Matematikë - arsimore

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: Fakulteti i Shkencave Matematike Nayrore
ФАКУЛТЕТ: Природно Математички Факултет

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Математика-наставна

Programi

Matematikë - arsimore

Научно подрачје

1 Природно математички науки
109 Математика

10900 Математика

Sfera shkencore

1 Shkencat matematike natyrore
109 Matematikë

10900 Matematikë

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

4+1

240

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Професор по математика

Profesor i matematikës

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

 • Tregon se i di dhe i kupton teoritë dhe drejtimet e ndryshme në matematikë
 • Tregon se i di dhe i kupton paraqitjet e ndryshme të disiplinave matematike
 • Tregon se e di edhe zhvillimin historik të shkencës së matematikës
 • Покажува дека ги знае и ги разбира теориите и различните правци на Математика
 • Покажува дека ги знае и ги разбира различните претставувања математичките дисциплини.
 • Покажува дека ја знае и историскиот развој  на математичка наука.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

 • Është në gjendje të shfrytëzojë njohuritë e fituara teorike në literaturë dhe literaturën krahasuese matematike
 • Është në gjendje ti shfrytëzojë dituritë e fituara nga sfera e matematikës
 • Është në gjendje të shfrytëzojë dituritë e fituara nga fusha e shkencave matematike natyrore dhe ato të gjeografisë socio-ekonomike.
 • Е во состојба да ги користи добиените знаења од теоријата на литературата  и споредбената математичка литература
 • Е во состојба да ги користи потребните знаења од областа на математиката
 • Е во состојба да ги користи добиените знаења од полето  на природно-математички и социо-економска географија. 

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 • Është në gjendje të prezantojë dituritë profesionale nga matematika përpara auditorit profesional dhe joprofesional
 • Është në gjendje të komunikojë në suazat e ekipeve ndërdisiplinore dhe konsultuese
 • Është në gjendje ti bart dituritë dhe të kuptuarit e fituar në mënyrën e duhur si në kontekstin edukativo-arsimor ashtu edhe në institucionet (jo) shkencore
 • Е во состојба да презентира професионални знаења за математика пред професионална и непрофесионална јавност,
 • Е во состојба да комуницира во рамките на интередисциплинарни и конзилијарни екипи,
 • Е во состојба да ги пренесува сопствените знаења и разбирања на соодветен начин како во воспитно-образовниот контекст, така и во (не)научни институции.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 • Shpreh aftësi për dallimin e kuptimeve të ndryshme matematike nga sfera e shkencave matematike natyrore dhe ato nga sfera socio-ekonomike dhe gjeografisë
 • Shpreh aftësi për dallimin e qasjeve të ndryshme gjatë shkrimit dhe përgatitjes së një punimi seminari dhe punimit të diplomës
 • Shpreh aftësi për nxjerrjen e përfundimeve në mënyrë të pavarur gjatë punës së ekipeve ndërdisiplinore
 • Изразува способност за разликување на различните математички појмови од областа на  природно- математичко о социо-географска географска областр,
 • Изразува способност за разликување на разните приоди во текот на пишувањето и подготовката на една семинарска работа и дипломски труд,
 • Изразува способност за изведување на заклучоци на независен начин во текот на работата на интередисциплинарните екипи.

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

 • Shpreh shkathtësi të zhvilluara për ndjekjen e arritjeve pragmatike dhe shkencore nga fusha e fenomeneve dhe problemeve nga sfera e matematikës.
 • Shpreh shkathtësi metakognitive të zhvilluara, që i mundëson specializim profesional.
 • Изразува развиена умешност за следење на научните и прагматичните достигнувања во полето на појавите и проблемите од математичкиот област.
 • Изразува развиена умешност за метакогниција, која овозможува професионално усовршување.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

Знаење и разбирање

 • Tregon se di dhe kupton fushën e metodologjisë së mësimdhënies së matematikës dhe metodat moderne të mësimdhënies të matematikës dhe hospitimit
 • Tregon njohuri dhe kuptim për disiplinat e ndryshme matematike dhe sferat e afërta me matematikën
 • Shpreh kompetenca për realizimin e analizës krahasimtare ndërmjet koncepteve të ndryshme matematike
 • Покажува дека ја знае и го разбира полето на методологијата на наставата на математика и модерните методи на настава по математика и хоспитација
 • Покажува знаење и разбирање за определени математички правци и сродни области со математиката
 • Изразува компетиции за спроведување на споредбена анализа помеѓу различните математички појмови

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

 

 

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 

 

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 

 

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

 

 

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

 • email Email shokëve
 • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të