Gazetari dhe Media

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI JURIDIK
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Новинарство и Медиуми

Programi

Gazetari dhe Media

Научно подрачје

Комуникологиа,
Новинарство - Медиуми

Хуманистички Науки\

Sfera shkencore

Komunikologji,
Gazetari - Media

Shkenca Humanistike

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

4

240

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Дипломира по „Новинарство и Медиуми„

Diplouar në “Gazetari dhe Media”

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Për nxënjen e diturive dhe kuptimin e tyre nga ana e studentit do të organizohen ligjerata, ushtrim teorike për çdo lëndë që është pjesë e programit studimor, si dhe ushtrime praktike në kuadër të disa lëndëve që llogariten profesionale konform programit studimor..
За добивање знаење и разбирање на истите од страна на студентитет ќе бидат организирани лекцици и вежби за секој предмет кој е дел од студиската програма, како и практични вежби за некој предмети што се сметаат професионални како дел од студиската програма.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

Për zbatimin e diturive nga ana e studentit do të organizohen detyra proektuese, kolokuiume, dhe provime përfundimtare për çdo lëndë, që llogariten si filter preventiv i kontrollimit të njohurive dhe legjitimimit të atyre njohurive që do ti mundësoj studentit përvetsimin e titullit profesional (universitar).
За примена на знаењеата од страна на студентот ќе се организираат проекни задачи и колокуиуми, и завршни испити за секој предмет, што се смета како превентивен филтер на контрола на знаењето и нивно легитимирање што на студентот му овозможува присвојување на професионално (универзитетско) звање.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Për aftësim të shkathtësive të komunikimit studentit do ti mundësohet, pjesmarje aktive në leksione e në veçanti në orët e ushtrimeve. Mundësi të prezentimit autonom të proekt detyrave dhe mundësi tjera për manifestimin e kapaciteteve individuale.
За усовршување на комуникациските вежтини на студентот се овозможува активно учество во текот на предавањата и посебно во вежбите. Можност за автономна презентација на проектните задачи и други можности за истакнување на индивидуалниот капацитет.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Studentit do ti mundësohet integritet për shprehjen e mendimit dhe vlersimit për problematika të ndryshme nga lëmi të ndryshme, në veçanti në vlersimin e punimeve të studentëve (kolegëve)  dhe nëpërmjet të evaluimeve interne studenti edhe do të ketë mundësi të vlersoj të arriturat individuale dhe koloktive, përfshir këtu edhe stafin akademik.
На студентот му е овозможен целосен интегритет за искажување на сопственото мислење исто така и вреднување на разоразните проблематики во склоп на наставните предмети, особено право на вреднување на трудовите на студентите (колегите), истотака преку интерните евалуации  студентот ќе биде во можност да си вреднува инивидуално и колективно, обватено тука и академскиот персонел.

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

Për mësim më cilësor, specifikat e lëndve do të realizoven me teknika dhe metoda pune të avancuara të cilat metodika dhe didaktika bashkohore i pranonë si standarde të suksesëshme. Leksionet të gjithë janë interaktive, Ushtrimet e lendëve realizohen me qëllim të mundësimit që studenti të kontrolloj dhe përsërit diturit dhe të njejta të manifestoj në menyrën e specifikuar sipas programit të lëndëve përkatëse.
За квалитетно учење, специфике на предметите ќе се реализираат со напредни работни текники и методи, који совдремената  методологијата и дидагтиката ги приваќа како успешни стандарди. Сите предавања се интерактивни, вежбите на предметите се реализираат се со цел овозможување на студентот да ги контролира знаењата и повторување на истите истотака истакнување на знаењата во сооднос со карактеристиките на програмата на секој наставен предмет.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Tregon se i kupton dhe ka njohuri mbi teorit dhe drejtimet e ndryshme në rrafshin e Gazetarisë.
Tregon se i kupton dhe ka njohuri mbi relevancën e mediave (gazetarisë) në shoqëri.

Tregon se i kupton dhe ka njohuri mbi rolin e rafshit (produksionit) gazetaresk dhe mënyrës se si funksionojn mediat.

Покажува дека ги знае и ги разбира теориите и различните правци на новинарскат област.
Покажува дека ги знае и ги разбира релевантноста на медиумите (новинарството) во општеството.

Покажува дека ја знае и ја разбира улогата на новинарското издаваштво и начинот како функционират медиумите.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

Është në gjendje të përdorin njohuritë e fituara nga fusha e gazetarisë dhe transferimin e tyre në auditor.
Është në gjendje të përdorin njohuritë në procesin e zhvillimit dhe publikimit cilsor të përmbajtje informative, publicistike, etj.

Është në gjendje të përdorin njohuritë e fituara në fushën komukologjisë dhe produksionit medial.

Е во состојба да ги користи добиените знаења од новинското создаваштво и нивното пренесување кај аудиториумот.
Е во состојба да ги користи потребните знаења во процесот на развојното на квалитетно новинско издаваштво.

Е во состојба да ги користи добиените знаења од полето на комуникологијата и медиумската продукција

Shkathtësi komunikimi

Комуникациски вештини

Është në gjendje të prezentoj njohuri profesionale rreth trajtimit të materjeve që mësohen në programin studimor.
Është në gjendje të komunikoj dhe diskutoj në suazat e fushave dhe ekipeve interdisciplinare.

Është në gjendje të bartë njohuri dhe botëkuptimet e veta  në mënyrë adekuate, si në kontekstin edukativo arsimorë ashtu edhe në institucione shkencore dhe jo shkencore.

Е во состојба да презентира професионални знаења за третираните материу од предметите што ги содржи студиската програма,
Е во состојба да комуницира во рамките на интередисциплинарни и конзилијарни екипи,
Е во состојба да ги пренесува сопствените знаења и разбирања на соодветен начин како во воспитно-образовниот контекст, така и во (не)научни институции.

Aftësi për vlerësim

Способност за проценка

Manifeston gadishmëri  të dalloj veprimtarin cilsore gazetareske dhe anasjelltas.
Manifeston gadishmëri për kvalifikim të vlerave në produksionin medial.

Manifeston gadishmëri për nxerje të konkluzioneve ën mënyrë autonome gjat një pune eventusale me ekipe interdisciplinare.

Изразува способност за разликување на квалитетното и корисно новинарско создаважтво од обратното,
Изразува способност за разликување на разните вредности од медиумската продукција,

Изразува способност за изведување на заклучоци на независен начин во текот на работата на интередисциплинарните екипи.

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

Manifeston një aftësim cilsor gjat të mësuarit të të arriturave shkencore dhe pragmatike në rafshin e problematikave me karakter të përgjithshëm.

Manifeston një aftësim cilsor gjat shprehjes të ideve intelektuale dhe të mendimi kritik, që mundëson një aftësim cilësorë profesional.

Изразува развиена умешност за следење на научните и прагматичните достигнувања во полето на појавите и проблемите од општествен карактер,

Изразува развиена умешност изнесување на интелектуално и критичко мислење, што овозможува професионално усовршување.

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti