Psikologji

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: FILOZOFIK
ФАКУЛТЕТ: Филозофски

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Психологија

Programi

Psikologji

Научно подрачје

5 Општествени науки

510 Психологија

Sfera shkencore

5 Shkencat shoqërore

510 Psikologji

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

4+1

240

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Дипломиран Психолог/ Psikolog i diplomuar

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Manifeston njohuri dhe kupton fushën shkencore të studimit e cila mbindërtohet  mbi arsimimin paraprak dhe trajnimeve, duke inkorporuar edhe njohuri mbi perspektivat teorike, konceptuale, komparative dhe kritike në fushën shkencore në bazë të një metodologjie të përshtatshme.

Të kuptuarit thelbësor të një fushe si dhe njohje të çështjeve aktuale në lidhje me hulumtimet shkencore dhe burimet e reja të njohurive.

Покажува знаење и разбирање  во научното поле на студирање кое се надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и познавање во доменот на теоретски, концептуални, компаративни и критички перспективи во научното поле според соодветна методологија.

Tемелно разбирање на одредена област и познавање на тековните прашања во врска со научните истражувања и новите извори на знаење.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

Aftësi për aplikim praktik dhe profesional të dijes dhe të kuptuarit e dijes.

Способност за практична и професионална примена на знаењето и разбирањето.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Aftësi për të komunikuar dhe diskutuar, si me opinion profesional ashtu edhe me atë joprofesional, për informatat, idetë, problemet  dhe zgjidhjet në kontekst kur kriteret për vendosje dhe vëllimi i detyrës janë të përcaktuar qartë.

Merr përgjegjësi të ndarë për rezultatet kolektive

Способност  да комуницира и да дискутира за на  информации, идеи, проблеми и решенија во контекст кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани како со стручна, така и со нестручна јавност.

Презема поделена одговорност за колективни резултати.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Aftësi për të grumbulluar, analizuar, vlerësuar dhe prezantuar informata, ide, koncepte nga të dhëna relevante.

Sjellje të vlerësimeve të përshtatshme duke i marr në konsideratë aspektet personale, shoqërore, shkencore dhe etike.

Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање информации, идеи, концепти од релевантни  податоци. Донесување соодветна проценка земајќи ги во предвид личните, општествените, научните и етичките аспекти.

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

Ndërmerr iniciativë për ti identifikuar nevojat për fitim të dijeve të mëtejme dhe mësimnxënie me një shkallë të lartë të pavarësisë.

Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување понатамошно знаење и учење со висок степен на независност.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Manifeston njohuri dhe kupton fushën e studimit e cila mbindërtohet  mbi arsimimin e mesëm e mbështetur me literaturë profesionale;

Posedon njohuri e cila jep mbështetje fushës së punës ose profesionit për zhvillim individual dhe bazament për vazhdimin e studimeve për tu përfunduar cikli i parë

Покажува знаење и разбирање во полето на студирање кое се надградува врз општото средно образование поткрепено со стручна литература;

Поседува знаење кое дава поддршка на полето на работа или професија, можност за личен развој и основа за понатамошни студии за да се заврши првиот циклус.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

Mund të aplikoj dijen dhe të kuptuarit e dijes në formë e cila reflekton qasje profesionale në punën e tyre ose profesion.

Manifeston kompetenca për identifikim, analizë dhe zgjedhjen e problemeve.

Може да го примени на знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во нивната работа или професија.
Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање проблеми.

Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на полето на студирање.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Aftësi për të komunikuar në lidhje me të kuptuarit e tyre, shkathtësitë dhe aktivitetet me persona të nivelit të vet, me eprorët dhe me klient 

Способност да комуницира во врска со нивното разбирање, вештини и активностите со рамни на себе, со претпоставените и клиентите.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Aftësi për të kërkuar, identifikuar dhe shfrytëzuar të dhëna për të formuluar përgjigje dhe zgjidhje në probleme të përcaktuara qartë, si të atyre konkrete ashtu edhe të atyre abstrakte.

Способност да пребарува,  идентификува и користи податоци за да формулираат одговори и решенија на јасно дефинирани конкретни и апстрактни проблеми.

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

Kanë shkathtësi për mësimnxënie dhe mund të ndërmarrin studime të mëtejme me një shkallë të pavarësisë.

Имаат вештини за учење и можат да преземат понатамошни проучувања со определен степен на автономност.

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve