Shkenca Politike

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI JURIDIK
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ

Programi

STUDIME POLITIKE

Научно подрачје

Политички

Sfera shkencore

Politike

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

4+ 1

240

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

ДИПЛОМИРАН ПОЛИТИКОЛОГ

POLITIKOLOG I DIPLOMUAR

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

 • Manifeston njohuri dhe kuptim për dukuritë themelore juridike dhe temat nga lëmia e studimeve politike.
 • Demonstron njohuri për kuptimin dhe sqarimin e parimeve të ndryshme politike, proceset dhe manifestimet shoqërore.
 • Tregon njohuri dhe kuptim nga lëmia e teorive dhe drejtimeve politike.
 • Demonstron njohuri dhe kuptim themelor të metodologjisë së hulumtimeve politike dhe të zbatimit në praktik të tyre.
 • Manifestira znaewe i razbirawe za osnovnite pravni pojavi i temi  od oblasta na политичките студии.
 • Demonstrira znaewe za razbirawe i objasnuvane na raznite политички na~ela, op{testveni procesi i manifestacii. 
 • Pokaжuva znaewe i razbirawe od oblasta na политички teorii i pravci.
 • Demonstrira osnovno znaewe i razbirawe za metodologijata na политичките istra`uvawa i nivnoto prakti~no sproveduvawe.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

 • Mund t’i zbatojë në praktikë njohuritë adekuate nga lëmia e shkencave politike, të përvetësuara gjatë studimit teorik.
 • Mund t’i zbatojë njohuritë adekuate në zgjidhjen problemeve, të ndryshme politike, sociale, kulturore, nëpërmjet organizimit të tribunave dhe debateve publike.
 • Mund në mënyrë adekuate t’i zbatojë njohuritë e tij profesionale me ndihmën e atyre qasjeve politike dhe instrumenteve të cilat janë mësuar gjatë studimeve.
 • Mund t’i zbatojë në mënyrë adekuatë njohuritë e fituara në prevenimin efikas të dukurive të ndryshme politike në shoqëri.
 • Mo`e da gi primenuva vo praktika soodvetnite znaewa od oblasta na политичките науки, prisvojeni vo tekot na teoriskoto studiraњe.
 • Mo`e da gi primenuva soodvetnite znaewa vo re{avawe na raznite политичките, socialni, kulturni, predrasudi, preku organizirawe na tribini и  javni debati.
 • Mo`e da gi primenuva soodvetno svoite profesionalni znaewa so pomo{ na onie политички pristapi i intrumenti koi bile izu~uvani vo tekot na studiraneto.
 • Mo`e da gi primenuva adekvatno steknatite znaewa za efikasna prevencija od raznite pravni pojavi vo op{testvoto.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 • Mund të prezentojë njohuri profesionale për çështje të caktuara politike pëpara opinionit profesional.
 • Mund të vëndojë sistem stabil të komunikimit me nxënës të arsimit fillor dhe të mesëm, me qëllim të bartjes së njohurive politike.
 • Mund të komunikojë në mënyrë profesionale, si në raport me institucionet politike, ashu edhe me institucionet joshkencore.
 • Mo`e da prezentira stru~no znaewe za odredeni pолитички  pra{awa pred profesionalnaта javnost
 • Mo`e da vospostavi stabilen komunikaciski sistem so u~enici od osnovno i sredno obrazovani, so cel prenesuvawe na политичките sodr`ini.
 • Mo`e da komunicira na soodveten  na~in, kako vo odnos na политичките, taka i na nenau~nite institucii.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 • Tregon afinitet për vlerësim adekuat të njohurive në institucionet politike, arsimimi ligjor, shpjegimi politik të ligjeve.
 • Tregon aftësi për akumulim, sintetizim dhe selektim pragmatik të njohurive adekuate për shoqërinë, me theks të veçantë nga lëmia e studimeve politike.
 • Demonstron aftësi për ballafaqim dhe shpjegim të disa çështjeve të komplikuara dhe provokuese nga jeta bashkëkohore.
 • Dëshmon aftësi për vlerësim etik dhe profesional të njohurive dhe shkathëtsive të fituara nga lëmia e studimeve politike.
 • Poka`uva afinitet za soodvetno procenuvawe na znaeweto vo политчките institucii, зakonska pismenost, политичкото tolkuvawe na zakonite
 • Poka`uva sposobnost za akumulirawe, sintetizirawe i pragmati~no selektirawe na soodvetnite znaewa za op{testvoto, со посебен акцент во областа на политички студи.
 • Demonstrira sposobnost za soo~uvawe i tolkuvane na nekoi slo`eni i provokativni pra{awa od sovremenoto `iveewe.
 • Poka`uva sposobnost za eti~ko i profesionalno vrednuvawe na steknatite znaewa i umeewa од областа на политичките студии.

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

 • Tregon shkathtësi për identifikim të çështjeve pragmatike që mund të shfrytëzohen në jetën e përditëshme.
 • Demonstron shkathtësi për transmision juridik të temave dhe dilemave më të rëndësishme nga lëmia shkencave politike.
 • Tregon shkathtësi për mendim kritik të shqetësimeve që burojnë nga jeta shoqërore bashkëkohore.
 • Poka`uva ve{tini za identifikacija na pragmati~nite pra{awa koi mo`at da se koristat vo sekojdnevniot `ivot.
 • Demonstrira ve{tini za pravnite transmisija na najbitnite temi i dilemi od oblasta na политичките науки.
 • Poka`uva ve{tini za kriti~ko rasuduvawe na voznemiruvawata, koi proizleguvaat od sovremenoto op{testveno `iveewe.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

 • Dëshmon se e njeh dhe e kupton lëminë e metodologjisë së mësimit dhe të metodave moderne të mësimit nga shkencat politike.
 • Tregon njohuri dhe kuptim për dukuri të caktuara politike.
 • Posedon kompetenca për zbatimin e analizës krahasuese ndërmjet sistemeve të ndryshme politike.
 • Покажува дека ја знае и го разбира полето на методологијата на наставата на и модерните методи на настава по политичките науки
 • Покажува знаење и разбирање за определени политички појави.
 • Изразува компетиции за спроведување на споредбена анализа помеѓу различните политички системи.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

 

 

Shkathtësi komunikimi

Комуникациски вештини

 

 

Aftësi për vlerësim

Способност за проценка

 

 

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

 

 

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

 • email Email shokëve
 • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve