Biologji - biokomi

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: Fakulteti i Shkencave Matematike Nayrore
ФАКУЛТЕТ: Природно Математички Факултет

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Биологија - Биохемија

Programi

Biologji - Biokimi

Научно подрачје

1 Природно-математички науки
102 Биологија

10201Биохемија

Sfera shkencore

1 Shkencat matematike natyrore
102 Biologji

10201 Biokimi

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

4+1

240

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Дипломиран професор по биологија - Биохемичар

Profesor i diplomuar i biologjisë - Biokimist

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

 • Tregon njohuri dhe nxënie për disiplina të ndryshme biologjike sic janë : Zologjia, Botanika, Gjenetika, Biokimia
 • Tregon njohuri dhe nxënie ndaj manifestimeve të ndryshme të dukurive biologjike
 • Tregon njohuri dhe të kuptuarit nga lëmia e biokimisë,
 • Tregon njohuri të lidhura me klasifikimin dhe sistematikën e kategorive të ndryshme animale dhe bimore
 • Покажува знаење и рабирање за различните биолошки дисциплини, како што се: Зоологија, Ботаника, Генетика, Биохемија,
 • Покажува знаење и разбирање за различните манифестации на биолошките појави,
 • Покажува знаење и разбирање од областа на биохемијата.
 • Покажува знаења поврзани за класификацијата и систематиката на различните анимални и растителни категории,

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

 • Mund të i shfrytëzoj njohuritë e dhëna nga fusha e biokimisë për aplikim në praktikën ditore  klinike,
 • Mund të përdor teknika dhe aparatura laboratorike moderne,
 • Mund të aplikojë metoda laboratorike sic janë kalorimetria, spektrofotometria, elektroforeza, Imune assay, kromatografia etj
 • Може да ги употреби соодветните знаења од областа на биохемијата за спроведување во секојдневната клиничка пракса,
 • Може да манипулира со современа лабораториска техника и апаратура,
 • Може да ги спроведува лабораториските методи, како што се колориметриа, спектрофотометриа, електрофореза, имуноесејот, кроматографиа во лист и т.н.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 • Është në gjendje të prezantoj njohuri profesionale për proceset, dukuritë biokimike si dhe manifestimet klinike para auditorit profesional dhe joprofesional,
 • Mund të komunikoj me grupe të ndryshme shkencore,
 • Mund të i përcjell njohuritë e përfituara në mënyrë të caktuar brenda kornizave të institucionit edukativo-arsimor, 
 • Може да презентира стручно знаење за биохемиски процеси, појави и клинички манифестации пред стручен и нестручен аудиториум,
 • Може да комуницира во рамките на интердисциплинарни и конзилијарни тимови,
 • Може да ги пренесе своите знаења и разбирања на соодветен начин како во рамките на воспитно-образовните така и на ненаучни институции.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 • Tregon aftësi për vlerësimin e metodave të ndryshme biokimike,
 • Tregon aftësi të bëjë dallimin midis rezultateve të sakta dhe jo të sakta në testet biokimike klinike,
 • Tregon aftësi të bëjë dallimin midis dukurive të ndryshme gjatë përgaditjes së profileve të ndryshme biokimike, imunologjike, gjenetike, endokrinologjike dhe hematologjike,
 • Покажува способност да процени соодветностна инструменти и техники  и разни биохемиски методи,
 • Покажува способност да направи разлика помеѓу точните и неточните куантитавни резултати кај клиничките биохемиски тестови,
 • Покажува способност да прави разлика меѓу  разни појави при подготвување на различни биохемиски, имунолошки, генетски, ендокринолошки и хематолошки профили,

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

 • Tregon shkathtësi për ndjekjen e të arriturave shkencore nga lëmia e biokimisë,
 • Tregon shkathtësi mendore e cila i lejon avancime profesionale,
 • Покажува вештина за следење на научните и прагматичните достигнувања во областа на биохемиските појави и проблеми,
 • Покажува вештина за метакогниција која му овозможува професионална надградба и усовршување.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

Знаење и разбирање

 
 

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

 

 

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 

 

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 

 

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

 

 

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

 • email Email shokëve
 • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të