Fizikë Arsimore

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: Fakulteti i Shkencave Matematike Nayrore
ФАКУЛТЕТ: Природно Математички Факултет

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Физика-Наставна насока

Programi

Fizikë Arsimore

Научно подрачје

1 Природно математички науки
103 Физика

10300 Физика

Sfera shkencore

1 Shkencat matematikе natyrore
103 Fizikë

10300 Fizikë

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

4+1

240

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Дипломиран професор по физика

Profesor i diplomuar i fizikës

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

Manifeston njohuri dhe kupton fushën shkencore të studimit e cila mbindërtohet  mbi arsimimin paraprak dhe trajnimeve, duke inkorporuar edhe njohuri mbi perspektivat teorike, konceptuale, komparative dhe kritike në fushën shkencore në bazë të një metodologjie të përshtatshme.

Të kuptuarit thelbësor të një fushe si dhe njohje të çështjeve aktuale në lidhje me hulumtimet shkencore dhe burimet e reja të njohurive.

Покажува знаење и разбирање  во научното поле на студирање кое се надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и познавање во доменот на теоретски, концептуални, компаративни и критички перспективи во научното поле според соодветна методологија.

Tемелно разбирање на одредена област и познавање на тековните прашања во врска со научните истражувања и новите извори на знаење.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

Mund të aplikoj dijen dhe të kuptuarit e dijes në formë e cila reflekton qasje profesionale në punën e tyre ose profesion.
Manifeston kompetenca për identifikim, analizë dhe zgjedhjen e problemeve.

Aftësi për gjetjen dhe përforcimin e argumenteve në suazat e fushës së studimit.

Може да го примени на знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во нивната работа или професија.
Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање проблеми.

Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на полето на студирање.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

Aftësi për të komunikuar dhe diskutuar, si me opinion profesional ashtu edhe me atë joprofesional, për informatat, idetë, problemet  dhe zgjidhjet në kontekst kur kriteret për vendosje dhe vëllimi i detyrës janë të përcaktuar qartë.

Merr përgjegjësi të ndarë për rezultatet kolektive.

Способност  да комуницира и да дискутира за на  информации, идеи, проблеми и решенија во контекст кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани како со стручна, така и со нестручна јавност.

Презема поделена одговорност за колективни резултати.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

Aftësi për të grumbulluar, analizuar, vlerësuar dhe prezantuar informata, ide, koncepte nga të dhëna relevante.

Sjellje të vlerësimeve të përshtatshme duke i marr në konsideratë aspektet personale, shoqërore, shkencore dhe etike.

Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање информации, идеи, концепти од релевантни  податоци.

Донесување соодветна проценка земајќи ги во предвид личните, општествените, научните и етичките аспекти.

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

Ndërmerr iniciativë për ti identifikuar nevojat për fitim të dijeve të mëtejme dhe mësimnxënie me një shkallë të lartë të pavarësisë.
Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување понатамошно знаење и учење со висок степен на независност.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

Знаење и разбирање

- Tregon që i njeh dhe kupton dukuritë natyrore si dhe ligjet fizike që i përshkruajnë ato
- Tregon se i njeh raportet ndërmjet madhësive fizike në dukuri të caktuara fizike

- Tregon se i njeh dhe kupton instrumentet dhe pajisjet bazë me anë të të cilëve demonstrohen dhe mësohen dukuritë natyrore

- Покажува дека ги знае и разбира природните појави  како и физичките закони кои ги опишуваат тие појави.
- Покажува дека ги знае и разбира релациите помеѓу физичките величини во одредени природни појави.

- Покажува дека ги знае и разбира основните инструменти и апаратури со кои се демонстрират и изучуваат природните појави.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

Është në gjendje ti zbatojë për sqarimin e disa dukurive fizike
Është në gjendje ti zbatojë njohuritë teorike nga fizika në jetën e përditshme

Është në gjendje ti zbatojë instrumentët e ndryshme për matjen e madhësive fizike për dukuri të caktuara fizike.

- Е во состојба да ги примени за објаснување на некои физички појави.
- Е во состојба да ги примени теориските знаења од физиката во секојдневната пракса.
- Е во состојба да ги примени различните инструменти и апаратури  за мерење на физички величини за одредена физилка појава.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

- Mund të prezantojë njohuri profesionale për sqarimin e ligjësive natyrore.

- Është në gjendje të komunikojë me persona profesionalë nga fusha të ndryshme edukativo-arsimore.

- Е во состојба да презентира професионални знаења за објаснување на природните законитости.

- Е во состојба да комуницира со стручни лица од различи воспитно – образовни подрачја

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

- Tregon aftësi për kontroll dhe vlerësim të njohurive dhe aritjeve të studentëve dhe formimin e informatave kthyese
- Tregon aftësi për pavarësi, (vetë) kritikë, (vetë) vlerësim dhe kontribut për kualitet

- Tregon aftësi për dallimin e qasjeve të ndryshme gjatë shkrimit dhe përgaditjes së një punimi seminarik dhe punimi diplome

- Изразува способност за проверување и оценување на знаењата и достигнувњата на учениците и формирање повратни информации
- Изразува способност за самостојност, ( само ) критичност, (само) проценување и придонесување за квалитет.

- Изразува способност за разликување на разните приоди во текот на пишувањето и подготовката на една семинарска работа и дипломски труд

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

- Tregon zhdërvjelltësi të zhvilluar për ndjekjen e aritjeve pragmatike dhe shkencore në fushën e dukurive natyrore.

- Tregon zhdërvjelltësi të zhvilluar për mendin kreativ

- Изразува развиена умешност за следење на научните и прагматичните достигнувања во полето на природните појави.

Изразува развиена умешност за креативно мислење.

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të