Informatikë Profesionale

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: Fakulteti i Shkencave Matematike Nayrore
ФАКУЛТЕТ: Природно Математички Факултет

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Информатика-професионална

Programi

Informatikë - Profesionale

Научно подрачје

 

Sfera shkencore

 

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

4+1

240+60

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО ИНФОРМАТИКА

INXHINIER I DIPLOMUAR I INFORMATIKËS

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

-Tregon që di dhe e kupton teorine dhe drejtimet e ndryshme të informatikes dhe matematikës
-Tregon që di dhe e kupton zhvillimin e teknologjive të informacionit dhe të komunikimit për përfshirjen e suksesshme në punë.
-Tregon se e di dhe e kupton inxhinierinë softuerike, arqitekturen e sistemeve kompjuterike, platforma zhvilluese, rrjetet kompjuterike dhe gjuhët programuese.

-Tregon që di dhe e kupton teorine e algoritmeve, llojet, dhe zgjidhjen e problemeve te ndyshme.

-Покажува дека ги знае и ги разбира теориите и различните правци на информатика и математика
-Покажува дека ги знае и ги разбира развојот на информациско-комуникациските технологии за успешно вклучување на работа.
-Покажува дека ја знае и ја разбира софтверското инженерство, арџитектурите на компјутерските системи, развојените платформи, мрежите и профрамските јазици.

-Покажува дека ја знае и ја разбира теориата на алгоритмите, типовите, и решавање на проблеми.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

-Është në gjendje të përdor aplikacionet moderne, mirëmbajtjen, instalimin dhe përmirësimin e tyre.
-Është në gjendje të përdor njohuritë e fituara e arhitekturave të sistemeve kompjuterike të, zbatimin e tyre, instalimin dhe mirembajtjen.

-Është në gjendje të përdor njohuritë dhe të kuptuarit në një mënyrë për të   treguar një qasje profesionale për të punuar.

-Е во состојба да ги користи современите апликации, нивно одржување, инсталација и надградување.
-Е во состојба да ги користи добиените знаења за архитектурите на компјутерските системи, нивната примена, инсталација и наградување.

- Е во состојба да ги користи знаењето и разбирањето на начин да покажува професионален пристап во работа.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

-Është në gjendje të paraqesë njohuri profesionale të shkencave të komunikimit,
-Është në gjendje të komunikojë dhe të diskutojë me ekspertë dhe jo ekspertë për çështje, ide dhe informacione,
-Është në gjendje të transmetojë njohuritë dhe të kuptuarit në rrugë të duhur në kontekstin arsimor, dhe institucione shkencore.

-Është në gjendje të merr pjesë në mënyrë të pavarur në një qasje profesionale.

-Е во состојба да презентира професионални знаења за комуникација од областа на информатика,
- Е во состојба да комуницира и дискутира и со стручната и со не стручната јавност за проблеми, идеи, информации.
-Е во состојба да ги пренесува сопствените знаења и разбирања на соодветен начин како во воспитно-образовниот контекст, така и во (не)научни институции.

-Е во состојба да има независно учество во професионален пристап.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

-Shfaq aftësinë për të vlerësuar zhvillimin e arritur teknologjisë informatike.
-Shfaql aftësi për mbledhjen, analizimin dhe prezantimin e informacionit, ideve, koncepteve,

-Shfaq aftësinë për të vlerësuar çështjet teorike dhe praktike, për të shpjeguar dhe për të zgjedhur një zgjidhje të përshtatshme

-Изразува способност за да процени достигнатиот на развој на информатичкото општество,
-Изразува способност за прибирање, анализирање и презентирање на информации, идеи, концепти,

-Изразува способност за да оценува теоретски и практични прашања, да дава објаснување и да избере соодветно решение.

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

-Shfaq aftësi të zhvilluara për të mësuar teknologjitë e reja të informacionit

-Shfaq krijimtari të zhvilluar në ofrimin e zgjidhjeve dhe aftësinë për të menduarit kritik.

-Изразува развиена умешност за изучување на новите информациски технологии

-Изразува развиена креативност во нудење на решениа и способност за критично размислување.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

Знаење и разбирање

-Tregon që di dhe e kupton fushën e metodologjisë së mësimdhënies, teknikave dhe teknologjive të informacionit

-Demonstron njohuritë dhe të kuptuarit e sistemeve kompjuterike, rrjetet, programet e aplikuara, operimin e elementeve harduerike.

-Покажува дека ја знае и го разбира полето на методологијата на наставата на информатичките техники и технологии

-Покажува знаење и разбирање на компјутерските системи, мрежи, апликативните програми, функционирање на хардверските елементи

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

-Shfaq kompetenca për kryerjen e analizave krahasuese në mes të qytetërimeve të ndryshme

-Изразува компетиции за спроведување на споредбена анализа помеѓу различните цивилизации

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 

 

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 

 

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

 

 

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në ambientet e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tetovës sot u bë promovimi i
image Në Universitetin e Tetovës, më 19 shkurt 2018, u promovua libri “TERRITORI I LUFTËS
image Kolegji AAB, në partneritet me Universitetin e Tetovës, Universitetin "Ismail Qemali" në Vlorë, Universitetin
image   Me vizitën në Muzeun Historik të Universitetit të Tetovës në fshatin Poroj, homazhet te
image Albanologia e shquar kineze, njëherit edhe profesoreshë në Fakultetin e Gjuhëve në Universitetin e