Informatikë – Drejtimi arsimor

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: Fakulteti i Shkencave Matematike Nayrore
ФАКУЛТЕТ: Природно Математички Факултет

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Информатика – Наставна насока

Programi

Informatikë – Drejtimi arsimor

Научно подрачје

 

Sfera shkencore

 

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

4+1

240+60

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

ДИПЛОМИРАН ПРОФЕСОР ПО ИНФОРМАТИКА

PROFESOR I DIPLOMUAR I INFORMATIKES

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

-Tregon që di dhe e kupton teorine dhe rrugët e ndryshme të informatikës
-Tregon që di dhe e kupton zhvillimin e teknologjive të informacionit dhe komunikimit.

-Tregon që di dhe i kupton aplikacionet softuerike, arkitekturen e sistemeve kompjuterike, platformat zhvilluese dhe gjuhë programike.

-Покажува дека ги знае и ги разбира теориите и различните правци на информатика
-Покажува дека ги знае и ги разбира развојот на информациско-комуникациските технологии.

-Покажува дека ја знае и ја разбира софтверските апликации, арџитектурите на компјутерските системи, развојените платформи, и програмските јазици.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

- Është në gjendje të përdor aplikacione moderne, mirëmbajtjen dhe instalimin e tyre.
-Është në gjendje të përdor njohuritë e fituara të arkitekturave te sistemeve kompjuterike, zbatimin dhe instalimin e tyre.

-Është në gjendje të përdor njohuritë dhe të kuptuarit në një mënyrë për të treguar një qasje profesionale për të punuar.

-Е во состојба да ги користи современите апликации, нивно одржување и инсталација.
-Е во состојба да ги користи добиените знаења за архитектурите на компјутерските системи, нивната примена и инсталација.

-Е во состојба да ги користи знаењето и разбирањето на начин да покажува професионален пристап во работа.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

-Është në gjendje të paraqesë njohuri profesionale të shkencave të komunikimit.
-Është në gjendje të komunikojë dhe të diskutojë me ekspertë dhe jo ekspertë për çështje, ide dhe informacione.
-Është në gjendje të transmetojë njohuritë dhe të kuptuarit në rrugë të duhur në kontekstin arsimor, dhe institucione shkencore.

-Është në gjendje të merr pjesë në mënyrë të pavarur në një qasje profesionale.

-Е во состојба да презентира професионални знаења за комуникација од областа на информатика,
-Е во состојба да комуницира и дискутира и со стручната и со не стручната јавност за проблеми, идеи, информации.
- Е во состојба да ги пренесува сопствените знаења и разбирања на соодветен начин како во воспитно-образовниот контекст, така и во (не)научни институции.

-Е во состојба да има независно учество во професионален пристап.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

-Shfaq aftësinë për të vlerësuar zhvillimin e arritur të shoqërisë informatike.
-Shfaq aftësi për mbledhjen, analizimin dhe prezantimin e informacionit, ideve dhe koncepteve,

-Shfaq aftësinë për të vlerësuar çështjet teorike dhe praktike, për të shpjeguar dhe për të zgjedhur një zgjidhje të përshtatshme.

-Изразува способност за да процени достигнатиот на развој на информатичкото општество,
-Изразува способност за прибирање, анализирање и презентирање на информации, идеи, концепти,

-Изразува способност за да оценува теоретски и практични прашања, да дава објаснување и да избере соодветно решение.

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

-Shfaq aftësi të zhvilluara për të mësuar teknologjitë e reja të informacionit

-Shfaq krijimtari te zhvilluar në ofrimin e zgjidhjeve dhe aftësive për të menduarit kritik.

- Изразува развиена умешност за изучување на новите информациски технологии

-Изразува развиена креативност во нудење на решениа и способност за критично размислување.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

Знаење и разбирање

-Tregon që di dhe e kupton fushën e metodologjisë së mësimdhënies, si dhe teknikave dhe teknologjive të informacionit

-Demonstrojnë njohuritë dhe të kuptuarit e sistemeve kompjuterike, programet e aplikimit, si dhe operimin e elementeve harduerike.

-Покажува дека ја знае и го разбира полето на методологијата на наставата на информатичките техники и технологии

-Покажува знаење и разбирање на компјутерските системи, апликативните програми, функционирање на хардверските елементи

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

-Sjell Konkurrencë për kryerjen e analizave krahasuese në mes të qytetërimeve të ndryshme

-Изразува компетиции за спроведување на споредбена анализа помеѓу различните цивилизации

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 

 

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 

 

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

 

 

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të