Sociologji

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: FILOZOFIK
ФАКУЛТЕТ: Филозофски

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

СОЦИОЛОГИЈА

Programi

SOCIOLOGJI

Научно подрачје

5 Научно подрачје-Општесвени науки

511 Социологија

 

Sfera shkencore

5 Sfera shkencore-Shkenca shoqërore

511 Sociologji

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

4+1

240

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

„Дипломиран професор по социологија“

„Profesor i diplomuar i sociologjisë“

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Манифестира знаење и разбирање за основните социолошки проблеми, како знаење и разбирање за основните социолошки проблеми и теми, како и од областа на историјата н социологија Демонстрира знаење за разбирање и објаснување на разните социолошки појави, општествени процеси и манифестации.

Покажува знаење и разбирање за методологијата на социолошките истражувања и нивното практично спроведување.

Manifeston dituri dhe kuptimshmëri  për problemet dhe temat themelore në sociologji si dhe në fushën e historisë së sociologjisë.
Demonstron dituri për kuptimin dhe shpjegimin e dukurive të ndryshme sociologjike, proceseve dhe manifestimeve shoqërore.
Tregon dituri dhe kuptimshmëri  nga fusha e teorive sociologjike dhe drejtimeve sociologjike.
Demonstron dituri bazamentale dhe kuptimshmëri  për metodologjinë e hulumtimeve sociologjike si dhe aplikimin praktik të tyre.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

Може да ги применува во практика соодветните знаења од областа на апликативна социологија, присвојени во текот на теориското студирање.
 Може да ги применува соодветните знаења во решавање на разните национални, социални, културни, верски или политички конфликти, преку организирање на трибини, јавни дебати и работилници. Може да ги применува соодветно своите професионални знаења со помош на оние социолошки пристапи и инструменти кои биле изучувани во текот на студирањето.

Може да ги применува адекватно стекнатите знаења за ефикасна превенција од разните социопатолошки појави во општеството.

Mund t`i zbatojë në praktikë njohuritë përkatëse nga fusha e sociologjisë aplikative, të përvetësuara gjatë periudhes së studimit teorik.
Mund t`i zbatojë njohuritë përkatëse në zgjidhjen e konflikteve të ndryshme nacionale, sociale, kulturore, fetare ose politike, nëpërmes organizimit të tribunave, debateve publike dhe work shop-eve.
Mund t`i zbatojë në mënyrë përkatëse njohuritë profesionale me ndihmën e qasjeve dhe instrumenteve sociologjike të cilat janë mësuar gjatë kohës së studimeve.

Mund t`i zbatojë në mënyrë adekuate njohuritë e përvetësuara, për parandalimin efikas të dukurive të ndryshme sociopatologjike në shoqëri.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Може да презентира стручно знаење за одредени социолошки социолошки прашања пред професионална и лаичка јавност. Може да воспостави стабилен комуникациски систем со ученици од основно и средно образовани, со цел пренесување на социолошките содржини. Може да комуницира на соодветен начин, како во однос на воспитно-образовните, така и на ненаучните институции.

Mund të prezantojë njohuri profesionale për çështjet e caktuara sociologjike para opinionit profesional dhe atij laik.
Mund të vendos sistem stabil të komunikimit me nxënës të shkollave fillore dhe të mesme, me qëllim të bartjes së përmbajtjeve sociologjike.

Mund të komunikojë në mënyrë përkatëse, si në raport me institucionet e larta edukativo-arsimore, ashtu edhe me ato joshkencore.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Покажува способност за акумулирање, синтетизирање и прагматично селектирање на соодветните знаења на опшетсвото. Демонстрира способнсот за соочување и толкување на некои сложени и провокативни прашања од современото живеење.

Покажува способност за етичко и професионално вреднување на стекнати знаења и умеења.

Tregon afinitet për vlerësimin korrespondues  të njohurive nëpër institucionet edukativo-arsimore fillore dhe të mesme.
Tregon aftësi për akumulim, sintetizim  dhe selektim pragmatik të njohurive përkatëse për shoqërinë.
Demonstron aftësi për ballafaqim dhe interpretim të disa çështjeve të komplikuara dhe provokative nga sfera e të jetuarit bashkëkohor.
Tregon aftësi për vlerësim etik dhe profesional të njohurive dhe dijeve të fituara.

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

Покажува вештини за идентификација на прагматичните прашања кои можат да се користат во секојдневниот живот. Демонстрира вештини за социолошка трансмиција на најбитните теми и дилеми од областа на социологијата. Покажува вештини за критчко расудување на вознемирувањата, кои произлегуват од современото општествено живеење.

Tregon shkathtësi për identifikimin e çështjeve pragmatike të cilat mund të përdoren në jetën e përditshme.
Demonstron shkathtësi për transmision sociologjik të temave dhe dilemave më të rëndësishme nga fusha e sociologjisë.
Tregon shkathtësi për gjykim kritik ndaj shqetësimeve, të cilat dalin nga të jetuarit bashkëkohor në shoqëri.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

Покажува дека ја знае и го разбира полето на методологијата на наставата на социологија  и модерните методи на настава по социологија
Покажува знаење и разбирање за определени социолочки правции и теории.
Изразува компетиции за спроведување на споредбена анализа помеѓу различните цивилизации

Tregon  se e din dhe e kupton fushën e metodologjise së mësimdhënies së sociologjisë dhe metodave moderne të mësidhënies së sociologjisë
Tregon njohuri dhe kuptim për drejtime dhe teori të caktuara sociologjike

Manifeston  kompetenca për implementimin e analizës krahasuese midis civilizimeve

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve