Gjeografi

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: Fakulteti i Shkencave Matematike Nayrore
ФАКУЛТЕТ: Природно Математички Факултет

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Географија -наставна

Programi

Gjeografi - arsimore

Научно подрачје

1 Природно математички науки
105 Географија

10500 Географија

Sfera shkencore

1 Shkencat matematike natyrore
105 Gjeografi

10500 Gjeografi

 

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

4+1

240

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Професор по Географија

Profesor i Gjeografisë

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

 • Demonstron dituri dhe kupton drejtimet e ndryshme gjeografike,
 • Demonstron dituri dhe kupton proceset dhe dukuritë e ndryshme gjeografike
 • Demonstron dituri dhe kupton fushën e e gjeografisë fizike, humane dhe regjionale
 • Demonstron dituri dhe kupton metodologjinë  dhe metodat statistikore për përpunimin e të dhënave gjeografike.
 • Демонстрира знаење и рабирање за различните географски правци,
 • Демонстрира знаење и разбирање за различните манифестации на географски појави,
 • Демонстрира знаење и разбирање од областа на физичка, општесвена и регионална географија.
 • Демонстрира знаење и разбирање за методологија и статистичките методи за обработка на географски податоци

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

 • Është në gjendje që t’i përdorë dituritë përkatëse nga fusha e gjeografisë  për aplikim në procesin mësimor dhe aplikativ,
 • Është në gjendje që të aplikojë instrumente përkatëse (teste, pyetësor, harta, grafike etj,.) në procesin  mësimor dhe klasifikimit të kapaciteteve njohëse, nga fusha e gjeografisë,
 • Është në gjendje që t’i përdorë dituritë përkatëse në procesin e vlerësimit edukativo-mësimor të fëmijëve dhe të rinjve për tu orientuar në hapësirën gjeografike që i rrethon.
 • Është në gjendje që t’i përdorë dituritë përkatëse nga fusha e gjeografisë për vlerësim të karakteristikave të përgjithshme natyrore-humane.
 • може да ги употреби соодветните знаења од областа на географија за аплицирање во наставен и апликативен процес,
 • може да применува соодветен инструментариум (тестови, прашалници, скалии итн) на наставен процес и класификација на на капацитети на знаења од областа на географија,
 • може да ги употреби соодветните знаења при проценка  на наставно-образовен процес на децата и младите за ориентирање во географскиот простор што го опкружува,
 • може да ги примени соодветните знаења од областа на географија за проценка на општи природно-хумани  карактеристики,

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 • Është në gjendje që të prezantojë dituri profesionale për procese dhe dukuri gjeografike para auditorit profesional dhe joprofesional,
 • Është në gjendje që të komunikojë në kuadër të ekipeve interdisciplinare.
 • Është në gjendje që t’i transmetojë dituritë e veta dhe të kuptuarit në mënyrë përkatëse si në kontekst edukativo-arsimor ashtu edhe në institucione jo/shkencore.
 • Може да презентира стручно знаење за соодветни географски проблеми пред стручна и нестручна јавност
 • Може да комуницира во рамките на интердисциплинарни и конзилијарни тимови
 • Може да ги пренесе своите знаења и разбирања на соодветен начин како во рамките на воспитно-образовните така и на не/научни институции

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 • Manifeston aftësi për vlerësim të përshtatshmërisë të instrumenteve, teknikave dhe metodave të ndryshme gjeografike,
 • Manifeston aftësi për të bërë diferencim mes dukurive të ndryshme gjeografike si në shkallë vendi, rajoni dhe më gjërë,
 • Manifeston aftësi për të bërë dallime mes dukurive të ndryshme gjatë përgatitjes së profileve të ndryshme gjeografike,
 • Manifeston aftësi për nxjerrje të konkludimeve në mënyrë të pavarur, gjatë punës në ekipet inderdisciplinare
 • Покажува способност да процени соодветност на инструменти и техники  и разни географски методи,
 • Покажува способност да направи диференциација на различните географски појави на ниво на земјата, регионот и пошироко,
 • Покажува способност да прави разлики меѓу  разни појави при подготвување на разни географски профили, 
 • Покажува способност за независно изведување на заклучоци при работа во интердисциплинарни тимови

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

 • Manifeston shkathtësi të zhvilluara për përcjellje të arritjeve shkencore dhe pragmatike në fushën e dukurive dhe problemeve gjeografike,
 • Manifeston shkathtësi të zhvilluara për metakognicion, e cila i mundëson mbindërtim dhe profesionalizim profesional
 • Покажува вештини за следење на научните и прагматичните достигнувања во областа на географски појави и проблеми,
 • Покажува вештини за метакогниција која му овозможува професионална надградба и усовршување

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

Знаење и разбирање

 

 

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

 

 

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 

 

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 

 

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

 

 

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

 • email Email shokëve
 • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti