Infermieri

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: I SHKENCAVE TË MJEKËSISË
ФАКУЛТЕТ: ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

 

 

Интегрирани прв и втор циклус на студии

 

Studime të integruara të ciklit të parë dhe të dytë

Програма

Инфермиериа

Programi

Infermieri

Научно подрачје

3 Научно подрачје-Медицински науки и здравство
305 Здравствена нега (Сестринство)

Sfera shkencore

3 Shkencat mjekesore dhe shendetesore
305 kujdesi shendetesore
(infermieri)

Infermieri

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

3+2

180

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Дипломиран инфермиер

Infermier i diplomuar

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Целта на изучување на предложената програма е студентите да го совладаат теоретското знаење, кои го подигнуваат нивото на стучната подготовка за пружање медицинска помош на заболените и за работа со здрави пациенти со цел контрола на нивното здравје.
Qëllimi i studimit të këtij programi është që studentët da absolvojnë mësimin teorik, që e ngrit nivelin e pregaditjes së tyre profesionale për dhënie të ndihmës mjekësore të të sëmurëve si dhe punën me të shëndoshët me qëllimtë kontrollit të shëndetit të tyre

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

Медицинската сестра му помага на поединецот во средината во која живее, за да ги оствари своите физички, ментални и општествени потреби
Мotra medicinale i ndihmon individit në rrethin ku jeton, që ti realizon nevojat e veta fizike, mentale dhe shoqërore.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Медицинската сестра се едуцира за да со висок степен на одговорност и самостојност да воспостави комуникациски вештини во контактите со различни луѓе во различни ситуации и услови
Motra medicinale edukohet që të ketë nivel të lartë të përgjegjësisë dhe pavarsisë në vendosjen e aftësive komunikative në kontaktet me njerëzit e ndryshëm në situata dhe kushte të ndryshme

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Медицинската сестра се едуцира да донесе благовремени одлуки при извршување на задачите работејќи во склад со правилата и принципите на кодексот на медицинската етика и деонтологија
Motra medicinale edukohet që të sjell vendime në kohë gjatë realizimit të detyrave duke u udhëhequr nga regullat dhe principet e kodeksit të etikës mjekësore dhe deontologjisë

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

Со оваа програма медицинската сестра се здобива со широка општо образовна култура и соспствена психичка и фзичка зрелост со широк обем на знаење.
Me këtë program motra medicinale përfiton kulturë të gjërë arsimore dhe pjekuri vetja psiqike dhe fiyike me njohuri të gjëra.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

Знаење и разбирање

Ефикасна едукација на медицинската сестра со чија стручност може да одговори на потребите на здравтсвената дејност во РМ
Edukim efikas i motrës medicinale që me pregaditjen e vet profesionale të përgjigjet në mënyrë efiakse nevojave të sistemit shëndetësor të RM

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

Со здобиените знаења и вештини медицинската сестра се здобива со сбособност за поставување на сестринска диагноза, планирање на целите за интервенција, реализирање на планот за негување и негова евалуација, реализациај на активностите во домашни услови и на терен, надвор од здравствена организација, мултидисплинарен пристап во решавање на здравствените проблеми
Me njohuritë e fituara motra medicinale përfiton aftësi për vendosjen e diagnozës infermierore, planifikim të qëllimit të intervenimit, realizimit të planit të kujdesit dhe evaluim të tij, realizim të aktiviteteve në kushte shtëpiake dhe në teren jashtë organizatës shëndetësore, qasje multidisciplinare në zgjidhjen e problemeve shëndetësore

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Медицинската сестра се едуцира за да со висок степен на одговорност и самостојност да воспостави комуникациски вештини во контактите со различни луѓе во различни ситуации и услови
Motra medicinale edukohet që të ketë nivel të lartë të përgjegjësisë dhe pavarsisë në vendosjen e aftësive komunikative në kontaktet me njerëzit e ndryshëm në situata dhe kushte të ndryshme

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Со оваа програма медицинската сестра се здобива со знаења и вештини и способности за идентификациај на проблемот, логична анлиза и приоритет за негово решавање
Me këtë program motra medicinale përfiton aftësi, njohuri për identifikim të problemit, analizë logjike dhe prioritetin e gjetjes së zgjidhjes

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

Со оваа програма медицинската сестра постигнува поголема ефикасност, квалитет, и продорност во студиите
Me këtë program motra medicinale arrin efikasitet, kvalitet dhe depërtueshmëri më të madhe gjatë studimeve

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të