Kimi - Drejtimi Arsimor

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: Fakulteti i Shkencave Matematike Nayrore
ФАКУЛТЕТ: Природно Математички Факултет

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Хемија-Наставна насока

Programi

Kimi – Drejtimi Arsimor

Научно подрачје

1Природно-математички науки
107 Хемија

10700  Хемија

Sfera shkencore

1 Shkencat matematike natyrore
107 Kimi

10700 Kimi

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

4+1

240

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Profesor i diplomuar i kimisë

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

 • Tregon se i din dhe kupton dukuritë natyrore dhe ligjet e kimisë që i përshkruajnë ato dukuri
 • Tregon se i din dhe kupton relacionet ndërmjet vetive fizike dhe kimike të substancave
 • Tregon se i din dhe kupton instrumentet dhe aparaturat themelore me të cilat demonstrohen dhe mësohen dukuritë natyrore
 • Покажува дека ги знае и разбира природните појави  како и хемијските закони кои ги опишуваат тие појави.
 • Покажува дека ги знае и разбира релациите помеѓу физичките и хемиските својства на субстанциите.
 • Покажува дека ги знае и разбира основните инструменти и апаратури со кои се демонстрираaт и изучуваат природните појави.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

 • Është në gjendje ti zbatojë dhe sqarojë disa dukuri kimike
 • Është në gjendje ti zbatojë njohuritë teorike të kimisë në jetën e përditshme
 • Është në gjendje ti zbatojë instrumentet dhe aparaturat e ndryshme për përcaktimin cilësor dhe sasior të përbërjes së mostrave.
 • Е во состојба да ги примени за објаснување некои хемијски појави.
 • Е во состојба да ги примени теориските знаења од хемијата во секојдневната пракса.
 • Е во состојба да ги примени различните инструменти и апаратури  за одередување на квалитативен и квантитативен состав на примероците.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 • Është në gjendje ti prezentojë njohuritë profesionale për sqarimin e ligjshmërive natyrore
 • Është në gjendje të komunikojë me persona profesional nga lëmi të ndryshme edukative-arsimore.
 • Është në gjendje të komunikojë me persona tjerë të fushave tjera.
 • Е во состојба да презентира професионални знаења за објаснување на природните законитости.
 • Е во состојба да комуницира со стручни лица од различи воспитно – образовни подрачја
 • Е во состојба да комуницира со други лица од други области

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 • Shfaqë aftësi për kontrollimin e vlerësimin e njohurive,  nxënien e nxënësve dhe formimin e informatave kthyese.
 • Shfaqë aftësi për punë të pavarur, (vetë) kritikë, (vetë) vlerësim dhe kontribuon për kualitet.
 • Shfaqë aftësi për dallimin e qasjeve të ndryshme gjatë shkrimit  dhe pregaditjes së ndonjë punimi seminarik dhe punimit të diplomës.
 • Изразува способност за проверување и оценување на знаењата и достигнувњата на учениците и формирање повратни информации
 • Изразува способност за самостојност, ( само ) критичност, ( само ) проценување и придонесување за квалитет.
 • Изразува способност за разликување на разните приоди во текот на пишувањето и подготовката на една семинарска работа и дипломски труд,

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

 • Shfaqë aftësi të duhur për përcjelljen e arritjeve shkencore dhe pragmatike në fushën e dukurive natyrore.
 • Shfaqë aftësi të duhura metakognitive, e cila mundëson aftësim profesional
 • Shfaq aftësi të duhurа për mendim kreativ.
 • Изразува развиена умешност за следење на научните и прагматичните достигнувања во полето на природните појави.
 • Изразува развиена умешност за метакогниција, која овозможува професионално усовршување.
 • Изразува развиена умешност за креативно мислење.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

Знаење и разбирање

 

 

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

 

 

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 

 

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 

 

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

 

 

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

 • email Email shokëve
 • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti