Biologji Arsimor

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: Fakulteti i Shkencave Matematike Nayrore
ФАКУЛТЕТ: Природно Математички Факултет

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Биологија-Наставна насока

Programi

Biologji – Drejtimi arsimor

Научно подрачје

1 Природно-математички науки
102 Биологија

10200 Биологија

Sfera shkencore

1 Shkencat matematike natyrore
102 Biologji

10200 Biologji

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

4+1

240

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Дипломиран професор по биологија

Profesor i diplomuar i biologjisë

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

 • Tregon dije dhe kuptim për disiplinat e ndryshme biologjike
 • Tregon dije dhe kuptim për disiplinat e ndryshme botanike dhe zoologjike.
 • Tregon dije dhe kuptim nga fusha e disiplinave dinamike biologjike.
 • Tregon dije dhe kuptim për disiplinat e pedagogjike lidhur me mësimdhënien e disiplinave biologjike.
 • Покажува знаење и разбирање за различните биолошки дисциплини.
 • Покажува знаење и разбирање за различните ботанички и зоолошки дисциплини.
 • Покажува знаење и разбирање од областа на динамичните биолошки дисциплини.
 • Покажува знаење и разбирање за педагшките дисциплини врзани со предавањето на биолошките дисциплини.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

 • Mund të përdor dijet përkatëse nga fusha e biologjisë për aplikim në procesin mësimor dhe në zbatim,
 • Mund të përdor instrumentarium përkatës (teste, pyetësorë, modele, etj) në procesin mësimor dhe klasifikim të kapaciteteve të njohurive nga fusha e biologjisë,
 • Mund të përdor dijet përkatëse gjatë vlerësimit të procesit edukativ-mësimor të të rinjëve dhe fëmijëve për orientim në rrethin natyror,
 • Mund të përdor dijet përkatëse nga fusha e biologjisë për vlerësim të karakteristikave të përgjithshme humane dhe natyrore.
 • Може да ги употреби соодветните знаења од областа на биологијата за аплицирање во наставен и апликативен процес,
 • Може да применува соодветен инструментариум (тестови, прашалници, модели итн) на наставен процес и класификација на капацитети на знаења од областа на биологијата,
 • Може да ги употреби соодветните знаења при проценка  на наставно-образовен процес на децата и младите за ориентирање во природниот простор што го опкружува,
 • Може да ги примени соодветните знаења од областа на биологијата за проценка на општи природно-хумани  карактеристики.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 • Mund të preyantojë dije profesionale për problemet përkatëse biologjike përpara një auditori profesional ose jo,
 • Mund të komunikojë në suayat e ekipeve ndërdisiplinare dhe këshilluese,
 • Mund të  bart dijet dhe të kuptuarit në mënyrën e duhur si në suazat e institucioneve shkencore dhe jo shkencore ashtu edhe para atyre edukative arsimore.
 • Може да презентира стручно знаење за соодветни биолошки проблеми пред стручна и нестручна јавност,
 • Може да комуницира во рамките на интердисциплинарни и конзилијарни тимови,
 • Може да ги пренесе своите знаења и разбирања на соодветен начин како во рамките на воспитно-образовните така и на научни и ненаучни институции.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 • Tregon aftësi për vlerësim të duhur të instrumentave dhe teknikave dhe metodave të ndrsyshme biologjike,
 • Tregon aftësi që të dallojë fenomenet e ndryshme biologjike në nivel të shtetit, regjionit e më gjerë,
 • Tregon aftësi që të dallojë mes fenomeneve të ndryshme biologjike gjatë përgatitjes së profileve, 
 • Tregon aftësi për nxjerrjen e pavarur të përfundimeve gjatë punës me grupe ndërdisiplinare.
 • Покажува способност да процени соодветност на инструменти и техники  и разни биолошки методи,
 • Покажува способност да направи диференција на различните биолошки појави на ниво на земјата, регионот и пошироко,
 • Покажува способност да прави разлики меѓу  разни биолошки појави при подготвување профили, 
 • Покажува способност за независно изведување на заклучоци при работа во интердисциплинарни тимови.

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

 • Tregon shkathtësi për ndjekjene arritjeve shkencore nga fusha e fenomeneve dhe probelmeve biologjike,
 • Shpreh shkathtësi metakognitive të zhvilluara, që i mundëson specializim profesional.
 • Покажува вештини за следење на научните и прагматичните достигнувања во областа на биолошки појави и проблеми,
 • Покажува вештини за метакогниција која му овозможува професионална надградба и усовршување.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

Знаење и разбирање

 
 

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

 

 

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 

 

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 

 

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

 

 

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

 • email Email shokëve
 • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të