Fizioterapi

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: I SHKENCAVE TË MJEKËSISË
ФАКУЛТЕТ:

 

 

Интегрирани прв и втор циклус на студии

 

Studime të integruara të ciklit të parë dhe të dytë

Програма

Физиотерапиа

Programi

Fizioterapi

Научно подрачје

3 Научно подрачје-Медицински науки и здравство
305 Здравствена нега (Сестринство)
Физиотерапија

Sfera shkencore

3 Shkencat mjekesore dhe shendetesore
305 kujdesi shendetesore
(infermieri)
Fizioterapi

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

3+2

180

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Дипломиран Физиотерапефт-Fizioterapeut i diplomuar

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Физиотерапијата е наука и уметност кое бара рационално решавање и вештини специфични за професијата
Fizioterapia është shkencë dhe art që kërkon ygjidhje racionale të problemeve dhe aftësi specifike të lidhura me profesionin fizioterapeut

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

Физиотерапеутот е главен носител на активностите на  медицинската гимнастика во физиотерапеутскиот  третман

Fizioterapeuti është bartësi kryesor i aktiviteteve të gjimnastikës mjekësore gjatë trajtimit terapeutik

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Физиотерапеутот  се едуцира за да со висок степен на одговорност и самостојност да воспостави комуникациски вештини во контактите со различни луѓе во различни ситуации и услови

Fizioterapeuti  edukohet që të ketë nivel të lartë të përgjegjësisë dhe pavarsisë në vendosjen e aftësive komunikative në kontaktet me njerëzit e ndryshëm në situata dhe kushte të ndryshme

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Физиотерапеутот се едуцира за да со висок степен на самостојност и одговорност ки процени разни рехабилитациски планови.

Fizioterapeuti edukohet që me shkalë të lartë pavarsisë dhe përgjegjësisë ti vlerësojë planet rehabilituese

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

Со оваа програма физиотерапеутот се здобива со широка општо образовна култура и соспствена психичка и фзичка зрелост со широк обем на знаење

Me këtë program fizioterapeuti përfiton kulturë të gjërë arsimore dhe pjekuri vetja psiqike dhe fiyike me njohuri të gjëra

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

Знаење и разбирање

Со оваа програма се обезбедува ефикасно едуцирање на физиотерапеутите со чија стручност ќе можат да одговорат на потребите на здравствената дејностод областите физикална терапија и рехабилитација во РМ

Me këtë program sigurihet edukim efikas i fizioterapeutëve me të cilin mund të përgjigjen nevojave të punës mjekësore nga fushat terapi fizikale dhe rehabilitim 

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

Со оваа програма физиотерапеутот добиав знаења и вештини за поставување физиотерапевтска диагноза, планирање на целите и програмите за рехабилитација, реализирање на планот за рехабилитација и негова евалуација, учство во реализирање на современата рехабилитација со примена на медицински помагала и примена на мултидисциплинарниот пристап во решавањето на здравствените проблеми
Me këtë program fizioterapeuti fiton njohuri dhe aftësi për vendosjen e diagnozës terapeutike, planifikimit të qëllimeve dhe programeve të rehabilitimit, realizim të planit të rehabilitimit dhe evaluimit të tij, pjesmarje në realizimin rehabilitues bashkëkohor me përdorim të mjeteve ndihmëse mjekësore dhe zbatimin e qëndrimit multidisciplinar në zgjidhjen e problemeve shëndetësore. 

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Фзиотерапеутот  се едуцира за да со висок степен на одговорност и самостојност да воспостави комуникациски вештини во контактите со различни луѓе во различни ситуации и услови

Fizioterapeuti edukohet që të ketë nivel të lartë të përgjegjësisë dhe pavarsisë në vendosjen e aftësive komunikative në kontaktet me njerëzit e ndryshëm në situata dhe kushte të ndryshme

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Со оваа програма Физиотерапеутот се здобива со знаења и вештини и способности за идентификациај на проблемот, логична анлиза и приоритет за негово решавање

Me këtë program fizioterapeuti përfiton aftësi, njohuri për identifikim të problemit, analizë logjike dhe prioritetin e gjetjes së zgjidhjes

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

Со оваа програма физиотерапеутот постигнува поголема ефикасност, квалитет, и продорност во студиите
Me këtë program fizioterapeuti arrin efikasitet, kvalitet dhe depërtueshmëri më të madhe gjatë studimeve

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve