Mjekësi

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: I SHKENCAVE TË MJEKËSISË
ФАКУЛТЕТ: ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

 

 

Интегрирани прв и втор циклус на студии

 

Studime të integruara të ciklit të parë dhe të dytë

Програма

Oпшта медицина

Programi

Мјekesi

Научно подрачје

3 Научно подрачје-Медицински науки и здравство
Општа медицина

Sfera shkencore

3 Shkencat mjekesore dhe shendetesi

Mjekesi e pergjithshme

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

6 ГОДИНИ/ 12 СЕМЕСТРИ

360

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

ДОКТОР ПО  МЕДИЦИНА

DOKTOR I MJEKESISE

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

  • Dituritë dhe njohuritë
  • Tregon dituri dhe njohuri në fushen e studimeve e cila mbështetet mbi  dituritee përgjithshme  te fituara nga shkolla e pergjithshme e mesme dhe kualifikimin per vazhdim ne shkollimin superior në lëmite kryesore të shkencës dhe praktikës mjekesore duke I praktikuar te gjitha metodat adekuate për zgjidhjen e problemeve sistemike poashtu edhe creative te cilat japin bazë ose mundësi për zhvillimin dhe zbatimin autonom ideorë ne kontekst te pervojes dhe hulumtimeve
  • Tregon njohuri për aplikimin e mjekesise në suazat e legjislacionit në pë përputhshmeri me standardet profesionale dhe etike ,të dizajnoje,të mer pjese në edukim mjekesore te vazhdueshëm, të arritura mjekesore në sferen e shëndetit të pacientëve .
  • Tregon mendime kritike për teoritë themelore si dhe metodat në shkencën dhe praktiken e farmakologjise si dhe aftesi qe diturite vertikale ,horizontale dhe laterale ti aprovoje ne praktike
  • Покажува знаење и разбирање во полето на студирање кое се надоградува врз општото средно образование и квалификациите за влез во повисоко образование, во главните подрачја на медицинската пракса и наука, применувајќи методологии соодветни за решавање проблеми, како на систематски, така и на креативен начин, што дава основа или можност за оригиналност во развивањето и/или примената на автономни идеи во контекст на праксата и истражувањето.
  • Покажува знаење да практикува медицина во рамките на легислативата и согласно со професионалните стандарди и етичките начела, да дизајнира, да учествува во контунуирана медицинска едукација, медицински постигнувања во областа не здравјето на пациенти.
  • Покажува критичко разбирање за клучните теории, начела и методи во фармацевтската наука и пракса и способност да го консолидира своето знаење вертикално, хоризонтално и латерално.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

Применува знаење и разбирање базирано на доказ во полето на медицинската наука и управувањето со медицинската пракса, медицински достигнувања и прегледувањето на општите програми за медицинската грижа на пациентите. Развива и дава решенија за проблеми и аргументи во соодветните подрачја на медицинската наука и пракса, применувајќи современа технологија и, како мултидисциплинарен, така и индивидуаленкреативен и оригинален пристап во нови или непознати средини и, во мултидисциплинарен контекст, поврзани со полето на студирање.

Aplikon dituri dhe kuptim të bazuare në fushën e shkencës se mjekesise si dhe udheheq me praktiken mjekesore,te ariturat mjekesore si dhe kontrollimi I programeve te pergjithshme mbi kujdesin e pacienteve

Zhvillon dhe jep zgjedhje mbi problemet dhe argumentet ne regjionet përkatese  te shkences dhe praktikes mjekesore duke  aplikuar teknologji bashkekohore si qasje origjinale,multidisciplinare ,individuale kreative në regjione të panjohura të ndërlidhura me studimet.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Користи соодветна професионална комуникација за воспоставување на соработка со индивидуални пациенти, групи на пациенти, колеги, други (повозрасни) здравствени работници и менаџментот на организацијата.
Покажува способност за комуникација каде контекстот на дискусијата и критериумите за одлука и обемот на задачи се или јасно дефинирани или базирани на мислење. 
Покажува способност за независно учество во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии, со професионален пристап.
Прифаќа и консултации за специјалистички совет и одговорност во тимот.
Води и иницира активности. 

Shkathtesite e komunikimit
Shfrytezon komunikim profesional adekuat per mirembajtjen e bashkepunimit ndermjet pacienteve individual ,grupeve te pacienteve ,kolegeve,individeve te tjere (me te moshuar),punetoreve shendetesore si dhe menaxhmentin e sipermarjes
Tregon aftesi komunikimi ku konteksi dhe kriteriumet e diskutimeve per marje te vendimeve dhe numrit te detyrave jane qarte te definuara ose  te bazuara nga mendime
Tregon aftesi per pjesemarje te pavarur ne diskutime specifike shkencore dhe interdisciplinare me qendrime profesionale
Pranon dhe konsultime nga keshilli specialistik dhe pergjegjesi ndaj ekipit

Udheheq dhe esht iniciator i aktiviteteve te ndryshme

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Tregon aftesi rreth përmbledhjes ,analizimit,vleresimit dhe prezentimit të informacioneve ,ideve dhe koncepteve nga të dhenat te plota  jo t e plota ose të kufizuara nga lëmia themelore e praktikës mjekesore.
Tregon aftësi për vlerësim dhe zgjedhje të teorive shkencore ,metodologjive,veglave dhe aftesite e pergjithshme ne fushat themelore te shkences te mjekesise
Tregon Aftesi per shfrytezim ten je numri te aftesive rutinore dhe situatave komplekse të cilat kerkojne analizim ose komparacion të njenumri te madh te mundesive
Njeh prioritet gjate zgjedhjes se problemit dhe I identifikon dallimet nga rruget e rendomta

Tregon aftesi per ndjekjen e organizimit të proceseve legale ,etike ,profesionale bazuar ne kodekset dhe ne rast nevoje të mer qendrim dhe aktivitet te bazuare në faktet profesionale/ politike

Способност за проценка
Покажува способност за прибирање, анализирање, оценка и презентирање на информации, идеи и концепти, од целосни, некомплетни или ограничени релевантни податоци, за клучните подрачја на медицинската пракса.
Покажува способност за оценка и избор на научни теории, методологии, алатки и општи вештини во клучните подрачја на медицинската наука.
Покажува способност да користи вештини во низа рутински и комплексни ситуации кои бараат анализа или споредба на низа можности. Препознава приоритети кога решава проблеми и идентификува отстапувања од вообичаените патишта.

Покажува способност да ги следи легалните, етичките, професионалните и организационите политики/процедури и кодекси и, кога е потребно, да презема активност базирана на сопствено толкување на широкиот опфат на професионални политики/процедури.

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

Tregon aftesi per identifikim te pavarur te nevojave personale dhe interes per edukim dhe zhvillim te vazhdueshem profesional ,dizajnon strategji dhe plane per promovim te zhvillimit te tij intelektual ,organizon aktivitete  per mesim ne menyre kritike e vlereson pajtueshmerine e metodave per mesim ,ndikimin e tyre ndaj diturive ,aftesive si dhe pervojes adekuate

Tregon aftesi per dokumentimin e aktivitetev mbi mesimin nepermes te dhenies se sivise individuale

Покажува способност за независно идентификување на своите лични потреби и интерес за континуирана едукација и професионален развој, дизајнира стратегија и планови за промоција на личниот интелектуален развој, организира напредни активности за учење и критички ја оценува соодветноста на методите за учење, нивното влијание врз знаењето, вештините, компетентноста и праксата.

Покажува способност за документирање на активностите за учење преку создавање на индивидуално портфолио.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

Знаење и разбирање

Соодветно познавање на науките на кои се базира медицината, познавање на конституцијата, физиологијата и однесувањето на здрави изаболени индивидуи, како и влијанието на природната и социална средина врз здравствената состојба на човекот
Njohje përkatëse me shkencat në të cilat bazohet mjekësia, njohje e konstitucionit, fiziologjisë dhe sjelljes së njerëzve të shëndoshë dhe të të sëmurëve, si dhe ndikimin e natyrës dhe mjedisit social në gjendjen shëndetësore të njeriut

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

Диагностифицирање на болестите, донесување на соодветни тераписки решениа, преземање на сите соодветни мерки за спречување на болестите, едноставни хирушки интервенции на на меките ткива, третирање на повеќе итни медицински состојби кои може да се случат во секојдневната пракса
Diagnostifikim i sëmundjeve, gjetje e zgjidhjeve adekuate terapeutike, prevenca nga sëmundjet e ndryshme, intervenime të thjeshta kirurgjike në indet e buta, trajtim të gjendjeve të ndryshme emergjente në mjekësi që mund të ndodhin gjatë praksës së përgjithshme

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Медицинскиот доктор се едуцира за да со висок степен на одговорност и самостојност да воспостави комуникациски вештини во контактите со различни луѓе во различни ситуации и услови
Mjeku edukohet që të ketë nivel të lartë të përgjegjësisë dhe pavarsisë në vendosjen e aftësive komunikative në kontaktet me njerëzit e ndryshëm në situata dhe kushte të ndryshme

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Со оваа програма медицинскиот доктор се здобива со знаења и вештини и способности за идентификациај на проблемот, логична анлиза и приоритет за негово решавање
Me këtë program mjeku përfiton aftësi, njohuri për identifikim të problemit, analizë logjike dhe prioritetin e gjetjes së zgjidhjes

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

Со оваа програма медицинскиот доктор постигнува поголема ефикасност, квалитет, и продорност во студиите
Me këtë program mjekët  arrin efikasitet, kvalitet dhe depërtueshmëri më të madhe gjatë studimeve

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të