Matematikа në financa dhe biznes

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: Fakulteti i Shkencave Matematike Nayrore
ФАКУЛТЕТ: Природно Математички Факултет

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Математика во финанции и бизнис

Programi

Matematikа në financa dhe biznes

Научно подрачје

 

Sfera shkencore

 

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

3+2

180

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Бачелор по математика во финанции и бизнис

Baçellor i matematikës në financa dhe biznes

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

 • Tregon se i di dhe i kupton teoritë dhe drejtimet e ndryshme nga matematika dhe ekonomia
 • Tregon se i di dhe i kupton paraqitjet e ndryshme të disiplinave matematike dhe ekonomike
 • Tregon se e di edhe zhvillimin historik të shkencës së matematikës dhe atyre ekonomike
 • Покажува дека ги знае и ги разбира теориите и различните правци на Математика и економија
 • Покажува дека ги знае и ги разбира различните претставувања математичките и економските дисциплини.
 • Покажува дека ја знае и историскиот развој  на математичка-економска наука.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

 • Është në gjendje të shfrytëzojë njohuritë e fituara teorike në literaturë dhe literaturën krahasuese matematike dhe ekonomike
 • Është në gjendje ti shfrytëzojë dituritë e fituara nga sfera e matematikës dhe ekonomisë
 • Është në gjendje të shfrytëzojë dituritë e fituara nga fusha e shkencave matematike natyrore dhe ato të ekonomisë
 • Е во состојба да ги користи добиените знаења од теоријата на литературата  и споредбената математичка-економска литература
 • Е во состојба да ги користи потребните знаења од областа на математиката и економијата
 • Е во состојба да ги користи добиените знаења од полето  на природно-математички и економски знаења 

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 • Është në gjendje të prezantojë dituritë profesionale nga matematika dhe ekonomia përpara auditorit profesional dhe joprofesional
 • Është në gjendje të komunikojë në suazat e ekipeve ndërdisiplinore dhe konsultuese
 • Është në gjendje ti bart dituritë dhe të kuptuarit e fituar në mënyrën e duhur si në kontekstin shoqëror ekonomik ashtu edhe në institucionet (jo) shkencore
 • Е во состојба да презентира професионални знаења за математика и економија пред професионална и непрофесионална јавност,
 • Е во состојба да комуницира во рамките на интередисциплинарни и конзилијарни екипи,
 • Е во состојба да ги пренесува сопствените знаења и разбирања на соодветен начин како во економско општествениот контекст, така и во (не)научни институции.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 • Shpreh aftësi për dallimin e kuptimeve të ndryshme matematike nga sfera e shkencave matematike dhe ato nga sfera ekonomike
 • Shpreh aftësi për dallimin e qasjeve të ndryshme gjatë shkrimit dhe përgatitjes së një punimi seminari dhe punimit të diplomës
 • Shpreh aftësi për nxjerrjen e përfundimeve në mënyrë të pavarur gjatë punës së ekipeve ndërdisiplinore
 • Изразува способност за разликување на различните математичко-економски појмови од областа на  природно- математичко и економско поле
 • Изразува способност за разликување на разните приоди во текот на пишувањето и подготовката на една семинарска работа и дипломски труд,
 • Изразува способност за изведување на заклучоци на независен начин во текот на работата на интередисциплинарните екипи.

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

 • Shpreh shkathtësi të zhvilluara për ndjekjen e arritjeve pragmatike dhe shkencore nga fusha e fenomeneve dhe problemeve nga sfera e matematikës dhe ekonomisë
 • Shpreh shkathtësi metakognitive të zhvilluara, që i mundëson specializim profesional.
 • Изразува развиена умешност за следење на научните и прагматичните достигнувања во полето на појавите и проблемите од економско-математичкиот област.
 • Изразува развиена умешност за за метакогниција, која овозможува професионално усовршување.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

 • Tregon se di dhe kupton fushën e metodologjisë së matematikës në ekonomi dhe metodat dhe zhvillimet moderne në ekonomi
 • Tregon njohuri dhe kuptim për disiplinat e ndryshme matematike dhe ekonomike dhe sferat e afërta me matematikën financiare
 • Shpreh kompetenca për realizimin e analizës krahasimtare ndërmjet koncepteve të ndryshme matematike dhe ekonimike
 • Покажува дека ја знае и го разбира полето на методологијата на применета математика во еконимија и модерните методи на економските трендови
 • Покажува знаење и разбирање за определени математичко-економски правци и сродни области со финансиска математиката
 • Изразува компетиции за спроведување на споредбена анализа помеѓу различните математичко-економски појмови

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

 

 

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 

 

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 

 

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

 

 

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

 • email Email shokëve
 • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti