arabe/turke

Shpreh aftësi të zhvilluar për metakognitim, gjë që mundëson përsosshmëri profesionale

Изразува развиена умешност за следење на научните и прагматичните достигнувања во полето на појавите и проблемите од јазичен и книжевен карактер на арапскиот/турскиот јазик, односно книжевност

Изразува развиена умешност за метакогниција, која овозможува професионално усовршување

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Tregon se e di dhe e kupton metodologjinë e mësimit të gjuhës arabe/turke dhe letërsisë arabe/turke dhe metodat bashkëkohore për mësimin e gjuhës arabe/turke

Покажува дека ја знае и ги разбира методологијата на наставата на арапскиот/турскиот јазик и арапската/турската книжевност и модерните методи на настава по арапски/турски јазик

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

Tregon dituri dhe kuptueshmëri për drejtime të caktuara letrare nga lëmi (lënda) joarab(e)/joturk(e)

Покажува знаење и разбирање за определени книжевни правци од неарапска/нетурска област

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Tregon kompetenca për realizimin e analizës krahasimtare ndërmjet civilizimeve të ndryshme

Изразува компетенции за спроведување на споредбена анализа помеѓу различните цивилизации

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Shpreh aftësi që ti dallojë dukuritë e ndryshme letrare të letërsisë arabe/turke, si për nga shkalla e zhvillimit ashtu edhe për nga shkalla e mangësisë
Shpreh aftësi për ti dalluar kontekstet e ndryshme gjatë shkrimit dhe përgatitjes së një punimi seminarik dhe të një punimi (teme) diplome

Shpreh aftësi për të sjellë përfundime në mënyrë të pavarur gjatë punës së ekipeve interdiciplinare

Изразува способност за разликување на различнике книжевни појави од арапската/турската книжевност, како за степенот на развитокот, така и за степенот на недостатокот
Изразува способност за разликување на разните приоди во текот на пишувањето и подготовката на една семинарска работа и дипломски труд

Изразува способност за изведување на заклучоци на независен начин во текот на работата на интердисциплираните екипи

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

Shpreh aftësi të zhvilluar për ndjekjen (përcjelljen) e arritjeve shkencore dhe pragmatike në fushën e dukurive dhe problematikave me karakter gjuhësor dhe letrar të gjuhës, gjegjësisht, letërsisë arabe/turke

Shpreh aftësi të zhvilluar për metakognitim, gjë që mundëson përsosshmëri profesionale

Изразува развиена умешност за следење на научните и прагматичните достигнувања во полето на појавите и проблемите од јазичен и книжевен карактер на арапскиот/турскиот јазик, односно книжевност

Изразува развиена умешност за метакогниција, која овозможува професионално усовршување

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve