Stomatologji

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: I SHKENCAVE TË MJEKËSISË
ФАКУЛТЕТ:СТОМАТОЛОГИЈА

 

 

Интегрирани прв и втор циклус на студии

 

Studime të integruara të ciklit të parë dhe të dytë

Програма

СТОМАТОЛОГИЈА

Programi

STOMATOLOGJI

Научно подрачје

3 Научно подрачје-Медицински науки и здравство
Стоматологија

Sfera shkencore

3 Shkencat mjekesore dhe shendetesi

STOMATOLOGJI

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

5 ГОДИНИ/ 10 СЕМЕСТРИ

300

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

ДОКТОР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

DOKTOR I MJEKESISE DENTARE

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Njohuritë dhe të kuptuarit

 

Знаење и разбирање

- Tregon njohuri dhe kuptim në fushën e studimit, e cila mbindërtohet në bazë të arsimimit të mesëm të përgjithshëm dhe kualifikimeve për inkuadrimin në arsim më të lartë, në fushat kryesore të shkencës dhe praktikës stomatologjike, duke përdorur metodologji të përshtatshme për zgjidhjen e problemeve, si në aspektin sistematik po ashtu edhe atë kreativ, që siguron një bazament ose mundësi për origjinalitet në zhvillimin dhe/ose aplikimin e ideve autonome në kontekstin e praktikës dhe të hulumtimit.

Покажува знаење и разбирање во полето на студирање кое се надоградува врз општото средно образование и квалификациите за влез во повисоко образование, во главните подрачја на стоматолошката наука и пракса, применувајќи соодветни методологии за решавање на проблеми, како на систематски, така и на креативен начин, што дава основа или можност за оригиналност во развивањето и/или примената на автономни идеи во контекст на истражувањето и праксата. 

Zbatimi i njohurive dhe të kuptuarit

Примена на знаење и разбирање

Aplikon njohuri dhe kuptim bazuar mbi dëshmi në fushën e shkencës  stomatologjike  dhe drejton me praktikën stomatologjike, arritjet stomatologjike dhe shqyrtim të programeve të përgjithshme për kujdes stomatologjik të pacientëve.

Применува знаење и разбирање базирано на докази во полето на стоматолошката наука и управувањето со стоматолошката пракса, стоматолошки достигнувања и прегледувањето на општите програми за стоматолошката грижа на пациентите. 

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Përdor komunikim të përshtatshëm për krijimin e një bashkëpunimi me pacientët individual, grupe të pacientëve, kolegët, të tjerë (më të moshuar) punëtorë të shëndetësisë dhe menaxhmentit të organizatës.

Користи соодветна професионална комуникација за воспоставување на соработка со индивидуални пациенти, групи на пациенти, колеги, други (повозрасни) здравствени работници и менаџментот на организацијата. 

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Tregon aftësi për të mbledhur, analizuar, vlerësuar dhe prazantuar informacione, idee dhe koncepte për të dhëna të kompletuara, të pa kopmletuara ose relativisht të kufizuara, për fushat kryesore të praktikës stomatologjike.

Tregon aftësi per vlerësim dhe zgjedhje të teorive shkencore, metodologjive, pajisjeve dhe shkathtësive të përgjithshme në fushën e shkencës stomatologjike.

Покажува способност за прибирање, анализирање, оценка и презентирање на информации, идеи и концепти, од целосни, некомплетни или ограничени релевантни податоци, за клучните подрачја на стоматолошката пракса.

 

Покажува способност за оценка и избор на научни теории, методологии, алатки и општи вештини во клучните подрачја на стоматолошката наука. 

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

Tregon aftësi për identifikim të pavarur për  nevojat e tyre personale dhe interes për edukim të vazhduar dhe zhvillim profesional, dizajnon strategji  dhe plane për promovimin e zhvillimit personal intelektual, organizon aktivitete të avancuara për të mësuar, në mënyrë kritike vlerëson përshtatshmërinë e metodave për të mësuar, ndikimin e  tyre mbi njohurit, shkathtësitë, kompetencën dhe praktikën.

Покажува способност за независно идентификување на своите лични потреби и интерес за континуирана едукација и професионален развој, дизајнира стратегија и планови за промоција на личниот интелектуален развој, организира напредни активности за учење и критички ја оценува соодветноста на методите за учење, нивното влијание врз знаењето, вештините, компетентноста и праксата. 

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Njohuri dhe të kuptuarit

Знаење и разбирање

Tregon njohuri të pratikojë stomatologji në bazë të legjislacionit dhe në përputhje me standardet profesionale dhe etike, të dizajnojë, të marrë pjesë në edukim të vazhduar stomatologjik, arritjet stomatologjike në fushën  shëndetit të pacientëve.

Tregon njohuri kritike për teoritë kryesore, parimet dhe metodat në shkencën dhe praktikën stomatologjike dhe aftësi për të konsoliduar njohurinë e vetë.

Покажува знаење да практикува стоматологија во рамките на легислативата и согласно со професионалните стандарди и етичките начела, да дизајнира, да учествува во контунуирана стоматолошка едукација, стоматолошки постигнувања во областа не здравјето на пациенти. Покажува критичко разбирање за клучните теории, начела и методи во стоматолошката наука и пракса и способност да го консолидира своето знаење.

Zbatimi i njohurive dhe të kuptuarit 

Примена на знаење и разбирање

Zhvillon dhe jep zgjidhje për problemet dhe argumentet e përshtatshme në fushën e  shkencës dhe praktikës stomatologjike, duke perdorur teknologji bashkëkohore si dhe përdorim multidisciplinar, individual, kreativ dhe orgjinal në fusha të reja ose të panjohura, ne kontekst multidisciplinar, të lidhura me fushën e studimeve.
Развива и дава решенија за проблеми и аргументи во соодветните подрачја на стоматолошката наука и пракса, применувајќи современа технологија и, како мултидисциплинарен, така и индивидуален, креативен и оригинален пристап во нови или непознати средини и, во мултидисциплинарен контекст, поврзани со полето на студирање.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Tregon aftesi per komunikim ku konteksti i diskutimit dhe kriteret për vendim dhe vëllim te detyrave janë ose mirë të definuar ose bazohen mbi mendim.

Tregon aftësi për pjesëmarje të pavarur në diskutime specifike, shkencore dhe interdisciplinare me qasje profesionale. Pranon dhe konsulltime për keshilla specialistike dhe përgjegjësi në skuadër.

Покажува способност за комуникација каде контекстот на дискусијата и критериумите за одлука и обемот на задачи се или јасно дефинирани или базирани на мислење. 

Покажува способност за независно учество во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии, со професионален пристап. Прифаќа и консултации за специјалистички совет и одговорност во тимот. Води и иницира активности.  

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Tregon aftësi për të përdorur shkathtësi në një sërë situatash komplekse dhe rutine që kërkojnë analizë ose krahasim të një varg mundësie.  Njeh prioritetet për  zgjidhjen e problemeve dhe  identifikon devijim nga rugët normale.

Tregon aftesi per te ndjekur politikat/procedurat dhe kodekset legale, etike, profesionale dhe organizative dhe kur nevojitet të merr veprim të bazuar në interpretimin personale nga përfshirja e gjërë e politikave / procedurave profesionale.

Покажува способност да користи вештини во низа рутински и комплексни ситуации кои бараат анализа или споредба на низа можности. Препознава приоритети кога решава проблеми и идентификува отстапувања од вообичаените патишта.

Покажува способност да ги следи легалните, етичките, професионалните и организационите политики/процедури и кодекси и, кога е потребно, да презема активност базирана на сопствено толкување на широкиот опфат на професионални политики/процедури.

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

Tregon aftësi për të dokumentuar aktivitetet për të mësuar përmes krijimit të portfolios individuale.
Покажува способност за документирање на активностите за учење преку создавање на индивидуално портфолио.

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve