КАМЕРА (ФИЛМСКО И ТВ СНИМАЊЕ)

Карта на високообразовната установа – Поле на образование и обука

213

 

Општи дескриптори на квалификации согласно Уредбата за националната рамка на високо-образовните класификации

КАМЕРА  (ФИЛМСКО И ТВ СНИМАЊЕ)

 

 

 

ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ: -  насока КАМЕРА  (ФИЛМСКО И ТВ СНИМАЊЕ)

 

 

Знаење и разбирање

 

 

 

 

Креирање, вреднување, анализирање, синтетизирање и примена на нови теориски и практични знаења во делот на научни и уметнички истражувања од областа на филмското,електронското снимање и аудиовизуелните уметности што иницира проширување на границите на знаењето.

 

Примена на знаењето и разбирањето

 

 

Очекувани резултати од учењето на ова ниво се однесуваат на потврдата на знаењето и разбирањето, примена на знаењето, решавање на проблеми во нови или непознати контексти поврзани со филмската и аудиовизуелна уметност во создавање на комплексни уметнички аудиовизуелни форми. Резултатите се поврзани со способноста за интегрирација на знаењата и формулирање на ставови. Резултатите се однесуваат на адаптибилност, флексибилност, способност да се справат со промените и способност за преземање иницијатива за решавање на проблеми во рамките на филмската и аудиовизуелна област, поврзани со самостоен ангажман, базиран на знаење.

 

способност за проценка

 

 

Способност за обликување, креирање, осмислување, создавање, прибирање, анализирање, оценување и презентирање идеи, концепти и содржини од областа на филмското и електронското снимање. Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените, научните и етичките аспекти. Способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава објаснување за причините, да предвидува последици и да избере соодветно решение.

 

комуникациски вештини

 

 

Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани. Презема поделена одговорност за колективни резултати. Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.

 

вештини на учење

 

 

Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување понатамошно знаење и учење со висок степен на независност.

         

 

Ниво на национална рамка на високообразовните квалификации

Високо образование

Ниво на Европската рамка на високообразовните квалификации

VIА

I циклус на студии Универзитетски студии 240 кредити

 

6

КОМПЕТЕНЦИИ

По завршување на четиригодишните студии, дипломираниот:

КАМЕРА  (ФИЛМСКО И ТВ СНИМАЊЕ)
.поседува највисоки компетенции за снимање на слика на структурно најкомплексни филмско-телевизиски-фотографски форми:

  1. ИГРАН ФИЛМ
  2. Сите облици на ДОКУМЕНТАРНИ И ТВ ФОРМИ
  3. Најсложени РЕКЛАМНИ И МУЗИЧКИ СПОТОВИ

како и

  1. Креативна и техничка КОНТРОЛА НА СЛИКА во филмски, телевизиски, печатени и мултимедијални форми
  2. Координирање на ВИЗУЕЛНИ ЕФЕКТИ

Со соодветната стекната диплома претставува формирана креативна и самостојна личност, која со школувањето, врз база на основните и стекнатите современи сознанија и работата, ги има сите предиспозиции на авторска личност од уметнички профил осопособена за работи во уметничките занимања и професиите:
*директор на фотографија *филмски снимател
*електронски снимател
*оператор на камера камерман
*фоторепортер (фотограф)
*дизајнер на светло колорист/читач на светло *снимател оператор на кран
*трик снимател (анимација)
*уредник на културна рубрика,
*директор на филмски или тв фестивал
*соработник во филмски архиви
*член на фестивалски и фондовски жириа итн.

Студиската програма КАМЕРА  (ФИЛМСКО И ТВ СНИМАЊЕ)

предвидува хоризонтална и вертикална мобилност. Хоризонтална мобилност подразбира компатибилност со студиите за филмската уметност и снимањето на слика во земјата и странство, а вертикалната можност за упис на мастер и докторски студии.

 

 

 

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve