Монтажа

Карта на високообразовната установа – Поле на образование и обука

213

 

Општи дескриптори на квалификации согласно Уредбата за националната рамка на високо-образовните класификации

ФИЛМСКА И ТВ МОНТАЖА

 

 

 

ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ: насока ФИЛМСКА И ТВ МОНТАЖА

 

 

Знаење и разбирање

 

 

 

 

Вреднување на теориски и практични знаења до познати граници од областа на Филмската и ТВ монтажа (работа или истражување), како и допирните граници со други области кои можат да бидат темел за научно истражување во областа на Филмската и ТВ монтажа.

 

Примена на знаењето и разбирањето

 

 

Очекувани резултати од учењето на ова ниво се однесуваат на демонстрација на знаењето и разбирањето, примена на знаење, разбирање и решавање на проблеми во нови или непознати контексти поврзани со монтажа на структурно најкомплексни филмско-телевизиски форми и примената на овие резултати во различни контексти од филмската и аудиовизуелна уметност. Резултатите се поврзани со способноста да се интегрира знаењето во справување со комплексноста на аудиовизуелната форма и да се формулираат ставови.

 

способност за проценка

 

 

Способност за обликување, креирање, осмислување, создавање, прибирање, анализирање, оценување и презентирање идеи, концепти и содржини од областа на филмската и телевизиска монтажа.

 

комуникациски вештини

 

 

Соопштување резултати, методи и образложенија за поддршка на проекти на добро структуриран и кохерентен начин како на стручни, така и на нестручни лица, користејќи соодветни техники.

Проучување и осврнување на социјални норми и врски и нивно активно менување.

 

вештини на учење

 

 

Превзема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување понатамошно знаење и учење за решавање на проблеми, ситуации и интерпретации.

         

 

Ниво на национална рамка на високообразовните квалификации

Високо образование

Ниво на Европската рамка на високообразовните квалификации

VIА

I циклус на студии Универзитетски студии 240 кредити

 

6

КОМПЕТЕНЦИИ

По завршување на четиригодишните студии, дипломираниот:

ФИЛМСКИ И ТЕЛЕВИЗИСКИ МОНТАЖЕР

поседува највисоки компетенции за аудио и визуелна монтажа на структурно најкомплексни филмско-телевизиски форми:
1. ИГРАН ФИЛМ
2. Сите облици на ДОКУМЕНТАРНИ И ТВ ФОРМИ
3. Најсложени РЕКЛАМНИ И МУЗИЧКИ СПОТОВИ
4. Драматуршки и технички ЗВУЧЕН ДИЗАЈН во филмски и телевизиски форми
5. Обликување на ВИЗУЕЛНИ ЕФЕКТИ

со соодветна стекната диплома за професиите:

1. филмска монтажа
2. монтажа на звук
3. обликување на визуелни ефекти
4. уредник на културна рубрика
5. директор на филмски или тв фестивал
6. соработник на филмски архиви
7. директор на аудиовизуелен медиум
8. член на фестивалски и фондовски жирија
9. филмски и тв критичар итн.
10. уметнички директор во филмска или телевизиска компанија;
11. директор на филмска или телевизиска компанија;
12. директор на продуцентска компанија.

 

Студиската програма ФИЛМСКА И ТВ МОНТАЖА предвидува хоризонтална и вертикална мобилност. Хоризонтална мобилност подразбира компатибилност со студиите за филмската уметност и монтажата во земјата и странство, а вертикалната можност за упис на мастер и докторски студии.

 

 

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në ambientet e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tetovës sot u bë promovimi i
image Në Universitetin e Tetovës, më 19 shkurt 2018, u promovua libri “TERRITORI I LUFTËS
image Kolegji AAB, në partneritet me Universitetin e Tetovës, Universitetin "Ismail Qemali" në Vlorë, Universitetin
image   Me vizitën në Muzeun Historik të Universitetit të Tetovës në fshatin Poroj, homazhet te
image Albanologia e shquar kineze, njëherit edhe profesoreshë në Fakultetin e Gjuhëve në Universitetin e