Histori

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: FILOZOFIK
ФАКУЛТЕТ: Филозофски

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Историја

Programi

Histori

Научно подрачје

6 Научно подрачје-6 Хуманистички науки
601 Историски науки

 

Sfera shkencore

6 Sfera shkencore-Shkenca humane

601 Histori

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

4+1

240

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Hisorian i diplomuar/ дипломиран историчар

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Demonstron dituri dhe kupton periudhat historike;
Demonstron dituri dhe kupton dukuritë e ndryshme historike: zhvillimet shoqërore, ushtarake, politike, diplomatike, ekonomike dhe kulturore;
Demonstron dituri dhe kupton fushën e historisë kombëtare dhe të asaj të përgjithshme;
Demonstron dituri dhe kupton shkencat ndihmëse të historisë, si dhe metodologjinë e historisë për mënyrën e hulumtimit historik.

Демонстрира знаење и разбирање за историските периоди;
Демонстрира знаење и разбирање за различните историски појави: општествените, воените, политичките, дипломатските, економските и културните збиднувања;
Демонстрира знаење и разбирање од областа на националната и општата историја;
Демонстрира знаење и разбирање за помошните историски науки и методологијата по историја за начинот на историското истражување.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

Është në gjendje t’i përdorë dituritë përkatëse nga fusha e historisë në procesin edukativo-arsimor (vlen vetëm për profesorin e diplomuar të historisë);
Është në gjendje t’i përdorë dituritë përkatëse nga fusha e historisë në institucionet për zhvillimin e arsimit (vlen vetëm për profesorin e diplomuar të historisë) dhe të kulturës;

Është në gjendje t’i përdorë dituritë përkatëse nga fusha e historisë në institucionet për ruajtjen e trashëgimisë kulturore-historike, si në: muzeume, arkiva, biblioteka, si dhe në institucione përkatëse shkencore

Може да ги употреби соодветните знаења од областа на историјата во воспитно-наставниот процес (се однесува само за дипломираниот професор по историја);
Може да ги употреби соодветните знаења од областа на историјата во институциите за развој на образованието (се однесува само за дипломираниот професор по историја) и на културата;
Може да ги употреби соодветните знаења од областа на историјата во институциите за чување на културно-историско наследство, како во: музеи, архиви, библиотеки, како и во соодветните научни институции; 

Има компетенции за идентификацијата, анализата и решавање на јавуваните проблеми во институциите каде што работи

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Është në gjendje që të prezantojë dituri profesionale rreth problemeve historike përkatëse para auditorit profesional dhe joprofesional;
Është në gjendje që të komunikojë në korniza të ekipeve interdisciplinare;
Është në gjendje që t’i transmetojë dituritë e veta në institucione edukativo-arsimor (vlen vetëm për profesorin e diplomuar të historisë) ashtu edhe në institucione jo/shkencore.

Може да презентира стручно знаење околу историските проблеми пред стручна и нестручна јавност;
Може да комуницира во рамките на интередисциплинарни тимови;
Може да ги пренесе своите знаења и разбирања на соодветен начин како во рамките на воспитно-образовните (се однесува само за дипломираниот професор по историја), така и на не/научни институции

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Manifeston aftesi per te bere dallim mes dukurive te ndryshme historike si dhe nivelin e zhvillimit shoqeror, ushtarak, politik, diplomatic dhe kulturor.

Manifeston aftesi per te bere dallim mes pikepamjeve te ndryshme historiografike ne kohen e pergatitjes dhe perpilimit te ngjarjeve historike

Манифестира способност за да направи диференцијација  помеѓу различните историски појави, како за степенот на општествениот, воениот, политичкиот, дипломатскиот, економскиот и културниот развиток;
Манифестира способност за да направи разлики помеѓу различните историографски гледишта за време на подготвување и пишување на различните историски настани;

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

Demonstron shkathtesi per ndjekje te arritjeve shkencore dhe pragmatike ne fushen e probleve te pergjithshme historike

Демонстрира развиени вештини за следење на научните и прагматичните достигнувања во областа на севкупните историски проблеми;

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Manifeston se di dhe kupton fushen e metodologjise se mesimdhenies se historise dhe metodat moderne te mesimdhenies nga historia

Покажува дека ја знае и го разбира полето на методологијата на наставата на историја  и модерните методи на настава по историја

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

Manifeston njohuri dhe kuptim per ngjarje dhe personalitete te caktuara historike

Покажува знаење и разбирање за определени историски настани и личности

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Shpreh kompetenca per zbatim te analizes krahasuese mes civilizimeve te ndryshme

Изразува компетиции за спроведување на споредбена анализа помеѓу различните цивилизации

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Manifeston shkathtesi per nxjerrje te pavarur te perfundimeve gjate punes ne ekipe interdisciplinare

Манифестира способност за независно изведување на заклучоци при работа во интередисциплинарни тимови.

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

Demonstron shkathtesi te zhvilluara per arritje te njohurive dhe dijes shtese me nivel te lart te pavaresise e cila i mundeson mbindertim dhe persosshmeri profesionale

Демонстрира развиени вештини за достигнување понатамошно знаење и учење со голем степен на независност кој му овозможува професионална надградба и усовршување

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve