Kulturë Fizike

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: I KULTURËS FIZIKE
ФАКУЛТЕТ

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Физичка Култура
Спортски Тренер
Спортски Менаџер

Programi

Kultur Fizike
Trajener SportivMenaxher Sportiv

Научно подрачје

Општествени науки, кинезиологија, фундаментална, приментеа и опшествена кинезиологија

Sfera shkencore

Shkencat shoqërore, Kieziologji fondamentale, aplikative dhe shoqërore

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

4+ 1

240

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Profesor i Kulturës Fizike
Trajner Sportiv

Menaxher Sportiv

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Aftësi të analizave dhe sintezave, aftësi për organizime dhe planifikime, njohuri të përgjithshme bazike, krijimi i njohurive bazike profesionale, komunikim solid me gojë dhe me shkrim, njohje te gjuhëve të huaja, njohje elementare me kompjuter, shkathtësi për menaxhim e informacioneve, aftësi për zgjedhjen e problemeve dhe vendosmëri.
Способност на анализа и синтеза, способност за планирање и организирање, основно општо знаење, втемелување во основното професионално знаење, солидна усмена и писмена комуникација, знаења на странски јазик , елементарно познавање на компјутери, вештини за менаџмент на информации, способност за решавање на проблем, одлучувањее

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

Aftësi kritike dhe vetëkritike, punë ekipore, shkathtësi interdisiplinare, aftësi pune në ekipore interdisiplinare, aftësi për komunikim me specialist të fushave të ndryshme, të kuptuarit e diversiteteve të ndryshme dhe multikulturalizmit, Aftësia për të punuar në një mjedis ndërkombëtar dhe një angazhim etike
Способност на критика и самокритика,тимска работа, интерперсонални вештини, способност за работа во интердисиплинарни тимови, способност за комунокација со струшњаци на други области, разбирање на разноликоста и мултикултурноста, способноста на работа во меѓународно опкружување и етичка посветеност.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Aftësia për të aplikuar njohuritë në praktikë, aftësi kërkimore, aftësi e të mësuarit, aftësia për t'iu përshtatur situatave të reja, kreativitet, udhëheqje, të kuptuarit e kulturave dhe traditave të popujve tjerë, aftësi për punë individuale, aftësinë e krijimit dhe menaxhimin e projekteve, lidership, përkujdesje për kualitet, dëshira për suksese etj.
Способност за примена на знаењето во пракса, истжувачки вештини, способност за учење, способност за прилагодување  на нови ситуации, креативност, водство, разбирање на културата и традицијата на другите народи, способност за независна работа, способност на креирање и менаџирање на проект, лидерство, грижа на квалитет, желба за успех и др.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Aftësia për të integruar një shumëllojshmëri të informacionit dhe mjetet të vlerësimit duke përdorur sa më shumë faktorë relativ

Способност  да интегрира најразлични информации и начини на проценка со помош на што поголем број релативни фактори

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

Aftësia për të njohin dhe të përdorin të mënyrave të përshtatshme për teorit kineziologjike, konceptet, paradigma dhe parimet,

Способност да ги препознае и на содветен начин употреби кинезиолошките теории, концепти, парадигми и принципи,

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Njohuri të mjaftueshme për historinë dhe teorinë e kulturës fizike në përgjithësi
Njohuri të mjaftueshme të karakteristika strukturore dhe funksionale të njeriut
Aftësia e demonstrimit të elementeve sportive

Aftësia për analiza kineziologjike

Содветно знаења на историјата и теоријата на физичката култура во општо
Содветно знаење на структуралните и функсионалните карактеристики на човекот,
Способност на демостација на содвеетен спортски елемент,

Способност за соодветна кинезиолошка анализа,

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

Aftësia metodologjike dhe didaktike të trajnojë kategori të ndryshme të njerëzve,
Aftësia për të krijuar, ofruar dhe evoluimin programeve specifike,
Treguesit psikologjike të kategorive të ndryshme të personave,
Aftësia për të integruar një shumëllojshmëri të informacionit dhe mjetet të vlerësimit duke përdorur sa më shumë faktorë relativ

Aftësia për krijimin e sjelljeve harmonike në ekipin që punon

Методска и дидактичка способност за обука на разни категории на лица,
Способност за креирање, реализација и евулуација на специфични програми за вежбање,
Психолошките показатели кај различните категории на лица,
Способност  да интегрира најразлични информации и начини на проценка со помош на што поголем број релативни фактори

Способност да формира хармоночни односи во тимот во кој работи

Shkathtësi komunikimi

Комуникациски вештини

Aftësia për përshtatje edhe mënyra për të komunikuar me strukturat, në formë të ndryshme të shkruarit, komunikimit verbal, jo-verbale apo forma grafika,
Aftësia për të promovuar aktivitetet të ndryshme,

Aftësia për të komunikuar njohuritë dhe ide të reja

Способност да на содветен начин комуницира со различни структури во пишана, вербална, невербална или графичка форма,
Способност да унапредува со активностите,
Способност да соопштуваа нови сознаниа и идеи,

Aftësi për vlerësim

Способност за проценка

Aftësia për të njohin dhe të përdorin të mënyrave të përshtatshme për teorit kineziologjike, konceptet, paradigma dhe parimet,

Aftësia për të ndarë dhe të shfaq e lidhjet dhe  relacionet kyçe.

Способност да ги препознае и на содветен начин употреби кинезиолошките теории, концепти, парадигми и принципи,

Способност да ги издвои и прикаже клучните врски и релации ,

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

Aftësia për të zhvilluar një vetëdijen kritike të marrëdhënieve mes trendeve  përkatëse, teknologjit dhe strukturat e të  kaluarës.

Способност да развие критичка свест за односите по меѓу содветните трендови, технологи и минатотот на структурата

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti