Drejtësi

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI JURIDIK
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Право

Programi

Drejtësi

Научно подрачје

Право

Sfera shkencore

E drejtësisë

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

3+2

180

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Baccalaurea/baccalaureus по право

Baccalaurea/baccalaureus i drejtësisë

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

 • Manifeston dituri dhe kuptim të dukurive dhe  temave themelore, juridike, si dhe nga lëmia e historisë së drejtës.
 • Demonstron dituri dhe për të kuptuar dhe sqaruar parimet e ndryshme juridike, proceset dhe manifestimet shoqërore.
 • Tregon dituri dhe kuptim nga lëmia e teorive dhe drejtimeve juridike.
 • Demonstron njohuri themelore dhe kuptim për metodologjinë e hulumtimeve juridike dhe zabatimin e tyre në praktikë.
 • Manifestira znaewe i razbirawe za osnovnite pravni pojavi i temi, kako i od oblasta na istorijata na pravoto.
 • Demonstrira znaewe za razbirawe i objasnuvane na raznite pravni na~ela, op{testveni procesi i manifestacii. 
 • Pokaжuva znaewe i razbirawe od oblasta na pravnite teorii i pravnite pravci.
 • Demonstrira osnovno znaewe i razbirawe za metodologijata na pravnite istra`uvawa i nivnoto prakti~no sproveduvawe.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

 • Mund t’i zbatojë në praktikë njohuritë adekuate nga lëmia e të drejtës, të përvetësuara gjatë studimit teorik.
 • Mund t’i zbatojë njohuritë adekuate  në zgjidhjen e paragjykimeve, të ndryshme juridike, sociale, kulturore, npërmjet të organizimit të tribunave, debateve publike dhe punëtorive (work-shop).
 • Mund t’i zbatojë në mënyrë adekuate njohuritë e tij profesionale me ndihmën e atyre qasjeve juridike dhe instrumenteve të cilët janë mësuar gjatë studimeve.
 • Mund t’i zbatojë në mënyrë adekuate  dituritë e fituara për  prevencë efikase  nga dukuritë e ndryshme  juridike në shoqëri.
 • Mo`e da gi primenuva vo praktika soodvetnite znaewa od oblasta na pravoto, prisvojeni vo tekot na teoriskoto studirane.
 • Mo`e da gi primenuva soodvetnite znaewa vo re{avawe na raznite pravni, socialni, kulturni, predrasudi, preku organizirawe na tribini, javni debati i work shop-ovi .
 • Mo`e da gi primenuva soodvetno svoite profesionalni znaewa so pomo{ na onie pravni pristapi i intrumenti koi bile izu~uvani vo tekot na studiraneto.
 • Mo`e da gi primenuva adekvatno steknatite znaewa za efikasna prevencija od raznite pravni pojavi vo op{testvoto.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 • Mund të prezentojë njohuri profesionale për çështje të caktuara juridike para opinionit profesional dhe atij të rëndomtë.
 • Mund të vëndojë sistem stabil të komunikimit me  nxënës   të arsimit fillore dhe  të mesëm, me qëllim të bartjes së përmbajtjeve juridike.
 • Mund të komunikojë në mënyrë adekuate, si në raport me institucionet edukativo-arsimore,ashtu edhe me institucionet joshkencore.
 • Mo`e da prezentira stru~no znaewe za odredeni pravni pra{awa pred profesionalna i lai~ka javnost
 • Mo`e da vospostavi stabilen komunikaciski sistem so u~enici od osnovno i sredno obrazovani, so cel prenesuvawe na pravnite sodr`ini.
 • Mo`e da komunicira na soodveten  na~in, kako vo odnos na vospitno-obrazovnite, taka i na nenau~nite institucii

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 • Tregon afinitet për vlerësim adekuat në instititucionet  edukativo-arsimore  fillore dhe të mesme.
 • Arsimim ligjorë, interpretim të ligjeve.
 • Tregon aftësi për akumulim, sintetizim, dhe sleksionim  pragmatik të njohurive adekuate për shoqërinë.
 • Demonstron aftësi për ballafaqim dhe shpjegim për disa çështje të komplikuara dhe provokuese të jetës bashkëkohore.
 • Tregon aftësi për vlerësim etik dhe profesional të njohurive dhe aftësive të fituara.
 • Poka`uva afinitet za soodvetno procenuvawe na znaeweto vo osnovnite i sredni vospitno-obrazovni institucii.
 • Zakonska pismenost, tolkuvawe na zakonite
 • Poka`uva sposobnost za akumulirawe, sintetizirawe i pragmati~no selektirawe na soodvetnite znaewa za op{testvoto.
 • Demonstrira sposobnost za soo~uvawe i tolkuvane na nekoi slo`eni i provokativni pra{awa od sovremenoto `iveewe.
 • Poka`uva sposobnost za eti~ko i profesionalno vrednuvawe na steknatite znaewa i umeewa.

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

 • Tregon shkathtësi për identifikim të çështjeve pragmatike  që mund të shfrytëzohen në jetën e përditëshme
 • Demonstron shkathtësi për transmision juridik të  temave dhe dilemave më të rëndësishme nga lëmia e sociologjisë
 • Tregon shkathtësi për mendim kritik të shqëtësimeve, të cilat dalin nga jeta  shoqërore bashëkohore
 • Poka`uva ve{tini za identifikacija na pragmati~nite pra{awa koi mo`at da se koristat vo sekojdnevniot `ivot.
 • Demonstrira ve{tini za pravnite transmisija na najbitnite temi i dilemi od oblasta na sociologijata.
 • Poka`uva ve{tini za kriti~ko rasuduvawe na voznemiruvawata, koi proizleguvaat od sovremenoto op{testveno `iveewe.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

 • Dëshmon se e njeh dhe e kupton lëminë e metodologjisë së arsimit në drejtësi dhe metodat moderne të arsimit nga drejtësia
 • Tregon dituri dhe kuptim për dukuri të caktuara juridike.
 • Posedon kompetenca për zbatim të analizës krahasuese ndërmjet sistemeve të ndryshme juridike.
 • Покажува дека ја знае и го разбира полето на методологијата на наставата на правото и модерните методи на настава по право
 • Покажува знаење и разбирање за определени praвни појави.
 • Изразува компетиции за спроведување на споредбена анализа помеѓу различните правни системи.

 

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

 

 

Shkathtësi komunikimi

Комуникациски вештини

 

 

Aftësi për vlerësim

Способност за проценка

 

 

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

 

 

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

 • email Email shokëve
 • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të