Akusheri

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: I SHKENCAVE TË MJEKËSISË
ФАКУЛТЕТ:

 

 

Интегрирани прв и втор циклус на студии

 

Studime të integruara të ciklit të parë dhe të dytë

Програма

Акушериа

Programi

Akusheri

Научно подрачје

3 Научно подрачје-Медицински науки и здравство
305 Здравствена нега (Сестринство)

Акушериа

Sfera shkencore

3 Shkencat mjekesore dhe shendetesore
305 kujdesi shendetesore
(infermieri)
Akusheri

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

3+2

180

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Дипломиран инфермиер-Infermier i diplomuar

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Акушерството е наука и ууметност кое бара рационално решавање и примена на знаењето и вештините специфични за професиата  акушерство
Akusheria është shkencë dhe art që kërkon zgjidhje racionale dhe zbatim të njohurive specifike për profesionin akusher

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

Акушерката е главен носител на на здравтсвената нега во акушерството и гинекологијата

Akusherja është bartëse kryesoer e kujdesit mjekësor në akusheri dhe gjinekologji

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Акушерката  се едуцира за да со висок степен на одговорност и самостојност да воспостави комуникациски вештини во контактите со различни луѓе во различни ситуации и услови

Akusherja  edukohet që të ketë nivel të lartë të përgjegjësisë dhe pavarsisë në vendosjen e aftësive komunikative në kontaktet me njerëzit e ndryshëm në situata dhe kushte të ndryshme

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Акушерката се едуцира за да со висок степен на подготвеност и одговорност донесе благовремени одлуки за изведување на самостојни задачи и интервенции

Akusherja edukohet që me nivel të lartë të pregaditjes dhe përgjegjësisë të sjell vendime të shpejta për realizimin e detyrave të pavaruara dhe intervenimeve

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

Со оваа програма акушерката се здобива со широка општо образовна култура и соспствена психичка и фзичка зрелост со широк обем на знаење

Me këtë program akusherja përfiton kulturë të gjërë arsimore dhe pjekuri vetja psiqike dhe fiyike me njohuri të gjëra

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

Знаење и разбирање

Ефикасно едуцирање на акушерките со чија стручност ќе можат да одговорат на потребите на здравствената дејност во област на акушерството и гинекологијата во РМ

Edukim efikas i akushereve që me aftësitë e tyre të përgjigjen nevojave të degës mjekësore të akusherisë dhe gjinekologjisë në RM

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

Со оваа програма акушерката добива знаења и вештини за поставување на акушерска диагноза, планирање на целите и интервенциите, реализирање на планот за нега и негова евалууација, учевтсво во реализирање на современото раѓање на жената, како и мултидисциплинарни пристап во решавање на здравствените проблеми
Me këtë program akusherja fiton njohuri dhe aftësi për vendosjen e diagnozës akusherike, planifikim të qëllimeve dhe inervencave, realizim të planit të kujdesit mjekësor dhe evaluimit të tij, pjesmarrje në realizim të lindjes bashkëkohore të gruas, si dhe qëndrim multidisciplinar ndaj problemeve mjekësore

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Акушерката  се едуцира за да со висок степен на одговорност и самостојност да воспостави комуникациски вештини во контактите со различни луѓе во различни ситуации и услови

Akusherja  edukohet që të ketë nivel të lartë të përgjegjësisë dhe pavarsisë në vendosjen e aftësive komunikative në kontaktet me njerëzit e ndryshëm në situata dhe kushte të ndryshme

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Со оваа програма Акушерката се здобива со знаења и вештини и способности за идентификациај на проблемот, логична анлиза и приоритет за негово решавање

Me këtë program akusherja përfiton aftësi, njohuri për identifikim të problemit, analizë logjike dhe prioritetin e gjetjes së zgjidhjes

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

Со оваа програма акушерката постигнува поголема ефикасност, квалитет, и продорност во студиите
Me këtë program akusherja arrin efikasitet, kvalitet dhe depërtueshmëri më të madhe gjatë studimeve

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve